KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.301(72)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2019
Avaldamismärge:RT II, 15.03.2024, 3

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.301(72)]

Vastu võetud 13.04.2018

Vabariigi Valitsuse 22.02.2024 korraldus nr 52 välislepingu muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuste jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll


Tõlge inglise keelest

RESOLUTSIOON MEPC.301(72)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI MUUTMISE 1997. AASTA PROTOKOLLI LISA MUUDATUSED

MARPOLi VI lisa muudatused

(Heite vähendamise piirkonnad ja nõutav energiatõhususe indeks (EEDI) veeremilaevade ja parvlaevade puhul)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 38 lõiget a, mis käsitleb merekeskkonna kaitse komitee ülesandeid, mis on IMO-le antud laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja vähendamise rahvusvaheliste konventsioonidega,

ARVESTADES 1978. ja 1997. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL) artiklit 16, milles täpsustatakse selle muutmise korda ja antakse IMO asjakohasele organile ülesanne otsustada selle muudatusi, mille osalisriigid vastu võtavad,

OLLES oma 72. istungjärgul läbi vaadanud MARPOLi VI lisa muudatusettepanekud seoses heite vähendamise piirkondade ja nõutava energiatõhususe indeksiga (EEDI) veeremilaevade ja parvlaevade puhul,

1. VÕTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga d vastu MARPOLi VI lisa muudatused, mille tekst on esitatud selle resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktiga iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. märtsil 2019, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole IMO-le muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. KUTSUB osalisriike üles tähele panema, et kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktiga ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. septembril 2019, kui need on punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4  KUTSUB osalisriike ühtlasi üles kaaluma MARPOLi VI lisa reegli 21 eelnimetatud muudatuste, mis käsitlevad nende lipu all sõitmise õigusega laevade energiatõhususe indeksi kontrollrea väärtuste määramist, kohaldamist võimalikult kiiresti, enne nende jõustumist;

5. PALUB peasekretäril MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti e kohaldamiseks edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisas olevate muudatuste teksti kinnitatud koopiad kõigile MARPOLi osalisriikidele;

6. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad IMO liikmetele, mis ei ole MARPOLi osalisriigid.


LISA

MARPOLI VI LISA MUUDATUSED

(Heite vähendamise piirkonnad ja nõutav energiatõhususe indeks (EEDI) veeremilaevade ja parvlaevade puhul)

Reegel 13. Lämmastikoksiidid (NOX)

1    Punkti 5 alapunktis 3 asendatakse sõnad „selle reegli lõike 6 alusel määratud heite vähendamise piirkonda“ sõnadega „lämmastikoksiidide III taseme heite vähendamise piirkonda“.

Reegel 21. Nõutav energiatõhususe indeks (EEDI)

2    Lõike 3 tabelis 2 „Kontrollrea väärtuste määramise parameetrid erinevate laevatüüpide kohta“ asendatakse read 2.34 ja 2.35, mis käsitlevad veeremilaevu ja parvlaevu, järgmiste ridadega:

2.34 Veeremilaev

1405,15

Laeva DWT

0,498

1686,17*

Laeva DWT, kui DWT≤17 000*
17 000, kui laeva DWT > 17 000*

2.35 Parvlaev

752,16

Laeva DWT

0,381

902,59*

Laeva DWT, kui DWT≤10 000*
10 000, kui laeva DWT >

* kasutatakse alates 2. etapist.

 

Amendments to MARPOL Annex VI Resolution MEPC.301(72)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json