KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.324(75)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2022
Avaldamismärge:RT II, 15.03.2024, 8

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.324(75)]

Vastu võetud 20.11.2020

Vabariigi Valitsuse 22.02.2024 korraldus nr 52 välislepingu muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuste jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll

Tõlge inglise keelest

RESOLUTSIOON MEPC.324(75)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI MUUTMISE 1997. AASTA PROTOKOLLI LISA MUUDATUSED

MARPOLi VI lisa muudatused
(laevakütuse väävlisisalduse proovide võtmise ja kontrollimise kord ning energiatõhususe näitaja (EEDI))

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 38 lõiget a, mis käsitleb merekeskkonna kaitse komitee ülesandeid, mis on IMO-le antud laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja kontrollimise rahvusvaheliste konventsioonidega,

MEENUTADES ÜHTLASI 1978. ja 1997. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL) artiklit 16, milles täpsustatakse selle muutmise korda ja antakse IMO asjakohasele organile ülesanne otsustada selle muudatusi, mille osalisriigid vastu võtavad,

MEENUTADES LISAKS, et merekeskkonna kaitse komitee ringkirjas MEPC.1/Circ.882 paluti osalisriikidel kohaldada MARPOLi VI lisa VI liidet seoses MARPOLI VI lisa kohase laevakütuse proovide kontrollimiskorraga (reegli 18 lõike 8 punkt 2 või reegli 14 lõige 8) enne selle jõustumist;

OLLES OMA 75. istungjärgul läbi vaadanud MARPOLI VI lisa väljapakutud muudatused seoses laevakütuse väävlisisalduse proovide võtmise ja kontrollimise korra ning energiatõhususe näitajaga (EEDI), mis saadeti tutvumiseks kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga a,

1. VÕTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga d vastu MARPOLi VI lisa muudatused, mille tekst on esitatud selle resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktiga iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. oktoobril 2021. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole IMO-le muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. KUTSUB osalisriike üles tähele panema, et kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktiga ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. aprillil 2022, kui need on punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. SAMUTI KUTSUB osalisriike üles kaaluma võimalust kohaldada lisatud muudatusi nõutust varem;

5. PALUB peasekretäril MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti e kohaldamiseks edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisas olevate muudatuste teksti kinnitatud koopiad kõigile MARPOLi osalisriikidele;

6. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad IMO liikmetele, mis ei ole MARPOLi osalisriigid.

LISA

MARPOLI VI LISA MUUDATUSED
(laevakütuse väävlisisalduse proovide võtmise ja kontrollimise kord ning energiatõhususe näitaja (EEDI))

Reegel 1
Kohaldamine

1.    Kogu reegli 1 tekst asendatakse järgmisega:
„Kui ei ole sõnaselgelt teisiti sätestatud, kohaldatakse selle lisa sätteid kõigile laevadele.“

Reegel 2
Mõisted

2.    Pärast lõiget 51 lisatakse uued lõiked 52–56:

„52    Laevakütuse väävlisisaldus – väävli kontsentratsioon laevakütuses, mida mõõdetakse massiprotsendina ja kontrollitakse IMO heakskiidetud meetodil.1

53    Madala leekpunktiga kütus – gaasiline või vedel laevakütus, mille leekpunkt on madalamal, kui on lubatud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) (kehtivas redaktsioonis) II-2 peatüki reegli 4 lõike 2 punkti 1 alapunktis 1.

54    MARPOLi kohaselt punkerdatud kütuse proov – kooskõlas selle lisa reegli 18 lõike 8 punktiga 1 punkerdatud laevakütuse proov.

