Teksti suurus:

Heakorra- ja kaevetööde eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Võnnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2002, 73, 1884

Heakorra- ja kaevetööde eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 26.09.2002 nr 13

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393) § 22 lg 1 p 361, Võnnu Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada «Heakorra- ja kaevetööde eeskiri» (lisatud).

2. Määrus jõustub 1. oktoobril 2002. a.

Volikogu esimees Tiiu MEERITS

Kinnitatud
Võnnu Vallavolikogu 26. septembri 2002. a määrusega nr 13

HEAKORRA- JA KAEVETÖÖDE EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Võnnu valla heakorra- ja kaevetööde eeskirja (edaspidi eeskiri) ülesanne on tagada Võnnu valla haldusterritooriumil puhtus, heakord ning kaevetööde korraldatus.

2. Eeskiri kehtib Võnnu valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik täitmiseks kõigile Võnnu vallas elavatele ja viibivatele füüsilistele isikutele ning Võnnu vallas tegutsevatele juriidilistele isikutele.

3. Käesolevas eeskirjas on:

3.1. heakorranõuete täitmisel omanikuga võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;

3.2. kinnistu mõistega võrdsustatud maa-ala, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;

3.3. avalik koht on iga territoorium, rajatis, või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav;

3.4. kaevetöödeks pinnases tehtavad tööd:

3.4.1. sügavamal kui 30 cm maapinnast;

3.4.2. kui tööde käigus rikutakse tee- või pinnakatet (asfalt, sillutis, muru jne);

3.4.3. kui planeerimise käigus muudetakse pinnase esialgset kõrgust.

4. Kaevetöödeks käesolevas eeskirjas kasutatud mõistes ei loeta:

4.1. haudade kaevamist kalmistutel;

4.2. kaevetööde tegemist, kui neid teostatakse juriidilise või füüsilise isiku omandis või valduses oleval maa-alal, tingimusel, et seal ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnokommunikatsioone. Vastutus selliste kaevetööde ohutu teostamise eest lasub maaomanikul (maavaldajal).

II. HEAKORRA NÕUDED

5. Vallavalitsus on kohustatud tagama:

5.1. munitsipaalmaaüksuste korrasoleku;

5.2. valla teede ja haljasalade korrashoiu ja hoolduse;

5.3. avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ja juurdepääsu nendeni.

6. Kinnistu omanik on kohustatud:

6.1. korras hoidma oma kinnistu piirdeaia;

6.2. koristama kinnistuga külgneva puhastusala ning tegema seal lume- ja libedusetõrjet. Libedusetõrjel tohib kasutada liiva, peent killustikku või töödeldud kruusa;

6.3. õigeaegselt kärpima puude ja põõsaste oksi, kui need ulatuvad elektri- või sideliinidesse;

6.4. tegema vajadusel umbrohutõrjet;

6.5. hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad ja juurdepääsu nendele;

6.6. kaitsealade piiridesse jääval maa-alal juhinduma täiendavalt nendel aladel kehtestatud eeskirjadest;

6.7. rakendama meetmeid kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks.

7. Ehitise omanik on kohustatud:

7.1. korras hoidma hoone fassaadi ja selle juurde kuuluvad elemendid;

7.2. omama prügi paigutamiseks prügikonteinerit;

7.3. eemaldama ehitiselt varisemisohtliku lume, jääpurikad, kivid, plaadid jms;

7.4. hoidma korras üldkasutatavad trepikojad ja tagama pimedal ajal nende valgustamise;

7.5. tagama talvisel ajal ehitise juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel tegema libedusetõrjet;

7.6. tagama loomakasvatushoone vastavuse tervisekaitse- ja keskkonnakaitsenõuetele, hoidma korras ümbruse ja vältima selle reostamist virtsa ja sõnnikuga.

8. Ehitus-, remondi-ja kaevetööde tegija on kohustatud:

8.1. järgima tööde teostamise vastavust kehtivatele õigusaktidele;

8.2. vältima objektilt prahi jms sattumist teele, haljasaladele ja naaberkinnistule;

8.3. hoidma korras objekti juurdepääsutee.

9. Kinnistu reostamisel ja risustamisel on süüdlane kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab selle ala korrastama omanik.

10. Põllumajandustööde tegija peab tagama teedele sattunud pori, sõnniku, prahi jms koristamise teelt pärast tööde lõppemist.

