KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.315(74)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT II, 15.03.2024, 6

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.315(74)]

Vastu võetud 17.05.2019

Vabariigi Valitsuse 22.02.2024 korraldus nr 52 välislepingu muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuste jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll

Tõlge inglise keelest

RESOLUTSIOON MEPC.315(74)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI LISA MUUDATUSED

MARPOLi II lisa muudatused
(püsivaid hõljuvaineid sisaldavad lastijäägid ja tankipesuvesi)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 38 lõiget a, mis käsitleb merekeskkonna kaitse komitee ülesandeid, mis on IMO-le antud laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja kontrollimise rahvusvaheliste konventsioonidega,

MEENUTADES ÜHTLASI 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL) artiklit 16, milles täpsustatakse selle muutmise korda ja antakse IMO asjakohasele organile ülesanne selle muudatusi otsustada ja vastu võtta,

OLLES oma 74. istungjärgul läbi vaadanud MARPOLi II lisa väljapakutud muudatused seoses püsivaid hõljuvaineid sisaldavate lastijäätmete ja tankipesuveega, mis saadeti tutvumiseks kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga a,

1. VÕTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga d vastu MARPOLi II lisa muudatused, mille tekst on esitatud selle resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktiga iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2020. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole IMO-le muudatuste kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. KUTSUB osalisriike üles tähele panema, et kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktiga ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2021, kui need on punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti e kohaldamiseks edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisas olevate muudatuste teksti kinnitatud koopiad kõigile MARPOLi osalisriikidele;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad IMO liikmetele, mis ei ole MARPOLi osalisriigid.


LISA

MARPOLI II LISA MUUDATUSED
(püsivaid hõljuvaineid sisaldavad lastijäägid ja tankipesuvesi)

1. PEATÜKK. ÜLDSÄTTED

Reegel 1. Mõisted

1   Lisatakse uus lõige 23:
„23   püsiv hõljuvaine – õlilaiku moodustav aine, millel on järgmised omadused:
     – tihedus: ≤ merevesi (1025 kg/m3 temperatuuril 20 °C);
     – aururõhk: ≤ 0,3 kPa;
     – lahustuvus: ≤ 0,1% (vedelike puhul) ≤ 10% (tahkiste puhul) ja
     – kinemaatiline viskoossus: > 10 cSt temperatuuril 20 °C.“


5. PEATÜKK. KAHJULIKE VEDELAINETE JÄÄKIDE KÄITUSHEIDE

Reegel 13. Kahjulike vedelainete jääkide heite kontrollimine

2   Pärast olemasolevat lõike 7 punkti 1 alapunkti 3 lisatakse uus alapunkt 4:

     „7.1.4   Y-kategooriasse kuuluvate püsivate hõljuvainete suhtes, mille viskoossus on vähemalt 50 mPa·s temperatuuril 20 °C ja/või mille sulamistemperatuur on vähemalt 0 °C, mida tähistatakse IBC koodeksi 17. peatüki veerus o tähisega „16.2.7“, kohaldatakse lõikes 9 nimetatud piirkondades järgmisi nõudeid:
        .1   kasutada tuleb selle lisa VI liites kindlaks määratud eelpesumenetlust;
        .2   eelpesu kestel tekkiv jäägi ja vee segu tuleb üle anda lossimissadamas asuvasse vastuvõtuseadmesse, kuni tank on tühi;
        .3   seejärel tanki juhitava vee võib heita merre reegli 13 lõikes 2 esitatud heitenormide kohaselt.“

