Teksti suurus:

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooni muutmise protokoll

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2020
Avaldamismärge:RT II, 14.10.2020, 4

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooni muutmise protokoll

Vastu võetud 22.04.2005

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu Eesti Vabariigi suhtes jõustumise kohta

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise algne konventsioon (1975)

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse eesõiguste ja puutumatuse algne protokoll

Eesti Vabariigi ECMWFi asutamise konventsiooniga ühinemist ning sellega seotud tingimusi käsitlev kokkulepe

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooni ja selle juurde kuuluva eesõiguste ja puutumatuse protokolli konsolideeritud tekst


EUROOPA KESKPIKA ILMAENNUSTUSE KESKUSE
ASUTAMISE KONVENTSIOONI MUUDATUSED
Muutmise protokoll (august 2005)

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse (ECMWF, keskus) nõukogu soovitab ECMWFi konventsiooni artikli 18 lõike 1 kohaselt kiita heaks Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooni järgmised muudatused.

Hollandi-, itaalia-, prantsus- ja saksakeelses versioonis on viited lõigetele/punktidele konventsioonis läbivalt asendatud asjaomaste numbrite/tähtedega sulgudes.

Hollandikeelses versioonis on sõna „Overeenkomst“ kogu dokumendis läbivalt asendatud sõnaga „Conventie“.

Hollandikeelses versioonis on sõnad „Lid-Staat“ ja „Lid-Staten“ kogu dokumendis läbivalt asendatud sõnadega „Lidstaat“ ja „Lidstaten“.

Hollandikeelses versioonis on sõna „artikel“ kogu dokumendis läbivalt asendatud sõnaga „Artikel“.

Hollandikeelses versioonis on sõnad „paragraaf“ ja „alinea“ kogu dokumendis läbivalt asendatud sõnaga „lid“ ning sõnad „paragrafen“ ja „alinea’s“ sõnaga „leden“.

Hollandikeelses versioonis on sõna „begrotingsjaar“ kogu dokumendis läbivalt asendatud sõnaga „boekjaar“.

Põhjenduste ette lisatakse fraas „Konventsiooni osalisriigid,“.

Põhjendused asendatakse järgmistega:

   „tunnistades, et ilmastikust tulenevad ohud inimeste elule ja tervisele ning majandusele ja varale muutuvad järjest olulisemaks;

   olles veendunud, et keskpika ilmaennustuse kvaliteedi paranemine aitab kaasa rahva kaitsele ja turvalisusele;

   olles ühtlasi veendunud, et selleks tehtav teaduslik ja tehniline uurimistöö annab väärtusliku tõuke meteoroloogia arengule Euroopas;

   arvestades, et nende eesmärkide saavutamiseks vajalike vahendite suurusjärk ületab taseme, mis on üldjuhul võimalik riiklikul tasandil;

   nentides keskpika ilmaennustuse kvaliteedi tuntava paranemise tähtsust Euroopa majanduse jaoks;

   veel kord kinnitades, et rahvusvahelise staatusega autonoomse Euroopa keskuse asutamine on sobiv viis nimetatud eesmärkide saavutamiseks;

   olles veendunud, et keskus saab anda väärtusliku panuse keskkonnaseire teadusliku aluse arendamisse;

   nentides, et keskusest võib abi olla ka teadlaste ülikoolijärgses õppes;

   kinnitades, et keskuse tegevus annab ühtlasi vajaliku panuse Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) ja muude asjakohaste asutuste teatavatesse programmidesse;

   arvestades keskuse asutamise potentsiaalset tähtsust Euroopa tööstuse arengu jaoks andmetöötluse vallas;

   pidades silmas tahet laiendada keskuse liikmesust rohkematele riikidele,“;

Lõik „on otsustanud asutada ... [koos täievoliliste esindajate nimekirjaga] ... mis leiti korrektses ja nõuetekohases vormis olevat“ jäetakse välja.

Hollandikeelses versioonis on lause „Overeenkomst hebben Bereikt Omtrent de Volgende Bepalingen:“ asendatud fraasiga „komen het volgende overeen:“.


Artikkel 1

Artiklile 1 antakse pealkiri „Asutamine, nõukogu, liikmesriigid, peakontor, keeled“.

Artikli 1 lõige 2:
   sõna „direktor“ asendatakse sõnaga „peadirektor“. Itaaliakeelses versioonis asendatakse väljend „Comitato consultivo scientifico“ väljendiga „Comitato Scientifico Consultivo“ ja väljend „Comitato finanziario“ väljendiga „Comitato Finanze“. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend „een Wetenschappelijk Raadgevend Comité“ väljendiga „een Wetenschappelijke Adviescommissie“ ja väljend „Financieel Comité“ väljendiga „Financiële Commissie“.

