Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määruse nr 244 "Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine" ja 7. detsembri 1999. a määruse nr 371 "Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.11.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 91, 525

Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määruse nr 244 "Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine" ja 7. detsembri 1999. a määruse nr 371 "Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine" muutmine

Vastu võetud 30.10.2002 nr 330

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354) § 43 lõigete 3 ja 6 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korras» (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118/120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 21 alapunktis 3, punkti 40 alapunktis 3 ja punkti 64 alapunktis 3 asendatakse sõna «määruse» sõnaga «korralduse»;

2) punkt 23 sõnastatakse järgmiselt:

« 23. Moodustamisotsuse vormistab:
1) Vabariigi Valitsus korraldusega;
2) minister määrusega;
3) riigisekretär käskkirjaga;
4) maavanem korraldusega.»;

3) punkti 25 alapunktist 5 jäetakse välja sõnad «struktuur ja»;

4) punkti 25 täiendatakse alapunktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51) riigiasutuse struktuuri ja koosseisu kinnitamise kord;»;

5) punkti 42 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Riigisekretäri käskkiri ja maavanema korraldus ümberkorraldamise kohta avaldatakse Ametlikes Teadaannetes.»;

6) punkti 43 alapunkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) ümberkorraldatava riigiasutuse põhimäärusesse muudatuste tegemise kinnitamine, ümberkorraldamise tulemusena moodustatava uue riigiasutuse eelarve ja põhimääruse kinnitamine ning ümberkorraldamise tulemusel tegevuse lõpetava riigiasutuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine või juhul, kui riigiasutuse ümberkorraldajaks on Vabariigi Valitsus, ülesanne riigiasutuse kõrgemalseisva valitsusasutuse juhile kinnitada muudatused ümberkorraldatava riigiasutuse põhimääruses ja ümberkorraldamise tulemusel asutatava uue riigiasutuse põhimäärus ning tunnistada kehtetuks ümberkorraldamise tulemusel tegevuse lõpetava riigiasutuse põhimäärus;»;

7) punkti 43 alapunkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) riigiasutus(t)e ümberkorraldamiseks komisjoni moodustamine ja komisjoni liikmete, sh komisjoni esimehe, kes peab olema ümberkorraldatava(te) riigiasutus(t)e kõrgemalseisva valitsusasutuse ametnik, nimetamine ning komisjoni töö alustamise ja lõpetamise tähtaeg. Vabariigi Valitsus võib tema poolt riigiasutuste ümberkorraldamise komisjoni moodustamise delegeerida ümberkorraldatava riigiasutuse kõrgemalseisva valitsusasutuse juhile.»;

8) punkti 45 teises lauses asendatakse sõnad «(lepingud, kinnis- ja vallasvara, raha)» sõnadega «(riigile kuuluv kinnis- ja vallasvara, s.o asjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused)»;

9) korda täiendatakse punktiga 471 järgmises sõnastuses:

« 471. Ümberkorraldamiskomisjon teeb ümberkorraldamist puudutavad otsused, sh annab punktis 49 nimetatud kooskõlastuse komisjoni koosolekul. Koosolekuid juhatab komisjoni esimees või esimehe puudumisel tema poolt määratud komisjoni liige. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni liikmetest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt oli üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Koosolekud protokollitakse ning protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja hiljemalt koosoleku toimumise päevale järgneval tööpäeval. Komisjoni liikmel on õigus vaidlustada koosoleku protokoll 7 päeva jooksul pärast koosoleku toimumist. Vaidluse lahendab ümberkorraldatava riigiasutuse kõrgemalseisva valitsusasutuse juht. Komisjoni koosolekute kokkukutsumise ja täpsema töökorra otsustab komisjon esimesel koosolekul.»;

10) punkt 48 sõnastatakse järgmiselt:

« 48. Ümberkorraldamiskomisjon korraldab ümberkorraldamiskomisjoni tegevuse alustamise kuupäeva seisuga ümberkorraldamise tulemusel tegevuse lõpetava riigiasutuse likvideerimisbilansi koostamise või riigiasutuse, millest eraldatakse teine riigiasutus, vahebilansi koostamise. Ümberkorraldatava riigiasutuse juht viib riigiasutuses läbi riigiasutuse valduses oleva riigivara inventuuri likvideerimis- või vahebilansi koostamise kuupäeva seisuga, koostab inventeerimisakti ning esitab selle ümberkorraldamiskomisjonile 15 päeva jooksul inventuuri läbiviimisest arvates. Inventuuri läbiviimises peab osalema ümberkorraldamiskomisjoni poolt määratud ümberkorraldamiskomisjoni liige. Ümberkorraldamiskomisjon kinnitab koostatud likvideerimis- või vahebilansi ja inventeerimisakti ning komisjoni esimees esitab need ümberkorraldatava riigiasutuse kõrgemalseisva valitsusasutuse juhile teadmiseks 15 päeva jooksul nende kinnitamisest arvates.»;

11) punkt 49 sõnastatakse järgmiselt:

« 49. Nii ümberkorraldatav riigiasutus kui ka ümberkorraldamise tulemusel moodustatud riigiasutus kooskõlastavad kõik varalised tehingud eelnevalt ümberkorraldamiskomisjoniga ümberkorraldamiskomisjoni töö alustamise kuupäevast kuni riigiasutuse ümberkorraldamise kuupäevani. Kooskõlastuse andmisest varaliste tehingute tegemiseks teavitab ümberkorraldamiskomisjoni esimees perioodiliselt ümberkorraldatava riigiasutuse kõrgemalseisva valitsusasutuse juhti. Riigiasutuse poolt ümberkorraldamise perioodil tehtud varalised tehingud võetakse arvesse käesoleva korra punktis 50 nimetatud lõppbilansi või vahebilansi koostamisel.»;

