Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vahelise üldise salastatud teabe kaitse julgeolekukokkuleppe muutmise protokoll

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.04.2012
Avaldamismärge:RT II, 14.01.2014, 2

Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vahelise üldise salastatud teabe kaitse julgeolekukokkuleppe muutmise protokoll

Vastu võetud 24.04.2012

Vabariigi Valitsuse 23.02.2012 korraldus nr 107 kokkuleppe muutmise protokolli eelnõu heakskiitmise ja volituste andmise kohta

Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi üldine salastatud teabe kaitse julgeolekukokkulepe

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Rootsi Kuningriigi valitsus,

SOOVIDES sõlmida protokolli, millega muudetakse 30. jaanuaril 2002 Tallinnas allakirjutatud Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi üldist salastatud teabe kaitse julgeolekukokkulepet,

on kokku leppinud järgmises:

Artikkel 1

„Salastatuse tasemete” definitsioon artiklis 1 (Mõisted) kustutatakse ja asendatakse järgnevaga:

„„Salastatuse tasemed” ja nende vasted riikides on:

Eesti Vabariigis

Rootsi Kuningriigis

 

Riigikaitseasutused

Tsiviilasutused

TÄIESTI SALAJANE   

HEMLIG/TOP SECRET

HEMLIG
AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET

SALAJANE

HEMLIG/SECRET

HEMLIG

  KONFIDENTSIAALNE  

  HEMLIG/CONFIDENTIAL  

-

PIIRATUD

HEMLIG/RESTRICTED

-

Rootsi Kuningriigi tsiviilasutused kaitsevad Eestis tasemel „PIIRATUD” ja „KONFIDENTSIAALNE” salastatud teavet kui teavet, mis on salastatud tasemel „HEMLIG”.”


Artikkel 2

Artikkel 2 (Pädevad asutused) kustutatakse ja asendatakse järgnevaga:

„ARTIKKEL 2
PÄDEVAD ASUTUSED

Pädevad julgeolekuasutused, kes vastutavad kaitsealase julgeoleku eest mõlemal maal, on:

Eesti Vabariigis:
Kaitseministeerium, Riigi julgeoleku volitatud esindaja osakond (riigi julgeoleku volitatud esindaja)

Rootsi Kuningriigis:
Relvajõud, Sõjalise julgeoleku teenistus (riigi julgeoleku volitatud esindaja)
Kaitsealaste materjalide administratsioon (määratud julgeolekuasutusi)

Pooled teavitavad teineteist diplomaatiliste kanalite kaudu pädevate julgeolekuasutuste muutumisest.”


Artikkel 3

Artikkel 5 (Juurdepääs salastatud teabele) kustutatakse ja asendatakse järgnevaga:

ARTIKKEL 5
JUURDEPÄÄS SALASTATUD TEABELE

Salastatud teabele juurdepääs antakse üksnes isikule, kellel on teadmisvajadus ja kellel on kooskõlas riigi õigusaktidega juurdepääs asjakohase salastatuse tasemega teabele.”


Artikkel 4

Protokoll jõustub selle allakirjutamisel mõlema poole poolt.


Käesolev protokoll on sõlmitud 24. aprillil 2012 Stockholmis kahes eksemplaris eesti, rootsi ja inglise keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed. Protokolli tõlgenduserinevuste korral lähtutakse ingliskeelsest tekstist.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Rootsi Kuningriigi valitsuse nimel

Märt Kraft

Helena Rietz


Protocol amending the General Security Agreement between the Republic of Estonia and the Kingdom of Sweden Concerning the Protection of Classified Information

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json