Artikli 1 lõikele 5 lisatakse järgmine fraas: „, kui nõukogu kooskõlas artikli 6 lõike 1 punktiga g ei otsusta teisiti“.

Artikli 1 lõige 6 muudetakse järgmiselt:
   „6. Keskuse ametlikud keeled on liikmesriikide riigikeeled.

   Selle töökeeled on inglise, prantsuse ja saksa keel.

   Ametlike ja töökeelte kasutamise ulatuse määrab kindlaks nõukogu kooskõlas artikli 6 lõike 2 punktiga l.“


Artikkel 2

Artiklile 2 antakse pealkiri „Ülesanded, eesmärgid ja tegevus“.

Lisatakse uus artikli 2 lõige 1:

„1. Keskuse põhiülesanneteks on keskpika ilmaennustuse võimekuse arendamine ja  liikmesriikidele keskpikkade ilmaprognooside tagamine.“

Ümber nummerdatud artikli 2 lõike 2 juhatab sisse lause „Keskuse eesmärgid on järgmised:“.

Artikli 2 lõike 1 punkt a asendatakse artikli 2 lõike 2 punktiga a:
   „a) töötada välja ja regulaarselt rakendada atmosfääri, hüdrosfääri ning Maa süsteemi vastastikku toimivate osade dünaamika, termodünaamika ja koostise globaalseid mudeleid ning andmete assimileerimise süsteeme, et:
     i) koostada arvmeetodite abil prognoose;
     ii) tagada prognooside jaoks vajalikud lähtetingimused ja
     iii) panustada Maa süsteemi asjakohaste osade seiresse;“

Artikli 2 lõike 1 punkt b jäetakse välja.

Artikli 2 lõike 1 punkt c nummerdatakse ümber artikli 2 lõike 2 punktiks b.

Artikli 2 lõike 1 punkt d asendatakse artikli 2 lõike 2 punktiga c:
   „c) koguda ja säilitada asjakohaseid andmeid;“.

Artikli 2 lõike 1 punkt e asendatakse artikli 2 lõike 2 punktiga d:
    „d) teha liikmesriikidele kõige sobivamas vormis kättesaadavaks punktidega a ja b ette nähtud tulemused ning punktis c nimetatud andmed;“.

Artikli 2 lõike 1 punkt f asendatakse artikli 2 lõike 2 punktiga e:
   „e) teha liikmesriikidele nende uurimistöö jaoks, sealhulgas eelisjärjekorras numbrilise ilmaennustuse valdkonnas, kättesaadavaks piisav osa arvutusvõimsusest, kusjuures osakaalu määrab kindlaks nõukogu;“.

Artikli 2 lõike 1 punkt g nummerdatakse ümber artikli 2 lõike 2 punktiks f.

Ingliskeelses versioonis asendatakse sõna „Organisation“ kogu dokumendis läbivalt sõnaga „Organization“. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend „Meteorologische Wereldorganisatie“ väljendiga „Wereld Metereorologische Organisatie“.

Artikli 2 lõike 1 punkt h asendatakse artikli 2 lõike 2 punktiga g:
   „g) aidata kaasa liikmesriikide teadustöötajate täiendõppele numbrilise ilmaennustuse valdkonnas.“

Artikli 2 lõige 2 asendatakse artikli 2 lõikega 3:
„3. Keskus rajab ja hoiab töös käitisi, mis on vajalikud lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks ja lõikes 2 määratud eesmärkide saavutamiseks.“

Artikli 2 lõige 3 nummerdatakse ümber artikli 2 lõikeks 4.

Lisatakse uus artikli 2 lõige 5:
„5. Keskus võib tegeleda kolmandate isikute taotluse korral tegevustega, mis on kooskõlas keskuse ülesannete ja eesmärkidega ning mille nõukogu on artikli 6 lõike 2 punkti g kohaselt heaks kiitnud. Selliste tegevuste kulud kannab asjaomane kolmas isik.“

Lisatakse uus artikli 2 lõige 6:
„6. Keskus võib kooskõlas artikli 11 lõikega 3 viia ellu valikprogramme.“


Artikkel 3

Artiklile 3 antakse pealkiri „Koostöö teiste õigussubjektidega“.