55    Laeval kasutatava laevakütuse proov – laeval kasutatavast laevakütusest võetud proov.

56    Pardal oleva laevakütuse proov – sellise laevakütuse proov, mida kavatsetakse kasutada või kasutamiseks vedada selle laeva pardal.“

Reegel 14
Reegel 14. Vääveloksiidid (SOx) ja tahked osakesed

3.    Pärast olemasolevat lõiget 7 lisatakse uued lõiked 8–13 ja nendega seotud pealkirjad:

Laeval kasutatava ja pardal oleva laevakütuse proovide võtmine ja analüüsimine

8    Kui osalisriigi pädev asutus nõuab laeval kasutatava või pardal oleva laevakütuse proovi analüüsimist, tuleb seda teha selle lisa VI liites sätestatud kontrollimiskorra kohaselt, et teha kindlaks, kas laeval kasutatav või pardal olev laevakütus vastab selle reegli lõikes 1 või lõikes 4 sätestatud nõuetele. Laeval kasutatava laevakütuse proov tuleb võtta vastavalt IMO välja töötatud suunistele.2 Pardal oleva laevakütuse proov tuleb võtta vastavalt IMO välja töötatud suunistele.3

9    Pädeva asutuse esindaja peab laeva esindaja juuresolekul proovi plommima, kasutades kordumatut tunnuskoodi. Laevale antakse võimalus säilitada proovi duplikaat.

Laeval kasutatava laevakütuse proovivõtupunkt

10    Igal laeval, millele kohaldatakse selle lisa reegleid 5 ja 6, tuleb paigaldada või määrata proovivõtupunkt(id), kust saab võtta laeva pardal kasutatava laevakütuse representatiivseid proove vastavalt IMO välja töötatud suunistele.2

11    Enne 1. aprilli 2022 ehitatud laeva puhul paigaldatakse või määratakse lõikes 10 mainitud proovivõtupunkt(id) hiljemalt esimesel täisülevaatusel, nagu on määratletud selle lisa reegli 5 lõike 1 punktis 2, alates 1. aprillist 2023.

12    Lõigete 10 ja 11 nõudeid ei kohaldata laevakütuse ettevalmistamise süsteemile madala leekpunktiga kütuse puhul, mida kasutatakse laeva käitamisel.

13    Võimaluse korral peab osalisriigi pädev asutus kasutama seda proovivõtupunkti / neid proovivõtupunkte, mis on paigaldatud või määratud selleks, et laeval kasutatavast laevakütusest saaks võtta representatiivseid proove kontrollimaks, et laevakütus on selle reegliga kooskõlas. Osalisriigi pädev asutus peab laevakütuse proovid võtma nii kiiresti kui võimalik, põhjustamata laevale asjatuid viivitusi.“

Reegel 18
Laevakütuse kättesaadavus ja kvaliteet

4.    Lõike 8 punkt 1 asendatakse järgmisega:

„8.2   Kui osalisriik nõuab representatiivse proovi analüüsimist, siis tehakse seda vastavalt selle lisa VI liites sätestatud kontrollimiskorrale, millega tehakse kindlaks, kas laevakütus vastab käesoleva lisa nõuetele.“

Reegel 20
Saavutatud energiatõhususe näitaja (EEDI)

5.    Pärast olemasolevat lõiget 2 lisatakse uus lõige 3:

„3    Iga laeva kohta, millele kohaldatakse selle lisa reeglit 21, esitab administratsioon või selle nõuetekohaselt volitatud organisatsioon elektroonilisel teel kooskõlas IMO väljatöötatud suunistega4 nõutava ja saavutatud energiatõhususe näitaja ning sellega seotud teabe:
    .1    seitsme kuu jooksul alates selle lisa reegli 5 lõike 4 kohaselt nõutava ülevaatuse tegemisest või
    .2    seitsme kuu jooksul alates 1. aprillist 2022, kui laev on üle antud enne 1. aprilli 2022.“

Reegel 21
Nõutav energiatõhususe näitaja (EEDI)

6    Olemasolev tabel 1 „Vähenduskoefitsiendid (protsendina) energiatõhususe näitaja kohta võrreldes energiatõhususe näitaja kontrollreaga“ ja sellega seotud joonealused märkused asendatakse järgmistega:

Laevatüüp

Suurus

0. etapp
01.01.2013

31.12.2014

1. etapp
01.01.2015

31.12.2019

2. etapp
01.01.2020

31.03.2022

2. etapp
01.01.2020

31.12.2024

3. etapp
Alates 01.04.2022

3. etapp
Alates 01.01.2025

Puistlastilaev

20 000 DWT ja üle selle

0

10

 

20

 

30

10 000 ja üle selle, kuid vähem kui 20 000 DWT

ei kohaldata

0–10*

 

0–20*

 

0–30*

Gaasitanker

15 000 DWT ja üle selle

0

10

20

 

30

 

10 000 ja üle selle, kuid vähem kui 15 000 DWT

0

10

 

20

 

30

2000 ja üle selle, kuid vähem kui 10 000 DWT

ei kohaldata

0–10*

 

0–20*

 

0–30*

Tanker

20 000 DWT ja üle selle

0

10

 

20

 

30

4000 ja üle selle, kuid vähem kui 20 000 DWT

ei kohaldata

0–10*

 

0–20*

 

0–30*

Konteinerilaev

 

200 000 DWT ja üle selle

0

10

20

 

50

 

120 000 ja üle selle, kuid vähem kui 200 000 DWT

0

10

20

 

45

 

80 000 ja üle selle, kuid vähem kui 120 000 DWT

0

10

20

 

40

 

40 000 ja üle selle, kuid vähem kui 80 000 DWT

0

10

20

 

35

 

15 000 ja üle selle, kuid vähem kui 40 000 DWT

0

10

20

 

30

 

10 000 ja üle selle, kuid vähem kui 15 000 DWT

ei kohaldata

0–10*

0–20*

 

15–30*

 

Segalastilaev

15 000 DWT ja üle selle

0

10

15

 

30

 

3000 ja üle selle, kuid vähem kui 15 000 DWT

ei kohaldata

0–10*

0–15*

 

0–30*

 

Külmlastilaev

5000 DWT ja üle selle

0

10

 

15

 

30

3000 ja üle selle, kuid vähem kui 5000 DWT

ei kohaldata

0–10*

 

0–15*

 

0–30*

Kombineeritud puistlastilaev

20 000 DWT ja üle selle

0

10

 

20

 

30

4000 ja üle selle, kuid vähem kui 20 000 DWT

ei kohaldata

0–10*

 

0–20*

 

0–30*

Veeldatud maagaasi (LNG) tanker***

10 000 DWT ja üle selle

ei kohaldata

10**

20

 

30

 

Autolastilaev***

10 000 DWT ja üle selle

ei kohaldata

5**

 

15

 

30

Veeremilaev***

2000 DWT ja üle selle

ei kohaldata

5**

 

20

 

30

1000 ja üle selle, kuid vähem kui 2000 DWT

ei kohaldata

0–5*,**

 

0–20*

 

0–30*

Parvlaev***

1000 DWT ja üle selle

ei kohaldata

5**

 

20

 

30

250 ja üle selle, kuid vähem kui 1000 DWT

ei kohaldata

0–5*,**

 

0–20*

 

0–30*

Mitte-tavapärase käikuvusega ristluslaev***

GT (kogumahutavusega) 85 000 ja üle selle

ei kohaldata

5**

20

 

30

 

25 000 ja üle selle, kuid vähem kui 85 000 DWT

ei kohaldata

0–5*,**

0–20*

 

0–30*

 

* Vähenduskoefitsient tuleb lineaarselt interpoleerida kahe väärtuse vahel sõltuvalt laeva suurusest. Väiksema suurusega laevadele tuleb kohaldada vähenduskoefitsiendi madalamat väärtust.
** Nende laevade puhul algab 1. etapp 1. septembril 2015.
*** Vähenduskoefitsienti kohaldatakse 1. septembril 2019. aastal või hiljem üleantud laevadele, nagu on määratletud reegli 2 lõikes 43.

