KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.328(76)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2022
Avaldamismärge:RT II, 15.03.2024, 9

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.328(76)]

Vastu võetud 17.06.2021

Vabariigi Valitsuse 22.02.2024 korraldus nr 52 välislepingu muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuste jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll

Tõlge inglise keelest

RESOLUTSIOON MEPC.328(76)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI MUUTMISE 1997. AASTA PROTOKOLLI LISA MUUDATUSED

2021. aasta MARPOLi muudetud VI lisa

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 38 lõiget a, mis käsitleb merekeskkonna kaitse komitee (edaspidi komitee) ülesandeid, mis on IMO-le antud laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja vähendamise rahvusvaheliste konventsioonidega,

MEENUTADES ÜHTLASI 1978. ja 1997. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL) artiklit 16, milles täpsustatakse selle muutmise korda ja antakse IMO asjakohasele organile ülesanne otsustada selle muudatusi, mille osalisriigid vastu võtavad,

MEENUTADES PEALE SELLE, et komitee võttis oma 72. istungjärgul vastu resolutsiooni MEPC.304(72), mis käsitleb laevade kasvuhoonegaaside heite vähendamise esialgset strateegiat,

OLLES oma 76. istungjärgul läbi vaadanud MARPOLi VI lisa muudatusettepanekud seoses kohustuslike eesmärgipõhiste tehniliste ja tegevusmeetmetega, mille eesmärk on vähendada rahvusvahelise meresõidu CO2-mahukust, ning mehitamata veetavate praamide vabastamisega teatavate ülevaatuste ja tunnistuste nõuete täitmisest, mis saadeti tutvumiseks kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga a,

OLLES oma 76. istungjärgul läbi vaadanud ka põhjaliku hinnangu MARPOLi VI lisa muudatusettepanekute mõju kohta riikidele, sealhulgas arenguriikidele, eriti vähim arenenud riikidele ja arengumaadest väikestele saareriikidele,

1. VÕTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga d vastu muudatused MARPOLi VI lisas, mille tekst on esitatud selle resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktiga iii, et MARPOLi VI lisa muudatused loetakse heakskiidetuks 1. mail 2022, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole IMO-le muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. KUTSUB osalisriike üles tähele panema, et kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktiga ii jõustuvad MARPOLi VI lisa muudatused 1. novembril 2022, kui need on punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. KUTSUB ÜHTLASI osalisriike üles võimalikult kiiresti kaaluma CO2-mahukuse koodeksi väljatöötamist ja tegema sellekohase algatuse;

5. KUTSUB IMOt üles, arvestades MARPOLi VI lisa muudatuste reegli 25 lõikes 3 ja reegli 28 lõikes 11 sätestatud läbivaatamisklausleid, algatama vastavad läbivaatamismenetlused võimalikult vara;

6. KUTSUB IMOt ühtlasi üles pidevalt jälgima eelnimetatud MARPOLi VI lisa muudatuste mõju riikidele, pöörates erilist tähelepanu arenguriikide, eriti vähim arenenud riikide ja arengumaadest väikeste saareriikide vajadustele, et oleks võimalik teha vajalikke kohandusi;

7. NÕUSTUB arvestama MARPOLi VI lisa muudatuste kohta tehtud põhjalikust mõjuhinnangust saadavaid kogemusi eesmärgiga parandada tulevaste mõjuhinnangute läbiviimist, võttes arvesse merekeskkonna kaitse komitee ringkirja „Võimalike meetmete riikidele avaldatava mõju hindamise kord“ (Procedure for assessing impacts on States of candidate measures, MEPC.1/Circ.885) ja lühiajalise meetme mõjuhinnangu korraldamise juhiseid;

8. KUTSUB osalisriike ühtlasi üles kaaluma võimalust kohaldada eelnimetatud muudatusi nõutust varem;

9. PALUB peasekretäril MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti e kohaldamiseks edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisas olevate MARPOLi VI lisa muudatuste teksti kinnitatud koopiad kõigile MARPOLi osalisriikidele;

10. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad IMO liikmetele, mis ei ole MARPOLi osalisriigid.

Lisa 2021. aasta MARPOLi muudetud VI lisa

Liited MARPOLi VI lisa VI liited I-XI

2021 Revised MARPOL Annex VI Resolution MEPC.328(76)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json