Artikli 3 lõige 1:
    hollandikeelses versioonis asendatakse sõna „doeleinden“ sõnaga „doelstellingen“.

Artikli 3 lõige 2:
    sissejuhatavat fraasi muudetakse järgmiselt: „Keskus võib selleks sõlmida koostöölepinguid:“.

Artikli 3 lõike 2 punkt a:
    viidet artikli 6 lõike 1 punktile e muudetakse järgmiselt: „artikli 6 lõike 1 punktis e või artikli 6 lõike 3 punktis j“.

Artikli 3 lõike 2 punkt b:
    viide artikli 6 lõike 3 punktile k muudetakse viiteks artikli 6 lõike 3 punktile j. Hollandikeelses versioonis asendatakse sõna „organisaties“ sõnaga „instanties“.

Lisatakse uus artikli 3 lõike 2 punkt c:
   „c) kolmandate riikide riiklike teadus- ja tehnikaasutustega artikli 6 lõike 1 punktis e sätestatud tingimustel.“


Artikkel 4

Artiklile 4 antakse pealkiri „Nõukogu“.

Artikli 4 lõige 2:
    ingliskeelses versioonis asendatakse sõna „Organisation“ sõnaga „Organization“.  Hollandikeelses  versioonis  asendatakse  väljend „nationale weerkundige dienst“ väljendiga „nationale meteorologische dienst“ ja väljend „Meteorologische Wereldorganisatie“ väljendiga „Wereld Meteorologische Organisatie“.

Artikli 4 lõige 5:
    sõna „direktorilt“ asendatakse sõnaga „peadirektorilt“.

Artikli 4 lõige 6:
    hollandikeelses versioonis asendatakse väljend „comités van raadgevende aard“ sõnaga „adviescommissies“.


Artikkel 5

Artiklile 5 antakse pealkiri „Hääletamine nõukogus“.

Artikli 5 lõige 2:
    viide artikli 6 lõike 3 punktile m muudetakse viiteks artikli 6 lõike 3 punktile l.


Artikkel 6

Artiklile 6 antakse pealkiri „Häälteenamus“.

Artikli 6 lõike 1 punkt b:
    fraas „uute liikmete vastuvõtmise“ asendatakse fraasiga „riikide konventsiooniga ühinemise“ ja sõna „vastuvõtutingimuste“ asendatakse sõnaga „ühinemistingimuste“.

Artikli 6 lõike 1 punkti e muudetakse järgmiselt:
   „e) peadirektori volitamine kolmandate riikidega ning nende teadus- ja tehnikaasutustega koostöölepingute üle läbirääkimiste pidamiseks ja nende sõlmimiseks;”.

Lisatakse uus artikli 6 lõike 1 punkt g:
   „g) otsus ECMWFi peakontori üleviimise kohta artikli 1 lõike 5 kohaselt.“

Artikli 6 lõike 2 punkt b:
    sõna „heakskiitmine“ asendatakse sõnaga „kinnitamine“. Sõna „direktorit“ asendatakse sõnaga „peadirektorit“.

Lisatakse uus artikli 6 lõike 2 punkt c:
   „c) keskuse tegevusprogrammi vastuvõtmine artikli 11 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse lõike 1 punkti a;“.

Artikli ülejäänud elemendid nummerdatakse ümber.

Ümber nummerdatud artikli 6 lõike 2 punkt d: sõna „direktori“ asendatakse sõnaga „peadirektori“.

Lisatakse uued artikli 6 lõike 2 punktid e, f, g ja h:
   „e) valikprogrammide menetluskorra vastuvõtmine artikli 11 lõike 3 kohaselt;
   f) konkreetsete valikprogrammide vastuvõtmine artikli 11 lõike 3 kohaselt;
   g) kolmandate isikute taotletud tegevuste heakskiitmine artikli 2 lõike 5 kohaselt;
   h) otsus keskuse toodete ja muude töötulemuste jaotuspõhimõtete kohta;“

ning artikli ülejäänud elemendid nummerdatakse ümber.

Lisatakse uus artikli 6 lõike 2 punkt l:
   „l) ametlike ja töökeelte kasutamise ulatuse kindlaksmääramine artikli 1 lõike 6 kohaselt.”

Artikli 6 lõike 3 punkt d: 
    sõna „direktori“ asendatakse sõnaga „peadirektori“.

Artikli 6 lõike 3 punkt e:
    hollandikeelses versioonis asendatakse  väljend „financiële commissarisen“ sõnaga „accountants“.

