KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.362(79)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2024
Avaldamismärge:RT II, 15.03.2024, 17

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.362(79)]

Vastu võetud 16.12.2022

Vabariigi Valitsuse 22.02.2024 korraldus nr 52 välislepingu muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuste jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll

Tõlge inglise keelest

MEPC RESOLUTSIOON MEPC.362(79)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI MUUTMISE 1997. AASTA PROTOKOLLI LISA MUUDATUSED

MARPOLi VI lisa muudatused
(piirkondlikud vastuvõtuseadmed Arktika vetes, punkri saatelehele kantav teave ja IMO laevade kütusekulu andmebaasi esitatav teave)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 38 lõiget a, mis käsitleb merekeskkonna kaitse komitee ülesandeid, mis on IMO-le antud laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja vähendamise rahvusvaheliste konventsioonidega,

MEENUTADES ÜHTLASI 1978. ja 1997. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL) artiklit 16, milles täpsustatakse selle muutmise korda ja antakse IMO asjakohasele organile ülesanne otsustada selle muudatusi, mille osalisriigid vastu võtavad,

OLLES oma 79. istungjärgul läbi vaadanud MARPOLi VI lisa muudatusettepanekud seoses piirkondlike vastuvõtuseadmetega Arktika vetes, punkri saatelehele kantava teabega ja IMO laevade kütusekulu andmebaasi esitatava teabega, mis saadeti tutvumiseks kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga a,

1. VÕTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punktiga d vastu MARPOLi VI lisa muudatused, mille tekst on esitatud selle resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktiga iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. novembril 2023, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole IMO-le muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. KUTSUB osalisriike üles tähele panema, et kooskõlas MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktiga ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. mail 2024, kui need on punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. SAMUTI KUTSUB osalisriike üles kaaluma võimalust rakendada IMO laevade kütusekulu andmebaasi esitatava teabega seotud IX liite muudatusi nõutust varem ehk alates 1. jaanuarist 2024;

5. PALUB peasekretäril MARPOLi artikli 16 lõike 2 punkti e kohaldamiseks edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisas olevate muudatuste teksti kinnitatud koopiad kõigile MARPOLi osalisriikidele;

6. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad IMO liikmetele, mis ei ole MARPOLi osalisriigid.


LISA

MARPOLI VI LISA MUUDATUSED
(Piirkondlikud vastuvõtuseadmed Arktika vetes, punkri saatelehele kantav teave ja IMO laevade kütusekulu andmebaasi esitatav teave)

Reegel 17
Vastuvõtuseadmed

1    Lõige 2 asendatakse järgmisega:
     „2   Järgmised riigid võivad käesoleva reegli lõike 1 nõuded täita piirkondliku korralduse kaudu siis, kui nende riikide ainulaadse olukorra tõttu on piirkondlik korraldus ainus praktiline vahend nimetatud nõuete täitmiseks:
      .1   arengumaadest väikesed saareriigid ja
      .2   riigid, mille rannik piirneb Arktika vetega, tingimusel et piirkondlik korraldus hõlmab üksnes nende riikide Arktika vetes asuvaid sadamaid.

     Piirkondlikus korralduses osalevad osalisriigid on kohustatud välja töötama piirkondliku vastuvõtuseadmete kava, võttes sealjuures arvesse IMO väljatöötatud suuniseid.

     Iga korralduses osaleva osalisriigi valitsus on kohustatud andma IMO-le konventsiooni osalisriikidele edastamiseks alljärgneva teabe:
      .1   kuidas on piirkondlikus vastuvõtuseadmete kavas võetud arvesse IMO väljatöötatud suuniseid;
      .2   andmed konkreetsete piirkondlike laevajäätmete vastuvõtukeskuste kohta, võttes arvesse IMO väljatöötatud suuniseid, ning
      .3   andmed nende sadamate kohta, kus on ainult piiratud võimalustega vastuvõtuseadmed.“

V liide
Punkri saatelehes sisalduvad andmed (reegli 18 lõige 5)

