KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.359(79)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2024
Avaldamismärge:RT II, 15.03.2024, 14

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.359(79)]

Vastu võetud 16.12.2022

Vabariigi Valitsuse 22.02.2024 korraldus nr 52 välislepingu muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuste jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

Tõlge inglise keelest

RESOLUTSIOON MEPC.359(79)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI LISA MUUDATUSED

MARPOLI I, II JA IV LISA MUUDATUSED
(Piirkondlikud vastuvõtuseadmed Arktika vetes ning rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistuse (IOPP-tunnistuse) ja selle lisade vorm)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 38 lõiget a, mis käsitleb merekeskkonna kaitse komitee ülesandeid, mis on IMO-le antud laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja vähendamise rahvusvaheliste konventsioonidega,

MEENUTADES ÜHTLASI 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL) artiklit 16, milles täpsustatakse selle muutmise korda ja antakse IMO asjakohasele organile ülesanne otsustada selle muudatusi, mille osalisriigid vastu võtavad,

OLLES oma 79. istungjärgul läbi vaadanud MARPOLi I, II ja IV lisa muudatusettepanekud seoses piirkondlike vastuvõtuseadmetega Arktika vetes ning rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistuse (IOPP-tunnistuse) ja selle lisade vormiga, mis saadeti tutvumiseks kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga a,

1. VÕTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga d vastu MARPOLi I, II ja IV lisa muudatused, mille tekst on esitatud selle resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktiga iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. novembril 2023, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole IMO-le muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. KUTSUB osalisriike üles tähele panema, et kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktiga ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. mail 2024, kui need on punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti e kohaldamiseks edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisas olevate muudatuste teksti kinnitatud koopiad kõigile MARPOLi osalisriikidele;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad IMO liikmetele, mis ei ole MARPOLi osalisriigid.


LISA

MARPOLI I, II JA IV LISA MUUDATUSED
(Piirkondlikud vastuvõtuseadmed Arktika vetes ning rahvusvahelise
naftareostuse vältimise tunnistuse (IOPP-tunnistuse) ja selle lisade vorm)

MARPOLI I LISA MUUDATUSED

Reegel 38. Vastuvõtuseadmed

1    Lõige 4 asendatakse järgmisega:

    „4    Järgmised riigid võivad käesoleva reegli lõigete 1–3 nõuded täita piirkondliku korralduse kaudu siis, kui nende riikide ainulaadse olukorra tõttu on piirkondlik korraldus ainus praktiline vahend nimetatud nõuete täitmiseks:
      .1    arengumaadest väikesed saareriigid ja
      .2    riigid, mille rannik piirneb Arktika vetega, tingimusel et piirkondlik korraldus hõlmab üksnes nende riikide Arktika vetes asuvaid sadamaid.

    Piirkondlikus korralduses osalevad osalisriigid on kohustatud välja töötama piirkondliku vastuvõtuseadmete kava, võttes sealjuures arvesse IMO väljatöötatud suuniseid.

    Iga korralduses osaleva osalisriigi valitsus on kohustatud andma IMO-le konventsiooni osalisriikidele edastamiseks alljärgneva teabe:
      .1    kuidas on piirkondlikus vastuvõtuseadmete kavas arvesse võetud IMO väljatöötatud suuniseid;
      .2    andmed konkreetsete piirkondlike laevajäätmete vastuvõtukeskuste kohta, võttes arvesse IMO väljatöötatud suuniseid, ning
      .3    andmed nende sadamate kohta, kus on ainult piiratud võimalustega vastuvõtuseadmed.“

2    Lõige 6 asendatakse järgmisega:
    „6    Järgmised riigid võivad käesoleva reegli lõike 5 nõuded täita piirkondliku korralduse kaudu siis, kui nende riikide ainulaadse olukorra tõttu on piirkondlik korraldus ainus praktiline vahend nimetatud nõuete täitmiseks:
      .1    arengumaadest väikesed saareriigid ja
      .2    riigid, mille rannik piirneb Arktika vetega, tingimusel et piirkondlik korraldus hõlmab üksnes nende riikide Arktika vetes asuvaid sadamaid.

    Piirkondlikus korralduses osalevad osalisriigid on kohustatud välja töötama piirkondliku vastuvõtuseadmete kava, võttes sealjuures arvesse IMO väljatöötatud suuniseid.

