KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.330(76)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2022
Avaldamismärge:RT II, 15.03.2024, 11

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.330(76)]

Vastu võetud 17.06.2021

Vabariigi Valitsuse 22.02.2024 korraldus nr 52 välislepingu muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuste jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

Tõlge inglise keelest

RESOLUTSIOON MEPC.330(76)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI LISA MUUDATUSED

MARPOLi I ja IV lisa muudatused
(mehitamata veetavate praamide vabastamine teatavate ülevaatuste ja tunnistuste nõuete täitmisest)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 38 lõiget a, mis käsitleb merekeskkonna kaitse komitee ülesandeid, mis on IMO-le antud laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja kontrollimise rahvusvaheliste konventsioonidega,

MEENUTADES ÜHTLASI 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL) artiklit 16, milles täpsustatakse selle muutmise korda ja antakse IMO asjakohasele organile ülesanne selle muudatusi otsustada ja vastu võtta,

OLLES oma 76. istungjärgul läbi vaadanud MARPOLi I ja IV lisa väljapakutud muudatused seoses mehitamata veetavate praamide vabastamisega teatavate ülevaatuste ja tunnistuste nõuete täitmisest, mis saadeti tutvumiseks kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga a,

1. VÕTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga d vastu MARPOLi I ja IV lisa muudatused, mille tekst on esitatud selle resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktiga iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. mail 2022. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole IMO-le muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. KUTSUB osalisriike üles tähele panema, et kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktiga ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. novembril 2022, kui need on punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti e kohaldamiseks edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisades olevate muudatuste teksti kinnitatud koopiad kõigile MARPOLi osalisriikidele;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad IMO liikmetele, mis ei ole MARPOLi osalisriigid.


LISA

MARPOLI I LISA MUUDATUSED
(mehitamata veetavate praamide vabastamine teatavate ülevaatuste ja tunnistuste nõuete täitmisest)

Reegel 1. Mõisted

1    Lisatakse uus lõige 40:
    „40    Mehitamata veetav praam – praam,
       .1     millel puudub mehaaniline jõuajam;
       .2     millel ei veeta naftat (mis on määratletud lisa reegli 1 lõikes 1);
       .3    millele ei ole paigaldatud masinaid, mis võivad kasutada naftat või tekitada naftajääke (setteid);
       .4     millel ei ole kütteõlitanki, määrdeõlipaaki, naftase pilsivee mahutit ega naftajääkide (setete) paaki ning
       .5     mille pardal ei ole inimesi ega elusloomi.“

Reegel 3. Vabastused ja nõuete kohaldamisest loobumine

2    Lõige 2 asendatakse järgmisega:
     „2    Administratsiooni antud vabastuse (välja arvatud selle reegli lõike 7 alusel antud vabastuse) üksikasjad märgitakse käesoleva lisa reeglis 7 nimetatud tunnistusele.“

3    Lisatakse uus lõige 7:
     „7    Administratsioon võib vabastada mehitamata veetava praami selle lisa reegli 6 lõike 1 ja reegli 7 lõike 1 nõuete täitmisest, väljastades rahvusvahelise mehitamata veetava praami naftareostuse vältimise nõuetest vabastamise tunnistuse maksimaalselt viieks aastaks, tingimusel et mehitamata veetav praam on läbinud ülevaatuse, millega kinnitatakse, et praam vastab selle lisa reegli 1 lõike 40 punktides 1–5 sätestatud nõuetele.“

Reegel 8
Tunnistuse väljastamine või kinnitamine teise valitsuse poolt

4    Lõige 4 asendatakse järgmisega:
     „4    Rahvusvahelist naftareostuse vältimise tunnistust ega mehitamata veetava praami nõuetest vabastamise tunnistust ei väljastata laevadele, millel on õigus sõita sellise riigi lipu all, mis ei ole osalisriik.“

