Teksti suurus:

Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvaheline konventsioon

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 14.03.2019, 4

Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvaheline konventsioon

Vastu võetud 15.05.2009

Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus


KONVENTSIOONIOSALISED,

MÄRKIDES laevade ringlussevõtu valdkonnas kasvavat muret ohutuse, tervishoiu, keskkonna ja heaolu küsimuste pärast;

TUNNISTADES, et laevade ringlussevõtt aitab kaasa säästvale arengule ning on sellisena parim valik tööea lõppu jõudnud laevade jaoks;

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni assamblee poolt vastu võetud resolutsiooni A.962(23) (laevade ringlussevõtu suunised); resolutsiooniga A.980(24) vastu võetud suuniste muudatusi; ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsiooni osalisriikide konverentsi kuuenda istungi otsust VI/24, millega võeti vastu täielikult või osaliselt lammutatud laevade keskkonnahoidliku käitlemise tehnilised suunised, ning Rahvusvahelise Tööbüroo haldusnõukogu 289. istungijärgul heaks kiidetud suuniseid (ohutus ja tervishoid laevade lammutamisel: suunised Aasia riikidele ja Türgile);

MEENUTADES SAMUTI resolutsiooni A.981(24), millega Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni assamblee tegi organisatsiooni merekeskkonna kaitse komiteele ülesandeks töötada välja õiguslikult siduv dokument laevade ringlussevõtu kohta;

MÄRKIDES SAMUTI Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni rolli laevade ringlussevõtuga seotud töötajate töötervishoiu ja tööohutuse kaitsmisel;

MÄRKIDES LISAKS ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsiooni rolli inimeste tervise ja keskkonna kaitsmisel selliste jäätmete võimaliku kahjuliku toime eest;

ARVESTADES Rio keskkonna- ja arengudeklaratsiooni 15. põhimõttes sätestatud ettevaatuspõhimõtet, millele on osutatud organisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 15. septembri 1995. aasta resolutsioonis MEPC.67(37);

ARVESTADES LISAKS vajadust edendada laevade ehituses ja hoolduses kasutatavate ohtlike materjalide asendamist vähem ohtlike või eelistatuna hoopis ohutute materjalidega, kahjustamata sellega laevade ohutust, meresõitjate ohutust ja tervist ning laevade talitluse tõhusust;

OLLES OTSUSTANUD õiguslikult siduva dokumendiga tõhusalt vähendama asuda laevade ringlussevõtuga seotud keskkonna, tööohutuse ja töötervishoiu riske, võttes arvesse meretranspordi eripära ning vajadust tagada tööea lõppu jõudnud laevade tõrgeteta kasutuselt kõrvaldamine;

LEIDES, et neid eesmärke on kõige parem saavutada laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooni sõlmimisega;

on kokku leppinud järgmises.

ARTIKKEL 1
Üldkohustused

1. Konventsiooniosaline kohustub konventsiooni sätteid täies ulatuses kohaldama, et ennetada, vähendada, piirata ja võimaluste piires ära hoida laevade ringlussevõtust põhjustatud õnnetusi, vigastusi ja muud kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale ning suurendada laevade ohutust, kaitstes inimeste tervist ja keskkonda laeva kogu tööea jooksul.

2. Konventsiooni sätteid ei tõlgendata viisil, mis takistaks konventsiooniosalist üksi või koos teiste riikidega võtmast rahvusvahelise õigusega kooskõlas olevaid rangemaid meetmeid seoses laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtuga, et ennetada, vähendada või piirata mis tahes kahjulikke mõjusid inimeste tervisele ja keskkonnale.

3. Konventsiooniosalised püüavad teha koostööd konventsiooni tõhusaks jõustamiseks, rakendamiseks ja täitmiseks.

4. Konventsiooniosalised kohustuvad soodustama laevade ohutule ja keskkonnahoidlikule ringlussevõtule kaasa aitavate tehnoloogiate ja praktikate pidevat edasiarendamist.

5. Lisa on konventsiooni lahutamatu osa. Kui sõnaselgelt ei ole sätestatud teisiti, tähendab viide konventsioonile ühtlasi viidet selle lisale.


ARTIKKEL 2
Mõisted

Kui sõnaselgelt ei ole sätestatud teisiti, kasutatakse käesoleva konventsiooni kohaldamisel mõisteid järgmises tähenduses.