    Iga korralduses osaleva osalisriigi valitsus on kohustatud andma IMO-le konventsiooni osalisriikidele edastamiseks alljärgneva teabe:
      .1    kuidas on piirkondlikus vastuvõtuseadmete kavas arvesse võetud IMO väljatöötatud suuniseid;
      .2    andmed konkreetsete piirkondlike laevajäätmete vastuvõtukeskuste kohta, võttes arvesse IMO väljatöötatud suuniseid, ning
      .3    andmed nende sadamate kohta, kus on ainult piiratud võimalustega vastuvõtuseadmed.“

II liide

Rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistuse (IOPP-tunnistuse) ja selle lisade vorm

Rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistuse (IOPP-tunnistuse) lisa vorm B

3    Punkti 5 pealkiri asendatakse järgmisega:
     „5. Ehitus (reeglid 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 ja 33)


MARPOLI II LISA MUUDATUSED

Reegel 18. Vastuvõtuseadmed ja lastilossimisterminalide süsteemid

4    Lõige 3 asendatakse järgmisega:

    „3    Järgmised riigid võivad käesoleva reegli lõigete 1, 2 ja 6 nõuded täita piirkondliku korralduse kaudu siis, kui nende riikide ainulaadse olukorra tõttu on piirkondlik korraldus ainus praktiline vahend nimetatud nõuete täitmiseks:
      .1   arengumaadest väikesed saareriigid ja
      .2   riigid, mille rannik piirneb Arktika vetega, tingimusel et piirkondlik korraldus hõlmab üksnes nende riikide Arktika vetes asuvaid sadamaid.

    Piirkondlikus korralduses osalevad osalisriigid on kohustatud välja töötama piirkondliku vastuvõtuseadmete kava, võttes sealjuures arvesse IMO väljatöötatud suuniseid.

    Iga korralduses osaleva osalisriigi valitsus on kohustatud andma IMO-le konventsiooni osalisriikidele edastamiseks alljärgneva teabe:
      .1   kuidas on piirkondlikus vastuvõtuseadmete kavas arvesse võetud IMO väljatöötatud suuniseid;
      .2   andmed konkreetsete piirkondlike laevajäätmete vastuvõtukeskuste kohta, võttes arvesse IMO väljatöötatud suuniseid, ning
      .3   andmed nende sadamate kohta, kus on ainult piiratud võimalustega vastuvõtuseadmed.“


MARPOLI IV LISA MUUDATUSED

Reegel 12. Vastuvõtuseadmed

5    Lõige 2 asendatakse järgmisega:

    „2    Järgmised riigid võivad käesoleva reegli lõike 1 nõuded täita piirkondliku korralduse kaudu siis, kui nende riikide ainulaadse olukorra tõttu on piirkondlik korraldus ainus praktiline vahend nimetatud nõuete täitmiseks:
      .1   arengumaadest väikesed saareriigid ja
      .2   riigid, mille rannik piirneb Arktika vetega, tingimusel et piirkondlik korraldus hõlmab üksnes nende riikide Arktika vetes asuvaid sadamaid.

    Piirkondlikus korralduses osalevad osalisriigid on kohustatud välja töötama piirkondliku vastuvõtuseadmete kava, võttes sealjuures arvesse IMO väljatöötatud suuniseid.

    Iga korralduses osaleva osalisriigi valitsus on kohustatud andma IMO-le konventsiooni osalisriikidele edastamiseks alljärgneva teabe:
      .1   kuidas on piirkondlikus vastuvõtuseadmete kavas võetud arvesse IMO väljatöötatud suuniseid;
      .2   andmed konkreetsete piirkondlike laevajäätmete vastuvõtukeskuste kohta, võttes arvesse IMO väljatöötatud suuniseid, ning
      .3   andmed nende sadamate kohta, kus on ainult piiratud võimalustega vastuvõtuseadmed.“


RESOLUTION MEPC.359(79)
(adopted on 16 December 2022)

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973,
AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO

Amendments to MARPOL ANNEXES I, II and IV
(Regional reception facilities within Arctic waters and Form of IOPP Certificate and Supplements)

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships,

RECALLING ALSO article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL), which specifies the amendment procedure and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering amendments thereto for adoption by the Parties,

HAVING CONSIDERED, at its seventy-ninth session, proposed amendments to MARPOL Annexes I, II and IV concerning regional reception facilities within Arctic waters and Form of IOPP Certificate and Supplements, which were circulated in accordance with article 16(2)(a) of MARPOL,

1, ADOPTS, in accordance with article 16(2)(d) of MARPOL, amendments to MARPOL Annexes I, II and IV, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of MARPOL, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 November 2023 unless prior to that date, not less than one-third of the Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments;

3. INVITES the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of MARPOL, the said amendments shall enter into force on 1 May 2024 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article 16(2)(e) of MARPOL, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to MARPOL;

5. ALSO REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its annex to Members of the Organization which are not Parties to MARPOL.


