Teksti suurus:

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse eesõiguste ja puutumatuse algne protokoll

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2020
Avaldamismärge:RT II, 14.10.2020, 3

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse eesõiguste ja puutumatuse algne protokoll

Vastu võetud 11.10.1973

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute
ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu Eesti Vabariigi suhtes jõustumise kohta

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise algne konventsioon (1975)

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooni muutmise protokoll

Eesti Vabariigi ECMWFi asutamise konventsiooniga ühinemist ning sellega seotud tingimusi käsitlev kokkulepe

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooni ja selle juurde kuuluva eesõiguste ja puutumatuse protokolli konsolideeritud tekst


11. oktoobril 1973 Brüsselis alla kirjutatud Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooni osalisriigid,
soovides määrata kindlaks keskuse nõuetekohaseks toimimiseks vajalikud eesõigused ja puutumatuse,

on kokku leppinud järgmises.


Artikkel 1

1. Kui protokolli sätetest ei tulene teisiti, on keskuse tööruumid puutumatud.

2. Selle riigi ametivõimud, kus keskuse peakontor asub, ei tohi siseneda keskuse tööruumidesse ilma direktori või tema määratud isiku nõusolekuta. Tulekahju või mõne muu kiiret ennetava iseloomuga tegevust nõudva katastroofi korral võib direktori nõusolek olla eeldatud.

3. Keskus ei lase oma tööruumidel saada pelgupaigaks isikutele, kes püüavad vältida vahistamist või juriidiliste dokumentide kätteandmist.


Artikkel 2

Keskuse arhiiv on puutumatu.


Artikkel 3

1. Keskusel on oma ametliku tegevuse piires kohtulik ja täitemenetlusega seotud puutumatus, välja arvatud:

   a) juhul, kui keskus konkreetsel juhtumil puutumatusest nõukogu otsusega loobub. Samas loetakse keskus siiski puutumatusest loobunuks, kui ta on saanud juhtumit menetlevalt riiklikult asutuselt või vastaspoolelt taotluse puutumatusest loobumiseks ja ei ole viieteistkümne päeva jooksul taotluse saamisest arvates teatavaks teinud, et ta ei loobu puutumatusest;

   b) seoses kolmanda isiku esitatud tsiviilhagiga keskusele kuuluva või keskuse huvides juhitava sõiduki põhjustatud õnnetusest või liiklussüüteost tuleneva kahju hüvitamiseks;

   c) seoses protokolli artikli 23 või keskuse asutamise konventsiooni (edaspidi konventsioon) artikli 17 alusel tehtud vahekohtu otsuse täitmisega;

   d) keskuse poolt koosseisulisele töötajale välja maksmata palga ja rahaliste tasude arestimise korral haldusasutuste või kohtuvõimude otsusel.

2. Mis tahes vaidluse korral, mis puudutab keskuse koosseisulist töötajat või eksperti, kellel on artikli 13 või artikli 14 alusel kohtulik puutumatus, asendatakse koosseisulise töötaja või eksperdi vastutus keskuse vastutusega.

3. Lõike 1 kohaselt on keskuse kinnisvaral ja muul varal olenemata selle asukohast puutumatus mis tahes haldusliku või ajutise kohtuliku sunnimeetme suhtes, nagu rekvireerimine, konfiskeerimine, sundvõõrandamine või arestimine, välja arvatud juhul, kui see on ajutiselt vajalik keskusele kuuluvate või keskuse huvides juhitud sõidukitega seotud õnnetuste ennetamiseks ja uurimiseks.


Artikkel 4

1. Keskus, selle vara ja sissetulek on keskuse ametliku tegevuse piires vabastatud kõigist otsestest maksudest.

2. Kui keskus teeb märkimisväärse väärtusega oste või kasutab märkimisväärse väärtusega teenuseid, mis on selle ametliku tegevuse jaoks rangelt vajalikud, ning kui seesuguste ostude või teenuste hind sisaldab koormisi või makse, võtab liikmesriik, kes on need koormised ja maksud kehtestanud, asjakohased meetmed tuvastatavate koormiste ja maksude summa tagastamiseks või hüvitamiseks.