1. Konventsioon – Hongkongi rahvusvaheline konventsioon laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu kohta, 2009.

2. Administratsioon – selle riigi valitsus, kelle lipu all laeval on õigus sõita või kelle haldusalas laev tegutseb.

3. Pädev asutus – konventsiooniosalise määratud valitsusasutus, kes vastutab kindlas geograafilises piirkonnas või pädevusvaldkonnas vastava konventsiooniosalise jurisdiktsiooni all tegutsevate laevade ringlussevõtu kohtadega seotud ülesannete täitmise eest kooskõlas konventsiooniga.

4. IMO – Rahvusvaheline Mereorganisatsioon.

5. Peasekretär – IMO peasekretär.

6. Komitee – IMO merekeskkonna kaitse komitee.

7. Laev – merekeskkonnas tegutsev või tegutsenud mis tahes tüüpi alus, kaasa arvatud allveelaevad, hõljukid, ujuvplatvormid, tõstukplatvormid, ujuvmahutid ning ujuvad ladustamis- ja mahalaadimisüksused, samuti ilma seadmeteta või pukseeritavad laevad.

8. Kogumahutavus – 1969. aasta rahvusvahelise laevade mõõtmise konventsiooni I lisas või hilisemates konventsioonides sätestatud tonnaaži mõõtmise eeskirjade kohaselt arvutatud kogumahutavus.

9. Ohtlik materjal – materjal või aine, mis võib põhjustada ohtu inimeste tervisele või keskkonnale.

10. Laeva ringlussevõtt – laeva täielik või osaline lammutamine laevade ringlussevõtu kohas, et saada osi või materjale töötlemise ja korduskasutamise jaoks ning tagada ohtlike ja muude materjalide käitlemine; see hõlmab ka seonduvaid toiminguid, nagu osade ja materjalide kohapealne ladustamine ja töötlemine, kuid ei hõlma nende edasist töötlemist või kõrvaldamist eraldi rajatises.

11. Laevade ringlussevõtu koht – kindlaksmääratud ala, milleks on laevade ringlussevõtuks kasutatav koht, laevatehas või rajatis.

12. Ringlussevõtu ettevõtja – laevade ringlussevõtu koha omanik või muu organisatsioon või isik, kes on võtnud laevade ringlussevõtu koha omanikult üle vastutuse ringlussevõtu koha tegevuse eest ning kes on sellega nõustunud üle võtma ka kõik konventsiooniga kehtestatud ülesanded ja kohustused.


ARTIKKEL 3
Kohaldamine

1. Kui konventsioonis ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse konventsiooni:
   1) konventsiooniosalise lipu all sõitvate või konventsiooniosalise haldusalas tegutsevate laevade suhtes;
   2) konventsiooniosalise jurisdiktsiooni all tegutsevate laevade ringlussevõtu kohtade suhtes.

2. Konventsiooni ei kohaldata konventsiooniosalisele kuuluvate või konventsiooniosalise käitatavate sõjalaevade, mereväe abilaevade või muude laevade suhtes, mida kasutatakse üksnes riiklikel mitteärilistel eesmärkidel. Siiski tagab iga konventsiooniosaline, et nende laevade tegutsemine, niivõrd kui see on mõistlik ja teostatav, oleks konventsiooniga kooskõlas, võttes sobivaid meetmeid, mis ei kahjusta konventsiooniosalise omandis olevate või tema käitatavate laevade tööd või tegevusvõimet.

3. Konventsiooni ei kohaldata laevade suhtes, mille kogumahutavus on alla 500 või mis sõidavad kogu nende tööea jooksul üksnes selle liikmesriigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes, kelle lipu all nad sõidavad. Siiski tagab iga konventsiooniosaline sobivate meetmete vastuvõtmisega, et need laevad tegutseks konventsiooniga kooskõlas niivõrd, kuivõrd see on mõistlik ja teostatav.

4. Konventsiooniosalisteks mitteolevate riikide lipu all sõitvate laevade suhtes kohaldavad konventsiooniosalised konventsiooni neid nõudeid, millega tagatakse, et nendele laevadele ei võimaldata soodsamat kohtlemist.


ARTIKKEL 4
Laevade ringlussevõtuga seotud kontrollimeetmed

1. Konventsiooniosaline nõuab, et tema lipu all sõitvate või tema haldusalas tegutsevad laevad täidaksid konventsiooni nõudeid, ning võtab nõuete täitmise tagamiseks tõhusaid meetmeid.