ANNEX

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEXES I, II AND IV
(Regional reception facilities within Arctic waters and Form of IOPP Certificate and Supplements)

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX I

Regulation 38 – Reception facilities

1    Paragraph 4 is replaced by the following:

    "4    The following States may satisfy the requirements in paragraphs 1 to 3 of this regulation through regional arrangements when, because of those Statesʹ unique circumstances, such arrangements are the only practical means to satisfy these requirements:
      .1   small island developing States; and
      .2   States the coastline of which borders on Arctic waters, provided that regional arrangements shall cover only ports within Arctic waters of those States.

    Parties participating in a regional arrangement shall develop a Regional Reception Facilities Plan, taking into account the guidelines developed by the Organization.

    The Government of each Party participating in the arrangement shall consult with the Organization, for circulation to the Parties of the present Convention on:
      .1   how the Regional Reception Facilities Plan takes into account the guidelines developed by the Organization;
      .2   particulars of the identified Regional Ships Waste Reception Centres taking into account the guidelines developed by the Organization; and
      .3   particulars of those ports with only limited facilities."

2    Paragraph 6 is replaced by the following:

    "6    The following States may satisfy the requirements in paragraph 5 of this regulation through regional arrangements when, because of those Statesʹ unique circumstances, such arrangements are the only practical means to satisfy these requirements:
      .1   small island developing States; and
      .2   States the coastline of which borders on Arctic waters, provided that regional arrangements shall cover only ports within Arctic waters of those States.

    Parties participating in a regional arrangement shall develop a Regional Reception Facilities Plan, taking into account the guidelines developed by the Organization.

    The Government of each Party participating in the arrangement shall consult with the Organization, for circulation to the Parties of the present Convention on:
      .1   how the Regional Reception Facilities Plan takes into account the guidelines developed by the Organization;
      .2   particulars of the identified Regional Ships Waste Reception Centres taking into account the guidelines developed by the Organization; and
      .3   particulars of those ports with only limited facilities."


Appendix II

Form of IOPP Certificate and Supplements

Form B of the Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate)

3    The title of section 5 is replaced by the following:

     "5 – Construction (regulations 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 and 33)"


AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX II

Regulation 18 – Reception facilities and cargo unloading terminal arrangements

4    Paragraph 3 is replaced by the following:

     "3    The following States may satisfy the requirements in paragraphs 1, 2 and 6 of  this regulation through regional arrangements when, because of those Statesʹ unique circumstances, such arrangements are the only practical means to satisfy these requirements:
      .1   small island developing States; and
      .2   States the coastline of which borders on Arctic waters, provided that regional arrangements shall cover only ports within Arctic waters of those States.

     Parties participating in a regional arrangement shall develop a Regional Reception Facilities Plan, taking into account the guidelines developed by the Organization.

     The Government of each Party participating in the arrangement shall consult with the Organization, for circulation to the Parties of the present Convention on:
      .1   how the Regional Reception Facilities Plan takes into account the guidelines developed by the Organization;
      .2   particulars of the identified Regional Ships Waste Reception Centres taking into account the guidelines developed by the Organization; and
      .3   particulars of those ports with only limited facilities."


AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX IV

Regulation 12 – Reception facilities

5    Paragraph 2 is replaced by the following:

     "2    The following States may satisfy the requirements in paragraph 1 of this regulation through regional arrangements when, because of those Statesʹ unique circumstances, such arrangements are the only practical means to satisfy these requirements:
      .1   small island developing States; and
      .2   States the coastline of which borders on Arctic waters, provided that regional arrangements shall cover only ports within Arctic waters of those States.

    Parties participating in a regional arrangement shall develop a Regional Reception Facilities Plan, taking into account the guidelines developed by the Organization.

    The Government of each Party participating in the arrangement shall consult with the Organization, for circulation to the Parties of the present Convention on:
      .1   how the Regional Reception Facilities Plan takes into account the guidelines developed by the Organization*;
      .2   particulars of the identified Regional Ships Waste Reception Centres taking into account the guidelines developed by the Organization; and
      .3   particulars of those ports with only limited facilities."

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json