Märkus. „Ei kohaldata“ tähendab, et nõutavat energiatõhususe näitajat ei kohaldata.“

7    Tabelis 2 „Kontrollrea väärtuste määramise parameetrid erinevate laevatüüpide kohta“ asendatakse esimene rida, mis käsitleb reegli2 lõikes 25 määratletud laevatüüpi, järgmise reaga:

„2.25 Puistlastilaev   

  961,79  

Laeva DWT, kui DWT ≤ 279 000
279 000, kui DWT > 279 000

  0,477 “ 


I liide

Rahvusvahelise õhusaaste vältimise (IAPP) tunnistuse vorm (reegel 8)

Rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistuse (IAPP-tunnistus) lisa
Ehituse ja seadmete andmestik

8.    Pärast punkti 2.3.3 lisatakse uued punktid 2.3.4 ja 2.3.5:

 „2.3.4   

Laevale on paigaldatud spetsiaalselt määratud proovivõtupunkt(id) kooskõlas reegli 14 lõikega 10 või 11 ...............

  □  

 2.3.5

Kooskõlas reegli 14 lõikega 12 ei kohaldata reegli 14 lõikes 10 või 11 sätestatud proovivõtupunkti(de) paigaldamise või määramise nõuet laevakütuse ettevalmistamise süsteemile madala leekpunktiga kütuse puhul, mida kasutatakse laeva käitamisel .................


>  □“  


VI liide

Kütuse kontrollimiskord MARPOLi VI lisa kohaste laevakütuse proovide jaoks (reegli 18 lõike 8 punkt 2)

9.      VI liite kogu tekst asendatakse järgmisega:

„Kontrollimiskord MARPOLi VI lisa kohase laevakütuse proovi jaoks (reegli 18 lõike 8 punkt 2 või reegli 14 lõige 8)

Järgmist kontrollimiskorda kasutatakse otsustamiseks, kas laevale punkerdatud, selle pardal kasutatav või kasutamiseks veetav laevakütus vastab selle lisa reeglis 14 sätestatud kohaldatavale väävlisisalduse piirmäärale.

Liites viidatakse järgmistele representatiivsetele MARPOLi VI lisa kohastele laevakütuse proovidele:

1. osa – kooskõlas selle lisa reegli 18 lõike 8 punktiga 1 punkerdatud5 laevakütuse proov, edaspidi „MARPOLi kohaselt punkerdatud kütuse proov“, nagu on määratletud reegli 2 lõikes 54.

2. osa – sellise laevakütuse proov, mida kasutatakse laeval6 või kavatsetakse kasutada või veetakse kasutamiseks selle laeva pardal kooskõlas reegli 14 lõikega 8, edaspidi „laeval kasutatava laevakütuse proov“, nagu on määratletud reegli 2 lõikes 55, ja „pardal oleva laevakütuse proov“7, nagu on määratletud reegli 2 lõikes 56.

1. osa. MARPOLi kohaselt punkerdatud kütuse proov

1    Üldnõuded
1.1    Laevale punkerdatud laevakütuse väävlisisalduse kontrollimiseks kasutatakse reegli 18 lõike 8 punktis 1 nõutud representatiivset kütteõli proovi (edaspidi „MARPOLi kohaselt punkerdatud kütuse proov“).

1.2    Kontrollimiskorda rakendab osalisriik oma pädeva asutuse kaudu.

1.3    Laboril, mis viib läbi selles liites nimetatud väävlisisalduse kontrolli, peab olema kasutatava kontrollimeetodi kohta kehtiv akrediteering8.

