Teksti suurus:

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni 2009. aasta muudatused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.02.2014
Avaldamismärge:RT II, 15.01.2014, 1

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni 2009. aasta muudatused

Vastu võetud 08.05.2009

Vabariigi Valitsuse 31.10.2013 korraldus nr 463 konventsiooni 2009. ja 2011. aasta muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon (ELT L 209, 31.07.2006, lk 3–29)

Vabariigi Valitsuse 31.07.2008 korraldus nr 346 konventsiooniga ühinemise kohta

 

[Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A, B ja C lisa muudatused on vastu võetud 4.–8. maini 2009. a Genfis toimunud konventsiooniosaliste neljanda konverentsi otsustega SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 ja SC-4/18.]

SC-4/10: alfaheksaklorotsükloheksaani lisamine

Konventsiooniosaliste konverents,

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee edastatud alfaheksaklorotsükloheksaani riskiprofiili ja riskijuhtimishinnangut,1

võttes teadmiseks püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovituse lisada alfaheksaklorotsükloheksaan konventsiooni A lisasse,2

otsustab lisada alfaheksaklorotsükloheksaani konventsiooni A lisa I ossa järgmise reaga:

Kemikaal

Tegevus

Spetsiifiline erand

Alfaheksaklorotsükloheksaan CASi nr: 319-84-6   

Tootmine

Puudub

Kasutamine   

Puudub


SC-4/11: beetaheksaklorotsükloheksaani lisamine

Konventsiooniosaliste konverents,

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee edastatud beetaheksaklorotsükloheksaani riskiprofiili ja riskijuhtimishinnangut,3

võttes teadmiseks püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovituse lisada beetaheksaklorotsükloheksaan konventsiooni A lisasse,4

otsustab lisada beetaheksaklorotsükloheksaani konventsiooni A lisa I ossa järgmise reaga:

Kemikaal

Tegevus

Spetsiifiline erand

Beetaheksaklorotsükloheksaan CASi nr: 319-85-7   

Tootmine

Puudub

Kasutamine   

Puudub


SC-4/12: kloordekooni lisamine

Konventsiooniosaliste konverents,

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee edastatud kloordekooni riskiprofiili ja riskijuhtimishinnangut,5

võttes teadmiseks püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovituse lisada kloordekoon konventsiooni A lisasse,6

otsustab lisada kloordekooni konventsiooni A lisa I ossa järgmise reaga:

Kemikaal

Tegevus

Spetsiifiline erand

Kloordekoon CASi nr: 143-50-0   

Tootmine

Puudub

Kasutamine   

Puudub


SC-4/13: heksabromobifenüüli lisamine

Konventsiooniosaliste konverents,

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee edastatud heksabromobifenüüli riskiprofiili ja riskijuhtimishinnangut,7

võttes teadmiseks püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovituse lisada heksabromobifenüül konventsiooni A lisasse,8

otsustab lisada heksabromobifenüüli konventsiooni A lisa I ossa järgmise reaga:

Kemikaal

Tegevus

Spetsiifiline erand

Heksabromobifenüül CASi nr: 36355-01-8   

Tootmine

Puudub

Kasutamine   

Puudub


SC-4/14: heksabromodifenüüleetri ja heptabromodifenüüleetri lisamine

Konventsiooniosaliste konverents,

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee edastatud heksabromodifenüüleetri ja heptabromodifenüüleetri riskiprofiili ja riskijuhtimishinnangut,9

võttes teadmiseks püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovituse lisada heksabromodifenüüleeter ja heptabromodifenüüleeter konventsiooni A lisasse10,

1) otsustab lisada käesoleva otsuse punktis 2 määratletud heksabromodifenüüleetri ja heptabromodifenüüleetri konventsiooni A lisa I ossa, arvestades lisa IV osas kindlaks määratud spetsiifilist erandit artiklite suhtes, mis sisaldavad heksabromodifenüüleetrit ja heptabromodifenüüleetrit, järgmises sõnastuses:

Kemikaal

Tegevus

Spetsiifiline erand

Heksabromodifenüüleeter ja  heptabromodifenüüleeter

Tootmine

Puudub

Kasutamine   

Artiklid, mida kasutatakse käesoleva lisa IV osa kohaselt


2) otsustab lisada heksabromodifenüüleetri ja heptabromodifenüüleetri mõiste A lisa uude III ossa „Mõisted“ järgmises sõnastuses:

