Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkuleppe muutmise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.11.2022
Avaldamismärge:RT II, 11.11.2022, 1

Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkuleppe muutmise kokkulepe

Vastu võetud 20.10.2022

Vabariigi Valitsuse 24.03.2022 korraldus nr 101 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepe

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuse muutmise kohta


Tõlge inglise keelest

VERBAALNOOT

Eesti Vabariigi Välisministeerium avaldab lugupidamist Soome Vabariigi Välisministeeriumile ning viidates Eesti Vabariigi Välisministeeriumi ja Soome Vabariigi Välisministeeriumi viisaküsimustes esindamise kokkuleppele, mis sõlmiti nootide vahetamisega ja mis jõustus 3. juulil 2015, on tal au teatada järgmist.

Ministeerium teeb ettepaneku muuta artiklit 1 ja uuendada asukoha geograafilist nime järgmiselt.

1. Esindamine

Eesti Vabariik esindab Soome Vabariiki Schengeni viisade väljastamisel järgmistes Eesti Vabariigi diplomaatiliste esinduste konsulaarasutustes:
   ...
   b) Nur-Sultanis (Kasahstani Vabariigis)

Ministeerium teeb samuti ettepaneku muuta eespool nimetatud kokkulepet kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrusega (EL) 2019/1155, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri), ja muuta artikli 2 lõike 1 punkti 4 järgmiselt.

2. Esindamise tingimused

Esindamine hõlmab:
   ...
   – viisa väljastamisest keeldumist esindatava poole nimel peale taotluse läbivaatamist viisaeeskirja artikkel 8 lõike 1 kohaselt eeldusel, et viisa väljastamise tingimused ei ole täidetud. Kahtluse korral võib konsulteerida teise poole kontaktesinduse või konsulaarasutusega. Poolte välisministeeriumid võivad vahetada informatsiooni määratud kontaktesinduste kohta mitteametlikult.
   …

Lisaks muuta artikkel 2 lõiget 5 järgmiselt.


Juhul kui nende taotluste läbivaatamisel, mille on esitanud teatavate kolmandate riikide kodanikud või teatavatesse kategooriatesse kuuluvad kolmandate riikide kodanikud, on nõutav konsultatsioon kooskõlas viisaeeskirja artikliga 22, teeb seda esindav pool.
...

Ministeerium teeb samuti ettepaneku muuta artikkel 3 lõiget 3 järgmiselt:

...
Käesolevat kokkulepet võib mõlema poole nõusolekul välisministeeriumite nootide vahetamise teel igal ajal täielikult või osaliselt muuta.
...

Lisaks teeb ministeerium ettepaneku muuta kokkuleppe Verbaalnoodi nr 15.2-2/3909-1 lisa järgmiselt.

1. Eesti kontaktesindused küsimuste või probleemide korral on:
a) Iraanis (Teheran), Serbias (Belgrad) ja Bulgaarias (Sofia) viisade väljastamiseks
Eesti saatkond Ankaras
E-post: [email protected]

b) Peruus (Lima) viisade väljastamiseks
Eesti peakonsulaat New Yorgis
E-post: [email protected]

c) Namiibias (Windhoek), Tansaanias (Dar es Salaam), Tuneesias (Tunis) viisade väljastamiseks
Eesti saatkond Londonis
E-post: [email protected]

d) Indoneesias (Jakarta), Tais (Bangkok) viisade väljastamiseks
Eesti saatkond Pekingis
E-post: [email protected]

e) Araabia Ühendemiraatides (Abu Dhabi) viisade väljastamiseks
Eesti saatkond Abu Dhabis
[email protected]

f) Keskasutus
Konsulaarteenuste büroo, Konsulaarosakond, Eesti Vabariigi Välisministeerium
E-post: [email protected]

Kui Soome Vabariigi Välisministeerium nõustub eelnevate ettepanekuga, on Eesti Vabariigi Välisministeeriumil au teha ettepanek, et käesolev verbaalnoot ja vastusnoot moodustavad eespool nimetatud kokkuleppe muutmise kokkuleppe, mis jõustub 30 päeva pärast positiivse vastusnoodi kätte saamist.

