KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.316(74)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2020
Avaldamismärge:RT II, 15.03.2024, 7

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.316(74)]

Vastu võetud 17.05.2019

Vabariigi Valitsuse 22.02.2024 korraldus nr 52 välislepingu muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuste jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll

Tõlge inglise keelest

RESOLUTSIOON MEPC.316(74)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI MUUTMISE 1997. AASTA PROTOKOLLI LISA MUUDATUSED

MARPOLi VI lisa muudatused
(elektroonilised arvestusraamatud ja energiatõhususe näitaja reeglid jääklassiga laevadele)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 38 lõiget a, mis käsitleb merekeskkonna kaitse komitee ülesandeid, mis on IMO-le antud laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja kontrollimise rahvusvaheliste konventsioonidega,

MEENUTADES ÜHTLASI 1978. ja 1997. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL) artiklit 16, milles täpsustatakse selle muutmise korda ja antakse IMO asjakohasele organile ülesanne otsustada selle muudatusi, mille osalisriigid vastu võtavad,

OLLES oma 74. istungjärgul läbi vaadanud MARPOLi VI lisa väljapakutud muudatused seoses elektrooniliste arvestusraamatute ja energiatõhususe näitaja reeglitega jääklassiga laevadele, mis saadeti tutvumiseks kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga a,

1. VÕTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga d vastu MARPOLi VI lisa muudatused, mille tekst on esitatud selle resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktiga iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. aprillil 2020. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole IMO-le muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. KUTSUB osalisriike üles tähele panema, et kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktiga ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. oktoobril 2020, kui need on punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti e kohaldamiseks edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisas olevate muudatuste teksti kinnitatud koopiad kõigile MARPOLi osalisriikidele;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad IMO liikmetele, mis ei ole MARPOLi osalisriigid.


LISA

MARPOLI VI LISA MUUDATUSED
(elektroonilised arvestusraamatud ja energiatõhususe näitaja reeglid jääklassiga laevadele)

Reegel 2. Mõisted

1    Lõige 42 asendatakse järgmisega:
„42    Polaarkoodeks – polaarvetes tegutsevate laevade rahvusvaheline koodeks, mis koosneb sissejuhatusest, I-A ja II-A osast ning I-B ja II-B osast ning mis on vastu võetud resolutsioonidega MSC.385(94) ja MEPC.264(68) (koos hilisemate muudatustega), tingimusel et:
    .1   polaarkoodeksi sissejuhatuse ja II-A osa 1. peatüki keskkonnateemaliste sätete muudatused võetakse vastu, jõustatakse ja need hakkavad kehtima kooskõlas käesoleva konventsiooni artikli 16 sätetega, mis puudutavad lisa liite muutmise korda, ning
    .2   polaarkoodeksi II-B osa muudatused võtab vastu merekeskkonna kaitse komitee vastavalt oma protseduurireeglitele.“

2    Lisatakse uus lõige 51:
„51    Elektrooniline arvestusraamat – seade või süsteem, mille administratsioon on heaks kiitnud ning mida kasutatakse heitmise, üleandmise ja muude selle lisa alusel nõutavate toimingute kohta vajalike elektrooniliste kannete tegemiseks paberil arvestusraamatu asemel.“

Reegel 12. Osoonikihti kahandavad ained

3    Lõike 6 teises lauses asendatakse sõna „arvestussüsteemist“ sõnaga „arvestusraamatust“.

4    Lõike 6 lõppu lisatakse uus lause:
„Resolutsiooniga MEPC.176(58) vastu võetud reegli 12 lõikes 6 nimetatud elektroonilist arvestussüsteemi käsitatakse elektroonilise arvestusraamatuna, tingimusel et see elektrooniline arvestussüsteem on saanud administratsiooni heakskiidu hiljemalt esimese rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistuse täisülevaatuse tegemise ajal, mis toimus 1. oktoobril 2020 või pärast seda, kuid mitte pärast 1. oktoobrit 2025, arvestades IMO väljatöötatud suuniseid.“

Reegel 13. Lämmastikoksiidid (NOX)

5    Lõike 5 punktis 3 lisatakse pärast sõnu „administratsiooni ettenähtud logiraamatus“ sõnad „või elektroonilises arvestusraamatus“.

Reegel 14. Vääveloksiidid (SOx) ja tahked osakesed

6    Lõike 6 viimasesse lausesse lisatakse pärast sõnu „logiraamatusse“ sõnad „või elektroonilisse arvestusraamatusse“

Reegel 19. Rakendamine

7    Lõike 3 viimases lauses asendatakse sõnad „jäälõhkumisvõimega kaubalaevadele“ sõnadega „polaarkoodeksis määratletud A-kategooria laevadele“.


I liide
Rahvusvahelise õhusaaste vältimise (IAPP) tunnistuse vorm (reegel 8)

8    I liite sissejuhatavas lõigus asendatakse sõnad „mida muudeti 2008. aasta resolutsiooniga MEPC.176(58)“ sõnadega „kehtivas redaktsioonis“.

VIII liide
Rahvusvahelise energiatõhususe tunnistuse (IEE) vorm

9    Sissejuhatavas lõigus asendatakse sõnad „mida muudeti resolutsiooniga MEPC.203(62)“ sõnadega „kehtivas redaktsioonis“.

X liide
Vastavuskinnituse vorm – laeva kütusekulu aruanne

10    Sissejuhatava lõigu esimeses lauses asendatakse sõna „laevadelt“ sõnaga „laevadelt“.*

__________
* Muudatus oli vajalik ingliskeelses tekstis, eestikeelne tõlge muutmist ei vaja. [Tõlkija märkus]

 

Amendments to MARPOL Annex VI Resolution MEPC.316(74)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json