2    Kontrollimiskorra 1. osa

2.1    Pädev asutus toimetab MARPOLi kohaselt punkerdatud kütuse proovi laborisse.

2.2    Labor:
    .1   kannab katseprotokolli plommi numbri ja proovi sildi andmed;
    .2   kannab katseprotokolli proovil oleva plommi seisundi proovi vastuvõtmise hetkel;
    .3   lükkab tagasi kõik rikutud plommiga proovid ja kannab tagasilükkamise katseprotokolli.

2.3    Kui proovi plomm ei ole vastuvõtmise hetkel rikutud, jätkab labor kontrollimiskorra rakendamist ja:
   .1    võtab plommi lahti;
   .2    kannab hoolt selle eest, et proov oleks korralikult homogeenitud;
   .3    võtab proovist kaks alaproovi;
   .4    plommib proovi uuesti ja kannab uue plommi andmed katseprotokolli.

2.4    Kaht võetud alaproovi analüüsitakse järjest vastavalt selle lisa reegli 2 lõikes 52 nimetatud katsemeetodile. Kontrollimiskorra 1. osa rakendamisel tähistatakse analüüsi tulemused tähistega 1A ja 1B.
    .1    Tulemused 1A ja 1B kantakse katsemeetodi nõuete kohaselt katseprotokolli ning
    .2    kui tulemused 1A ja 1B on katsemeetodi korduvuse (r)9 piirides, loetakse tulemused kehtivaks, või
    .3    kui tulemused 1A ja 1B ei ole katsemeetodi korduvuse (r) piirides, loetakse mõlemad tulemused kehtetuks ning labor võtab kaks uut alaproovi ja analüüsib neid. Pärast kahe uue alaproovi võtmist tuleb proovipudel vastavalt punkti 2.3 alapunktile 4 uuesti plommida;
    .4    kui tulemuste 1A ja 1B korduvust ei saavutata kaks korda järjest, peab labor ebaõnnestumise põhjust uurima ning selle välja selgitama enne, kui proovi uuesti analüüsitakse. Kui korduvuse probleem on lahendatud, võetakse kooskõlas punktiga 2.3 kaks uut alaproovi. Pärast kahe uue alaproovi võtmist tuleb proovipudel vastavalt punkti 2.3 alapunktile 4 uuesti plommida.

2.5    Kui tulemused 1A ja 1B on kehtivad, arvutatakse nende kahe tulemuse keskmine. Saadud keskmine tähistatakse tähisega X ja kantakse katseprotokolli:
    .1    kui tulemus X on reeglis 14 sätestatud piirväärtusega võrdne või sellest väiksem, loetakse laevakütus nõuetele vastavaks;
    .2    kui tulemus X on reeglis 14 sätestatud piirväärtusest suurem, loetakse laevakütus nõuetele mittevastavaks.

Tabel 1. MARPOLi kohaselt punkerdatud kütuse proovi kontrollimiskorra 1. osa kokkuvõte

Lisa reegli 2 punktis 52 nimetatud katsemeetodi alusel

Kohaldatav piirmäär (massiprotsenti):
V

Tulemus punkti 2.5 alapunkti 1 kohaselt:
X ≤ V

Tulemus punkti 2.5 alapunkti 2 kohaselt:
X > V

0,10

Vastab nõuetele

Ei vasta nõuetele

0,50

 

Tulemus X märgitakse kahe kümnendkohaga

2.6    Kontrollimiskorra abil saadud lõpptulemusi peab hindama pädev asutus.

2.7    Labor esitab kontrollimiskorda haldavale pädevale asutusele katseprotokolli koopia.

2. osa. Laeval kasutatava ja pardal oleva laevakütuse proov

3    Üldnõuded

3.1    Laevakütuse väävlisisalduse kontrollimiseks kasutatakse vastavalt olukorrale laeval kasutatava või pardal oleva laevakütuse proovi, mis on võetud proovivõtupunktist.

3.2    Kontrollimiskorda rakendab osalisriik oma pädeva asutuse kaudu.

3.3    Laboril, mis viib läbi selles liites nimetatud väävlisisalduse kontrolli, peab olema kasutatava kontrollimeetodi suhtes kehtiv akrediteering10.