12) punkt 50 sõnastatakse järgmiselt:

« 50. Töö lõpetamisel korraldab ümberkorraldamiskomisjon ümberkorraldamise tulemusel tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi või riigiasutuse, millest eraldatakse teine riigiasutus, vahebilansi, ümberkorraldatava riigiasutuse valduses oleva riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ning ümberkorraldatava riigiasutuse asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise. Lõppbilanss või vahebilanss koostatakse riigiasutuse ümberkorraldamise kuupäeva seisuga.»;

13) korda täiendatakse punktiga 541 järgmises sõnastuses:

« 541. Ümberkorraldamiskomisjon kinnitab koostatud lõppbilansi või vahebilansi ning komisjoni esimees esitab lõppbilansi või vahebilansi, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti ümberkorraldatud riigiasutuse kõrgemalseisva valitsusasutuse juhile teadmiseks 15 päeva jooksul nende kinnitamisest või allkirjastamisest arvates.»;

14) punkti 56 täiendatakse alapunktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) riigiasutus korraldatakse ümber käesoleva määruse III peatükis ettenähtud alustel ja korras.»;

15) punkti 66 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Riigisekretäri käskkiri ja maavanema korraldus riigiasutuse tegevuse lõpetamise kohta avaldatakse Ametlikes Teadaannetes.»;

16) punkti 67 alapunkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) riigiasutuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine või juhul, kui riigiasutuse tegevuse lõpetab Vabariigi Valitsus, ülesanne kõrgemalseisva valitsusasutuse juhile tunnistada kehtetuks tegevuse lõpetava riigiasutuse põhimäärus;»;

17) punkti 67 alapunkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) riigiasutuse likvideerimiskomisjoni moodustamine ja komisjoniliikmete, sh komisjoni esimehe, kes peab olema tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisva valitsusasutuse ametnik, nimetamine ning komisjoni töö alustamise ja lõpetamise tähtaeg.»;

18) punktis 69 asendatakse sõnad «(lepingud, kinnis- ja vallasvara, raha)» sõnadega «(riigile kuuluv kinnis- ja vallasvara, s.o asjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused)»;

19) punkti 70 alapunktist 2 jäetakse välja sõnad «, kellest üks on likvideerimiskomisjoni esimees»;

20) korda täiendatakse punktiga 711 järgmises sõnastuses:

« 711. Likvideerimiskomisjoni töökorra suhtes kohaldatakse käesoleva korra punktis 471 sätestatut.»;

21) punkt 72 sõnastatakse järgmiselt:

« 72. Likvideerimiskomisjon korraldab likvideerimiskomisjoni tegevuse alustamise kuupäeva seisuga likvideerimisbilansi koostamise. Tegevuse lõpetava riigiasutuse juht viib likvideerimisbilansi koostamise kuupäeva seisuga riigiasutuses läbi riigiasutuse valduses oleva riigivara inventuuri, koostab inventeerimisakti ning esitab selle likvideerimiskomisjonile 15 päeva jooksul inventuuri läbiviimisest arvates. Inventuuri läbiviimises peab osalema likvideerimiskomisjoni poolt määratud likvideerimiskomisjoni liige. Likvideerimiskomisjon kinnitab koostatud likvideerimisbilansi ja inventeerimisakti ning komisjoni esimees esitab need kõrgemalseisva valitsusasutuse juhile teadmiseks 15 päeva jooksul nende kinnitamisest arvates.»;

22) punkt 73 sõnastatakse järgmiselt:

« 73. Tegevuse lõpetav riigiasutus kooskõlastab kõik varalised tehingud eelnevalt likvideerimiskomisjoniga likvideerimiskomisjoni töö alustamise kuupäevast kuni riigiasutuse tegevuse lõpetamise kuupäevani. Kooskõlastuse andmisest varaliste tehingute tegemiseks teavitab likvideerimiskomisjoni esimees perioodiliselt kõrgemalseisva valitsusasutuse juhti. Riigiasutuse lõpetamisperioodil tehtud varalised tehingud võetakse arvesse lõppbilansi koostamisel.»;

23) punkt 74 sõnastatakse järgmiselt:

« 74. Töö lõpetamisel korraldab likvideerimiskomisjon tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi, tegevuse lõpetava riigiasutuse valduses oleva riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti, mis sisaldab käesoleva korra punktis 51 nõutud andmeid, ning asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti, mis sisaldab käesoleva korra punktis 52 nõutud andmeid, koostamise. Lõppbilanss koostatakse riigiasutuse tegevuse lõpetamise kuupäeva seisuga.»;

24) korda täiendatakse punktiga 761 järgmises sõnastuses:

« 761. Likvideerimiskomisjon kinnitab koostatud lõppbilansi ning komisjoni esimees esitab lõppbilansi, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti kõrgemalseisva valitsusasutuse juhile teadmiseks 15 päeva jooksul nende kinnitamisest või allkirjastamisest arvates.»

§ 2. Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määrusega nr 371 kinnitatud ««Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri» pidamise põhimääruse» (RT I 1999, 92, 828; 2000, 100, 647; 2002, 66, 401) punkti 13 alapunkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) seadus, Vabariigi Valitsuse korraldus, ministri määrus, riigisekretäri käskkiri või maavanema korraldus, millega riigiasutus on moodustatud või».

Peaminister Siim KALLAS

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json