Teksti suurus:

Riigipiiri seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 90, 516

Riigipiiri seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.10.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 25. oktoobri 2002. a otsusega nr 247

§ 1. Riigipiiri seaduses (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 111 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Riigipiiri ületaval välismaalasel peab olema kehtiv välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni reisidokument, Eesti Vabariigi poolt antud välismaalase reisidokument või tagasipöördumise luba, kuhu on kantud viisa või elamisloa andmed, kui seadus või välisleping ei sätesta teisiti. Elamisloa andmed ei pea olema kantud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni reisidokumenti või Eesti Vabariigi poolt antud välismaalase reisidokumenti, kui välismaalane esitab riigipiiri ületamisel lisaks nimetatud dokumendile ka Eesti Vabariigi poolt väljaantud kehtiva isikutunnistuse.»;

2) paragrahvi 112 lõiget 2 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Elamisloa andmed ei pea olema kantud saatja reisidokumenti, kui alaealisel on kehtiv Eesti Vabariigi poolt väljaantud isikutunnistus ja see esitatakse koos saatja reisidokumendiga riigipiiri ületamisel.»

§ 2. Isikut tõendavate dokumentide seaduses (RT I 1999, 25, 365; 2000, 25, 148; 26, 150; 40, 254; 86, 550; 2001, 16, 68; 31, 173; 56, 338; 2002, 61, 375; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «foto» sõnadega «ja allkiri»;

2) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eesti kodanik või välismaalane võib oma isikut tõendada ka käesolevas seaduses sätestamata kehtiva dokumendiga, kui dokumenti on kantud kasutaja nimi, foto, allkiri ja sünniaeg või isikukood. Alla nelja-aastase Eesti kodaniku ja välismaalase dokumenti ei pea olema kantud fotot. Alla 15-aastase Eesti kodaniku ja välismaalase dokumenti ei pea olema kantud allkirja.»;

3) paragrahvi 6 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «vähemalt üheaastase»;

4) paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «lõikeid 1 ja 2» sõnadega «lõiget 1»;

6) seaduse 3. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3. peatükk
DOKUMENDI VÄLJAANDMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE»;

7) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) muud isikuandmed, kui see on ette nähtud välislepingu, seaduse või selle alusel antud muu õigustloova aktiga.»;

8) paragrahvi 9 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) seadust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

« § 91. Isikunime dokumenti kandmine

(1) Kui isikunimes on võõrtähti, kantakse isikunimi dokumenti Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) ümberkirjutusreeglite kohaselt, säilitades võimaluse korral algupärased tähed.

(2) Kui isiku eesnimi ületab 15 tähemärki või perekonnanimi ületab 28 tähemärki, kantakse see dokumenti nii, et nime lõpust jäetakse kirjutamata tähed, mis andmevälja reale ei mahu.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtudel kantakse isikunimi algupärasel kujul dokumendi (välja arvatud isikutunnistus) märkustelehele ning kanne kinnitatakse pitsatiga.»;

10) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 112 pealkirjast jäetakse välja sõnad «ja väljavahetamisel», lõikest 1 sõnad «või väljavahetamiseks», lõikest 3 sõnad «või väljavahetamise» ja lõikest 4 sõnad «või väljavahetamiseks»;

12) paragrahvid 12–15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Dokumendi väljaandmisest keeldumine

(1) Dokumendi väljaandmisest keeldutakse, kui nimetatud toimingu sooritamiseks puudub seadusega sätestatud alus.

(2) Eestkosteasutuse ettepanekul või käesoleva seaduse § 10 lõikes 2 nimetatud nõusoleku puudumisel võidakse keelduda reisidokumendi väljaandmisest alla 15-aastasele isikule, kui reisidokumendi väljaandmine võib kahjustada alla 15-aastase isiku huve.

§ 13. Dokumendi kehtetuks tunnistamine

(1) Dokument tunnistatakse kehtetuks:
1) kui dokumendi andmise (omamise) alus on ära langenud;
2) kui dokument on alusetult välja antud või välja vahetatud;
3) kui dokument või selles sisalduv kanne või andmed on võltsitud või ebaõiged;
4) kui dokument on muutunud kasutamiskõlbmatuks või selles sisalduv kanne loetamatuks;
5) dokument ei ole terviklik või on rikutud;
6) dokumendi kaotsimineku või hävimise korral;
7) dokumendi kasutajale uue samaliigilise dokumendi väljaandmisel, välja arvatud käesoleva seaduse § 21 lõikes 3 ja § 22 lõikes 6 nimetatud juhul lisapassi väljaandmisel;
8) dokumendi kasutaja surma või surnuks tunnistamise korral.

(2) Kui Kodakondsus- ja Migratsiooniamet tuvastab pärast dokumendi väljaandmist, et dokumendi väljaandmise aluseks olevate asjaolude kohta esitati valeandmeid või võltsitud dokumente, on isik kohustatud Kodakondsus- ja Migratsiooniameti nõudmisel dokumentaalselt tõendama dokumendi väljaandmise aluseks olevaid asjaolusid. Kui isik ei ole Kodakondsus- ja Migratsiooniameti määratud tähtaja jooksul esitanud nimetatud tõendeid, tunnistab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet dokumendi kehtetuks valeandmete või võltsitud dokumentide esitamise tõttu.