3   Pärast olemasolevat lõike 8 punkti 2 lisatakse uus lõige 9:

9   Piirkonnad, millele kohaldatakse reegli 13 lõike 7 punkti 1 alapunkti 4

   9.1   Euroopa vete loodepiirkond – Põhjameri koos juurdepääsudega, Iiri meri koos juurdepääsudega, Keldi meri, La Manche’i väin koos juurdepääsudega ja Iirimaast vahetult lääne pool asetsev Kirde-Atlandi osa. Piirkond on piiratud järgmisi punkte ühendava joonega:
     48° 27' põhjalaiust Prantsusmaa rannikul
     48° 27' põhjalaiust; 6° 25' läänepikkust
     49° 52' põhjalaiust; 7° 44' läänepikkust
     50° 30' põhjalaiust; 12° läänepikkust
     56° 30' põhjalaiust; 12° läänepikkust
     62° põhjalaiust; 3° läänepikkust
     62° põhjalaiust Norra rannikul
     57° 44,8' põhjalaiust Taani ja Rootsi rannikul

   9.2   Läänemere piirkond – Läänemeri koos Põhjalahe, Soome lahe ja Läänemere suudmega, mis piirneb Greneni paralleeliga Skagerraki väinas 57° 44,8' põhjalaiust;

   9.3   Euroopa vete läänepiirkond – piirkond, mis hõlmab Ühendkuningriiki, Iirimaad, Belgiat, Prantsusmaad, Hispaaniat ja Portugali, alates Shetlandist põhjas kuni São Vicente neemeni lõunas, samuti La Manche’i väina ja selle ümbrust. Piirkond on piiratud järgmisi punkte ühendava joonega:
     58°30' põhjalaiust Ühendkuningriigi rannikul
     58° 30' põhjalaiust; 0° läänepikkust
     62° põhjalaiust; 0° läänepikkust
     62° põhjalaiust; 3° läänepikkust
     56° 30' põhjalaiust; 12° läänepikkust
     54° 40' 40,9'' põhjalaiust; 15° läänepikkust
     50° 56' 45,3'' põhjalaiust; 15° läänepikkust
     48° 27' põhjalaiust; 6° 25' läänepikkust
     48° 27' põhjalaiust; 8° läänepikkust
     44° 52' põhjalaiust; 3° 10' läänepikkust
     44° 52' põhjalaiust; 10° läänepikkust
     44° 14' põhjalaiust; 11° 34' läänepikkust
     42° 55' põhjalaiust; 12° 18' läänepikkust
     41° 50' põhjalaiust; 11° 34' läänepikkust
     37° 00' põhjalaiust; 9° 49' läänepikkust
     36° 20' põhjalaiust; 9° 00' läänepikkust
     36° 20' põhjalaiust; 7° 47' läänepikkust
     37° 10' põhjalaiust; 7° 25' läänepikkust
     51° 22' 25" põhjalaiust; 3° 21' 52,5" idapikkust
     52° 12' põhjalaiust Ühendkuningriigi idarannikul
     52° 10,3' põhjalaiust; 6° 21,8' läänepikkust
     52° 01,52' põhjalaiust; 5° 04,18' läänepikkust
     54° 51,43' põhjalaiust; 5° 08,47' läänepikkust
     54° 40,39' põhjalaiust; 5° 34,34' läänepikkust