2    Loetelule lisatakse kirje 8 „Väävlisisaldus (massiprotsenti)“ järele uus kirje 9 ja sellega seotud joonealune märkus:

    „IMO-le vastuvõetavate standardite kohaselt määratletud leekpunkt (°C) või kinnitus, et leekpunkt on mõõtmise kohaselt vähemalt 70 °C;“

    * ISO 2719:2016, leekpunkti määramine Pensky-Martensi kinnise tiigli meetodil, protseduur A (destillaatkütused) või protseduur B (raskekütused) (Determination of flash point – Pensky-Martens closed cup method, Procedure A (for Distillate Fuels) or Procedure B (for Residual Fuels)).“

3    Olemasolevale kirjele 9 antakse loetelus uus järjenumber 10.

IX liide
IMO laevade kütusekulu andmebaasi esitatav teave (reegel 27)

4    IX liide asendatakse järgmisega:

„IX liide

IMO laevade kütusekulu andmebaasi esitatav teave
(reegel 27)

Laeva andmed

IMO-number ...............

Kalendriaasta (osa), mille kohta andmed esitatakse

Alguskuupäev (pp/kk/aaaa) ...............

Lõppkuupäev (pp/kk/aaaa) ...............

Laeva tehnilised näitajad

Üleandmise aasta  ...............

Laevatüüp käesoleva lisa reeglis 2 või mujal esitatud määratluse kohaselt (märkida) ...............

Kogumahutavus (GT) ...............

Puhasmahutavus (NT) ...............

Täielik kandevõime (DWT) ...............

Üle 130 kW pea- ja abimasinate kolbsisepõlemismootorite väljundvõimsus (nimivõimsus) (märkida kW-des) ...............

Saavutatud energiatõhususe indeks (EEDI) (kui on kohaldatav) ...............

Saavutatud olemasoleva laeva energiatõhususe indeks (EEXI) (kui on kohaldatav) ...............

Jääklass ...............

Laeva kütusekulu laevakütuse liikide lõikes tonnides ning kütusekulu andmete kogumise meetodid ...............

Läbitud vahemaa ..............

Teel oldud tunnid ...............

Laevade puhul, millele kohaldatakse MARPOLi VI lisa reeglit 28:

Kohaldatav CII: □ AER □ cgDIST

Nõutav aastase tegeliku CO2-mahukuse näitaja (CII) ...............

Saavutatud aastase tegeliku CO2-mahukuse näitaja (CII) enne parandusmeetmete võtmist ...............

Saavutatud aastase tegeliku CO2-mahukuse näitaja (CII) ...............

Tegeliku CO2-mahukuse klass:
□ A  □ B  □ C  □ D  □ E

Vabatahtlikult arvutatud CO2-mahukuse näitaja (mitte ühtegi, üks või mitu näitajat vabatahtlikkuse alusel):

□ EEPI (gCO2 / t × miilid): ...............

□ cbDIST (gCO2 / ristluslaeva kajutikohad × miilid): ...............

□ clDIST (gCO2 / rajameetrid × miilid): ...............

□ EEOI (gCO2 / t × miilid või muu): ...............”


MEPC RESOLUTION MEPC.362(79)
(adopted on 16 December 2022)

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO

Amendments to MARPOL Annex VI
(Regional reception facilities within Arctic waters, information to be included in the bunker delivery note (BDN) and information to be submitted to the IMO Ship Fuel Oil Consumption Database)

 

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships,

RECALLING ALSO article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocols of 1978 and 1997 relating thereto (MARPOL), which specifies the amendment procedure and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering amendments thereto for adoption by the Parties,

HAVING CONSIDERED, at its  seventy-ninth  session,  proposed  amendments  to  MARPOL Annex VI concerning regional reception facilities within Arctic waters, information to be included in the bunker delivery note (BDN) and information to be submitted to the IMO Ship Fuel Oil Consumption Database, which were circulated in accordance with article 16(2)(a) of MARPOL,

