Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa 2014. aasta muudatused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT II, 13.11.2015, 2

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa 2014. aasta muudatused

Vastu võetud 04.04.2014

Vabariigi Valitsuse 30.07.2015 korraldus nr 313 konventsiooni lisade muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa (muudetud)

 

RESOLUTSIOON MEPC.248(66)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI LISA MUUDATUSED

MARPOL I lisa muudatused
(Laeva pardal püstuvuse arvutamise vahendi kandmisega seotud kohustuslikud nõuded)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 38 punkti a, milles käsitletakse merekeskkonna kaitse komiteele merereostuse vältimise ja piiramise rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt antud ülesandeid,

ARVESTADES 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi 1973. aasta konventsioon) artiklit 16 ning 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1978. aasta protokolli (edaspidi 1978. aasta protokoll) VI artiklit, mis koosmõjus sätestavad 1978. aasta protokolli muutmise korra ning teevad organisatsiooni vastavale organile  ülesandeks  läbi vaadata ja vastu võtta 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta konventsiooni (MARPOL) muudatused,

OLLES kaalunud MARPOL I lisa muutmise ettepanekut, mille oma viiekümne viiendal istungil töötas välja püstuvuse ja laadungimärkide ning kalalaevade ohutuse allkomitee,

1. VÕTAB 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti d kohaselt vastu MARPOL I lisa muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktile iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2015, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole organisatsioonile muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest või konventsiooniosalised, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. PALUB konventsiooniosalistel arvestada, et vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktile ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2016, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punktile e edastada kõigile MARPOL konventsiooniosalistele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti  kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole MARPOL konventsiooniosalised, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


LISA
MARPOL I LISA MUUDATUSED

1. PEATÜKK. ÜLDSÄTTED

Reegel 3
Vabastused ja nõuete kohaldamisest loobumine

1. Lisatakse alljärgnev uus lõige 6:

„6       Administratsioon võib loobuda käesoleva reegli 28 lõike 6 nõuete kohaldamisest järgmiste naftatankerite puhul, kui neid lastitakse administratsiooni heakskiidetud tingimuste kohaselt, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*:
       .1 sihtotstarbelisi vedusid tegevad naftatankerid, mille lastimise permutatsioonide arv on piiratud selliselt, et kõik eeldatavad tingimused on heaks kiidetud reegli 28 lõike 5 kohaselt kaptenile esitatavates andmetes püstuvuse kohta;
       .2 naftatankerid, mille puhul püstuvuse kontrollimine toimub administratsiooni heakskiidetud viisil eemalt;
       .3 naftatankerid, mida lastitakse heakskiidetud lastimistingimuste raames; või
       .4 enne 1. jaanuari 2016 ehitatud naftatankerid, mille heakskiidetud KG/GM piirkõverad katavad kõiki kohaldatavaid vigastamata ja vigastatud laeva püstuvusnõudeid.

* Vt tankerite vigastatud laeva püstuvusnõuetele vastavuse kontrollimise suuniste (Guidelines for verification of damage stability requirements for tankers, MSC.1/Circ.1461) osas 2 toodud tegevussuunised.“


4. PEATÜKK. NAFTATANKERI LASTIMISRUUMILE ESITATAVAD NÕUDED

Reegel 19
6. juulil 1996 või hiljem üle antud naftatankerite topeltkerele ja topeltpõhjale esitatavad nõuded

2. Reegli 19 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „reegli 28 lõike 6“ tekstiosaga „reegli 28 lõike 7“.


Reegel 20
Enne 6. juulit 1996 üle antud naftatankerite topeltkerele ja topeltpõhjale esitatavad nõuded

3. Reegli 20 lõike 1 punktis 2 ja reegli 20 lõikes 4 asendatakse „reegli 28 lõikele 6“ ja „reegli 28 lõikega 6“ sõnadega „reegli 28 lõikele 7 ja „reegli 28 lõikega 7“.

Reegel 28
Vaheruumideks jaotumine ja vigastatud laeva püstuvus

4. Praegune lõige 6 nummerdatakse ümber lõikeks 7.

5. Lisatakse alljärgnev uus lõige 6:
„6       Kõik naftatankerid peavad olema varustatud püstuvuse arvutamise vahendiga, mille abil saab kindlaks määrata vastavuse vigastamata ja vigastatud laeva püstuvusnõuetele, mis administratsioon on heaks kiitnud, arvestades organisatsiooni soovitatud tehnilisi standardeid*:
       .1 enne 1. jaanuari 2016. a ehitatud naftatankerid peavad käesolevale reeglile vastama laeva esimesel korralisel täisülevaatusel 1. jaanuaril 2016. a või pärast seda, kuid mitte hiljem kui 1. jaanuaril 2021. a;
       .2 vaatamata punkti 1 nõuetele ei pea enne 1. jaanuari 2016. a ehitatud naftatankerile paigaldatud püstuvuse arvutamise vahendit asendama tingimusel, et selle abil saab administratsiooni nõuete kohaselt kindlaks määrata vastavuse vigastamata ja vigastatud laeva püstuvusnõuetele; ning
       .3 reeglile 11 vastava kontrolli eesmärgil väljastab administratsioon püstuvuse arvutamise vahendi heakskiitmise dokumendi.

* Vt 2008. aasta vigastamata laeva püstuvuse koodeksi (2008 IS Code) 4. peatüki B osa koos muudatustega, püstuvuse arvutamise vahendite heakskiitmise suuniste (Guidelines for the approval of stability instruments, MSC.1/Circ.1229) lisa punkt 4 koos muudatustega ning tankerite vigastatud laeva püstuvusnõuetele vastavuse kontrollimise suuniste (Guidelines for verification of damage stability requirements for tankers, MSC.1/Circ.1461) osas 2 defineeritud tehnilised standardid.“


II LIIDE
RAHVUSVAHELISE NAFTAREOSTUSE VÄLTIMISE TUNNISTUSE (IOPP) JA LISADE VORM, VORM B

6. Lisatakse uued punktid 5.7.5 ja 5.7.6:

„5.7.5    

Laev on vastavalt reegli 28 lõikele 6 varustatud heakskiidetud püstuvuse arvutamise vahendiga

5.7.6

Reegli 28 lõike 6 nõuete kohaldamisest loobutakse laeva suhtes vastavalt reegli 3 lõikele 6. Püstuvust kontrollitakse ühel või mitmel alljärgneval viisil:

 

.1

   lastimine ainult heakskiidetud tingimuste kohaselt, mis on defineeritud reegli 28 lõike 5 kohaselt kaptenile esitatavates andmetes püstuvuse kohta

.2

   kontrollimine toimub administratsiooni heakskiidetud viisil eemalt

.3

   lastimine heakskiidetud lastimistingimuste raames, mis on defineeritud reegli 28 lõike 5 kohaselt kaptenile esitatavates andmetes püstuvuse kohta

.4

   lastimine vastavalt heakskiidetud KG/GM piirkõveratele, mis katavad kõiki kohaldatavaid vigastamata ja vigastatud laeva püstuvusnõudeid, mis on defineeritud reegli 28 lõike 5 kohaselt kaptenile esitatavates andmetes püstuvuse kohta


7. Punktis 5.8.4 asendatakse sõnad „reegli 28 lõikega 6“ sõnadega „reegli 28 lõikega 7“.

* * *
Annex 9, Resolution MEPC.248(66)  Amendments to MARPOL Annex I

/otsingu_soovitused.json