Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 90, 520

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.10.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 25. oktoobri 2002. a otsusega nr 251

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister»;

2) paragrahvi 45 punktis 1 asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium»;

3) paragrahv 58 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 58. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala

(1) Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas on riigi haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika kavandamine ning sellega seonduvalt alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg-, huviala- ning täiskasvanuhariduse, teadus- ja arendustegevuse, noorsootöö ja erinoorsootöö valdkondade korraldamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

(2) Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas on Keeleinspektsioon.»

§ 2. Seaduse rakendamine

(1) Vabariigi Valitsusel ja ministritel viia määrused käesoleva seadusega kooskõlla seaduse jõustumise ajaks.

(2) Kehtivates õigusaktides, välja arvatud seadustes ja Vabariigi Valitsuse ning ministrite määrustes, loetakse sõna «Haridusministeerium» sõnadeks «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» sõnadeks «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

(3) Seadus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json