HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisade 2014. aasta muudatused [MEPC.246(66)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT II, 13.11.2015, 1

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisade 2014. aasta muudatused [MEPC.246(66)]

Vastu võetud 04.04.2014

Vabariigi Valitsuse 30.07.2015 korraldus nr 313 konventsiooni lisade muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa (muudetud)

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni II lisa (muudetud)

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni III lisa (muudetud)

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni IV lisa (muudetud)

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni V lisa (muudetud)


RESOLUTSIOON MEPC.246(66)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI LISA MUUDATUSED

(MARPOL I, II, III, IV ja V lisa muudatused, millega III koodeksi kasutamine muudetakse kohustuslikuks)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 38 punkti a, milles käsitletakse merekeskkonna kaitse komiteele merereostuse vältimise ja piiramise rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt antud ülesandeid,

ARVESTADES 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi 1973. aasta konventsioon) artiklit 16 ning 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1978. aasta protokolli (edaspidi 1978. aasta protokoll) VI artiklit, mis koosmõjus sätestavad 1978. aasta protokolli muutmise korra ning teevad organisatsiooni vastavale organile  ülesandeks  läbi vaadata ja vastu võtta 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta konventsiooni (MARPOL) muudatused,

MEENUTADES, et resolutsiooniga A.1070(28) võttis assamblee oma kahekümne kaheksandal korralisel istungil vastu IMO õigusaktide rakendamise koodeksi (III koodeks),

OLLES kaalunud MARPOL I, II, III, IV ja V lisa muutmise ettepanekut, mille kohaselt III koodeksi kasutamine muudetakse kohustuslikuks,

1. VÕTAB 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti d kohaselt vastu MARPOL I, II, III, IV ja V lisa muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB, et vastavalt I lisa reeglile 44, II lisa reeglile 19, III lisa reeglile 10, IV lisa reeglile 15 ja V lisa reeglile 11 tuleb sõna „peaks“ (should) III koodeksis (resolutsiooni A. 1070(28)) lisa) alati lugeda kui „kohustuvad/on kohustatud/kohustub“ (shall), välja arvatud lõigetes 29, 30, 31 ja 32;

3. OTSUSTAB vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõikele 2 punkti f alapunktile iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2015, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole organisatsioonile muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest või konventsiooniosalised, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

4. PALUB konventsiooniosalistel arvestada, et vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktile ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2016, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

5. PALUB peasekretäril vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punktile e edastada kõigile MARPOL konventsiooniosalistele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti  kinnitatud ärakirjad;

6. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole MARPOL konventsiooniosalised, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


LISA
MARPOL I, II, III, IV JA V LISA MUUDATUSED

MARPOL I lisa muudatused

1. Reegli 1 lõppu lisatakse alljärgnev:

„35       Audit – süstemaatiline, sõltumatu ja dokumenteeritud protsess auditi tõendusmaterjali kogumiseks ja selle objektiivseks hindamiseks, mille käigus määratakse kindlaks, millisel määral auditi kriteeriume täidetakse.

36       Auditeerimissüsteem – organisatsiooni kehtestatud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteem, milles arvestatakse organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*.

37       Rakendamise koodeks – organisatsiooni resolutsiooniga A.1070(28) vastuvõetud IMO õigusaktide rakendamise koodeks (III koodeks).

38       Auditistandard – rakendamise koodeks.

* Vt organisatsiooni resolutsiooniga A.1067(28) vastuvõetud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteemi korraldus ja protseduurid.“


2. Lisatakse uus 10. peatükk alljärgnevas sõnastuses:

„10. PEATÜKK. KONVENTSIOONI SÄTETE TÄITMISE KONTROLLIMINE

Reegel 44
Rakendamine

Konventsiooniosalised kohustuvad oma käesolevas lisas sisalduvate kohustuste ja ülesannete täitmisel järgima rakendamise koodeksi sätteid.

Reegel 45
Täitmise kontrollimine

1        Iga konventsiooniosaline kohustub läbima organisatsiooni poolt auditistandardi kohaselt läbiviidavad korralised auditid, mille käigus kontrollitakse käesoleva lisa täitmist ja rakendamist.

2        Organisatsiooni peasekretär vastutab auditeerimissüsteemi haldamise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel*.

3        Iga konventsiooniosaline vastutab auditi läbiviimisele kaasaaitamise ja auditi järelduste alusel tegevuskava elluviimise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel*.

4        Kõigi konventsiooniosaliste audit:
        .1 peab põhinema organisatsiooni peasekretäri väljatöötatud üldisel ajakaval, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid* ning
        .2 tuleb läbi viia regulaarselt, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*.