3. Maksuvabastust ei kohaldata selliste koormiste ega maksude suhtes, mis kujutavad endast pelgalt makseid kommunaalteenuste eest.


Artikkel 5

Keskuse imporditavad või eksporditavad kaubad, mis on selle ametliku tegevuse jaoks rangelt vajalikud, on vabastatud kõigist tolli- ja muudest maksudest peale tasude, mis kujutavad endast pelgalt makseid osutatud teenuste eest. Nendele kaupadele ei kehti ka ükski impordi- või ekspordikeeld ega -piirang. Liikmesriigid teevad kõik endast oleneva, et tollivormistus toimuks selliste kaupade puhul võimalikult väikese ajakuluga.


Artikkel 6

Artiklis 4 ega artiklis 5 sätestatud vabastusi ei kohaldata kaupade suhtes, mis ostetakse ja imporditakse keskuse koosseisuliste töötajate või artiklis 14 nimetatud ekspertide isiklikuks tarbeks.


Artikkel 7

Artikli 4 kohaselt soetatud või artikli 5 kohaselt imporditud kaupasid tohib müüa, ära anda või välja laenutada ainult tingimustel, mis on sätestatud maksuvabastused andnud riigi õigusaktides.


Artikkel 8

1. Keskus võib saada ja omada mis tahes liiki rahalisi vahendeid ja valuutat. Ta võib neid ametlikus tegevuses vabalt käsutada ning omada mis tahes vääringutes kontosid, kuivõrd see on vajalik tema kohustuste täitmiseks.

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, võib keskus ametliku tegevuse piires ka saada, omada ja käsutada väärtpabereid, järgides seejuures kõiki sätteid, mis käsitlevad muudele valitsustevahelistele organisatsioonidele asjaomases liikmesriigis kohaldatavaid valuutaeeskirju.


Artikkel 9

Keskuse poolt või keskusele tema ametliku tegevuse raames saadetavate trükiste või muude teabematerjalide levitamist ei tohi mingil viisil piirata.


Artikkel 10

1. Keskust tuleb iga liikmesriigi territooriumil seoses andmete edastamisega tema ametliku tegevuse raames kohelda niisama soodsalt kui asjaomase liikmesriigi riiklikku meteoroloogiateenistust, võttes arvesse asjaomase riigi rahvusvahelisi telekommunikatsioonialaseid kohustusi.

2. Keskust tuleb seoses tema ametliku teabevahetusega ja kõigi tema dokumentide edastamisega kohelda igas liikmesriigis niisama soodsalt kui muid rahvusvahelisi organisatsioone, võttes arvesse asjaomase riigi rahvusvahelisi telekommunikatsioonialaseid kohustusi.

3. Keskuse ametlikku teabevahetust mis tahes sidevahendi abil ei tsenseerita.


Artikkel 11

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed liikmesriikide esindajate, keskuse koosseisuliste töötajate ja artiklis 14 nimetatud ekspertide riiki sisenemise, seal viibimise ja sealt lahkumise hõlbustamiseks.


Artikkel 12

Keskuse organite ja komiteede töös osalevatel liikmesriikide esindajatel on tööülesannete täitmisel ning kohtumispaika ja sealt tagasi sõitmisel järgmised eesõigused, puutumatus ja soodustused:

   a) puutumatus vahistamise ja kinnipidamise ning isikliku pagasi arestimise suhtes, välja arvatud juhul, kui nad tabatakse õigusrikkumise toimepanekult või toimepanemise katselt;