„Selle lisa tähenduses mõistetakse heksabromodifenüüleetri ja heptabromodifenüüleetri all 2,2',4,4',5,5'-heksabromodifenüüleetrit (BDE-153, CASi nr: 68631-49-2),
2,2',4,4',5,6'-heksabromodifenüüleetrit (BDE-154, CASi nr: 207122-15-4),
2,2',3,3',4,5',6-heptabromodifenüüleetrit (BDE-175, CASi nr: 446255-22-7),
2,2',3,4,4',5',6-heptabromodifenüüleetrit (BDE-183, CASi nr: 207122-16-5) ja teisi heksa- ja heptabromodifenüüleetreid, mis sisalduvad kaubanduslikus oktabromodifenüüleetris.”;


3) otsustab lisada A lisasse uue IV osa järgmises sõnastuses:

„IV osa
Heksabromodifenüüleeter ja heptabromodifenüüleeter

1. Konventsiooniosaline võib lubada võtta ringlusse artikleid, mis sisaldavad või võivad sisaldada heksabromodifenüüleetrit ja heptabromodifenüüleetrit, ning kasutada ja lõplikult kõrvaldada taaskasutatavatest materjalidest valmistatud artikleid, mis sisaldavad või võivad sisaldada heksabromodifenüüleetrit ja heptabromodifenüüleetrit, tingimusel et:

a) ringlussevõtt ja lõplik kõrvaldamine toimub keskkonnale ohutul viisil ega vii heksabromodifenüüleetri ja heptabromodifenüüleetri taastekke ja korduvkasutuse vajaduseni;

b) konventsiooniosaline võtab meetmeid, et vältida selliste artiklite eksporti, mille heksabromodifenüüleetri ja heptabromodifenüüleetri sisaldus ületab konventsiooniosalises riigis artiklite müügiks, kasutamiseks, impordiks või tootmiseks lubatud normi;

c) konventsiooniosaline teavitab sekretariaati oma soovist seda erandit kasutada.

2. Kuuendal korralisel konventsiooniosaliste konverentsil ja seejärel igal teisel korralisel konverentsil hindab konverents edusamme, mida konventsiooniosalised on teinud artiklites sisalduva heksabromodifenüüleetri ja heptabromodifenüüleetri kõrvaldamise lõppeesmärgi saavutamisel, ning erandite jätkamise vajadust. See konkreetne erand lõpeb igal juhul hiljemalt aastal 2030.”;


4) otsustab muuta konventsiooni A lisa I osa märkust iv, lisades sõnade „polüklooritud bifenüülide kasutamise kohta käesoleva lisa II osa kohaselt kasutatavates artiklites“ järele sõnad „ning heksabromodifenüüleetri ja heptabromodifenüüleetri kasutamise kohta käesoleva lisa IV osa kohaselt“.


SC-4/15: lindaani lisamine

Konventsiooniosaliste konverents,

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee edastatud lindaani riskiprofiili ja riskijuhtimishinnangut,11

võttes teadmiseks püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovituse lisada lindaan konventsiooni A lisasse12:

1) otsustab lisada lindaani konventsiooni A lisa I ossa spetsiifilise erandiga peatäide ja sügeliste tõrjeks inimesel teisese ravimeetodina järgmise reaga:

Kemikaal

Tegevus

Spetsiifiline erand

Lindaan CASi nr: 58-89-9   

Tootmine

Puudub

Kasutamine   

Peatäide ja sügeliste tõrjeks inimesel teisese ravimeetodina


2) palub sekretariaadil teha koostööd Maailma Terviseorganisatsiooniga, et välja töötada lindaani peatäide ja sügeliste tõrjeks kasutamise aruandluse ja hindamise nõuded, võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee lindaani kohta tehtud riskijuhtimishinnangu kokkuvõtet, ning anda koostöö kohta aru viiendal konventsiooniosaliste konverentsil.

