KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.305(73)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2020
Avaldamismärge:RT II, 15.03.2024, 4

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.305(73)]

Vastu võetud 26.10.2018

Vabariigi Valitsuse 22.02.2024 korraldus nr 52 välislepingu muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuste jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll


Tõlge inglise keelest

RESOLUTSIOON MEPC.305(73)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI MUUTMISE 1997. AASTA PROTOKOLLI LISA MUUDATUSED

MARPOLi VI lisa muudatused
(Keeld vedada mittenõuetekohast laevakütust, mida kasutatakse laeva käigu või muude funktsioonide tagamiseks)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 38 lõiget a, mis käsitleb merekeskkonna kaitse komitee ülesandeid, mis on IMO-le antud laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja vähendamise rahvusvaheliste konventsioonidega,

ARVESTADES 1978. ja 1997. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL) artiklit 16, milles täpsustatakse selle muutmise korda ja antakse IMO asjakohasele organile ülesanne otsustada selle muudatusi, mille osalisriigid vastu võtavad,

OLLES oma 73. istungjärgul läbi vaadanud MARPOLi VI lisa muudatusettepanekud seoses keeluga vedada mittenõuetekohast laevakütust, mida kasutatakse laeva käigu või muude funktsioonide tagamiseks,

1. VÕTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga d vastu MARPOLi VI lisa muudatused, mille tekst on esitatud selle resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktiga iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. septembril 2019, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole IMO-le muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. KUTSUB osalisriike üles tähele panema, et kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktiga ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. märtsil 2020, kui need on punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti e kohaldamiseks edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisas olevate muudatuste teksti kinnitatud koopiad kõigile MARPOLi osalisriikidele;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad IMO liikmetele, mis ei ole MARPOLi osalisriigid.


LISA

MARPOLI VI LISA MUUDATUSED
(Keeld vedada mittenõuetekohast laevakütust, mida kasutatakse laeva käigu või muude funktsioonide tagamiseks)

VI LISA

LAEVADE PÕHJUSTATAVA ÕHUSAASTE VÄLTIMISE REEGLID

Reegel 14

Vääveloksiidid (SOx) ja tahked osakesed

Üldnõuded

1   Lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1 Laevadel kasutatava või kasutamiseks veetava laevakütuse väävlisisaldus ei tohi ületada 0,50 massiprotsenti.“

Nõuded heite vähendamise piirkondades

2   Lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3   Selle reegli tähenduses on heite vähendamise piirkond igasugune merepiirkond, sealhulgas igasugune sadamapiirkond, mille IMO on selleks määranud käesoleva lisa III liites sätestatud kriteeriumide ja korra kohaselt. Selle reegli kohased heite vähendamise piirkonnad on järgmised:
     .1   Läänemere piirkond – nagu on määratletud konventsiooni I lisa reegli 1 lõike 11 punktis 2;
     .2   Põhjamere piirkond – nagu on määratletud konventsiooni V lisa reegli 1 lõike 14 punktis 6;
     .3   Põhja-Ameerika heite vähendamise piirkond – piirkond, mis on määratletud käesoleva lisa VII liites esitatud koordinaatidega, ja
     .4   Ameerika Ühendriikide Kariibi mere heite vähendamise piirkond – piirkond, mis on määratletud käesoleva lisa VII liites esitatud koordinaatidega.“

3   Lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4   Kui laev viibib heite vähendamise piirkonnas, ei tohi laeval kasutatava laevakütuse väävlisisaldus ületada 0,10 massiprotsenti.“

4   Alapealkiri „Läbivaatust käsitlev säte“ ning lõiked 8, 9 ja 10 kustutatakse.


I liide

Rahvusvahelise õhusaaste vältimise (IAPP) tunnistuse vorm (reegel 8)

Rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistuse (IAPP-tunnistuse) lisa

5   Punktid 2.3.1 ja 2.3.2 asendatakse järgmistega ja lisatakse uus punkt 2.3.3:

   

„2.3.1   

Kui laev viibib reegli 14 lõikes 3 nimetatud heite vähendamise piirkonnas, kasutab laev:

     

   

.1   laevakütust, mille väävlisisaldus vastavalt punkri saatelehtedel dokumenteeritud teabele ei ületa 0,50 massiprotsenti, ja/või ..........................

   

.2   kooskõlas reegli 4 lõikega 1 heaks kiidetud samaväärset seadet, mis on nimetatud punktis 2.6 ja mis on vääveloksiidide heite vähendamisel vähemalt sama tõhus nagu sellise laevakütuse kasutamine, mille väävlisisalduse piirväärtus on 0,50 massiprotsenti ..........................

 

2.3.2

Kui laev viibib reegli 14 lõikes 3 nimetatud heite vähendamise piirkonnas, kasutab laev:

 
   

.1   laevakütust, mille väävlisisaldus vastavalt punkri saatelehtedel dokumenteeritud teabele ei ületa 0,10 massiprotsenti, ja/või ..........................

   

.2   kooskõlas reegli 4 lõikega 1 heaks kiidetud samaväärset seadet, mis on nimetatud punktis 2.6 ja mis on vääveloksiidide heite vähendamisel vähemalt sama tõhus nagu sellise laevakütuse kasutamine, mille väävlisisalduse piirväärtus on 0,10 massiprotsenti ..........................

 

2.3.3

Kui laeval puudub kooskõlas reegli 4 lõikega 1 heaks kiidetud ja punktis 2.6 nimetatud samaväärne seade, ei tohi laeval kasutamiseks veetava laevakütuse väävlisisaldus punkri saatelehtede andmetel ületada 0,50 massiprotsenti ..........................

 

Amendments to MARPOL Annex VI Resolution MEPC.305(73)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json