KOHTUMENETLUSÕIGUSKriminaalmenetlusVälislepingud

OrganisatsioonidRahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC)

Teksti suurus:

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatused

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.03.2014
Avaldamismärge:RT II, 12.02.2013, 2

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatused

Vastu võetud 10.06.2010Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimise seadus

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatused on vastu võetud statuudi osalisriikide
ülevaatekonverentsil Kampalas 2010. aasta 10. juuni resolutsiooniga RC/Res.5 ja 11. juuni resolutsiooniga RC/Res.6.

 

Resolutsioon RC/Res.5
Vastu võetud täiskogu 12. istungil 10. juunil 2010. aastal konsensuse alusel

Lisa I

Artikli 8 muudatus

Artikli 8 lõike 2 punktile e lisada alljärgnev:
“(xiii) mürgirelvade või mürgi kasutamine;
(xiv) lämmatavate, mürgiste või muude gaaside, kõigi analoogiliste vedelike, materjalide või seadmete kasutamine;
(xv) inimkehas lõhkevate või lamestuvate kuulide kasutamine, näiteks kõva kestaga südamikku mittekatvate kuulide või sälkudega kuulide kasutamine.”

 

Resolutsioon RC/Res.6
Vastu võetud täiskogu 13. istungil 11. juunil 2010. aastal konsensuse alusel

Lisa I

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatused agressioonikuriteost

1. Statuudi artikli 5 lõige 2 kustutatakse.

2. Alljärgnev tekst lisatakse pärast statuudi artiklit 8:

Artikkel 8 bis
Agressioonikuritegu

1. Statuudis tähendab “agressioonikuritegu” agressiooniakti kavandamist, ettevalmistamist, algatamist või elluviimist isiku poolt, kelle positsioon võimaldab tal efektiivselt kontrollida või suunata riigi poliitilist või sõjalist olukorda, mis oma iseloomult, raskuselt ja ulatuselt kujutab endast ÜRO põhikirja ilmset rikkumist.

2. Lõikes 1 tähendab “agressiooniakt” ühe riigi poolt sõjalise jõu kasutamist teise riigi suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse või poliitilise sõltumatuse vastu või mingil muul viisil, mis on vastuolus ÜRO põhikirjaga. Mis tahes alljärgnevad teod, olenemata sõja kuulutamisest, kvalifitseeruvad agressiooniaktiks vastavalt ÜRO Peaassamblee 14. detsembri 1974 resolutsioonile nr 3314 (XXIX):
     (a) ühe riigi poolt oma relvajõududega teise riigi ründamine või riiki sissetungimine või taolise ründamise või sissetungimise tagajärjel toimunud mis tahes sõjaline okupatsioon, olenemata sellest, kas see kestis ajutiselt, või mis tahes teise riigi territooriumi või selle osa annekteerimine sõjalist jõudu kasutades;
     (b) ühe riigi poolt oma relvajõududega teise riigi territooriumi pommitamine või ühe riigi poolt mistahes relvade kasutamine teise riigi territooriumi vastu;
     (c) ühe riigi poolt oma relvajõududega teise riigi sadamate või ranniku blokeerimine;
     (d) ühe riigi poolt oma relvajõududega teise riigi maa-ala, mereväe- või õhujõudude või mereväe laevastiku ja õhulaevastiku ründamine;
     (e) ühe riigi teise riigi territooriumil asuvate relvajõudude kasutamine asukohariigi nõusolekul, mis on vastuolus lepingust tulenevate tingimustega, või mis tahes taoliste relvajõudude edasine viibimine taolisel territooriumil lepingu lõppemise järel;
     (f) juhtum, kui üks riik lubab teisel riigil kasutada oma territooriumi panemaks toime agressiooniakti kolmanda riigi vastu;
     (g) ühe riigi poolt või nimel mis tahes relvastatud rühmituste, grupeeringute, irregulaarvägede või palgasõdurite teist riiki ründama saatmine, mis oma tõsiduselt on samaväärsed ülalpool nimetatud tegudega, või taolistes tegudes osalemine olulisel määral.

 

3. Alljärgnev tekst lisatakse pärast statuudi artiklit 15:

Artikkel 15 bis
Jurisdiktsiooni teostamine agressioonikuriteo suhtes
(Riigi teade, proprio motu eeluurimine)

1. Kohtul on jurisdiktsioon agressioonikuriteo suhtes artikli 13 lõigetele a ja c kohaselt, arvestades käesoleva artikli sätteid.

2. Kohtul on jurisdiktsioon vaid selliste agressioonikuritegude suhtes, mis on toime pandud ühe aasta möödumisel pärast muudatuste ratifitseerimist või vastuvõtmist kolmekümne osalisriigi poolt.