 

SC-4/16: pentaklorobenseeni lisamine

Konventsiooniosaliste konverents,

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee edastatud pentaklorobenseeni riskiprofiili ja riskijuhtimishinnangut,13

võttes teadmiseks püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovituse lisada pentaklorobenseen ilma spetsiifiliste eranditeta konventsiooni A ja C lisasse14:

1) otsustab lisada pentaklorobenseeni konventsiooni A lisa I ossa ilma spetsiifiliste eranditeta järgmise reaga:

Kemikaal

Tegevus

Spetsiifiline erand

Pentaklorobenseen CASi nr: 608-93-5   

Tootmine

Puudub

Kasutamine   

Puudub


2) otsustab lisada konventsiooni C lisa I ossa tabelisse „Kemikaal“ pärast sõnu „Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid (PCDD/PCDF)“ pentaklorobenseeni (PeCB) (CASi nr: 608-93-5) ning sõna „pentaklorobenseen“ C lisa II ja III ossa pärast sõnu „polüklooritud dibenso-p-diooksiinid ja dibensofuraanid“.


SC-4/17: perfluorooktaansulfoonhappe, selle soolade ja perfluorooktaansulfonüülfluoriidi lisamine

Konventsiooniosaliste konverents,

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee edastatud perfluorooktaansulfoonhappe, selle soolade ja perfluorooktaansulfonüülfluoriidi riskiprofiili ja riskijuhtimishinnangut,15

võttes teadmiseks püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovituse lisada perfluorooktaansulfoonhape, selle soolad ja perfluorooktaansulfonüülfluoriid konventsiooni A või B lisasse,16

1) otsustab lisada perfluorooktaansulfoonhappe, selle soolad ja perfluorooktaansulfonüülfluoriidi konventsiooni B lisa I ossa järgmise reaga, kus on kindlaks määratud ka lubatud kasutusalad ja spetsiifilised erandid:

Kemikaal

Tegevus

Spetsiifiline erand

Perfluorooktaansulfoonhape
(CASi nr: 1763-23-1), selle soolad ja perfluorooktaanfluoriid
(CASi nr: 307-35-7),
näiteks: kaaliumperfluorooktaansulfonaat
(CASi nr: 2795-39-3);
liitium perfluorooktaansulfonaat
(CASi nr: 29457-72-5);
ammoonium perfluorosulfonaat
(CASi nr: 29081-56-9);
dietanoolammoonium perfluorooktaansulfonaat
(CASi nr: 70225-14-8);
tetraetüülammoonium perfluorooktaansulfonaat
(CASi nr: 56773-42-3);
didetsüüldimetüülammoonium perfluorooktaansulfonaat
(CASi nr: 251099-16-8)

Tootmine

Lubatud tootmisala:
Kooskõlas selle lisa III osaga teiste kemikaalide tootmine kasutamiseks alltoodud aladel. Allpool on loetletud toodete lubatud kasutusalad.
Spetsiifiline erand:
Registris nimetatud konventsiooniosalistele lubatud erand.

Kasutamine   

Lubatud kasutusala:
Kooskõlas selle lisa III osaga kemikaalide kasutamine või kemikaalide tootmise vahesaadusena kasutamine järgmistel aladel:
• fotode ilmutamine;
• pooljuhtide valgustundlikud ja peegeldusvastased katted;
• pooljuhtide ja keraamiliste filtrite jootmine;
• hüdrovedelikud lennunduses;
• metallide pinna katmine suletud süsteemides;
• meditsiiniseadmetes (näiteks etüleentetrafluoroetüleeni kopolümeerkatted (ETFE) ja kiirguskindlad ETFE tooted, in-vitro diagnostikaseadmed ja CCD värvifiltrid);
• tulekustutusvaht;
• aedniksipelgate Atta spp.ja Acromyrmex spp. tõrjel.

Spetsiifiline erand:
Kasutamiseks järgmistel aladel või nende kemikaalide vahesaaduse tootmiseks, millel on järgmised kasutusalad:
• pooljuht- ja vedelkristallekraanide (LCD) tootmisel trükkplaatide katmine;
• metallide pinna katmine (kõvasulami katmine);
• metallide pinna (dekoratiivne) katmine;
• värviprinterite ja -koopiamasinate elektrilised ja elektroonilised detailid;
• insektitsiid punaste tulisipelgate ja termiitide tõrjel;
• nafta keemilise töötlemise produktid;
• vaibad;
• nahk ja riidekangas;
• kangad ja polstrimaterjal;
• paber ja pakkematerjal;
• kattematerjalid ja kattematerjalide lisaained;
• kummi ja plastid


2) otsustab luua B lisas uue III osa pealkirjaga „Perfluorooktaansulfoonhape (PFOS), selle soolad ja perfluorooktaansulfonüülfluoriid (PFOSF)“ järgmises sõnastuses:


„III osa
Perfluorooktaansulfoonhape, selle soolad ja perfluorooktaansulfonüülfluoriid

1. Konventsiooniosalised lõpetavad perfluorooktaansulfoonhappe (PFOS), selle soolade ja perfluorooktaansulfonüülfluoriidi (PFOSF) tootmise ja kasutamise; see ei kehti konventsiooniosaliste suhtes, kes on käesoleva lisa I osa kohaselt teatanud sekretariaadile oma kavatsusest toota ja kasutada neid lubatud aladel. Koostatakse lubatud tootmis- ja kasutusalade register ja tehakse see üldsusele kättesaadavaks. Lubatud tootmis- ja kasutusalade registrit peab sekretariaat. Kui konventsiooniosaline ei ole registrisse kantud, kuid peab PFOSide, selle soolade ja PFOSFi kasutamist lisa I osas nimetatud lubatud aladel vajalikuks, teatab ta sellest võimalikult kiiresti sekretariaadile, et ta nimi registrisse lisataks.

2. Konventsiooniosalised, kes nimetatud kemikaale toodavad või kasutavad, võtavad arvesse asjakohaseid suuniseid, sealhulgas konventsiooni C lisa V osas antud suuniseid parima võimaliku tehnika kasutamiseks ja parimate keskkonnatavade järgimiseks.

3. Iga nelja aasta järel esitab konventsiooniosaline, kes kasutab või toodab nimetatud kemikaale, konventsiooniosaliste konverentsile artikli 15 kohaselt PFOSi, selle soolade ja PFOSFi kõrvaldamisel saavutatud edu aruande.

4. Selleks et nimetatud kemikaalide tootmist ja kasutamist vähendada ning kokku võttes see üldse lõpetada, julgustab konventsiooniosaliste konverents:

a) konventsiooniosalisi nende kemikaalide kasutamist järk-järgult vähendama, kui sobivad alternatiivsed ained või meetodid on kättesaadavad;
b) konventsiooniosalisi, kes kasutavad või toodavad neid kemikaale, koostama ja rakendama konventsiooni artiklis 7 nimetatud rakenduskava raames asjaomase tegevuskava;
c) konventsiooniosalisi edendama võimaluste piires turvaliste alternatiivsete kemikaalide ja mitte-kemikaalide teadus- ja arendustegevust ning välja töötama neile kemikaale kasutavatele konventsiooniosalistele asjakohaseid protsesse, meetodeid ja strateegiaid. Tegurid, mida tuleb alternatiivide või alternatiivide kombinatsioonide arendamisel arvestada, on muu hulgas mõju inimese tervisele ja keskkonnale.

5. Konventsiooniosaliste konverents hindab nimetatud kemikaalide lubatud eesmärkidel ning spetsiifiliste eranditena tootmise ja kasutamise jätkuvat vajadust, võttes arvesse kättesaadavat teadus-, tehnika-, keskkonna- ja majandusteavet, sealhulgas:
a) punktis 3 nimetatud aruannetes esitatud teave;
b) teave kemikaalide tootmise ja kasutamise kohta;
c) teave kemikaalide alternatiivide kättesaadavuse, sobivuse ja rakendamise kohta;
d) teave riikide edu kohta alternatiividele üleminekul.

6. Eelmises punktis nimetatud hindamine toimub hiljemalt 2015. aastal ja seejärel iga nelja aasta järel konventsiooniosaliste korraliste konverentsidega samal ajal.

7. Kemikaalide kasutamise keerukuse tõttu ja seoses sellega, et neid kasutatakse paljudes valdkondades, võivad kemikaalid olla kasutuses valdkondades, millest riigid ei ole praegu teadlikud. Konventsiooniosalistel, kes saavad teada kemikaalide kasutamisest muudel aladel, soovitatakse teavitada sellest esimesel võimalusel sekretariaati.

8. Konventsiooniosaline võib igal ajal oma nime lubatud tootmis- ja kasutusalade registrist tagasi võtta, esitades selle kohta sekretariaadile kirjaliku teate. Tagasivõtmine jõustub alates teates nimetatud kuupäevast.