1. ADOPTS, in accordance with article 16(2)(d) of MARPOL, amendments to MARPOL Annex VI, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of MARPOL, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 November 2023 unless prior to that date, not less than one-third of the Parties or Parties, the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments;

3. INVITES the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of MARPOL, the said amendments shall enter into force on 1 May 2024 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. ALSO INVITES the Parties to consider the early application of the amendments to appendix IX with regard to information to be submitted to the IMO Ship Fuel Oil Consumption Database from 1 January 2024;

5. REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article 16(2)(e) of MARPOL, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to MARPOL;

6. ALSO REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its annex to Members of the Organization which are not Parties to MARPOL.


ANNEX

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX VI

(Regional reception facilities within Arctic waters, information to be included in the bunker delivery note (BDN) and information to be submitted to the IMO Ship Fuel Oil Consumption Database)

Regulation 17
Reception facilities

1    Paragraph 2 is replaced by the following:

    “2    The following States may satisfy the requirements in paragraph 1 of this regulation through regional arrangements when, because of those Statesʹ unique circumstances, such arrangements are the only practical means to satisfy these requirements:
      .1   small island developing States; and
      .2   States the coastline of which borders on Arctic waters, provided that regional arrangements shall cover only ports within Arctic waters of those States.

    Parties participating in a regional arrangement shall develop a Regional Reception Facilities Plan, taking into account the guidelines developed by the Organization.

    The Government of each Party participating in the arrangement shall consult with the Organization, for circulation to the Parties of the present Convention on:
      .1   how the Regional Reception Facilities Plan takes into account the guidelines developed by the Organization;
      .2   particulars of the identified Regional Ships Waste Reception Centres taking into account the guidelines developed by the Organization and
      .3   particulars of those ports with only limited facilities.ˮ


Appendix V
Information to be included in the bunker delivery note (regulation 18.5)

2    The following new item 9 and associated footnote are added to the list, below item 8 “Sulphur content (% m/m)ˮ:

     “The flashpoint (°C) specified in accordance with standards acceptable to the Organization, or a statement that the flashpoint has been measured at or above 70°C;ˮ

     * ISO 2719:2016, Determination of flash point – Pensky-Martens closed cup method, Procedure A (for Distillate Fuels) or Procedure B (for Residual Fuels).ˮ

3    Existing item 9 is renumbered as new item 10 in the list.


Appendix IX
Information to be submitted to the IMO Ship Fuel Oil Consumption Database (regulation 27)

4    Appendix IX is replaced by the following:

“Appendix IX
Information to be submitted to the IMO Ship Fuel Oil Consumption Database (regulation 27)

Identity of the ship

IMO Number ...............

Period of calendar year for which the data is submitted

Start date (dd/mm/yyyy) ...............

End date (dd/mm/yyyy) ...............

Technical characteristics of the ship

Year of delivery ...............

Ship type, as defined in regulation 2 of this annex or other (to be stated)

Gross tonnage (GT) ...............

Net tonnage (NT) ...............

Deadweight tonnage (DWT) ...............

Power output (rated power) of main and auxiliary reciprocating internal combustion engines over 130 kW (tobe stated in kW) ...............

Attained EEDI (if applicable) ...............

Attained EEXI (if applicable) ...............

Ice class ...............

Fuel oil consumption, by fuel oil type in metric tonnes and methods used for collecting fuel oil consumption data ...............

Distance travelled ...............

Hours underway ...............

For ships to which regulation 28 of MARPOL Annex VI applies:

Applicable CII: □ AER □ cgDIST

Required annual operational CII ...............

Attained annual operational CII before any correction ...............

Attained annual operational CII ...............

Operational carbon intensity rating:
□ A □ B □ C □ D □ E

CII for trial purpose (none, one or more on voluntary basis):

□ EEPI (gCO2/t×nm): ...............

   □ cbDIST (gCO2/berth×nm): ...............

   □ clDIST (gCO2/m×nm): ...............

□ EEOI (gCO2/t×nm or others): ...............ˮ

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json