Artikli 6 lõike 3 punkt f:
    sõna „direktori“ asendatakse sõnaga „peadirektori“.

Artikli 6 lõike 3 punkt g:
    itaaliakeelses versioonis asendatakse väljend „Comitato consultivo scientifico“ väljendiga „Comitato Scientifico Consultivo“. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend „het Wetenschappelijk Raadgevend Comité“ väljendiga „de Wetenschappelijke Adviescommissie“.

Algne artikli 6 lõike 3 punkt i jäetakse välja ja artikli ülejäänud elemendid nummerdatakse ümber.

Ümber nummerdatud artikli 6 lõike 3 punkt i: sõna „direktori“ asendatakse sõnaga „peadirektori“. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend „verslag van de financiële commissarissen“ sõnaga „accountantsrapport“.

Ümber nummerdatud artikli 6 lõike 3 punkti j muudetakse järgmiselt:
   „j) peadirektori volitamine koostöölepingute üle läbirääkimiste pidamiseks ja nende sõlmimiseks liikmesriikide riiklike teadus- ja tehnikaasutustega ning rahvusvaheliste riiklike või valitsusväliste teadus- ja tehnikaorganisatsioonidega, kelle tegevus on seotud keskuse eesmärkidega;“.

Ümber nummerdatud artikli 6 lõike 3 punkt k: viited artikli 15 lõigetele 1 ja 2 muudetakse viideteks artikli 15 lõigetele 2 ja 3.

Lisatakse uus artikli 6 lõike 3 punkt o:
   „o) keskuse pikaajalise strateegia vastuvõtmine artikli 11 lõike 2 kohaselt.“


Artikkel 7

Artiklile 7 antakse pealkiri „Teaduslik nõuandekomitee“.

Artikli 7 lõige 1:
    sõna „direktor“ asendatakse sõnaga „peadirektor“. Ingliskeelses versioonis asendatakse sõna „Organisation“ sõnaga „Organization“. Itaaliakeelses versioonis asendatakse väljend „Comitato consultivo  scientifico“ väljendiga „Comitato Scientifico Consultivo“. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend „het Wetenschappelijk Raadgevend Comité“ väljendiga „de Wetenschappelijke Adviescommissie“, väljend „het Comité” väljendiga „de Commissie“ ja väljend „Meteorologische Wereldorganisatie“ väljendiga „Wereld Meteorologische Organisatie“.

Artikli 7 lõige 2:
    sõna „direktor“ asendatakse kahes kohas sõnaga „peadirektor“.


Artikkel 8

Artiklile 8 antakse pealkiri „Finantskomitee“.

Artikli 8 lõige 1:
    itaaliakeelses versioonis asendatakse  väljend  „Comitato  finanziario“ väljendiga „Comitato Finanze“. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend „het Financiële Comité“ väljendiga „de Financiële Commissie“ ja väljend „het Comité” väljendiga „de Commissie“.

Artikli 8 lõike 1 punkti b muudetakse järgmiselt:
   „b) ülejäänud liikmesriikide esindajad, kes nimetatakse ametisse üheks aastaks, kusjuures ükski nendest liikmesriikidest ei tohi olla komitees esindatud rohkem kui kaks ametiaega järjest. Selliste esindajate arv moodustab viiendiku ülejäänud liikmesriikide arvust.“


Artikkel 9

Artiklile 9 antakse pealkiri „Peadirektor“.

Artikli 9 lõige 1:
    sõna „direktor“ asendatakse kahes kohas sõnaga „peadirektor“.

Artikli 9 lõige 2: 
    sõna „direktor“ asendatakse sõnaga „peadirektor“.

Artikli 9 lõike 2 punktile c lisatakse fraas „ja pikaajalise strateegia“. Itaaliakeelses versioonis asendatakse väljend „Comitato consultivo scientifico“ väljendiga „Comitato Scientifico Consultivo“. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend „het Wetenschappelijk Raadgevend Comité“ väljendiga „de Wetenschappelijke Adviescommissie“.

Artikli 9 lõike 2 punkt g: 
      viide artikli 6 lõike 3 punktile k muudetakse viiteks artikli 6 lõike 3 punktile j. Hollandikeelses versioonis asendatakse sõna „doeleinden“ sõnaga „doelstellingen“.

Artikli 9 lõige 3:
    sõna „direktorit“ asendatakse sõnaga „peadirektorit“.


Artikkel 10

Artiklile 10 antakse pealkiri „Isikkoosseis“.

