KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.361(79)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2024
Avaldamismärge:RT II, 15.03.2024, 16

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.361(79)]

Vastu võetud 16.12.2022

Vabariigi Valitsuse 22.02.2024 korraldus nr 52 välislepingu muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuste jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll


Tõlge inglise keelest

RESOLUTSIOON MEPC.361(79)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI MUUTMISE 1997. AASTA PROTOKOLLI LISA MUUDATUSED
(Vahemere vääveloksiidide ja tahkete osakeste heite vähendamise piirkond)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 38 lõiget a, mis käsitleb merekeskkonna kaitse komitee ülesandeid, mis on IMO-le antud laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja vähendamise rahvusvaheliste konventsioonidega,

MEENUTADES ÜHTLASI 1978. ja 1997. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL) artiklit 16, milles täpsustatakse selle muutmise korda ja antakse IMO asjakohasele organile ülesanne otsustada selle muudatusi, mille osalisriigid vastu võtavad,

OLLES oma 79. istungjärgul läbi vaadanud MARPOLi VI lisa muudatusettepanekud seoses Vahemere vääveloksiidide ja tahkete osakeste heite vähendamise piirkonnaga, mis saadeti tutvumiseks kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga a,

1. VÕTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga d vastu MARPOLi VI lisa muudatused, mille tekst on esitatud selle resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktiga iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. novembril 2023, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole IMO-le muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. KUTSUB osalisriike üles tähele panema, et kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktiga ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. mail 2024, kui need on punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. KUTSUB osalisriike ühtlasi üles tähele panema, et kooskõlas MARPOLi VI lisa reegli 14 lõikega 7 on Vahemere vääveloksiidide ja tahkete osakeste heite vähendamise piirkonnas tegutsevad laevad kuni 1. maini 2025 vabastatud MARPOLi VI lisa reegli 14 lõigetes 4 ja 6 sisalduvate nõuete täitmisest ning selle reegli lõikes 5 sisalduvate nõuete täitmisest niivõrd, kuivõrd need on seotud selle reegli lõikega 4;

5. KUTSUB Vahemere vääveloksiidide ja tahkete osakeste heite vähendamise piirkonna rannikuriike üles MARPOLi VI lisa ratifitseerima ja tõhusalt rakendama võimalikult kiiresti, kui nad ei ole seda veel teinud, hiljemalt nimetatud muudatuste jõustumiskuupäevaks;

6. PALUB peasekretäril MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti e kohaldamiseks edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisas olevate muudatuste teksti kinnitatud koopiad kõigile MARPOLi osalisriikidele;

7. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad IMO liikmetele, mis ei ole MARPOLi osalisriigid.


LISA

MARPOLI VI LISA MUUDATUSED
(Vahemere vääveloksiidide ja tahkete osakeste heite vähendamise piirkond)

Reegel 14
Vääveloksiidid (SOx) ja tahked osakesed

1     Lõike 3 punkti 3 lõpus kustutatakse sõna „ning“. Lõike 3 punkti 4 lõpus asendatakse punkt fraasiga „, ning“. Lisatakse uus lõike 3 punkt 5:
      „.5   Vahemere heite vähendamise piirkond – piirkond, mis on määratletud selle lisa VII liites esitatud koordinaatidega.“

VII liide

Heite vähendamise piirkonnad (reegli 13 lõige 6 ja reegli 14 lõige 3)

2    Lisatakse uus lõige 4:

    „4     Reegli 14 lõike 4 kohaldamisega seoses hõlmab Vahemere vääveloksiidide ja tahkete osakeste heite vähendamise piirkond kõiki vesi, mis piirnevad Euroopa, Aafrika ja Aasia rannikutega ja mida kirjeldatakse järgmiste koordinaatidega:
      .1   Gibraltari väina läänepoolne sissekäik, mis on määratletud joonena Trafalgari neeme (Hispaania) tipu (36° 11,00' põhjalaiust, 6° 02,00' läänepikkust) ja Sparteli neeme (Maroko) tipu (35° 48,00' põhjalaiust, 5° 55,00' läänepikkust) vahel;
      .2   Dardanellide väin, mis on määratletud joonena Mehmetcik Burnu (40° 03' põhjalaiust, 26° 11' idapikkust) ja Kumkale Burnu (40° 01,00' põhjalaiust, 26° 12,00' idapikkust) vahel, ning
      .3   Suessi kanali põhjapoolne sissekäik, välja arvatud piirkond, mis piirneb geodeetiliste joontega, mis ühendavad punkte 1–4 järgmiste koordinaatidega:

Punkt

Laiuskraad

Pikkuskraad

1

31° 29,00' põhjalaiust

32° 16,00' idapikkust

2

31° 29,00' põhjalaiust

32° 28,48' idapikkust

3

31° 14,00' põhjalaiust

32° 32,62' idapikkust

4

31° 14,00' põhjalaiust

32° 16,00' idapikkust“


RESOLUTION MEPC.361(79)
(adopted on 16 December 2022)

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO

(Mediterranean Sea Emission Control Area for Sulphur Oxides and Particulate Matter)

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships,

RECALLING ALSO article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocols of 1978 and 1997 relating thereto (MARPOL), which specifies the amendment procedure and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering amendments thereto for adoption by the Parties,

HAVING CONSIDERED, at its seventy-ninth session, proposed amendments to MARPOL Annex VI, concerning the Mediterranean Sea Emission Control Area for Sulphur Oxides and Particulate Matter, which were circulated in accordance with article 16(2)(a) of MARPOL,

1. ADOPTS, in accordance with article 16(2)(d) of MARPOL, amendments to  MARPOL Annex VI, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of MARPOL, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 November 2023 unless prior to that date, not less than one third of the Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments;

3. INVITES the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of MARPOL, the said amendments shall enter into force on 1 May 2024 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. ALSO INVITES the Parties to note that, in accordance with regulation 14.7 of MARPOL Annex VI, ships operating in the Mediterranean Sea Emission Control Area for Sulphur Oxides and Particulate Matter are exempt from the requirements in paragraphs 4 and 6 of regulation 14 of MARPOL Annex VI and from the requirements of paragraph 5 of that regulation insofar as they relate to paragraph 4 of that regulation until 1 May 2025;

5. INVITES coastal States of the Mediterranean Sea Emission Control Area for Sulphur Oxides and Particulate Matter to ratify and effectively implement MARPOL Annex VI, as soon as possible, if they have not yet done so, at least by the date of entry into force of the said amendments;

6. REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article 16(2)(e) of MARPOL, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to MARPOL;

7. ALSO REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its annex to Members of the Organization which are not Parties to MARPOL.


ANNEX

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX VI
(Mediterranean Sea Emission Control Area for Sulphur Oxides and Particulate Matter)

 

Regulation 14
Sulphur oxides (SOx) and particulate matter

1    At the end of paragraph 3.3,  the  word  "and"  is  deleted.  At  the  end  of  paragraph 3.4, "." is replaced by "; and". A new paragraph 3.5 is added as follows:

      ".5   the Mediterranean Sea Emission Control Area, which means the area described by the coordinates provided in appendix VII to this annex."

Appendix VII

Emission control areas (regulations 13.6 and 14.3)

2    A new paragraph 4 is inserted, as follows:

    "4    In respect of the application of regulation 14.4, the Mediterranean Sea Emission Control Area for Sulphur Oxides and Particulate Matter includes all waters bounded by the coasts of Europe, Africa and Asia, and is described by the following coordinates:
      .1   the western entrance to the Straits of Gibraltar, defined as a line joining the extremities of Cape Trafalgar, Spain (36°11'.00 N, 6°02'.00 W) and Cape Spartel, Morocco (35°48'.00 N, 5°55'.00 W);
      .2   the Strait of Canakkale, defined as a line joining Mehmetcik Burnu (40°03'N, 26°11'E) and Kumkale Burnu (40°01'.00 N, 26°12'.00 E);
      and
      .3   the northern entrance to the Suez Canal excluding the area enclosed by geodesic lines connecting points 1-4 with the following coordinates:

Point

Latitude

Longitude

1

31°29'.00 N

32°16'.00 E

2

31°29'.00 N

32°28'.48 E

3

31°14'.00 N

32°32'.62 E

4

31°14'.00 N

32°16'.00 E“

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json