3. Kohtul on jurisdiktsioon agressioonikuriteo suhtes käesoleva artikli kohaselt, arvestades otsust, mis võetakse vastu pärast 1. jaanuari 2017. a sama osalisriikide häälteenamusega, nagu on vajalik statuudi muudatuste vastuvõtmiseks.

4. Kooskõlas artikliga 12 on kohtul jurisdiktsioon agressioonikuriteo suhtes, mis tuleneb osalisriigi toime pandud agressiooniaktist, kui nimetatud osalisriik ei ole enne teinud deklaratsiooni, et ta ei tunnusta taolist jurisdiktsiooni, esitades vastava deklaratsiooni registripidajale. Taolisest deklaratsioonist võib igal hetkel loobuda ja osalisriik kaalub sellest loobumist kolme aasta jooksul.

5. Nende riikide suhtes, kes ei ole statuudi osalised, ei teosta kohus oma jurisdiktsiooni agressioonikuritegude suhtes, kui need on toime pandud nimetatud riigi kodanike poolt või selle territooriumil.

6. Kui prokurör jõuab järeldusele, et eeluurimise jätkamine agressioonikuriteo suhtes on põhjendatud, selgitab ta kõigepealt välja, kas Julgeolekunõukogu on kindlaks teinud, et asjaomane riik on toime pannud agressiooniakti. Prokurör teavitab ÜRO peasekretäri olukorrast kohtu ees, kaasa arvatud kogu asjassepuutuv teave ja dokumentatsioon.

7. Kui Julgeolekunõukogu on nimetatud asjaolu kindlaks teinud, võib prokurör agressioonikuriteo eeluurimist jätkata.

8. Kui taolist kindlakstegemist ei toimu kuue kuu jooksul alates teatise esitamisest, võib prokurör agressioonikuriteo eeluurimist jätkata eeldusel, et kohtueelne osakond on andud loa agressioonikuriteo eeluurimise jätkamiseks kooskõlas artiklis 15 sisalduvate protseduurireeglitega, ning Julgeolekunõukogu ei ole teisiti otsustanud artikli 16 kohaselt.

9. Agressiooniakti toimepanemise kindlakstegemine kohtuvälise organi poolt ei ole otsustav kohtu käesoleva statuudi põhjal tehtud järelduste suhtes.

10. Käesolev artikkel ei mõjuta jurisdiktsiooni teostamisega seotud sätteid, mis puudutavad artiklis 5 nimetatud teisi kuritegusid.

 

4. Alljärgnev tekst lisatakse pärast statuudi artiklit 15 bis:

Artikkel 15 ter
Jurisdiktsiooni teostamine agressioonikuriteo suhtes
(Julgeolekunõukogu teade)

1. Kohtul on jurisdiktsioon agressioonikuriteo suhtes artikli 13 lõike b kohaselt, arvestades käesoleva artikli sätteid.

2. Kohtul on jurisdiktsioon vaid selliste agressioonikuritegude suhtes, mis on toime pandud ühe aasta möödumisel pärast muudatuste ratifitseerimist või vastuvõtmist kolmekümne osalisriigi poolt.

3. Kohtul on jurisdiktsioon agressioonikuriteo suhtes käesoleva artikli kohaselt, arvestades otsust, mis võetakse vastu pärast 1. jaanuari 2017. a sama osalisriikide häälteenamusega, nagu on vajalik statuudi muudatuste vastuvõtmiseks.

4. Agressiooniakti toimepanemise kindlakstegemine kohtuvälise organi poolt ei ole otsustav kohtu käesoleva statuudi põhjal tehtud järelduste suhtes.

5. Käesolev artikkel ei mõjuta jurisdiktsiooni teostamisega seotud sätteid, mis puudutavad artiklis 5 nimetatud teisi kuritegusid.

 

5. Alljärgnev tekst lisatakse pärast statuudi artikli 25 lõiget 3:
3 bis. Agressioonikuriteo osas kehtivad käesoleva artikli sätted ainult nende isikute suhtes, kelle positsioon võimaldab neil efektiivselt kontrollida või suunata riigi poliitilist või sõjalist olukorda.

 

6. Statuudi artikli 9 lõike 1 esimene lause asendatakse alljärgneva lausega:
1. „Kuritegude elemendid“ aitavad kohtul tõlgendada ja kohaldada artikleid 6, 7, 8 ja 8 bis.

