KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.314(74)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2010
Avaldamismärge:RT II, 15.03.2024, 5

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.314(74)]

Vastu võetud 17.05.2019

Vabariigi Valitsuse 22.02.2024 korraldus nr 52 välislepingu muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuste jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll

Tõlge inglise keelest

RESOLUTSIOON MEPC.314(74)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI LISA MUUDATUSED

MARPOLi I, II ja V lisa muudatused
(elektroonilised arvestusraamatud)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 38 lõiget a, mis käsitleb merekeskkonna kaitse komitee ülesandeid, mis on IMO-le antud laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja vähendamise rahvusvaheliste konventsioonidega,

MEENUTADES ÜHTLASI 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL) artiklit 16, milles täpsustatakse selle muutmise korda ja antakse IMO asjakohasele organile ülesanne selle muudatusi otsustada ja vastu võtta,

OLLES oma 74. istungjärgul läbi vaadanud MARPOLi I, II ja V lisa muudatusettepanekud seoses elektrooniliste arvestusraamatutega, mis saadeti tutvumiseks kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga a,

1. VÕTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga d vastu MARPOLi I, II ja V lisa muudatused, mille tekst on esitatud selle resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktiga iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. aprillil 2020, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole IMO-le muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. KUTSUB osalisriike üles tähele panema, et kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktiga ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. oktoobril 2020, kui need on punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti e kohaldamiseks edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisas olevate muudatuste teksti kinnitatud koopiad kõigile MARPOLi osalisriikidele;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad IMO liikmetele, mis ei ole MARPOLi osalisriigid.

LISA

MARPOLI I, II JA V LISA MUUDATUSED
(elektroonilised arvestusraamatud)

MARPOLI I LISA

NAFTAREOSTUSE VÄLTIMISE EESKIRJAD

Reegel 1. Mõisted

1   Lisatakse uus lõige 39:

„39   Elektrooniline arvestusraamat – seade või süsteem, mille administratsioon on heaks kiitnud ning mida kasutatakse heitmise, üleandmise ja muude selle lisa alusel nõutavate toimingute kohta vajalike elektrooniliste kannete tegemiseks paberil arvestusraamatu asemel.“

Reegel 17. Naftaraamatu I osa. Masinaruumitoimingud

2   Lõike 1 teine lause asendatakse järgmisega:
„Olenemata sellest, kas naftaraamat on laeva ametliku logiraamatu osa, elektrooniline arvestusraamat, mis peab olema saanud administratsiooni heakskiidu, võttes arvesse IMO väljatöötatud suuniseid, või muul kujul, peab see vastama käesoleva lisa III liites esitatud vormile.“

3   Lõike 4 teise lausesse lisatakse pärast sõnu „igal täidetud leheküljel“ sõnad „või elektrooniliste kannete rühmal“.

Reegel 36. Naftaraamatu II osa. Lasti- ja ballastitoimingud

4   Lõike 1 teine lause asendatakse järgmisega:
„Olenemata sellest, kas naftaraamatu II osa on laeva ametliku logiraamatu osa, elektrooniline arvestusraamat, mis peab olema saanud administratsiooni heakskiidu, võttes arvesse IMO väljatöötatud suuniseid, või muul kujul, peab see vastama käesoleva lisa III liites esitatud vormile.“

5   Lõike 5 teise lausesse lisatakse pärast sõnu „igal täidetud leheküljel“ sõnad „või elektrooniliste kannete rühmal“.


MARPOLI II LISA

MAHTLASTINA VEETAVATE KAHJULIKE VEDELAINETE TEKITATUD SAASTE VÄHENDAMISE REEGLID

Reegel 1. Mõisted

6   Lisatakse uus lõige 22:
„22   Elektrooniline arvestusraamat – seade või süsteem, mille administratsioon on heaks kiitnud ning mida kasutatakse heitmise, üleandmise ja muude selle lisa alusel nõutavate toimingute kohta vajalike elektrooniliste kannete tegemiseks paberil arvestusraamatu asemel.“

Reegel 15. Lastiraamat

7   Lõike 1 praegune tekst asendatakse järgmisega:
„Igal laeval, mille suhtes seda lisa kohaldatakse, peab olema lastiraamat olenemata sellest, kas naftaraamat on laeva ametliku logiraamatu osa, elektrooniline arvestusraamat, mis peab olema saanud administratsiooni heakskiidu, võttes arvesse IMO väljatöötatud suuniseid, või muul kujul, peab see vastama käesoleva lisa II liites esitatud vormile.“

8   Lõike 4 esimesse lausesse lisatakse pärast sõnu „igal leheküljel“ sõnad „või elektrooniliste kannete rühmal“.


MARPOLI V LISA

LAEVADE PÕHJUSTATAVA PRÜGIREOSTUSE VÄLTIMISE REEGLID

Reegel 1. Mõisted

9   Lisatakse uus lõige 19:
„19   Elektrooniline arvestusraamat – seade või süsteem, mille administratsioon on heaks kiitnud ning mida kasutatakse heitmise, üleandmise ja muude selle lisa alusel nõutavate toimingute kohta vajalike elektrooniliste kannete tegemiseks paberil arvestusraamatu asemel.“

Reegel 10. Plakatid, prügikäitluskavad ja prügiarvestuse pidamine

10   Lõike 3 sissejuhatava lõigu teine lause asendatakse järgmisega:
„Olenemata sellest, kas prügiraamat on laeva ametliku logiraamatu osa, elektrooniline arvestusraamat, mis peab olema saanud administratsiooni heakskiidu, võttes arvesse IMO väljatöötatud suuniseid, või muul kujul, peab see vastama käesoleva lisa II liites esitatud vormile:“

11   Lõike 3 punkti 1 teise lausesse lisatakse pärast sõnu „igal täidetud leheküljel“ sõnad „või elektrooniliste kannete rühmal“.

 

Amendments to MARPOL Annexes I, II and V (Electronic Record Books) Resolution MEPC.314(74)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json