* Vt organisatsiooni resolutsiooniga A.1067(28) vastuvõetud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteemi korraldus ja protseduurid.“


MARPOL II lisa muudatused

3. Reegli 1 lõppu lisatakse alljärgnev:

„18       Audit – süstemaatiline, sõltumatu ja dokumenteeritud protsess auditi tõendusmaterjali kogumiseks ja selle objektiivseks hindamiseks, mille käigus määratakse kindlaks, millisel määral auditi kriteeriume täidetakse.

19       Auditeerimissüsteem – organisatsiooni kehtestatud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteem, milles arvestatakse organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*.

20       Rakendamise koodeks –organisatsiooni resolutsiooniga A.1070(28) vastuvõetud IMO õigusaktide rakendamise koodeks (III koodeks).

21       Auditistandard – rakendamise koodeks.

* Vt organisatsiooni resolutsiooniga A. 1067(28) vastuvõetud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteemi korraldus ja protseduurid.“


4. Lisatakse uus 9. peatükk alljärgnevas sõnastuses:

9. peatükk
KONVENTSIOONI SÄTETE TÄITMISE KONTROLLIMINE

Reegel 19. Rakendamine

Konventsiooniosalised kohustuvad oma käesolevas lisas sisalduvate kohustuste ja ülesannete täitmisel järgima rakendamise koodeksi sätteid.

Reegel 20. Täitmise kontrollimine

1        Iga konventsiooniosaline kohustub läbima organisatsiooni poolt auditistandardi kohaselt läbiviidavad korralised auditid, mille käigus kontrollitakse käesoleva lisa täitmist ja rakendamist.

2        Organisatsiooni peasekretär vastutab auditeerimissüsteemi haldamise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel*.

3        Iga konventsiooniosaline vastutab auditi läbiviimisele kaasaaitamise ja auditi järelduste alusel tegevuskava elluviimise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel*.

4        Kõigi konventsiooniosaliste audit:
        .1 peab põhinema organisatsiooni peasekretäri väljatöötatud üldisel ajakaval, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid* ning
        .2 tuleb läbi viia regulaarselt, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*.

* Vt organisatsiooni resolutsiooniga A.1067(28) vastuvõetud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteemi korraldus ja protseduurid.“


MARPOL III lisa muudatused

5. Enne reeglit 1 lisatakse uus pealkiri alljärgnevas sõnastuses:

„1. peatükk
ÜLDSÄTTED“

6. Lisatakse uus reegel 1 alljärgnevas sõnastuses:

„Reegel 1. Mõisted

Käesolevas lisas:

1        Kahjulikud ained – rahvusvahelises ohtlike kaupade mereveo koodeksis (IMDG koodeks) määratletud merereostusained või ained, mis vastavad käesoleva lisa liite kriteeriumidele.

2        Pakendatud  – hoidmisviis, mis on kahjulike ainete jaoks ette nähtud rahvusvahelises ohtlike kaupade mereveo koodeksis.

3        Audit – süstemaatiline, sõltumatu ja dokumenteeritud protsess auditi tõendusmaterjali kogumiseks ja selle objektiivseks hindamiseks, mille käigus määratakse kindlaks, millisel määral auditi kriteeriume täidetakse.

4        Auditeerimissüsteem – organisatsiooni kehtestatud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteem, milles arvestatakse organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*.

5        Rakendamise koodeks –organisatsiooni resolutsiooniga A.1070(28) vastuvõetud IMO õigusaktide rakendamise koodeks (III koodeks).

6        Auditistandard – rakendamise koodeks.

* Vt organisatsiooni resolutsiooniga A. 1067(28) vastuvõetud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteemi korraldus ja protseduurid.“


7. Järgmiste reeglite numbrid muudetakse vastavalt.

8. Reeglis 2 „Kohaldamine“ kustutatakse alapunktid 1.1 ja 1.2.

9. Lisatakse uus 2. peatükk alljärgnevas sõnastuses:

„2. peatükk
KÄESOLEVA LISA SÄTETE TÄITMISE KONTROLLIMINE

Reegel 10. Rakendamine

Konventsiooniosalised kohustuvad oma käesolevas lisas sisalduvate kohustuste ja ülesannete täitmisel järgima rakendamise koodeksi sätteid.

Reegel 11. Täitmise kontrollimine

1        Iga konventsiooniosaline kohustub läbima organisatsiooni poolt auditistandardi kohaselt läbiviidavad korralised auditid, mille käigus kontrollitakse käesoleva lisa täitmist ja rakendamist.

2        Organisatsiooni peasekretär vastutab auditeerimissüsteemi haldamise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel*.

3        Iga konventsiooniosaline vastutab auditi läbiviimisele kaasaaitamise ja auditi järelduste alusel tegevuskava elluviimise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel*.