   9.4   Norra meri on piiratud järgmisi punkte ühendava joonega:
     69° 47,6904' põhjalaiust; 30° 49,059' idapikkust
     69° 58,758' põhjalaiust; 31° 6,2598' idapikkust
     70° 8,625' põhjalaiust; 31° 35,1354' idapikkust
     70° 16,4826' põhjalaiust; 32° 4,3836' idapikkust
     73° 23,0652' põhjalaiust; 36° 28,5732' idapikkust
     73° 35,6586' põhjalaiust; 35° 27,3378' idapikkust
     74° 2,9748' põhjalaiust; 33° 17,8596' idapikkust
     74° 20,7084' põhjalaiust; 30° 33,5052' idapikkust
     74° 29,7972' põhjalaiust; 26° 28,1808' idapikkust
     74° 24,2448' põhjalaiust; 22° 55,0272' idapikkust
     74° 13,7226' põhjalaiust; 20° 15,9762' idapikkust
     73° 35,439' põhjalaiust; 16° 36,4974' idapikkust
     73° 14,8254' põhjalaiust; 14° 9,4266' idapikkust
      72° 42,54' põhjalaiust; 11° 42,1392' idapikkust
     71° 58,2' põhjalaiust; 9° 54,96' idapikkust
     71° 37,5612' põhjalaiust; 8° 43,8222' idapikkust
     70° 43,161' põhjalaiust; 6° 36,0672' idapikkust
     69° 36,624' põhjalaiust; 4° 47,322' idapikkust
     68° 58,3164' põhjalaiust; 3° 51,2154' idapikkust
     68° 14,9892' põhjalaiust; 3° 17,0322' idapikkust
     67° 25,7982' põhjalaiust; 3° 10,2078' idapikkust
     66° 49,7292' põhjalaiust; 3° 25,1304' idapikkust
     66° 25,9344' põhjalaiust; 3° 17,1102' idapikkust
     65° 22,7214' põhjalaiust; 1° 24,5928' idapikkust
     64° 25,9692' põhjalaiust; 0° 29,3214' läänepikkust
     63° 53,2242' põhjalaiust; 0° 29,442' läänepikkust
     62° 53,4654' põhjalaiust; 0° 38,355' idapikkust
     62° põhjalaiust; 1° 22,2498' idapikkust
     62° põhjalaiust; 4° 52,3464' idapikkust“


IV LIIDE. MENETLUSTE JA KORRALDUSE KÄSIRAAMATU STANDARDVORM

4. jagu. Lastitankide puhastamise, jääkide heite, ballastimise ja ballastist vabastamisega seotud menetlused

4   Lõike 4 punkti 4 alapunkt 5 asendatakse järgmisega:

„.5   Püsivad hõljuvained, mille viskoossus on vähemalt 50 mPa·s temperatuuril 20 °C ja/või mille sulamistemperatuur on vähemalt 0 °C

Selles jaotises peaksid olema juhised selle kohta, kuidas käidelda II lisa reegli 13 lõikes 9 nimetatud piirkondades tegutsemisel tankipesuvett, mis sisaldab aineid, mida tähistatakse IBC koodeksi 17. peatüki veerus o tähisega „16.2.7“ või mis on loetletud MEPC.2 ringkirja viimases väljaandes.“

Lisandus A – Vooskeemid – Lastitankide puhastamine ning X-, Y- ja Z-kategooria ainete jääke sisaldava tankipesuvee/ballasti kõrvaldamine

5    Pärast olemasolevat märkust 3 lisatakse uus märkus 4:
„Märkus 4. II lisa reegli 13 lõikes 9 nimetatud piirkondades tegutsemisel kohaldatakse ainetele, mida tähistatakse IBC koodeksi 17. peatüki veerus o tähisega „16.2.7“, reegli 13 lõike 7 punkti 1 alapunkti 4.“


VI LIIDE. EELPESUMENETLUSED

6   Pärast olemasolevat punkti 21 lisatakse uus jaotis C:

C   Kõigile laevadele

Eelpesumenetlused püsivate hõljuvainete puhul, millele kohaldatakse MARPOLi II lisa reegli 13 lõike 7 punkti 1 alapunkti 4

Püsivaid hõljuvaineid, mille viskoossus on vähemalt 50 mPa·s temperatuuril 20 °C ja/või mille sulamistemperatuur on vähemalt 0 °C, käsitletakse eelpesu mõistes tahkuvate või suure viskoossusega ainetena.

Kui otsustatakse, et eelpesu ajal väikeses koguses puhastuslisaainete kasutamine parandaks ja suurendaks lastijääkide eemaldamist, tohib seda teha pärast kooskõlastamist vastuvõtuseadme haldajaga ja viimase eelneval nõusolekul.“

 

Amendments to MARPOL Annex II (Cargo residues and tank washings of persistent floating products) Resolution MEPC.315(74)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json