4    Kontrollimiskorra 2. osa

4.1    Pädev asutus toimetab laeval kasutatava või pardal oleva laevakütuse proovi laborisse.

4.2    Labor:
    .1    kannab katseprotokolli plommi numbri ja proovi sildi andmed;
    .2    kannab katseprotokolli proovil oleva plommi seisundi proovi vastuvõtmise hetkel;
    .3    lükkab tagasi kõik rikutud plommiga proovid ja kannab tagasilükkamise katseprotokolli.

4.3    Kui proovi plomm ei ole vastuvõtmise hetkel rikutud, jätkab labor kontrollimiskorra rakendamist ja:
    .1    võtab plommi lahti;
    .2    kannab hoolt selle eest, et proov oleks korralikult homogeenitud;
    .3    võtab proovist kaks alaproovi;
    .4    plommib proovi uuesti ja kannab uue plommi andmed katseprotokolli.

4.4    Kaht võetud alaproovi analüüsitakse järjest vastavalt selle lisa reegli 2 lõikes 52 nimetatud katsemeetodile. Kontrollimiskorra 2. osa rakendamisel tähistatakse analüüsi tulemused tähistega 2A ja 2B.
    .1    Tulemused 2A ja 2B kantakse katsemeetodi nõuete kohaselt katseprotokolli ning
    .2    kui tulemused 2A ja 2B on katsemeetodi korduvuse (r)11 piirides, loetakse tulemused kehtivaks, või
    .3    kui tulemused 2A ja 2B ei ole katsemeetodi korduvuse (r) piirides, loetakse mõlemad tulemused kehtetuks ning labor võtab kaks uut alaproovi ja analüüsib neid. Pärast kahe uue alaproovi võtmist tuleb proovipudel vastavalt punkti 4.3 alapunktile 4 uuesti plommida;
    .4    kui tulemuste 2A ja 2B korduvust ei saavutata kaks korda järjest, peab labor ebaõnnestumise põhjust uurima ning selle välja selgitama enne, kui proovi uuesti analüüsitakse. Kui korduvuse probleem on lahendatud, võetakse kooskõlas punktiga 4.3 kaks uut alaproovi. Pärast kahe uue alaproovi võtmist tuleb proovipudel vastavalt punkti 4.3 alapunktile 4 uuesti plommida.

4.5.    Kui tulemused 2A ja 2B on kehtivad, arvutatakse nende kahe tulemuse keskmine. Saadud keskmine tähistatakse tähisega Z ja kantakse katseprotokolli:
    .1    kui tulemus Z on reeglis 14 sätestatud piirväärtusega võrdne või sellest väiksem, loetakse laevakütuse väävlisisaldus kontrollitud proovi alusel nõuetele vastavaks;
    .2    kui tulemus Z on reeglis 14 sätestatud piirväärtusest suurem, kuid nimetatud piirväärtuse ja 0,59R summaga (kus R on katsemeetodi korratavus)12 võrdne või sellest väiksem, loetakse laevakütuse väävlisisaldus kontrollitud proovi alusel nõuetele vastavaks;
    .3    kui tulemus Z on suurem kui reeglis 14 sätestatud piirväärtus + 0,59R, loetakse laevakütuse väävlisisaldus kontrollitud proovi alusel nõuetele mittevastavaks.

