Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Võnnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2002, 73, 1885

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 26.09.2002 nr 14

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393) § 22 lg 1 p 362, Võnnu Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada «Koerte ja kasside pidamise eeskiri» (lisatud).

2. Määrus jõustub 1. oktoobril 2002. a.

Volikogu esimees Tiiu MEERITS

Kinnitatud
Võnnu Vallavolikogu 26. septembri 2002. a määrusega nr 14

KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Võnnu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab koerte ja kasside pidamise nõuded Võnnu valla haldusterritooriumil.

2. Eeskirjas kasutatavad mõisted:

2.1. omanik – isik, kellele koer või kass kuulub või kes õigussuhte alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva koera või kassi eest;

2.2. omanikuta koer või kass – koer või kass, kes on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;

2.3. hulkuv koer või kass – omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu järelevalveta jäänud koer või kass.

3. Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

II. KOERA VÕI KASSI PIDAMISE NÕUDED

4. Koera ja kassi võib pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et oleks välistatud koera või kassi väljapääsemine. Koera või kassi pidamiseks mõeldud ala peab vastama õigusaktides sätestatud veterinaarnõuetele ja loomapidamise tingimustele.

5. Koera või kassi pidamine ei tohi häirida avalikku korda ja teiste isikute rahu.

6. Koera või kassi omanik on kohustatud:

6.1. varustama talle kuuluva koera või kassi identifitseerimist võimaldava tunnusega;

6.2. laskma vaktsineerida oma koera või kassi loomataudide vastu;

6.3. informeerima veterinaararsti kohe koera või kassi teadmata põhjusel haigestumisest või surmast;

6.4. teavitama veterinaararsti metslooma rünnakust talle kuuluvale koerale või kassile;

6.5. kurja koera puhul paigaldama territooriumi sissepääsule hoiatuse «KURI KOER» ja kindlustama ameti- või tööülesandeid täitva isiku ohutuse;

6.6. koera viimisel avalikku kohta hoidma teda rihma otsas (oma kasvult või käitumiselt ohtlikul koeral vajalik suukorv), tagades kaaskodanike ning loomade ohutuse;

6.7. tagama järelevalve oma koera või kassi üle vältimaks nende lahtipääsemist.

7. Koera või kassi omanikul on keelatud:

7.1. võtta neid kaasa üldkasutatavatesse ruumidesse (kauplus, lasteaed, koolimaja, vallamaja, haigla vms) või territooriumile (supelkohad, spordi- või mänguväljakud vms), v.a pimeda inimese juhtkoer või teenistusülesannet täitev erikoolituse saanud teenistuskoer;

7.2. lasta koeral või kassil reostada üldkasutatavaid ruume, transpordivahendeid, teid, haljasalasid, laste liivakaste, või muud avalikku kohta. Kui koer või kass on reostanud eelnimetatuid kohti, on looma omanik kohustatud kohe reostuse koristama;

7.3. lubada koera või kassi ilma järelevalveta välja omanikule kuuluvast ehitisest või territooriumilt.

8. Omanikuta või hulkuva koera või kassi püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab vallavalitsus vastavalt loomakaitseseadusele.

9. Omaniku juurest lahti pääsenud koera või kassi püüdmist korraldab koera või kassi omanik. Kui omaniku juurest lahti pääsenud koera või kassi püüdmist korraldas vallavalitsus, siis kannab koera või kassi püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomaomanik.

III. VASTUTUS

10. Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 663 sätestatud korras.

11. Eeskirja rikkumise korral on kohtuväline menetleja:

11.1. vallavalitsus;

11.2. politseiprefektuur.

/otsingu_soovitused.json