KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.286(71)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT II, 15.03.2024, 2

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.286(71)]

Vastu võetud 07.07.2017

Vabariigi Valitsuse 22.02.2024 korraldus nr 52 välislepingu muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuste jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll

Tõlge inglise keelest

RESOLUTSIOON MEPC.286(71)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI MUUTMISE 1997. AASTA PROTOKOLLI LISA MUUDATUSED

MARPOLi VI lisa muudatused

(Lämmastikoksiidide III taseme heite vähendamise eesmärgil Läänemere ja Põhjamere heite vähendamise piirkondade määramine)
(Punkri saatelehel sisalduvad andmed)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 38 lõiget a, mis käsitleb merekeskkonna kaitse komitee ülesandeid, mis on IMO-le antud laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja vähendamise rahvusvaheliste konventsioonidega,

ARVESTADES 1978. ja 1997. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL) artiklit 16, milles täpsustatakse selle muutmise korda ja antakse IMO asjakohasele organile ülesanne selle muudatusi otsustada ja vastu võtta,

OLLES oma 71. istungjärgul läbi vaadanud MARPOLi VI lisa muudatusettepanekud seoses Läänemere ja Põhjamere heite vähendamise piirkondade määramisega lämmastikoksiidide III taseme heite vähendamise piirkondadeks ja punkri saatelehel sisalduvate andmetega,

1. VÕTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga d vastu MARPOLi VI lisa muudatused, mille tekst on esitatud selle resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktiga iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2018, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole IMO‑le muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. KUTSUB osalisriike üles tähele panema, et kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktiga ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2019, kui need on punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti e kohaldamiseks edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisas olevate muudatuste teksti kinnitatud koopiad kõigile MARPOLi osalisriikidele;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad IMO liikmetele, mis ei ole MARPOLi osalisriigid.


LISA

MARPOLI VI LISA MUUDATUSED

(Lämmastikoksiidide III taseme heite vähendamise eesmärgil Läänemere ja Põhjamere heite vähendamise piirkondade määramine)
(Punkri saatelehel sisalduvad andmed)

VI LISA

LAEVADE PÕHJUSTATAVA ÕHUSAASTE VÄLTIMISE REEGLID

Reegel 13

Lämmastikoksiidid (NOx)

1   Lõike 5 punktis 1 lisatakse sõnadele „käesoleva reegli lõike 6 alusel III taseme lämmastikoksiidide vähendamiseks määratud heite vähendamise piirkonnas“ sõnad „(lämmastikoksiidide III taseme heite vähendamise piirkond)“.

2   Lõike 5 punkti 1 alapunkti 2 praegune tekst asendatakse järgmisega:

    .2     laev on ehitatud
        .1     1. jaanuaril 2016 või hiljem ning laeva kasutatakse Põhja-Ameerika heite vähendamise piirkonnas või Ameerika Ühendriikide Kariibi mere heite vähendamise piirkonnas;
        .2     1. jaanuaril 2021 või hiljem ning laeva kasutatakse Läänemere heite vähendamise piirkonnas või Põhjamere heite vähendamise piirkonnas;

3   Sõna „kui“ lõike 5 punkti 1 alapunkti 2 ja lõike 5 punkti 1 alapunkti 3 vahel kustutatakse.

4   Lõike 5 punkti 1 alapunktis 3 asendatakse sõnad „III taseme lämmastikoksiidide kontrolli jaoks selle reegli lõike 6 alusel määratud heite vähendamise piirkonnas“ sõnadega „lämmastikoksiidide III taseme heite vähendamise piirkonnas“.

5   Lõike 5 punkti 2 alapunktis 3 asendatakse sõna „konventsiooni“ sõnaga „konventsiooni“ ja väljend „24 m“ asendatakse väljendiga „24 meetrit“.

6   Lõikesse 5 lisatakse uued punktid 4 ja 5:

    „5.4     Laeva diiselmootorist, millele kohaldatakse selle reegli lõike 5 punkti 1, lähtuv lämmastikoksiidide heide, mis leiab aset vahetult pärast uue laeva ehitamist ja katsesõite või enne ja pärast laeva ümberehitamist, remonti ja/või hooldust või II taseme mootori või segakütuselise mootori hooldust või remonti olukorras, kus laeva pardal ei tohi ohutusnõuete tõttu olla gaaskütust ega gaasilist lasti, kui nimetatud tegevused leiavad aset laevatehases või muus lämmastikoksiidide III taseme heite vähendamise piirkonnas asuvas remonditöökojas, on ajutiselt nõuetele vastavusest vabastatud, eeldusel et on täidetud järgmised tingimused:
        .1     mootor vastab lämmastikoksiidide II taseme piirmääradele ja
        .2     laev sõidab otse laevatehasesse või muusse remonditöökotta või sealt välja, vabastuse kehtivusajal ei toimu kauba laadimist ega lossimist ning laev järgib kõiki muid konkreetseid laevatee valiku nõudeid, mille võib olla kehtestanud laevatehase või muu remonditöökoja asukoha sadamariik.