Eesti Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Soome Vabariigi Välisministeeriumile sügavaimat austust.

   Tallinn, 29. märts 2022

Soome Vabariigi Välisministeerium

HELSINGI


NOTE VERBALE

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Finland and with reference to the Arrangement between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia and the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Finland on the Representation for the Issuing of Visas, concluded by the change of notes and entered in force 03 July 2015, has the honour to convey the following.

The Ministry proposes to modify the Article 1 and update geographic name of a location as follows:

1. Representation

The Republic of Estonia shall represent the Republic of Finland in the issuing of Schengen visas in the diplomatic missions of consular posts of the Republic of Estonia in:
   ...
   b) Nur-Sultan (Republic of Kazakhstan)

The Ministry also proposes to modify the aforementioned Arrangement in accordance with the Regulation (EU) 2019/1155 of the European Parliament and the Council of 20 June 2019 amending Regulation (EC) No. 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) and amend the Article 2 paragraph 1 point 4 as follows:

2. Conditions of the representation

The representation will cover the following:
   ...
   – visa rejections on behalf of the represented party following examination of the application in conformity with Article 8 (1) of the Visa Code provided that the conditions for issuing a visa are not met. In the event of doubt, the contact diplomatic mission or consular post may be consulted. The Ministries of Foreign Affairs of the parties may change the information about designated points of contact informally;
   …

Moreover, amend the Article 2 paragraph 5 as follows:


If a consultation is required in conformity with Article 22 of the Visa Code during the examination of applications lodged by nationals of specific third countries or specific categories of such nationals, it will executed by the representing party.
...

The Ministry also proposes to amend Article 3 paragraph 3 as follows:

...
This Arrangement can be amended with the consent of both parties at any time, in whole or in part, by means of an exchange of notes between the Ministries of Foreign Affairs.
...

In addition, the Ministry proposes to amend the Annex to the Note Verbale No 15.2-2/3909-1 to the Arrangement as follows:

1. In the event of difficulties or questions, the Estonian points of contact are:
a) For the issuing of visas in Iran (Tehran), Serbia (Belgrade) and Bulgaria (Sofia)
Estonian Embassy in Ankara
E-mail: [email protected]

b) For the issuing of visas in Peru (Lima)
Consulate General of Estonia in New York
E-mail: [email protected]

c) For the issuing of visas in Namibia (Windhoek), Tanzania (Dar es Salaam), Tunisia (Tunis)
Estonian Embassy in London
E-mail: [email protected]

d) For the issuing of visas in Indonesia (Jakarta), Thailand (Bangkok)
Estonian Embassy in Beijing
E-mail: [email protected]

e) For the issuing of visas in United Arab Emirates (Abu Dhabi)
Estonian Embassy on Abu Dhabi
[email protected]

f) Central Authority
Consular services division, Consular Department, Ministry of Foreign Affairs of Estonia
E-mail: [email protected]

If the foregoing proposals are acceptable to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Finland, the Ministry of Foreign Affairs of Estonia has the honour to propose that the present Note Verbal and the reply Note to that effect shall constitute an Agreement amending the abovementioned Arrangement, which shall enter into force 30 days from receipt of the positive reply note.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Finland the assurances of its highest consideration.

   Tallinn, 29 March 2022

To the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Finland
HELSINKI


Tõlge inglise keelest

Välisministeerium
viisaosakond

VN/14882/2022
VN/14882/2022-UM-27

VERBAALNOOT

Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au teavitada, et on kätte saanud 29. märtsi 2022. aasta verbaalnoodi nr 15.2.-2/1050-1, mis puudutab muudatust Eesti ja Soome Schengeni viisade väljastamisel esindamise kokkuleppes, mis jõustus 3. juulil 2015. aastal.

Soome Vabariigi Välisministeerium kinnitab, et Soome nõustub Eesti muudatusettepanekuga.

Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Eesti Vabariigi Välisministeeriumile oma sügavaimat austust.

Helsingi, 20. oktoober 2022

/pitser/ VÄLISMINISTEERIUM

Eesti Vabariigi Välisministeeriumile
 

Note Verbale  [Soome Vabariigi noot inglise keeles]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json