   b) kohtulik puutumatus, mis säilib ka pärast lähetuse lõppemist, seoses toimingutega, sealhulgas suuliste ja kirjalike avaldustega, mida nad on teinud ametiülesannete täitmisel ja mis ei ületa neile antud volitusi; see puutumatus ei kehti liikmesriigi esindaja toimepandud liiklussüüteo ega talle kuuluva või tema juhitava sõiduki põhjustatud kahju korral;

   c) kõigi nende dokumentide puutumatus;

   d) vabastus kõigist välismaalaste riiki sisenemist piiravatest meetmetest ja välismaalasena registreerumise kohustusest;

   e) samad tollisoodustused nende isikliku pagasi suhtes ning samad eesõigused raha- ja valuutaeeskirjade suhtes, nagu on välisriikide valitsuste esindajatel ajutiste ametlike lähetuste ajal.


Artikkel 13

Keskuse koosseisulistel töötajatel on protokollis sätestatud piirides järgmised eesõigused, puutumatus ja soodustused:

   a) kohtulik puutumatus, mis säilib ka pärast keskuse teenistusest lahkumist, seoses toimingutega, sealhulgas suuliste ja kirjalike avaldustega, mida nad on teinud ametiülesannete täitmisel ja mis ei ületa neile antud volitusi; see puutumatus ei kehti koosseisulise töötaja toimepandud liiklussüüteo ega talle kuuluva või tema juhitava sõiduki põhjustatud kahju korral;

   b) vabastus kõigist sõjaväeteenistustega seotud kohustustest;

   c) kõigi nende dokumentide puutumatus;

   d) koos kõigi nende leibkonda kuuluvate perekonnaliikmetega samad erandid sisserännet piiravate ja välismaalaste registreerimist reguleerivate meetmete suhtes, mis üldjuhul antakse rahvusvaheliste organisatsioonide koosseisulistele töötajatele;

   e) samad eesõigused raha- ja valuutaeeskirjade suhtes, mis üldjuhul antakse rahvusvaheliste organisatsioonide koosseisulistele töötajatele;

   f) koos kõigi nende leibkonda kuuluvate perekonnaliikmetega samad soodustused rahvusvaheliste kriiside ajal repatrieerimise suhtes, mis üldjuhul antakse rahvusvaheliste organisatsioonide koosseisulistele töötajatele;

   g) õigus asjaomases riigis vähemalt üheks aastaks ametisse astumisel tollimaksuvabalt riiki sisse vedada oma mööbel ja isiklikud tarbeesemed ning õigus need teenistuse lõpetamisel nimetatud riigis jälle tollimaksuvabalt riigist välja vedada, arvestades mõlemal juhul tingimusi, mille seab selle riigi valitsus, kelle territooriumil seda õigust kasutatakse, ja arvates välja vara, mis on omandatud selles riigis ja millele on seal kehtestatud väljaveokeeld.


Artikkel 14

Ekspertidel, kes ei ole koosseisulised töötajad ja kes täidavad keskuses tööülesandeid või viibivad keskuse nimel lähetusel, on tööülesandeid täites või lähetusel viibides, samuti tööülesannete täitmiseks või lähetuseks vajalike sõitude ajal, tööülesannete täitmiseks või lähetuse eesmärgi saavutamiseks vajalikus ulatuses järgmised eesõigused, puutumatus ja soodustused:

   a) kohtulik puutumatus, mis säilib ka pärast keskuse teenistusest lahkumist, seoses toimingutega, sealhulgas suuliste ja kirjalike avaldustega, mida nad on teinud eksperdiülesannete täitmisel ja mis ei ületa neile antud volitusi; see puutumatus ei kehti eksperdi toimepandud liiklussüüteo ega talle kuuluva või tema juhitava sõiduki põhjustatud kahju korral;

   b) kõigi nende dokumentide puutumatus;

   c) samad tollisoodustused nende isikliku pagasi suhtes ning samad eesõigused raha- ja valuutaeeskirjade suhtes, nagu on välisriikide valitsuste saadetud isikutel ajutiste ametlike lähetuste ajal.