4        Kõigi konventsiooniosaliste audit:
        .1 peab põhinema organisatsiooni peasekretäri väljatöötatud üldisel ajakaval, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid* ning
        .2 tuleb läbi viia regulaarselt, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*.

* Vt organisatsiooni resolutsiooniga A.1067(28) vastuvõetud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteemi korraldus ja protseduurid.“


MARPOL IV lisa muudatused

10. Reegli 1 lõppu lisatakse alljärgnev:

„12      Audit – süstemaatiline, sõltumatu ja dokumenteeritud protsess auditi tõendusmaterjali kogumiseks ja selle objektiivseks hindamiseks, mille käigus määratakse kindlaks, millisel määral auditi kriteeriume täidetakse.

13        Auditeerimissüsteem – organisatsiooni kehtestatud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteem, milles arvestatakse organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*.

14        Rakendamise koodeks –organisatsiooni resolutsiooniga A.1070(28) vastuvõetud IMO õigusaktide rakendamise koodeks (III koodeks).

15        Auditistandard – rakendamise koodeks.

* Vt organisatsiooni resolutsiooniga A. 1067(28) vastuvõetud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteemi korraldus ja protseduurid.“


11. Lisatakse uus 6. peatükk alljärgnevas sõnastuses:

„6. peatükk
KÄESOLEVA LISA SÄTETE TÄITMISE KONTROLLIMINE

Reegel 15. Rakendamine

Konventsiooniosalised kohustuvad oma käesolevas lisas sisalduvate kohustuste ja ülesannete täitmisel järgima rakendamise koodeksi sätteid.

Reegel 16. Täitmise kontrollimine

1        Iga konventsiooniosaline kohustub läbima organisatsiooni poolt auditistandardi kohaselt läbiviidavad korralised auditid, mille käigus kontrollitakse käesoleva lisa täitmist ja rakendamist.

2        Organisatsiooni peasekretär vastutab auditeerimissüsteemi haldamise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel*.

3        Iga konventsiooniosaline vastutab auditi läbiviimisele kaasaaitamise ja auditi järelduste alusel tegevuskava elluviimise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel*.

4        Kõigi konventsiooniosaliste audit:
        .1 peab põhinema organisatsiooni peasekretäri väljatöötatud üldisel ajakaval, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid* ning
        .2 tuleb läbi viia regulaarselt, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*.

* Vt organisatsiooni resolutsiooniga A.1067(28) vastuvõetud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteemi korraldus ja protseduurid.“


MARPOL V lisa muudatused

12. Enne reeglit 1 lisatakse uus pealkiri alljärgnevas sõnastuses:

„1. peatükk
ÜLDSÄTTED“

13. Reegli 1 lõppu lisatakse alljärgnev:

„15        Audit – süstemaatiline, sõltumatu ja dokumenteeritud protsess auditi tõendusmaterjali kogumiseks ja selle objektiivseks hindamiseks, mille käigus määratakse kindlaks, millisel määral auditi kriteeriume täidetakse.

16        Auditeerimissüsteem – organisatsiooni kehtestatud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteem, milles arvestatakse organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*.

17        Rakendamise koodeks –organisatsiooni resolutsiooniga A.1070(28) vastuvõetud IMO õigusaktide rakendamise koodeks (III koodeks).

18        Auditistandard – rakendamise koodeks.

* Vt organisatsiooni resolutsiooniga A. 1067(28) vastuvõetud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteemi korraldus ja protseduurid.“


14. Lisatakse uus 2. peatükk alljärgnevas sõnastuses:

„2. peatükk
KÄESOLEVA LISA SÄTETE TÄITMISE KONTROLLIMINE

Reegel 11. Rakendamine

Konventsiooniosalised kohustuvad oma käesolevas lisas sisalduvate kohustuste ja ülesannete täitmisel järgima rakendamise koodeksi sätteid.

Reegel 12. Täitmise kontrollimine

1        Iga konventsiooniosaline kohustub läbima organisatsiooni poolt auditistandardi kohaselt läbiviidavad korralised auditid, mille käigus kontrollitakse käesoleva lisa täitmist ja rakendamist.

2        Organisatsiooni peasekretär vastutab auditeerimissüsteemi haldamise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel*.

3        Iga konventsiooniosaline vastutab auditi läbiviimisele kaasaaitamise ja auditi järelduste alusel tegevuskava elluviimise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel*.

4        Kõigi konventsiooniosaliste audit:
        .1 peab põhinema organisatsiooni peasekretäri väljatöötatud üldisel ajakaval, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid* ning
        .2 tuleb läbi viia regulaarselt, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*.

* Vt organisatsiooni resolutsiooniga A.1067(28) vastuvõetud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteemi korraldus ja protseduurid.“
Annex 7, Resolution MEPC.246(66)  Amendments to MARPOL Annexes I, II, III, IV and V

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json