Artikli 10 lõige 3:
    hollandikeelses versioonis asendatakse sõna „organisaties“ sõnaga „instanties“.

Artikli 10 lõige 4:
    ingliskeelses versioonis asendatakse sõna „Comptroller“ sõnaga „Controller“. Hollandikeelses versioonis asendatakse sõna „financiële controleur“ sõnaga „Controller“.

Artikli 10 lõige 6:
    sõna „direktorile“ asendatakse sõnaga „peadirektorile“.

Artikli 10 lõige 7:
    sõna „direktor“ asendatakse kahes kohas sõnaga „peadirektor“.


Artikkel 11

Artiklile 11 antakse pealkiri „Tegevusprogramm, pikaajaline strateegia ja valikprogrammid“.

Olemasolevad lõiked koondatakse artikli 11 lõikesse 1.

Artikli 11 lõige 1: 
    sõna „direktori“ asendatakse sõnaga „peadirektori“. Viide artikli 6 lõike 3 punktile i muudetakse kahes kohas viiteks artikli 6 lõike 2 punktile c.

Lisatakse uued artikli 11 lõiked 2 ja 3:
„2. Keskuse pikaajaline strateegia koostatakse sellistel aegadel ja sellisteks ajavahemikeks, nagu nõukogu on otsustanud. Nõukogu kaalub selle koostamist vähemalt kord viie aasta tagant. Pikaajaline strateegia annab ülevaate keskuse strateegilistest eesmärkidest ja tegevussuundadest strateegia elluviimise aja jooksul.

Nõukogu võtab strateegia vastu peadirektori ettepanekul artikli 6 lõike 3 punkti o kohaselt.

3. Valikprogramm on liikmesriigi või liikmesriikide rühma välja pakutud programm, milles osalevad kõik liikmesriigid, välja arvatud need, kes kuulutavad end ametlikult mitteosalevateks riikideks, ning mis panustab keskuse artikli 2 lõigetes 1 ja 2 määratud ülesannetesse ja eesmärkidesse.

   a) Nõukogu võtab valikprogrammide menetluskorra vastu artikli 6 lõike 2 punkti e kohaselt.

   b) Nõukogu võtab konkreetsed valikprogrammid vastu artikli 6 lõike 2 punkti f kohaselt.“


Artikkel 12

Artiklile 12 antakse pealkiri „Eelarve“.

Artikli 12 lõige 3: 
    fraas „kiidab heaks“ asendatakse sõnaga „kinnitab“.

Artikli 12 lõike 4 punkt b:
    sõna „direktorile“ asendatakse sõnaga peadirektorile“.

Artikli 12 lõige 5:
    sõna „direktor“ asendatakse sõnaga „peadirektor“.


Artikkel 13

Artiklile 13 antakse pealkiri „Liikmesriikide osamaksud“.

Artikli 13 lõige 1:                  
    fraas „rahvamajanduse kogutoodangul“ asendatakse sõnaga „kogurahvatulul“.
Artikli 13 lõige 2:
   fraas „rahvamajanduse kogutoodang“ asendatakse sõnaga „kogurahvatulu“.


Artikkel 14

Artiklile 14 antakse pealkiri „Auditeerimine“.

Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend „financiële commissarissen“ neljas kohas sõnaga „accountants“.

Artikli 14 lõige 2:
   itaaliakeelses versioonis asendatakse väljend „Comitato finanziario“ väljendiga „Comitato Finanze“.
   Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend „het Financieel Comité“ väljendiga „de Financiële Commissie“.

Artikli 14 lõige 3:
    sõna „direktor“ asendatakse sõnaga „peadirektor“.


Artikkel 15

Artiklile 15 antakse pealkiri „Omandiõigused ja litsentsid“.

Lisatakse uus artikli 15 lõige 1:
„1. ECMWFil on üleilmne ainuõigus kõigi oma toodete ja muude töötulemuste suhtes.“

ning artikli ülejäänud elemendid nummerdatakse ümber.

Ümber nummerdatud artikli 15 lõige 3:
    viide lõikele 1 muudetakse viiteks lõikele 2.

Ümber nummerdatud artikli 15 lõige 4:
    viide lõikele 1 muudetakse viiteks lõikele 2 ja viide artikli 6 lõike 3 punktile l muudetakse viiteks artikli 6 lõike 3 punktile k.


Artikkel 16

Artiklile 16 antakse pealkiri „Eesõigused ja puutumatus ning vastutus“.


Artikkel 17

Artiklile 17 antakse pealkiri „Vaidlused“.