Reegel 9. Tunnistuse vorm
5    Olemasolev lõik nummerdatakse lõikena 1 ja lisatakse uus lõige 2:
    „2    Rahvusvaheline mehitamata veetava praami naftareostuse vältimise nõuetest vabastamise tunnistus koostatakse vähemalt inglise, prantsuse või hispaania keeles selle lisa IV liites esitatud vormi kohaselt. Kui kasutatakse ka tunnistuse väljastanud riigi ametlikku keelt, võetakse see aluseks vaidluse või lahknevuse korral.“

6    Lisatakse uus IV liide:

„IV LIIDE

Mehitamata veetava praami nõuetest vabastamise tunnistuse vorm

RAHVUSVAHELINE MEHITAMATA VEETAVA PRAAMI NAFTAREOSTUSE VÄLTIMISE NÕUETEST VABASTAMISE TUNNISTUS

Välja antud kooskõlas 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooniga, muudetud seda täiendava 1978. aasta muudetud protokolliga (edaspidi konventsioon).

................................................................................................................................
(riigi täisnimi) valitsuse nimel on tunnistuse andnud

.................................................................................................................................
(konventsiooni sätete kohaselt volitatud pädeva isiku täisnimi või organisatsiooni täisnimetus)

Laeva andmed

Laeva nimi ...................................................................................................

Tunnusnumber või kutsung .........................................................................

Kodusadam ..................................................................................................

Kogumahutavus ...........................................................................................

TÕENDAME JÄRGMIST:

1    mehitamata veetav praam on üle vaadatud konventsiooni I lisa reegli 3 lõike 7 kohaselt;

2    ülevaatus näitab, et mehitamata veetav praam vastab järgmistele tingimustele:
    .1    sellel puudub mehaaniline jõuajam;
    .2    sellel ei veeta naftat (nagu on määratletud konventsiooni I lisa reegli 1 lõikes 1);
    .3    sellele ei ole paigaldatud masinaid, mis võivad kasutada naftat või tekitada naftajääke (setteid);
    .4    sellel ei ole kütteõlitanki, määrdeõlipaaki, naftase pilsivee mahutit ega naftajääkide (setete) paaki ja
    .5    selle pardal ei ole inimesi ega elusloomi ning

3    mehitamata veetav praam on konventsiooni I lisa reegli 3 lõike 7 kohaselt vabastatud konventsiooni I lisa reegli 6 lõikes 1 ja reegli 7 lõikes 1 sätestatud tunnistuse ja sellega seotud ülevaatuse nõuete täitmisest.

Tunnistus kehtib kuni (pp/kk/aaaa) ........................................... ,
tingimusel et nõuetest vabastamise tingimused jäävad täidetuks.

Tunnistuse aluseks oleva ülevaatuse lõpetamise kuupäev (pp/kk/aaaa) .......................................

Välja antud

................................................................................................................................
(tunnistuse väljaandmise koht)

............................................................     ................................................................
(väljaandmise kuupäev) (pp/kk/aaaa)      (vormi väljastanud volitatud ametiisiku allkiri)

(asutuse pitser või tempel)


MARPOLI IV LISA MUUDATUSED
(mehitamata veetavate praamide vabastamine teatavate ülevaatuste ja tunnistuste nõuete täitmisest)

Reegel 1
Mõisted

1    Lisatakse uus lõige 16:

    „16    Mehitamata veetav praam – praam,
       .1   millel puudub mehaaniline jõuajam;
       .2   mille pardal ei ole inimesi ega elusloomi;
       .3   mida ei kasutata reovee hoidmiseks veo ajal ning
       .4   millel ei ole seadmeid, mis võiksid tekitada selle lisa reegli 1 lõikes 3 määratletud reovett.“