2. Konventsiooniosaline nõuab, et tema jurisdiktsiooni all olevad laevade ringlussevõtu kohad täidaksid konventsiooni nõudeid, ning võtab nõuete täitmise tagamiseks tõhusaid meetmeid.


ARTIKKEL 5
Laevade ülevaatus ja sertifitseerimine

Konventsiooniosaline tagab, et tema lipu all sõitvad või tema haldusalas tegutsevad ülevaatusele ja sertifitseerimisele kuuluvad laevad vaadatakse üle ja sertifitseeritakse lisas esitatud reeglite kohaselt.


ARTIKKEL 6
Lubade andmine laevade ringlussevõtu kohtadele

Konventsiooniosaline tagab, et tema jurisdiktsiooni all tegutsevatele laevade ringlussevõtu kohtadele, mis võtavad ringlusse konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvaid laevu või konventsiooni artikli 3 lõikes 4 sätestatule sarnaselt käsitletavaid laevu, antakse load lisas esitatud reeglite kohaselt.


ARTIKKEL 7
Teabevahetus

Konventsiooniosaline annab IMO-le selle nõudmisel ja teavet küsivatele konventsiooniosalistele konventsiooniga seotud olulist teavet konventsiooniosaliselt loa saanud laevade ringlussevõtu kohtadele loa andmise otsuse aluste kohta. Teavet vahetatakse kiiresti ja õigel ajal.


ARTIKKEL 8
Laevade kontroll

1. Konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvat laeva võivad mõne teise konventsiooniosalise sadamas või meres paiknevas terminalis kontrollida selle konventsiooniosalise nõuete kohaselt volitatud ametiisikud, et teha kindlaks, kas laev vastab konventsiooni nõuetele. Kui ei esine lõikes 2 nimetatud asjaolusid, kontrollitakse vaid, kas laeva pardal on rahvusvaheline ohtlike materjalide loendi sertifikaat või rahvusvaheline ringlussevõtuks valmisoleku sertifikaat, mis loetakse vastuvõetavaks, kui see on kehtiv.

2. Kui laeval ei ole kehtivat sertifikaati või on kindel põhjus arvata, et
   1) laeva või selle seadmete seisukord erineb olulisel määral sertifikaadil ja/või ohtlike materjalide loendi I osas esitatud andmetest või
   2) laeva pardal ei rakendata ohtlike materjalide loendi I osa pidamise korda,

on lubatud teha üksikasjalik kontroll, lähtudes IMO koostatud suunistest.


ARTIKKEL 9
Rikkumiste avastamine

1. Konventsiooniosalised teevad koostööd rikkumiste avastamiseks ja konventsiooni jõustamiseks.

2. Kui on piisavalt tõendeid, et laeva käitatakse, on käitatud või kavatsetakse käitada mõnd konventsiooni sätet rikkuval viisil, võib tõendeid omav konventsiooniosaline taotleda sellise laeva suhtes uurimist, kui laev siseneb mõne teise konventsiooniosalise jurisdiktsiooni alla kuuluvasse sadamasse või meres paiknevasse terminali. Uurimise aruanne saadetakse uurimist taotlenud konventsiooniosalisele, asjaomase laeva riigi administratsioonile ning IMO-le, et vajaduse korral võtta tarvitusele sobivaid meetmeid.

3. Kui leitakse, et laev rikub konventsiooni, võib kontrolliv konventsiooniosaline võtta meetmeid laeva hoiatamiseks, kinnipidamiseks, oma sadamatest väljasaatmiseks või neisse sisenemise keelamiseks. Meetmeid võtnud konventsiooniosaline teavitab sellest viivitamata asjaomase laeva riigi administratsiooni ja IMO-t.

4. Kui konventsiooniosaline saab mõnelt teiselt konventsiooniosaliselt taotluse uurimise tegemiseks koos piisavate tõenditega, et mõni laevade ringlussevõtu koht tegutseb, on tegutsenud või kavatseb tegutseda mõnd konventsiooni sätet rikkuval viisil, peab konventsiooniosaline selle tema jurisdiktsiooni all tegutseva laevade ringlussevõtu koha suhtes korraldama uurimise ja koostama selle kohta aruande. Uurimise aruanne, vajaduse korral koos teabega võetud või võetavate meetmete kohta, saadetakse uurimist taotlenud konventsiooniosalisele ning IMO-le, et võtta tarvitusele sobivaid meetmeid.