Artikkel 15

1. Kooskõlas konventsiooni artikli 6 lõikes 2 sätestatud menetlusega ning nõukogu määratud tingimustel ja korras kohaldatakse keskuse poolt keskuse koosseisulistele töötajatele makstava palga ja rahaliste tasude suhtes ühe aasta jooksul konventsiooni jõustumisest keskuse kasuks kehtestatud maksu protokollis ette nähtud ulatuses. Selle maksu kohaldamise kuupäevast alates on palk ja rahalised tasud vabastatud riigisisesest tulumaksust, kusjuures liikmesriikidele jääb õigus võtta asjaomaseid palkasid ja rahalisi tasusid arvesse muudest allikatest pärinevale sissetulekule kohaldatava maksumäära hindamisel.

2. Lõige 1 ei kehti pensionite ega muude samalaadsete keskuse tehtavate maksete puhul.


Artikkel 16

Ühelgi liikmesriigil ei ole kohustust anda artiklis 12, artikli 13 punktides b, e, f ja g ega artikli 14 punktis c viidatud eesõigusi, puutumatust ega soodustusi oma esindajatele, kodanikele ega isikutele, kes on keskuses ametisse asumise hetkel asjaomase riigi alalised elanikud.


Artikkel 17

Nõukogu määrab konventsiooni artikli 6 lõike 3 punktis o sätestatud menetluse kohaselt koosseisuliste töötajate kategooriad, mille suhtes kohaldatakse osaliselt või täielikult artikleid 13 ja 15, ning ekspertide kategooriad, mille suhtes kohaldatakse artiklit 14. Nimetatud kategooriatesse kuuluvate isikute nimed, ametinimetused ja aadressid edastatakse perioodiliselt liikmesriikidele.


Artikkel 18

Kui keskus loob enda sotsiaalkindlustusskeemi või ühineb personalieeskirjas sätestatud tingimustel mõne muu rahvusvahelise organisatsiooni omaga, vabastatakse keskus ja selle koosseisulised töötajad kõigist kohustuslikest sotsiaalkindlustusmaksetest, järgides kokkuleppeid, mis sõlmitakse sel eesmärgil asjaomaste liikmesriikidega artiklis 22 sätestatud tingimustel.


Artikkel 19

1. Protokollis ette nähtud eesõigused, puutumatus ja soodustused antakse ainuüksi keskuse ja liikmesriikide huvides ega ole mõeldud asjaomaste isikute isiklikuks hüvanguks.

2. Pädevatel ametivõimudel on õigus ja kohustus puutumatus ära võtta, kui see takistab õigusemõistmist ja kui seda on võimalik ära võtta, kahjustamata huvisid, mille kaitsmiseks see anti.

3. Lõikes 2 viidatud pädevad ametivõimud on:
   – liikmesriigid oma esindajate suhtes;
   – nõukogu direktori suhtes;
   – direktor ülejäänud koosseisuliste töötajate ja artiklis 14 nimetatud ekspertide suhtes.


Artikkel 20

1. Keskus teeb igal ajal koostööd liikmesriikide pädevate asutustega, et edendada tõrgeteta õigusemõistmist, tagada korrakaitset ning rahva tervist ja tööohutust käsitlevate eeskirjade ning muude seesuguste õigusaktide järgimine ning ennetada protokollis ette nähtud eesõiguste, puutumatuse ja soodustuste kuritarvitamist.

2. Koostöövorme võib määrata artiklis 22 ette nähtud lisalepingutega.


Artikkel 21

Protokolli sätted ei piira liikmesriikide õigust rakendada kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid oma turvalisuse tagamiseks.


Artikkel 22

Keskus võib nõukogu ühehäälse otsusega sõlmida lisalepinguid mis tahes liikmesriigiga, et rakendada käesolevat protokolli ning võtta mis tahes muid meetmeid keskuse tõrgeteta töö tagamiseks ja oma huvide kaitsmiseks.

