KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.343(78)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT II, 15.03.2024, 12

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.343(78)]

Vastu võetud 10.06.2022

Vabariigi Valitsuse 22.02.2024 korraldus nr 52 välislepingu muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuste jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

Tõlge inglise keelest

RESOLUTSIOON MEPC.343(78)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI LISA MUUDATUSED

MARPOLi I lisa muudatused
(veetihedad uksed)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 38 lõiget a, mis käsitleb merekeskkonna kaitse komitee ülesandeid, mis on IMO-le antud laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja kontrollimise rahvusvaheliste konventsioonidega,

MEENUTADES ÜHTLASI 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL) artiklit 16, milles täpsustatakse selle muutmise korda ja antakse IMO asjakohasele organile ülesanne otsustada selle muudatusi, mille osalisriigid vastu võtavad,

OLLES oma 78. istungjärgul läbi vaadanud MARPOLi I lisa väljapakutud muudatused seoses veetihedate ustega,

1. VÕTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga d vastu MARPOLi I lisa muudatused, mille tekst on esitatud selle resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktiga iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2023. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole IMO-le muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. KUTSUB osalisriike üles tähele panema, et kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktiga ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2024, kui need on punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti e kohaldamiseks edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisas olevate muudatuste teksti kinnitatud koopiad kõigile MARPOLi osalisriikidele;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad IMO liikmetele, mis ei ole MARPOLi osalisriigid.

LISA

MARPOLI I LISA MUUDATUSED
(veetihedad uksed)

4. PEATÜKK. NAFTATANKERI LASTIRUUMILE ESITATAVAD NÕUDED

A OSA. EHITUS

Reegel 28. Vaheruumideks jaotumine ja vigastatud laeva püstuvus

1    Lõike 3 punkt 1 asendatakse järgmisega:
     „.1    lõplik veeliin, võttes arvesse vajumist, kreeni ja trimmi, asub allpool mis tahes sellise ava alumist serva, mille kaudu võib toimuda vee suurenev sissevool. Selliste avade hulka kuuluvad ilmastikukindlate uste või luukidega suletavad õhutorud ja avad, kuid nende hulka ei tarvitse kuuluda avad, mis on suletavad veekindlate hooldusluukide ja pinnaga tasa olevate pääsuluukidega, teki tule- ja veekindlust mittekahjustavate väikeste veekindlate lastitankiluukidega, kaugjuhitavate veekindlate lükandustega, hingedel veetihedate pääsuustega, mille avatus või suletus on näha nii kohapeal kui ka sillas, mis on suletavad kiirsulguriga või ühe liigutusega ja mis on merel tavaliselt suletud, hingedega veetihedate ustega, mis on merel püsivalt suletud, ning mitteavanevate illuminaatoritega.“


RESOLUTION MEPC.343(78)

(adopted on 10 June 2022)

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO

Amendments to MARPOL Annex I
(Watertight doors)

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships,

RECALLING ALSO article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL), which specifies the amendment procedure and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering amendments thereto for adoption by the Parties,

HAVING CONSIDERED, at its seventy-eighth session,  proposed  amendments  to  MARPOL Annex I concerning watertight doors,

1. ADOPTS, in accordance with article 16(2)(d) of MARPOL, amendments to  MARPOL Annex I, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of MARPOL, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2023 unless prior to that date, not less than one-third of the Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50 per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet have communicated to the Organization their objection to the amendments;

3. INVITES the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of MARPOL, the said amendments shall enter into force on 1 January 2024 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article 16(2)(e) of MARPOL, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to MARPOL;

5. ALSO REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its annex to Members of the Organization which are not Parties to MARPOL.


ANNEX

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX I
(Watertight doors)

CHAPTER 4 – REQUIREMENTS FOR THE CARGO AREA OF OIL TANKERS

PART A – CONSTRUCTION

Regulation 28 – Subdivision and damage stability

1    Paragraph 3.1 is replaced by the following:

    ".1    The final waterline, taking into account sinkage, heel and trim, shall be below the lower edge of any opening through which progressive flooding may take place. Such openings shall include air pipes and those which are closed by means of weathertight doors or hatch covers and may exclude those openings closed by means of watertight manhole covers and flush scuttles, small watertight cargo tank hatch covers which maintain the high integrity of the deck, remotely operated sliding watertight doors, hinged watertight access doors with open/closed indication locally and at the navigation bridge, of the quick-acting or single-action type that are normally closed at sea, hinged watertight doors that are permanently closed at sea, and sidescuttles of the non-opening type."

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json