(3) Käesoleva seaduse lõike 1 punktides 1–3 ja lõikes 2 nimetatud juhtudel teavitab dokumendi kehtetuks tunnistanud asutus dokumendi kasutajat dokumendi kehtetuks tunnistamisest põhjendamatu viivituseta.

(4) Kehtetuks tunnistatud dokumendi kehtivust ei taastata.

(5) Dokumendi väljastaja teeb kehtetuks tunnistatud dokumenti vastava märke või muudab selle muul viisil kasutamiskõlbmatuks, välja arvatud juhul, kui dokument on kadunud või hävinud.

§ 14. Dokumendi kasutaja kohustused ja dokumendi tagastamine

(1) Dokumenti kantud andmete muutumisest on dokumendi kasutaja kohustatud teatama dokumendi väljaandnud valitsusasutusele ühe kuu jooksul andmete muutumisest arvates.

(2) Dokumendi kasutamiskõlbmatuks muutumisest, kaotsiminekust või hävimisest on dokumendi kasutaja kohustatud teatama dokumendi väljaandnud valitsusasutusele kolme tööpäeva jooksul dokumendi kasutamiskõlbmatuks muutumise, kaotsimineku või hävimise või sellest teada saamise päevast arvates.

(3) Dokumendi kasutaja on kohustatud dokumendi väljastamisel esitama varem väljaantud kehtiva samaliigilise dokumendi, välja arvatud juhul, kui dokument on kaotsi läinud või hävinud.

(4) Dokumendi kasutaja on kohustatud viivitamatult tagastama dokumendi selle väljaandnud asutusele, kui dokument on tunnistatud kehtetuks käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktide 1–3 ja lõike 2 alusel.

(5) Dokumendi kasutaja surma või surnuks tunnistamise korral tagastatakse dokument selle väljaandnud valitsusasutusele.

§ 15. Dokumendi väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise korraldamine

(1) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega dokumendi väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad.

(2) Siseminister kehtestab määrusega isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi, meremehe teenistusraamatu ja meresõidutunnistuse väljaandmise taotluste vormid ning dokumendi taotleja isiku tuvastamise korra.

(3) Välisminister kehtestab määrusega diplomaatilise passi, tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise taotluste vormid ning välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni reisidokumendi tunnustamise korra.

(4) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet annab välja ja tunnistab kehtetuks:
1) isikutunnistuse;
2) Eesti kodaniku passi;
3) välismaalase passi;
4) ajutise reisidokumendi;
5) pagulase reisidokumendi;
6) meremehe teenistusraamatu;
7) meresõidutunnistuse.

(5) Välisministeerium:
1) annab välja ja tunnistab kehtetuks diplomaatilise passi, tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa;
2) väljastab Eesti kodaniku passi välisriigis viibivale Eesti kodanikule.»;

13) paragrahvi 16 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) dokument on terviklik ja ei ole rikutud.»;

14) paragrahvi 17 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 17 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kontrollib dokumendi kehtivust või edastab dokumendi selle kehtivuse kontrollimiseks dokumendi väljaandnud asutusele.»;

16) paragrahvi 18 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kontrollimisel dokumendi kehtetuks tunnistamise aluse ilmnemisel dokumenti ei tagastata. Dokumendi kehtetusest teavitatakse taotlejat viivituseta.»;

17) paragrahvi 18 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «otsuse alusel»;

18) paragrahvi 18 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Dokument tagastatakse või tunnistatakse kehtetuks põhjendamatu viivituseta.»;

19) paragrahvi 19 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «kellele on antud elamisluba kehtivusajaga vähemalt üks aasta» sõnadega «kellel on kehtiv elamisluba»;

20) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Alla 15-aastasele alaealisele antakse isikutunnistus välja kehtivusajaga kuni viis aastat.»;

21) paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eesti kodaniku pass antakse Eesti kodanikule riigipiiri ületamiseks.»;

22) paragrahvi 21 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 26 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Välismaalase pass on välismaalasele Eesti Vabariigi poolt antav reisidokument, millesse kantakse vajaduse korral elamisloa andmed.»;

24) paragrahvi 27 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «taotluse alusel»;

25) paragrahvi 27 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 28 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Alla 15-aastasele välismaalasele antakse välismaalase pass välja kehtivusajaga kuni viis aastat, kusjuures kehtivusaeg ei tohi ületada välismaalasele antud elamisloa kehtivusaega.»;

27) paragrahvi 29 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «anda» sõnadega «vormikohase taotluseta»;

28) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Dokumendi kehtivus ei sõltu dokumendi vormi, tehnilise kirjelduse ja dokumenti kantavate andmete loetelu muutumisest, kui seaduse või selle alusel antud õigustloova aktiga ei ole ette nähtud teisiti.»

§ 3. Rakendussäte

Käesolev seadus jõustub ühe kuu möödumisel Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json