ARTIKKEL 10
Rikkumised

1. Konventsiooni nõuete rikkumine keelustatakse riiklike õigusaktidega ning

   1) laeva puhul kehtestatakse sanktsioonid administratsiooni õigusaktide alusel, sõltumata rikkumise toimepanemise kohast. Kui mõni konventsiooniosaline on rikkumisest administratsioonile teatanud, uurib administratsioon juhtumit ning võib paluda teatanud konventsiooniosalisel esitada väidetava rikkumise kohta lisatõendeid. Kui administratsioon on veendunud, et väidetava rikkumise suhtes menetluse algatamiseks on piisavalt tõendeid, algatab ta võimalikult kiiresti oma õigusaktide kohase menetluse. Administratsioon teatab võetud meetmetest viivitamata nii väidetavast rikkumisest teatanud konventsiooniosalisele kui ka IMO-le. Kui administratsioon ei ole ühe aasta jooksul pärast teabe saamist meetmeid võtnud, teavitab ta väidetavast rikkumisest teatanud konventsiooniosalist ja IMO meetmete võtmata jätmise põhjustest;

   2) laevade ringlussevõtu koha suhtes kehtestatakse sanktsioonid selle konventsiooniosalise õigusaktide alusel, kelle jurisdiktsiooni alla laevade ringlussevõtu koht kuulub. Kui mõni konventsiooniosaline on saanud teiselt konventsiooniosaliselt teate sellise rikkumise kohta, uurib konventsiooniosaline juhtumit ning võib paluda teatanud konventsiooniosalisel esitada väidetava rikkumise kohta lisatõendeid. Kui konventsiooniosaline on veendunud, et väidetava rikkumise suhtes menetluse algatamiseks on piisavalt tõendeid, algatab ta võimalikult kiiresti oma õigusaktide kohase menetluse. Konventsiooniosaline teatab võetud meetmetest viivitamata nii väidetavast rikkumisest teatanud konventsiooniosalisele kui ka IMO-le. Kui konventsiooniosaline ei ole ühe aasta jooksul pärast teabe saamist meetmeid võtnud, teavitab ta väidetavast rikkumisest teatanud konventsiooniosalist ja IMO meetmete võtmata jätmise põhjustest.

2. Konventsiooni nõuete rikkumine mis tahes konventsiooniosalise jurisdiktsiooni all on keelatud ja sanktsioonid kehtestatakse vastava konventsiooniosalise õigusaktide kohaselt. Sellise rikkumise esinemise korral konventsiooniosaline kas
   1) algatab menetluse oma õigusaktide kohaselt või
   2) esitab laeva riigi administratsioonile tema valduses oleva teabe ja tõendid selle kohta, et rikkumine on aset leidnud.

3. Käesoleva artikli kohaselt konventsiooniosalise õigusaktidega kehtestatavad sanktsioonid peavad olema piisavalt ranged, et hoida ära konventsiooni rikkumisi sõltumata nende toimepanemise kohast.


ARTIKKEL 11
Laevale põhjendamatu viivituse tekitamine või laeva põhjendamatu kinnipidamine

1. Konventsiooni artikli 8, 9 või 10 alusel laeva põhjendamatut kinnipidamist või laevale põhjendamatu viivituse tekitamist püütakse kõigiti vältida.

2. Kui laeva peetakse põhjendamatult kinni või laevale tekitatakse põhjendamatu viivitus konventsiooni artikli 8, 9, või 10 alusel, on laeval õigus mis tahes kantud kahju hüvitamisele.


