Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Mongoolia valitsuse biomeetriliste diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.07.2014
Avaldamismärge:RT II, 12.07.2014, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Mongoolia valitsuse biomeetriliste diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkulepe

Vastu võetud 28.04.2014

Vabariigi Valitsuse 24.04.2014 korraldus nr 177 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Mongoolia valitsus, edaspidi lepingupooled,

juhindudes soovist edasi arendada kahe riigi sõbralikke suhteid;

soovides edendada, lihtsustada ja julgustada lepingupoolte ametnike visiitide vahetust, vabastades biomeetriliste diplomaatiliste passide omanikud viisanõudest;

 järgides mõlema riigi kehtivaid õigusakte,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

1. Eesti Vabariigi kodanikelt, kellel on kehtiv biomeetriline diplomaatiline pass, ei nõuta viisat Mongooliasse sisenemisel, sealt lahkumisel, selle läbimisel ega seal viibimisel kuni 90 päeva 180 päeva jooksul sisenemise päevast alates, eeldusel et nad ei asu Mongoolias tööle füüsilisest isikust ettevõtjana ega muus eraettevõttes.

2. Mongoolia kodanikelt, kellel on kehtiv biomeetriline diplomaatiline pass, ei nõuta viisat Eesti Vabariiki sisenemisel, sealt lahkumisel, selle läbimisel ega seal viibimisel kuni 90 päeva 180 päeva jooksul sisenemise päevast alates, eeldusel et nad ei asu Eesti Vabariigis tööle füüsilisest isikust ettevõtjana ega muus eraettevõttes.


Artikkel 2

1. Eesti Vabariigi kodanikelt, kellel on kehtiv biomeetriline diplomaatiline pass ning kes on Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või kes on Eesti Vabariigi esindajad rahvusvahelise organisatsiooni juures Mongoolias, ning nende perekonnaliikmetelt, kellel on kehtiv Eesti Vabariigi biomeetriline diplomaatiline pass, ei nõuta viisat Mongooliasse sisenemisel, sealt lahkumisel ega seal viibimisel kuni 90 päeva. Eesti Vabariigi välisministeeriumi või suursaatkonna taotlusel võib seda aega pikendada kuni nende ametiaja lõpuni.

2. Mongoolia kodanikelt, kellel on kehtiv biomeetriline diplomaatiline pass ning kes on Mongoolia Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või kes on Mongoolia esindajad rahvusvahelise organisatsiooni juures Eesti Vabariigis, ning nende perekonnaliikmetelt, kellel on kehtiv Mongoolia biomeetriline diplomaatiline pass, ei nõuta viisat Eesti Vabariiki sisenemisel, sealt lahkumisel ega seal viibimisel kuni 90 päeva. Mongoolia välisministeeriumi või suursaatkonna taotlusel võib seda aega pikendada kuni nende ametiaja lõpuni.


Artikkel 3

Lepingupoole kodanikud, kellel on lepingupoole kehtiv biomeetriline diplomaatiline pass ja kes soovivad viibida rohkem kui 90 päeva teise lepingupoole territooriumil, peavad eelnevalt taotlema viisa.


Artikkel 4

Lepingupoole kodanikud, kellel on lepingupoole kehtiv biomeetriline diplomaatiline pass, saavad teise lepingupoole territooriumile siseneda, sealt lahkuda või seda läbida mis tahes rahvusvahelise piiripunkti kaudu, täites vajalikke nõudeid kooskõlas selle lepingupoole sisserännet käsitlevate õigusaktidega.


Artikkel 5

Lepingupoole kodanikud, kellel on lepingupoole kehtiv biomeetriline diplomaatiline pass, on kohustatud teise lepingupoole piiride ületamisel ja teise lepingupoole territooriumil viibimise ajal järgima õigusakte, mida kohaldatakse teise lepingupoole territooriumil.


Artikkel 6

Kokkulepe ei piira lepingupoolte pädevate asutuste õigust keelata riiki siseneda teise lepingupoole biomeetrilise diplomaatilise passi omanikel, keda peetakse ebasoovitavaks, või lühendada või lõpetada nende viibimise oma territooriumil.


Artikkel 7

Lepingupooled võivad kokkuleppe täielikult või osaliselt peatada riikliku julgeoleku, avaliku korra või rahvatervise tagamiseks. Kokkuleppe peatamisest ja lõpetamisest teatatakse diplomaatiliste kanalite kaudu teisele poolele viivitamata.


Artikkel 8

Käesoleva kokkuleppe alusel edastavad lepingupooled üksteisele kehtivate biomeetriliste diplomaatiliste passide näidised koos nende üksikasjaliku kirjeldusega diplomaatiliste kanalite kaudu 30 päeva jooksul pärast kokkuleppe allkirjastamist.

Lepingupooled teavitavad üksteist uutest või muudetud biomeetrilistest diplomaatilistest passidest ning edastavad passide näidised diplomaatiliste kanalite kaudu hiljemalt 30 päeva enne nende muutmist või kasutusele võtmist.


Artikkel 9

Kokkuleppe tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidlusi lahendavad lepingupooled konsultatsioonide või läbirääkimiste teel.


Artikkel 10

1. Kokkulepe on jõus määramata aja. Kokkulepe jõustub 30. päeval arvates päevast, mil saadakse diplomaatiliste kanalite kaudu kätte viimane teade lepingupoolte kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmisest.

2. Kokkulepet võib muuta lepingupoolte kirjalikul nõusolekul eraldiseisva protokollina. Muudatus jõustub käesoleva artikli lõike 1 kohaselt.

3. Mõlemad lepingupooled võivad kokkuleppe lõpetada, teatades sellest teisele poolele kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu kuus kuud ette.


Selle kinnituseks on täievolilised isikud kokkuleppele alla kirjutanud.


Koostatud Tallinnas 28. aprillil 2014. aastal kahes eksemplaris eesti, mongoolia ja inglise keeles, kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamis- või kohaldamiserinevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Urmas Paet

Luvsanvandan Bold

Eesti Vabariigi valitsus

Mongoolia Valitsus

 

Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of Mongolia on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Biometric Diplomatic Passports

/otsingu_soovitused.json