 

7. Statuudi artikli 20 lõike 3 sissejuhatav lauseosa asendatakse alljärgneva lauseosaga; lõike ülejäänud osa ei muudeta:
3. Isiku üle, kelle üle artiklites 6, 7, 8 ja 8 bis nimetatud käitumise eest on kohut mõistetud mujal, ei mõisteta kohut sama käitumise eest, välja arvatud kui menetlus teises kohtus:

 

Resolution RC/Res.5
Adopted at the 12th plenary meeting, on 10 June 2010, by consensus

Annex I

Amendment to article 8

Add to article 8, paragraph 2 (e), the following:
“(xiii) Employing poison or poisoned weapons;
(xiv) Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices;
(xv) Employing bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope which does not entirely cover the core or is pierced with incisions.”

 

Resolution RC/Res.6
Adopted at the 13th plenary meeting, on 11 June 2010, by consensus

Annex I

Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court on the crime of aggression

1. Article 5, paragraph 2, of the Statute is deleted.

2. The following text is inserted after article 8 of the Statute:

Article 8 bis
Crime of aggression

1.  For the purpose of this Statute, “crime of aggression” means the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations.

2.  For the purpose of paragraph 1, “act of aggression” means the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations. Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, in accordance with United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, qualify as an act of aggression:

(a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof;

(b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State;

(c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;

(d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State;

(e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;

(f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State;

(g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.

 

3. The following text is inserted after article 15 of the Statute:

Article 15 bis
Exercise of jurisdiction over the crime of aggression
(State referral, proprio motu)

1. The Court may exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with article 13, paragraphs (a) and (c), subject to the provisions of this article.

2. The Court may exercise jurisdiction only with respect to crimes of aggression committed one year after the ratification or acceptance of the amendments by thirty States Parties.

3. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with this article, subject to a decision to be taken after 1 January 2017 by the same majority of States Parties as is required for the adoption of an amendment to the Statute.

4. The Court may, in accordance with article 12, exercise jurisdiction over a crime of aggression, arising from an act of aggression committed by a State Party, unless that State Party has previously declared that it does not accept such jurisdiction by lodging a declaration with the Registrar. The withdrawal of such a declaration may be effected at any time and shall be considered by the State Party within three years.

5. In respect of a State that is not a party to this Statute, the Court shall not exercise its jurisdiction over the crime of aggression when committed by that State’s nationals or on its territory.

6. Where the Prosecutor concludes that there is a reasonable basis to proceed with an investigation in respect of a crime of aggression, he or she shall first ascertain whether the Security Council has made a determination of an act of aggression committed by the State concerned. The Prosecutor shall notify the Secretary-General of the United Nations of the situation before the Court, including any relevant information and documents.

7. Where the Security Council has made such a determination, the Prosecutor may proceed with the investigation in respect of a crime of aggression.

8. Where no such determination is made within six months after the date of notification, the Prosecutor may proceed with the investigation in respect of a crime of aggression, provided that the Pre-Trial Division has authorized the commencement of the investigation in respect of a crime of aggression in accordance with the procedure contained in article 15, and the Security Council has not decided otherwise in accordance with article 16.

9. A determination of an act of aggression by an organ outside the Court shall be without prejudice to the Court’s own findings under this Statute.

10. This article is without prejudice to the provisions relating to the exercise of jurisdiction with respect to other crimes referred to in article 5.

 

4. The following text is inserted after article 15 bis of the Statute:

Article 15 ter
Exercise of jurisdiction over the crime of aggression
(Security Council referral)

1. The Court may exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with article 13, paragraph (b), subject to the provisions of this article.

2. The Court may exercise jurisdiction only with respect to crimes of aggression committed one year after the ratification or acceptance of the amendments by thirty States Parties.

3. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with this article, subject to a decision to be taken after 1 January 2017 by the same majority of States Parties as is required for the adoption of an amendment to the Statute.

4. A determination of an act of aggression by an organ outside the Court shall be without prejudice to the Court’s own findings under this Statute.

5. This article is without prejudice to the provisions relating to the exercise of jurisdiction with respect to other crimes referred to in article 5.

 

5. The following text is inserted after article 25, paragraph 3, of the Statute:
3 bis. In respect of the crime of aggression, the provisions of this article shall apply only to persons in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State.

 

6. The first sentence of article 9, paragraph 1, of the Statute is replaced by the following sentence:
1. Elements of Crimes shall assist the Court in the interpretation and application of articles 6, 7, 8 and 8 bis.

 

7. The chapeau of article 20, paragraph 3, of the Statute is replaced by the following paragraph; the rest of the paragraph remains unchanged:
3. No person who has been tried by another court for conduct also proscribed under article 6, 7, 8 or 8 bis shall be tried by the Court with respect to the same conduct unless the proceedings in the other court:

 
https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json