ARTIKKEL 12
Teabe edastamine

Konventsiooniosaline edastab IMO-le ja IMO levitab vajaduse korral järgmist teavet:
   1) konventsiooni kohaselt loa saanud ja vastava konventsiooniosalise jurisdiktsiooni all tegutsevate laevade ringlussevõtu kohtade nimekiri;
   2) vastava konventsiooniosalise pädevate asutuste kontaktandmed, sealhulgas üks kontaktpunkt;
   3) nimekiri tunnustatud organisatsioonidest ja määratud inspektoritest, kellel on õigus tegutseda konventsioonikohase laevade ringlussevõtu kontrollimisega seotud küsimuste korraldamisel vastava konventsiooniosalise nimel, samuti tunnustatud organisatsioonide või määratud inspektorite konkreetsed ülesanded ja neile antud volituste tingimused;
   4) iga-aastane nimekiri vastava konventsiooniosalise lipu all sõitvatest laevadest, millele on väljastatud rahvusvaheline ringlussevõtuks valmisoleku sertifikaat, koos sertifikaadil märgitud ringlussevõtu ettevõtja nime ja laevade ringlussevõtu koha asukohaga;
   5) iga-aastane nimekiri laevadest, mis on vastava konventsiooniosalise jurisdiktsiooni all ringlusse võetud;
   6) teave konventsiooni rikkumiste kohta;
   7) vastava konventsiooniosalise jurisdiktsiooni all olevate laevade ja laevade ringlussevõtu kohtade suhtes võetud meetmed.


ARTIKKEL 13
Tehniline abi ja koostöö

1. Konventsiooniosalised kohustuvad andma vajaduse korral otse või IMO ja teiste rahvusvaheliste organite kaudu laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtuga seotud toetust neile konventsiooniosalistele, kes paluvad tehnilist abi järgmistel eesmärkidel:
   1) personali koolitamiseks;
   2) olulise tehnoloogia, seadmete ja rajatiste kättesaadavuse tagamiseks;
   3) ühiste teadus- ja arendusprogrammide algatamiseks;
   4) konventsiooni ja IMO koostatud asjakohaste suuniste tõhusa rakendamise tagamiseks mõeldud muude meetmete algatamiseks.

2. Konventsiooniosalised teevad oma riiklike õigusaktide, eeskirjade ja poliitikaga lubatud piirides aktiivselt koostööd laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtuga seotud juhtimissüsteemide ja tehnoloogia siirde võimaldamiseks.


ARTIKKEL 14
Vaidluste lahendamine

Konventsiooniosalised lahendavad omavahelised vaidlused konventsiooni tõlgendamise või kohaldamise küsimustes läbirääkimiste teel või muul omavahel kokku lepitud rahumeelsel viisil, milleks võib olla järelepärimine, vahendus, lepitamine, vahekohtumenetlus, kohtulik lahendamine, piirkondlike asutuste poole pöördumine või muu piirkondliku korra kasutamine.


ARTIKKEL 15
Seos rahvusvahelise õiguse ja muude rahvusvaheliste lepingutega

1. Konventsiooni sätted ei piira riikide õigusi ega kohustusi, mis tulenevad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta mereõiguse konventsioonist ja meretavaõigusest.

2. Konventsiooni sätted ei piira konventsiooniosaliste õigusi ega kohustusi, mis tulenevad muudest asjakohastest ja kohaldatavatest rahvusvahelistest lepingutest.


ARTIKKEL 16
Allakirjutamine, ratifitseerimine, heakskiitmine ja ühinemine

1. Konventsioon on IMO peakorteris kõigile riikidele allakirjutamiseks avatud 1. septembrist 2009 kuni 31. augustini 2010 ning on seejärel avatud kõigile riikidele ühinemiseks.

2. Riik võib saada konventsiooniosaliseks järgmiselt:
   1) allakirjutamine ilma ratifitseerimis- või heakskiitmistingimuseta või
   2) allakirjutamine ratifitseerimis- või heakskiitmistingimusega, millele järgneb ratifitseerimine või heakskiitmine, või
   3) ühinemine.

3. Ratifitseerimine, heakskiitmine või ühinemine jõustub pärast sellekohase ametliku dokumendi hoiuleandmist peasekretärile.

4. Kui riik koosneb kahest või enamast territoriaalüksusest, kus konventsioonis käsitletavate küsimuste suhtes kehtivad erinevad õigussüsteemid, võib see riik alla kirjutades, ratifitseerides, heaks kiites või ühinedes deklareerida, et konventsiooni kohaldatakse kõigi tema territoriaalüksuste või üksnes ühe või mitme territoriaalüksuse suhtes, kusjuures seda deklaratsiooni võib mis tahes ajal uue deklaratsiooni esitamisega muuta.

5. Lõikes 4 käsitletud deklaratsioonist teatatakse kirjalikult peasekretärile ning teatises märgitakse täpselt, millistes territoriaalüksustes konventsiooni kohaldatakse.