    5.5     Selle reegli lõike 5 punktis 4 kirjeldatud vabastus kehtib üksnes järgmise aja jooksul:

        .1     uue laeva puhul ajavahemik, mis algab laevatehasest üleandmisega ja hõlmab katsesõite ning lõpeb hetkel, mil laev otseselt väljub lämmastikoksiidide III taseme heite vähendamise piirkonnast/piirkondadest, või, juhul kui laevale on paigutatud segakütuseline mootor, väljub otseselt lämmastikoksiidide III taseme heite vähendamise piirkonnast/piirkondadest või liigub otse lähimasse laevale sobivasse gaaskütuse punkerdamisrajatisse, mis asub lämmastikoksiidide III taseme heite vähendamise piirkonnas;

        .2     II taseme mootoriga laeva puhul, mida ehitatakse ümber, hooldatakse või remonditakse, ajavahemik, mis algab laeva lämmastikoksiidide III taseme heite vähendamise piirkonda(desse) sisenemise ja otse laevatehasesse või muusse remonditöökotta sõitmise hetkest ning lõpeb hetkel, mil laev lastakse laevatehasest või muust remonditöökojast välja ja otseselt väljub lämmastikoksiidide III taseme heite vähendamise piirkonnast/piirkondadest pärast katsesõite, kui neid tehakse, või

        .3     segakütuselise mootoriga laeva puhul, mida ehitatakse ümber, hooldatakse või remonditakse ja mille pardal ei tohi ohutusnõuete tõttu olla gaaskütust ega gaasilist lasti, ajavahemik, mis algab laeva lämmastikoksiidide III taseme heite vähendamise piirkonda(desse) sisenemise või sellises piirkonnas gaasist tühjendamise ja otse laevatehasesse või muusse remonditöökotta sõitmise hetkest ning lõpeb hetkel, mil laev lastakse laevatehasest või muust remonditöökojast välja ja otseselt väljub lämmastikoksiidide III taseme heite vähendamise piirkonnast/piirkondadest või liigub otse lähimasse laevale sobivasse gaaskütuse punkerdamisrajatisse, mis asub lämmastikoksiidide III taseme heite vähendamise piirkonnas/piirkondades.“

7   Lõike 6 praegune tekst asendatakse järgmisega:

    „6        Käesoleva reegli kohaselt on lämmastikoksiidide III taseme heite vähendamise piirkond igasugune merepiirkond, sealhulgas igasugune sadamapiirkond, mille IMO on selleks määranud käesoleva lisa III liites sätestatud kriteeriumide ja korra kohaselt. Lämmastikoksiidide III taseme heite vähendamise piirkonnad on:
        .1     Põhja-Ameerika heite vähendamise piirkond – piirkond, mis on määratletud käesoleva lisa VII liites esitatud koordinaatidega;
        .2     Ameerika Ühendriikide Kariibi mere heite vähendamise piirkond – piirkond, mis on määratletud käesoleva lisa VII liites esitatud koordinaatidega;
        .3     Läänemere heite vähendamise piirkond – nagu on määratletud konventsiooni I lisa reegli 1 lõike 11 punktis 2;
        .4     Põhjamere heite vähendamise piirkond – nagu on määratletud konventsiooni V lisa reegli 1 lõike 14 punktis 6.“


V liide
Punkri saatelehel sisalduvad andmed (reegli 18 lõige 5)

8   Liites loetletud punktid on nummerdatud järjenumbritega 1–9.

9   Punktis 7 kustutatakse koma pärast „15 °C“ ja asendatakse väljend „kg/m3“ väljendiga „(kg/m3)“.

10   Punkt 9 asendatakse järgmisega:

    „Laevakütuse tarnija esindaja allakirjutatud ja tõendatud avaldus, et punkerdatav laevakütus vastab selle lisa reegli 18 lõikele 3 ja et laevakütuse väävlisisaldus ei ületa:

    ☐ selle lisa reegli 14 lõikes 1 sätestatud piirväärtust;

    ☐ selle lisa reegli 14 lõikes 4 sätestatud piirväärtust või

    ☐ ostja määratud piirväärtust _____ (massiprotsenti), mille märgib laevakütuse tarnija esindaja ostja teate alusel, mille kohaselt:

        .1     laevakütust kavatsetakse kasutada kombinatsioonis samaväärsete nõuetele vastavuse tagamise vahenditega kooskõlas selle lisa reegliga 4 või

        .2     laevakütusele kohaldatakse asjakohast vabastust seoses laevaga, mis teeb katseid vääveloksiidide heite vähendamise ja kontrolli all hoidmise tehnoloogiat käsitlevate teadusuuringute raames kooskõlas käesoleva lisa reegli 3 lõikega 2.

Deklaratsiooni täidab laevakütuse tarnija esindaja, kes märgib sobiva(te)sse ruuduke(ste)sse ristikese (x).“
 

Amendments to MARPOL Annex VI Resolution MEPC.286(71)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json