Tabel 2. Kokkuvõte laeval kasutatava või pardal oleva laevakütuse proovi kontrollimiskorrast13

Lisa reegli 2 punktis 52 nimetatud katsemeetodi alusel

Kohaldatav piirmäär (massiprotsenti):
V

Korratavuspiiriga korrigeeritud piirmäär:
W

Tulemus punkti 4.5 alapunkti 1 kohaselt:
Z ≤ V

Tulemus punkti 4.5 alapunkti 2 kohaselt:
V < Z ≤ W

Tulemus punkti 4.5 alapunkti 3 kohaselt:
Z > W

0,10

0,11

Vastab nõuetele

Vastab nõuetele

Ei vasta nõuetele

0,50

0,53

 

 

Tulemus Z märgitakse kahe kümnendkohaga

4.6    Kontrollimiskorra abil saadud lõpptulemusi peab hindama pädev asutus.

4.7    Labor esitab kontrollimiskorda haldavale pädevale asutusele katseprotokolli koopia.“

___________________

1 Vt standard ISO 8754:2003 Petroleum products – Determination of sulphur content – Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry.
2 Vt 2019. aasta suunised laeva pardal oleva laevakütuse proovide võtmise kohta laeval kasutatava kütuse väävlisisalduse kontrollimiseks (2019 Guidelines for on board sampling for the verification of the sulphur content of the fuel oil used on board ships, MEPC.1/Circ.864/Rev.1).
3 Vt 2020. aasta suunised laeva pardal oleva sellise laevakütuse proovide võtmise kohta, mida kavatsetakse kasutada või kasutamiseks vedada selle laeva pardal (2020 Guidelines for on board sampling of fuel oil intended to be used or carried for use on board a ship, MEPC.1/Circ.889).
4 Vt 2018. aasta suunised uute laevade saavutatud energiatõhususe näitaja (EEDI) arvutamise meetodi kohta (Guidelines on the method of calculation of the Attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) for new ships, resolutsioon MEPC.308(73)), IMO muudetud redaktsioonis.
5 Proovid, mis on võetud kooskõlas 2009. aasta suunistega laevakütuse proovide võtmiseks eesmärgiga kontrollida MARPOLi muudetud VI lisa täitmist (2009 Guidelines for the Sampling of Fuel Oil for Determination of Compliance with the revised Annex VI of MARPOL, MEPC.182(59)).
6 Proovid, mis võetakse kooskõlas 2019. aasta suunistega laeva pardal oleva laevakütuse proovide võtmise kohta laeval kasutatava kütuse väävlisisalduse kontrollimiseks (2019 Guidelines for on board sampling for the verification of the sulphur content of the fuel oil used on board ships, MEPC.1/Circ.864/Rev.1).
7 Vt 2020. aasta suunised laeva pardal oleva sellise laevakütuse proovide võtmise kohta, mida kavatsetakse kasutada või kasutamiseks vedada selle laeva pardal (2020 Guidelines for on board sampling of fuel oil intended to be used or carried for use on board a ship, MEPC.1/Circ.889).
8 Labor peab olema akrediteeritud ISO/IEC 17025:2017 või sellega võrdväärse standardi kohaselt, et see saaks kontrollida väävlisisaldust standardi ISO 8754:2003 kohaselt.
9 Korduvus (repeatability, r) arvutatakse kooskõlas standardiga ISO 4259:2017-2 ja nii, nagu on määratletud kasutatavas katsemeetodis.
10 Labor peab olema akrediteeritud ISO/IEC 17025:2017 või sellega võrdväärse standardi kohaselt, et see saaks kontrollida väävlisisaldust standardi ISO 8754:2003 kohaselt.
11 Korduvus (repeatability, r) arvutatakse kooskõlas standardiga ISO 4259:2017-2 ja nii, nagu on määratletud kasutatavas katsemeetodis.
12 Korratavus (reproducibility, R) arvutatakse kooskõlas standardiga ISO 4259:2017-2 ja nii, nagu on määratletud kasutatavas katsemeetodis.
13 Reederi või muude juriidiliste isikute korraldatud kontrolli tulemused ei kuulu MARPOLi alla ja seega tuleb neid käsitleda kooskõlas standardis ISO 4259:2017-2 kirjeldatud meetodiga, mis käsitleb vastuvõtja võetud proove.
 

Amendments to MARPOL Annex VI Resolution MEPC.324(75)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json