Artikkel 23

1. Keskus on kohustatud kõigisse kirjalikesse lepingutesse, välja arvatud need, mis sõlmitakse personalieeskirja kohaselt ja mis puudutavad küsimusi, mille suhtes tal on kohtulik puutumatus, lisama vahekohtuklausli, mille kohaselt antakse lepingu tõlgendamisest või täitmisest tulenev mis tahes vaidlus kummagi poole taotluse korral lahendamiseks vahekohtule.

2. Keskus on kohustatud andma kannatanu taotluse korral vahekohtule kokkuleppe teel lahendamiseks mis tahes muu vaidluse, mis tuleneb keskuse poolt isikutele või varale tekitatud kahjust.

3. Vahekohtuklauslis või kokkuleppes tuleb täpsustada vahekohtunike ja kolmanda vahekohtuniku nimetamise viisi, kohaldatavat õigust ja vahekohtu istungi toimumise riiki. Vahekohtumenetluses järgitakse asjaomases riigis kehtivat menetluskorda.

4. Vahekohtu otsuse täitmist reguleerivad selles riigis kehtivad eeskirjad, kus otsust täidetakse.


Artikkel 24

1. Liikmesriik võib anda konventsiooni artiklis 17 ette nähtud vahekohtusse lahendamiseks mis tahes vaidluse,
   – mis tuleneb keskuse tekitatud kahjust;
   – mis puudutab keskuse muud lepinguvälist vastutust või
   – mis puudutab keskuse koosseisulist töötajat või eksperti ning mille puhul asjaomane isik võib taotleda kohtulikku puutumatust artikli 13 või artikli 14 alusel, kui nimetatud puutumatust ei ole artikli 19 kohaselt ära võetud.

2. Kui liikmesriik kavatseb anda vaidluse vahekohtule lahendamiseks, peab ta sellest teatama direktorile, kes teeb seesuguse teate viivitamata liikmesriikidele teatavaks.

3. Lõikes 1 sätestatud menetlust ei kohaldata keskuse ja koosseisuliste töötajate vahelistele vaidlustele teenistustingimuste üle.

4. Vahekohtu otsust ei saa edasi kaevata ning see on lõplik ja pooltele siduv. Otsuse mõtet või ulatust puudutava vaidluse korral lasub selle tõlgendamise kohustus kummagi poole taotluse korral vahekohtul.


Artikkel 25

Protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) keskuse ametlik tegevus hõlmab asjaajamist ja toiminguid, mis tehakse konventsiooni artiklis 2 määratud eesmärkide saavutamiseks;

b) koosseisulised töötajad – mõiste hõlmab ka keskuse direktorit.


Artikkel 26

Protokolli tõlgendamisel tuleb silmas pidada selle peamist eesmärki, milleks on võimaldada keskusel oma eesmärke täielikult ja tõhusalt saavutada ning talle konventsiooniga pandud ülesandeid täita.KONVENTSIOONI JA PROTOKOLLI ALLKIRJAD

Riik

Allakirjutamise kuupäev

Austria

22. jaanuar 1974

Belgia

11. oktoober 1973

Hispaania

11. oktoober 1973

Iirimaa

11. oktoober 1973

Itaalia

11. oktoober 1973

Jugoslaavia

11. oktoober 1973

Kreeka

11. oktoober 1973

Madalmaad

11. oktoober 1973

Portugal

11. oktoober 1973

Prantsusmaa

11. oktoober 1973

Rootsi

11. oktoober 1973

Saksamaa Liitvabariik   

11. oktoober 1973

Soome

11. oktoober 1973

Šveits

11. oktoober 1973

Taani

11. oktoober 1973

Ühendkuningriik

11. oktoober 1973

 

Original Protocol on the Privileges and Immunities of the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

/otsingu_soovitused.json