Artikkel 18

Artiklile 18 antakse pealkiri „Konventsiooni muudatused“.

Artikli 18 lõige 1: 
    sõna „direktor“ asendatakse kahes kohas sõnaga „peadirektor“ ja viide artikli 6 lõike 3 punktile n muudetakse viiteks artikli 6 lõike 3 punktile m.

Artikli 18 lõige 2: 
    fraas „Euroopa Ühenduste“ asendatakse fraasiga „Euroopa Liidu“.


Artikkel 19

Artiklile 19 antakse pealkiri „Konventsiooni denonsseerimine“.

Artikli 19 lõige 1: 
    fraas „Euroopa Ühenduste“ asendatakse fraasiga „Euroopa Liidu“.

Artikli 19 lõige 2:
    sõna „denonsseerimist“ asendatakse kahes kohas fraasiga „denonsseerimise jõustumist“.

Artikli 19 lõige 3:
    viide artikli 6 lõike 2 punktile d muudetakse viiteks artikli 6 lõike 2 punktile i.


Artikkel 20

Artiklile 20 antakse pealkiri „Kohustuste täitmata jätmine“.


Artikkel 21

Artiklile 21 antakse pealkiri „Keskuse lõpetamine“.

Artikli 21 lõige 1: 
    viide artikli 6 lõike 2 punktile e muudetakse viiteks artikli 6 lõike 2 punktile j.

Artikli 21 lõige 3: 
    viide artikli 6 lõike 2 punktile e muudetakse viiteks artikli 6 lõike 2 punktile j.


Artikkel 22

Artiklile 22 antakse pealkiri „Jõustumine“.


Artikkel 23

Artiklile 23 antakse pealkiri „Riikide ühinemine“.

Lõigud nummerdatakse.

Artikli 23 lõikeid 1 ja 2 muudetakse järgmiselt.
„1. Pärast konventsiooni jõustumist võib riik, kes ei ole sellele alla kirjutanud, konventsiooniga nõukogu artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt antud nõusoleku korral ühineda. Konventsiooniga ühineda sooviv riik teatab sellest soovist peadirektorile, kes teeb asjaomase taotluse liikmesriikidele teatavaks vähemalt kolm kuud enne selle esitamist nõukogule otsustamiseks. Nõukogu määrab kindlaks asjaomase riigi ühinemistingimused kooskõlas artikli 6 lõike 1 punktiga b.

2. Ühinemiskirjad antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi arhiivi. Ühineva riigi suhtes jõustub konventsioon teise kuu esimesel päeval pärast ühinemiskirja hoiuleandmise kuupäeva.“


Artikkel 24

Artiklile 24 antakse pealkiri „Allakirjutamisest ja seotud küsimustest teatamine“.

Viide Euroopa ühendustele muudetakse viiteks Euroopa Liidule.

Artikli 24 punkti e muudetakse järgmiselt:
   „e) muudatuse jõustumise;“.

Artikli 24 viimast lõiku muudetakse järgmiselt:

„Kohe pärast konventsiooni jõustumist ja selle muudatuste jõustumist registreerib Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär need Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretariaadi juures kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikliga 102.“


Artikkel 25

Artiklile 25 antakse pealkiri „Esimene eelarveaasta“.

Artikli 25 lõige 3: 
   itaaliakeelses versioonis asendatakse väljend „Comitato consultivo scientifico“ väljendiga „Comitato Scientifico Consultivo“. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend „Wetenschappelijke Raadgevend Comité“ väljendiga „Wetenschappelijke Adviescommissie“.


Artikkel 26

Artiklile 26 antakse pealkiri „Konventsiooni hoiuleandmine“.

Artiklit 26 muudetakse järgmiselt.

„Käesolev konventsioon koos selle kõigi muudatustega, mille originaal on koostatud hollandi, inglise, itaalia, prantsuse, saksa, hispaania, iiri, kreeka, norra, portugali, rootsi, soome, taani ja türgi keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed, antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi arhiivi ja peasekretariaat edastab kinnitatud ärakirja kõigi allakirjutanud või ühinevate riikide valitsustele.“


EUROOPA KESKPIKA ILMAENNUSTUSE KESKUSE EESÕIGUSTE JA PUUTUMATUSE PROTOKOLL

Kogu protokolli tekstis asendatakse sõna „direktor“ läbivalt sõnaga „peadirektor“.

Amending Protocol Amendments to the Convention Establishing the European Center for Medium-Range Weather Forecasts

/otsingu_soovitused.json