11. Iga-aastased välised suurpuhastustööd peavad olema lõpetatud kevadel 1. maiks ja sügisel 1. novembriks.

12. Erandkorras võib kulu põletada Tartumaa Päästeteenistuse Võnnu tugikomando loal kevadel esimese kahe nädala jooksul pärast lume sulamist keltsalt, tuulevaikse ilmaga päevasel ajal, puudest või põõsastest vabal alal. Tee- või hooneäärse kulu põletamisel tuleb teemaa välisserv, hoonel selle ümbrus eelnevalt kasta märjaks või mineraliseerida.

13. Keelatud on:

13.1. risustada ja reostada valla haldusterritooriumi;

13.2. puude ja põõsaste omavoliline raie, nende vigastamine ja rikkumine, nendele reklaamkuulutuste või teadaannete paigaldamine;

13.3. karjatada koduloomi avalikel haljasaladel;

13.4. kulu põletamine v.a punktis 12 toodud juhul;

13.5. rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine, v.a juhul, kui sellest on informeeritud Tartumaa Päästeteenistuse Võnnu tugikomandot;

13.6. maha panna jäätmeid selleks mitte ettenähtud kohta;

13.7. visata prügikonteineritesse hõõguvat sütt, tulist tuhka ja muid põlevaid esemeid ning ohtlikke jäätmeid;

13.8. rõdult ja akendest kloppida või harjata vaipu, riideesemeid, visata välja olmejäätmeid, asetada rõdule selle rõht- või püstgabariite ületavaid esemeid ning kuivatada pesu rõdu piirdest kõrgemal;

13.9. kanalisatsioonikaevudesse puistata prahti või muid esemeid, valada söövitavaid, süttivaid või teravat lõhna levitavaid aineid;

13.10. omavoliliselt püstitada ehitisi;

13.11. rikkuda ja omavoliliselt maha võtta tuletõrjehüdrante;

13.12. sõita veesõidukitega ujujate lähedal;

13.13. parkida transpordivahendeid veekogude kallastele ja pesta neid lähemal kui 50 m vee piirist;

13.14. üldkasutatavates supelkohtades ujutada koduloomi, pesta pesu;

13.15. kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi eeskirjade vastaselt.

14. Rõdude ja lodžade kinniehitamine on lubatud majaelanike nõusolekul ja vallavalitsuses kooskõlastatud ühtse projektiga.

III. KAEVETÖÖDE NÕUDED

15. Kaevetööde teostajana mõistetakse käesolevas eeskirjas juriidilist või füüsilist isikut, kellele väljastatakse kaevetööde luba.

16. Kaevetööde loa saamiseks esitab kaevetööde teostaja vallavalitsusele avalduse koos nõutavate kooskõlastustega. Kaevetööde luba väljastatakse kaevetööde teostajale ja selle ärakiri säilitatakse vallavalitsuses.

17. Tehniliste kommunikatsioonide rajamisel, rekonstrueerimisel jms juhul esitab kaevetööde teostaja vallavalitsusele asjasse puutuvate ametkondadega ja maaomanikuga kooskõlastatud tehnilise dokumentatsiooni.

18. Vallavalitsusel on õigus kaevetööde loa kehtivus peatada, kui ei ole täidetud kaevetööde loas toodud tingimusi.

19. Avariilised kaevetööd on need, mille vajadus tekib ootamatult või on võimalikke ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud. Erandkorras on avariiliste kaevetööde alustamine lubatud ilma eelnevalt luba vormistamata, kusjuures kaevetööde teostaja peab olema veendunud tööde ohutuses. Kaevetööde alustamisest peab teostaja teatama ehitus-kommunaalnõunikule. Taotlus kaevetööde loa saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast tööde alustamist.

20. Kaevetöödega lõhutud pinnakate ja kahjustatud haljastus taastatakse kaevetööde teostaja kulul loal toodud tähtajaks. Kaevetööde käigus on keelatud hävitada, vigastada või ümber paigutada geodeetilisi ja liiklusmärke või viitasid.

21. Kaevetööde lõpetamisel esitab kaevetööde teostaja vallavalitsusele teostusdokumentatsiooni.

IV. VASTUTUS

22. Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 662 sätestatud korras.

23. Eeskirja rikkumisel on kohtuväline menetleja:

23.1. vallavalitsus;

23.2. politseiprefektuur;

23.3. keskkonnainspektsioon.

/otsingu_soovitused.json