Reegel 3
Erandid

2    Reegli pealkiri asendatakse järgmisega:
     „Erandid ja vabastused

3    Lisatakse uus lõige 2:
     „2     Administratsioon võib vabastada mehitamata veetava praami selle lisa reegli 4 lõike 1 ja reegli 5 lõike 1 nõuete täitmisest, väljastades rahvusvahelise mehitamata veetava praami reoveereostuse vältimise nõuetest vabastamise tunnistuse maksimaalselt viie aasta pikkuseks perioodiks, tingimusel et praam on läbinud ülevaatuse, millega kinnitatakse, et praam vastab selle lisa reegli 1 lõike 16 punktides 1–4 sätestatud nõuetele.“

Reegel 6
Tunnistuse väljastamine või kinnitamine teise valitsuse poolt

4    Lõige 4 asendatakse järgmisega:
     „4    Rahvusvahelist reoveereostuse vältimise tunnistust ega mehitamata veetava praami nõuetest vabastamise tunnistust ei väljastata laevadele, millel on õigus sõita sellise riigi lipu all, mis ei ole osalisriik.“

Reegel 7
Tunnistuse vorm

5    Olemasolev lõik nummerdatakse lõikena 1 ja viidatud „liide“ asendatakse viitega „1. liide“.

6    Lisatakse uus lõige 2:
     „2    Rahvusvaheline mehitamata veetava praami reoveereostuse vältimise nõuetest vabastamise tunnistus koostatakse vähemalt inglise, prantsuse või hispaania keeles selle lisa II liites esitatud vormi kohaselt. Kui kasutatakse ka tunnistuse väljastanud riigi ametlikku keelt, võetakse see aluseks vaidluse või lahknevuse korral.“

Liited

7    Olemasolev liide nummerdatakse I liitena ja lisatakse II liide:

 „II LIIDE

Mehitamata veetava praami nõuetest vabastamise tunnistuse vorm

RAHVUSVAHELINE MEHITAMATA VEETAVA PRAAMI REOVEEREOSTUSE VÄLTIMISE NÕUETEST VABASTAMISE TUNNISTUS

Välja antud kooskõlas 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooniga, muudetud seda täiendava 1978. aasta muudetud protokolliga (edaspidi konventsioon).

................................................................................................................................
(riigi täisnimi) valitsuse nimel on tunnistuse andnud

.................................................................................................................................
(konventsiooni sätete kohaselt volitatud pädeva isiku täisnimi või organisatsiooni täisnimetus)

Laeva andmed

Laeva nimi .....................................................................................................

Tunnusnumber või kutsung ...........................................................................

Kodusadam ....................................................................................................

Kogumahutavus .............................................................................................

TÕENDAME JÄRGMIST:

1    mehitamata veetav praam on üle vaadatud konventsiooni IV lisa reegli 3 lõike 2 kohaselt;

2    ülevaatus näitab, et mehitamata veetav praam vastab järgmistele tingimustele:
     .1   sellel puudub mehaaniline jõuajam;
     .2   selle pardal ei ole inimesi ega elusloomi;
     .3   seda ei kasutata reovee hoidmiseks veo ajal ja
     .4   sellel ei ole seadmeid, mis võiksid tekitada konventsiooni IV lisa reegli 1 lõikes 3 määratletud reovett, ning

3    mehitamata veetav praam on konventsiooni IV lisa reegli 3 lõike 2 kohaselt vabastatud konventsiooni IV lisa reegli 4 lõikes 1 ja reegli 5 lõikes 1 sätestatud tunnistuse ja sellega seotud ülevaatuse nõuete täitmisest.


Tunnistus kehtib kuni (pp/kk/aaaa) ...............................................,
tingimusel et nõuetest vabastamise tingimused jäävad täidetuks.

Tunnistuse aluseks oleva ülevaatuse lõpetamise kuupäev (pp/kk/aaaa) ...................................

Välja antud

................................................................................................................................
(tunnistuse väljaandmise koht)

............................................................     ................................................................
(väljaandmise kuupäev) (pp/kk/aaaa)      (vormi väljastanud volitatud ametiisiku allkiri)

(asutuse pitser või tempel)
 

Amendments to MARPOL Annexes I and IV Resolution MEPC.330(76)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json