6. Samal ajal konventsiooni tunnistamisega enda jaoks siduvaks deklareerib riik seda, kas ta nõuab enne laeva ringlusse võtmist ringlussevõtu kohas laeva ringlussevõtu kava otsest või vaikivat heakskiitmist. Hiljem võib seda deklaratsiooni peasekretärile esitatava teatisega muuta. Teatises tuleb märkida muudatuse jõustumise kuupäev.


ARTIKKEL 17
Jõustumine

1. Konventsioon jõustub 24 kuu möödumisel päevast, mil täidetakse järgmised tingimused:
   1) vähemalt 15 riiki on sellele alla kirjutanud ilma ratifitseerimis- või heakskiitmistingimuseta või on nõutava ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andnud artikli 16 kohaselt;
   2) punktis 1.1 nimetatud riikide kaubalaevastikud kokku moodustavad vähemalt 40 protsenti maailma kaubalaevanduse kogumahutavusest;
   3) punktis 1.1 nimetatud riikide eelneva kümne aasta laevade ringlussevõtu liidetud kogumaht aastas moodustab vähemalt 3 protsenti samade riikide kaubalaevastike liidetud kogumahutavusest.

2. Riikide suhtes, kes on konventsiooni ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andnud pärast selle jõustumistingimuste täitmist, aga enne jõustumispäeva, jõustub ratifitseerimine, heakskiitmine või ühinemine konventsiooni jõustumispäeval või kolme kuu möödumisel vastava dokumendi hoiuleandmise päevast, kui see on hilisem.

3. Pärast konventsiooni jõustumispäeva hoiule antud ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskiri jõustub kolme kuu möödumisel hoiuleandmise päevast.

4. Pärast päeva, mil konventsiooni muudatus loetakse artikli 18 kohaselt vastuvõetuks, kehtib hoiule antud ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskiri muudetud konventsiooni suhtes.


ARTIKKEL 18
Muudatused

1. Konventsiooni võib muuta järgmistes lõigetes nimetatud menetluste teel.

2. Muudatuste tegemine pärast nende arutelu IMO-s:

   1) Konventsiooniosaline võib teha konventsiooni muudatusettepanekuid. Muudatusettepanek esitatakse peasekretärile, kes edastab selle konventsiooniosalistele ja IMO liikmetele vähemalt kuus kuud enne selle arutamist.

   2) Eespool nimetatud korras tehtud ja edastatud muudatusettepanek esitatakse komiteele arutamiseks. Kõigil konventsiooniosalistel, olenemata nende liikmelisusest IMO-s, on õigus osa võtta komitees muudatuse arutamise ja vastuvõtmise menetlusest.

   3) Muudatused võetakse vastu komitees kohalviibivate ja hääletavate konventsiooniosaliste kahe kolmandiku häälteenamusega tingimusel, et hääletuse ajal on kohal vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest.

   4) Peasekretär edastab punkti 3 kohaselt vastu võetud muudatused konventsiooniosalistele heakskiitmiseks.

   5) Muudatus loetakse heakskiidetuks järgmistel asjaoludel:
     5.1   Konventsiooni artikli muudatus loetakse heakskiidetuks päeval, mil kaks kolmandikku konventsiooniosalistest on teatanud peasekretärile, et nad on selle heaks kiitnud.
     5.2   Lisa muudatus loetakse heakskiidetuks muudatuse vastuvõtmise ajal komitee poolt määratud päevast, mis peab olema vähemalt kümme kuud pärast vastuvõtmise päeva. Ent kui selleks päevaks on enam kui üks kolmandik konventsiooniosalistest peasekretärile teatanud, et nad on muudatuse vastu, ei loeta muudatust heakskiidetuks.

