KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.329(76)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2022
Avaldamismärge:RT II, 15.03.2024, 10

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.329(76)]

Vastu võetud 17.06.2021

Vabariigi Valitsuse 22.02.2024 korraldus nr 52 välislepingu muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuste jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon


Tõlge inglise keelest

RESOLUTSIOON MEPC.329(76)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI LISA MUUDATUSED

MARPOLi I lisa muudatused
(keeld kasutada rasket kütteõli ja vedada seda kütusena kasutamiseks Arktika vetes asuvatel laevadel)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 38 lõiget a, mis käsitleb merekeskkonna kaitse komitee ülesandeid, mis on IMO-le antud laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja kontrollimise rahvusvaheliste konventsioonidega,

MEENUTADES ÜHTLASI 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL) artiklit 16, milles täpsustatakse selle muutmise korda ja antakse IMO asjakohasele organile ülesanne selle muudatusi otsustada ja vastu võtta,

OLLES oma 76. istungjärgul läbi vaadanud MARPOLi I lisa väljapakutud muudatused seoses keeluga kasutada rasket kütteõli ja vedada seda kütusena kasutamiseks Arktika vetes asuvatel laevadel, mis saadeti tutvumiseks kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga a,

1. VÕTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga d vastu MARPOLi I lisa muudatused, mille tekst on esitatud selle resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktiga iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. mail 2022. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole IMO-le muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. KUTSUB osalisriike üles tähele panema, et kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktiga ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. novembril 2022, kui need on punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti e kohaldamiseks edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisas olevate muudatuste teksti kinnitatud koopiad kõigile MARPOLi osalisriikidele;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad IMO liikmetele, mis ei ole MARPOLi osalisriigid.


LISA

MARPOLI I LISA MUUDATUSED
(keeld kasutada rasket kütteõli ja vedada seda kütusena kasutamiseks Arktika vetes asuvatel laevadel)

1    9. peatüki pealkirja muudetakse järgmiselt.

     „9. peatükk. Polaarvetes nafta kasutamise ja veo erinõuded“

2    9. peatükki lisatakse pärast olemasolevat reeglit 43 uus reegel 43A.

Reegel 43A
Nafta kütusena kasutamise ja veo erinõuded Arktika vetes

1    Selle lisa reegli 43 lõike 1 punktis 2 loetletud naftasaaduste kütusena kasutamine ja vedu on selle lisa reegli 46 lõikes 2 määratletud Arktika vetes keelatud alates 1. juulist 2024, välja arvatud laevade ohutuse tagamisega või otsingu- ja päästetöödega tegelevatel laevadel ning laevadel, mille põhitegevus on valmisolek naftareostuseks ja sellele reageerimine.

2    Selle reegli lõike 1 sätetest olenemata on sellistel laevadel, millele kohaldatakse selle lisa reeglit 12A või polaarkoodeksi II-A osa 1. peatüki reegli 1 lõike 2 punkti 1, keelatud selle lisa reegli 43 lõike 1 punktis 2 loetletud naftasaaduste kütusena kasutamine ja vedu selle lisa reegli 46 lõikes 2 määratletud Arktika vetes alates 1. juulist 2029.

3    Kui eelneva tegevuse hulka kuulub selle lisa reegli 43 lõike 1 punktis 2 nimetatud naftasaaduste kasutamine ja vedu, ei ole lastitankide ega torustiku puhastamine ega loputamine vajalik.

4    Selle reegli lõigetest 1 ja 2 olenemata võib konventsiooni osalisriigi, mille rannik piirneb Arktika vetega, administratsioon ajutiselt loobuda selle reegli lõikes 1 sätestatud nõuete kohaldamisest laevade puhul, mis sõidavad selle osalisriigi lipu all ja selle osalisriigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes, võttes arvesse IMO väljatöötatavaid suuniseid. Selle lõike kohaselt väljastatud nõuete kohaldamisest loobumise tunnistused ei kehti alates 1. juulist 2029.

5    Konventsiooni osalisriigi, mis lubab kohaldada selle reegli lõiget 4, administratsioon teatab nimetatud nõuete kohaldamisest loobumise üksikasjadest viivitamata IMO-le, kes edastab need konventsiooni osalisriikidele teadmiseks ja vajaduse korral meetmete võtmiseks.“


RESOLUTION MEPC.329(76)
(adopted on 17 June 2021)

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO

Amendments to MARPOL Annex I
(Prohibition on the use and carriage for use as fuel of heavy fuel oil by ships in Arctic waters)


THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships,

RECALLING ALSO article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL), which specifies the amendment procedure and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments thereto,

HAVING CONSIDERED, at its seventy-sixth session, proposed amendments to MARPOL Annex I concerning the prohibition on the use and carriage for use as fuel of heavy fuel oil by ships in Arctic waters, which were circulated in accordance with article 16(2)(a) of MARPOL,

1. ADOPTS, in accordance with article 16(2)(d) of MARPOL, amendments to MARPOL Annex I, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of MARPOL, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 May 2022 unless prior to that date not less than one third of the Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet have communicated to the Organization their objection to the amendments;

3. INVITES the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of MARPOL, the said amendments shall enter into force on 1 November 2022 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article 16(2)(e) of MARPOL, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to MARPOL;

5. REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its annex to Members of the Organization which are not Parties to MARPOL.


ANNEX

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX I
(Prohibition on the use and carriage for use as fuel of heavy fuel oil by ships in Arctic waters)

1    The title of chapter 9 is amended as follows:

     "Chapter 9 – Special requirements for the use or carriage of oils in polar waters"

2    A new regulation 43A is added in chapter 9 after existing regulation 43, as follows:

"Regulation 43A
Special requirements for the use and carriage of oils as fuel in Arctic waters

1    With the exception of ships engaged in securing the safety of ships or in search and rescue operations, and ships dedicated to oil spill preparedness and response, the use and carriage of oils listed in regulation 43.1.2 of this Annex as fuel by ships shall be prohibited in Arctic waters, as defined in regulation 46.2 of this Annex, on or after 1 July 2024.

2    Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this regulation, for ships to which regulation 12A of this Annex or regulation 1.2.1 of chapter 1 of part II-A of the Polar Code applies, the use and carriage of oils listed in regulation 43.1.2 of this Annex as fuel by those ships shall be prohibited in Arctic waters, as defined in regulation 46.2 of this Annex, on or after 1 July 2029.

3    When prior operations have included the use and carriage of oils listed in regulation 43.1.2 of this Annex as fuel, the cleaning or flushing of tanks or pipelines is not required.

4    Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this regulation, the Administration of a Party to the present Convention the coastline of which borders on Arctic waters may temporarily waive the requirements of paragraph 1 of this regulation for ships flying the flag of that Party while operating in waters subject to the sovereignty or jurisdiction of that Party, taking into account the guidelines to be developed by the Organization. No waivers issued under this paragraph shall apply on or after 1 July 2029.

5    The Administration of a Party to the present Convention which allows application of paragraph 4 of this regulation shall communicate to the Organization for circulation to the Parties particulars of the waiver thereof, for their information and appropriate action, if any."

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json