9. B lisa I osa märkust iii nende kemikaalide suhtes ei kohaldata.”


SC-4/18: tetrabromodifenüüleetri ja pentabromodifenüüleetri lisamine

Konventsiooniosaliste konverents,

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee edastatud tetrabromodifenüüleetri ja pentabromodifenüüleetri riskiprofiili ja riskijuhtimishinnangut,17

võttes teadmiseks püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovituse lisada tetrabromodifenüüleeter ja pentabromodifenüüleeter konventsiooni A lisasse18:

1) otsustab lisada tetrabromodifenüüleetri ja pentabromodifenüüleetri konventsiooni A lisa I ossa järgmise reaga:

Kemikaal

Tegevus

Spetsiifiline erand

Tetrabromodifenüüleeter ja pentabromodifenüüleeter   

Tootmine

Puudub

Kasutamine   

Artiklid, mida kasutatakse käesoleva lisa IV osa kohaselt


2) otsustab lisada A lisasse uue III osa „Mõisted“, milles määratletakse tetrabromodifenüüleetri ja pentabromodifenüüleetri mõisted järgmises sõnastuses:

„Käesoleva lisa tähenduses:
mõistetakse tetrabromodifenüüleetri ja pentabromodifenüüleetri all 2,2',4,4'-tetrabromodifenüüleetrit (BDE-47, CASi nr: 40088-47-9) ja 2,2',4,4',5-pentabromodifenüüleetrit (BDE-99, CASi nr 32534-81-9) ning teisi tetra- ja pentabromodifenüüleetreid, mida kasutatakse kaubandusliku pentabromodifenüüleetrina.“


3) otsustab lisada A lisasse uue IV osa järgmises sõnastuses:

„IV osa
Tetrabromodifenüüleeter ja pentabromodifenüüleeter

1. Konventsiooniosaline võib lubada võtta ringlusse artikleid, mis sisaldavad või võivad sisaldada tetrabromodifenüüleetrit ja pentabromodifenüüleetrit, samuti kasutada ja kõrvaldada artikleid, mis on toodetud ringlusse võetud materjalidest, mis sisaldavad või võivad sisaldada tetrabromodifenüüleetrit või pentabromodifenüüleetrit, tingimusel et:

a) ringlussevõtt ja lõplik kõrvaldamine toimub keskkonnale ohutul viisil ega tekita tetrabromodifenüüleetri ja pentabromodifenüüleetri taasteket ega korduvkasutuse vajadust;

b) konventsiooniosaline ei luba seda erandit kasutada tetrabromodifenüüleetrit ja pentabromodifenüüleetrit sisaldavate artiklite ekspordiks, kui nende ainete sisaldus ületab tema riigis müüdavate artiklite suhtes kehtestatud piiri;

c) konventsiooniosaline teavitab sekretariaati oma soovist seda erandit kasutada.

2. Kuuendal korralisel konventsiooniosaliste konverentsil ja seejärel igal teisel korralisel istungil hindab konverents edusamme, mida konventsiooniosalised on teinud tetrabromodifenüüleetrit ja pentabromodifenüüleetrit sisaldavate artiklite tootmise ja kasutamise lõpetamisel, ning hindab spetsiifiliste erandite jätkuvat vajadust. Selline erand lõpeb igal juhul hiljemalt aastal 2030.”;


4) otsustab lisada konventsiooni A lisa I ossa märkusse iv pärast sõnu „polüklooritud bifenüülide kasutamise kohta käesoleva lisa II osa kohaselt kasutatavates artiklites“ sõnad „ning tetrabromodifenüüleetri ja pentabromodifenüüleetri kasutamise kohta käesoleva lisa IV osa kohaselt.“

______________
1 UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add. 1 ja UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add. 1.

2 18 UNEP/POPS/COP.4/17.

3 UNEP/POPRC.2/17/Add.5, UNEP/POPRC.3/20/Add.5 ja UNEP/POPRC.4/15/Add.6.

4 UNEP/POPS/COP.4/17.

5 UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.4 ja UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.4.

6 UNEP/POPS/COP.4/17.

7 UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.7, UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.5 ja UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.2.

8 14 UNEP/POPS/COP.4/17.

9 UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.3 ja UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.3

10 UNEP/POPS/COP.4/17

11 UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.6 ja UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.l.

12 UNEP/POPS/COP.4/17

13 UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.8 ja UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.3

14 UNEP/POPS/COP.4/17

15 UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.9 ja UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.4

16 UNEP/POPS/COP.4/17

17 UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add. 10 ja UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add

18 UNEP/POPS/COP.4/17

 

Amendments to Annexes A, B and C   to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json