   6) Muudatus jõustub järgmistel tingimustel:
     6.1   Konventsiooni artikli muudatus jõustub nende konventsiooniosaliste suhtes, kes on deklareerinud selle heakskiitmist, kuue kuu möödumisel päevast, mil see loeti punkti 5.1 kohaselt heakskiidetuks.
     6.2   Lisa muudatus jõustub kõigi konventsiooniosaliste suhtes kuue kuu möödumisel päevast, mil see loeti heakskiidetuks, välja arvatud nende konventsiooniosaliste suhtes, kes on
       6.2.1   punkti 5.2 kohaselt teatanud oma vastuväitest muudatusele ning ei ole vastuväitest taganenud või
       6.2.2   on enne muudatuse jõustumist peasekretärile teatanud, et muudatus jõustub tema suhtes üksnes pärast sellele järgneva heakskiitmisteate esitamist.
     6.3   Konventsiooniosaline, kes on teatanud vastuväitest alapunkti 6.2.1 kohaselt, võib hiljem peasekretärile teatada, et ta nõustub muudatusega. Sel juhul jõustub muudatus nimetatud konventsiooniosalise suhtes kuue kuu möödumisel heakskiitmisest teatamise päevast või muudatuse jõustumise päeval, kui see on hilisem.
     6.4   Kui konventsiooniosaline, kes on esitanud alapunktis 6.2.2 nimetatud teate, teatab peasekretärile muudatuse heakskiitmisest, jõustub muudatus nimetatud konventsiooniosalise suhtes kuue kuu möödumisel heakskiitmisest teatamise päevast või muudatuse jõustumise päeval, kui see on hilisem.

3. Muudatuste tegemine konverentsil:

   1) Konventsiooniosalise taotlusel, kui sellega on nõustunud vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest, kutsub IMO konventsiooni muudatuste arutamiseks kokku konventsiooniosaliste konverentsi.

   2) Konverentsil kohalviibivate ja hääletavate konventsiooniosaliste kahe kolmandiku häälteenamusega vastu võetud muudatuse esitab peasekretär kõigile konventsiooniosalistele heakskiitmiseks.

   3) Kui konverents ei otsusta teisiti, loetakse muudatus heakskiidetuks ja see jõustub käesoleva artikli punktides 2.5 ja 2.6 sätestatud korras.

4. Konventsiooniosalist, kes on keeldunud lisa muudatuse heakskiitmisest, ei käsitleta konventsiooniosalisena üksnes nimetatud muudatuse kohaldamisel.

5. Käesoleva artikli kohased teated esitatakse kirjalikult peasekretärile.

6. Peasekretär teatab konventsiooniosalistele ja IMO liikmetele:
   1) igast jõustuvast muudatusest koos selle üldise jõustumispäevaga ja iga konventsiooniosalise suhtes jõustumise päevaga;
   2) igast käesoleva artikli kohaselt esitatud teatest.


ARTIKKEL 19
Denonsseerimine

1. Konventsiooniosaline võib konventsiooni denonsseerida igal ajal pärast kahe aasta möödumist päevast, mil konventsioon selle konventsiooniosalise suhtes jõustus.

2. Denonsseerimiseks esitatakse peasekretärile kirjalik teade, mis jõustub ühe aasta või teates märgitud pikema perioodi möödumisel teate laekumisest.


ARTIKKEL 20
Hoiulevõtja

1. Konventsioon antakse hoiule peasekretärile, kes edastab konventsiooni tõestatud koopiad kõigile riikidele, kes on konventsioonile alla kirjutanud või sellega ühinenud.

2. Lisaks muudele konventsioonis sätestatud ülesannetele peasekretär:

   1) teatab kõigile konventsioonile alla kirjutanud või sellega ühinenud riikidele
     1.1   igast uuest allakirjutamisest või hoiule antud ratifitseerimis-, heakskiitmis-, või ühinemiskirjast koos selle kuupäevaga;
     1.2   konventsiooni jõustumise päevast;
     1.3   igast hoiule antud konventsiooni denonsseerimiskirjast koos selle laekumise päeva ja denonsseerimise jõustumise päevaga;
     1.4   muudest konventsiooni kohaselt saadud deklaratsioonidest ja teadetest;

   2) edastab niipea, kui konventsioon jõustub, selle teksti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaadile registreerimiseks ja avaldamiseks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli 102 kohaselt.


ARTIKKEL 21
Keeled

Konventsiooni ainus originaaleksemplar on koostatud araabia, hiina, inglise, prantsuse, vene ja hispaania keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed.

SÕLMITUD HIINAS HONGKONGIS viieteistkümnendal mail kahe tuhande üheksandal aastal.

SELLE KINNITUSEKS on valitsuste täievolilised esindajad konventsioonile alla kirjutanud.

Lisa Laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu reeglid

Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009

/otsingu_soovitused.json