Teksti suurus:

Marsruudi navigatsioonitasusid käsitlev mitmepoolne kokkulepe

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 15.11.2014, 3

Marsruudi navigatsioonitasusid käsitlev mitmepoolne kokkulepe

Vastu võetud 13.12.1981

1981. aasta protokolliga muudetud EUROCONTROLi lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitleva rahvusvahelise konventsiooniga ning marsruudi navigatsioonitasusid käsitleva mitmepoolse kokkuleppega ühinemise seadus

1981. aasta protokolliga muudetud EUROCONTROLi lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlev rahvusvaheline konventsioon

 

SAKSAMAA LIITVABARIIK,
AUSTRIA VABARIIK,
BELGIA KUNINGRIIK,
HISPAANIA,
PRANTSUSE VABARIIK,
SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK,
IIRIMAA,
LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,
HOLLANDI KUNINGRIIK,
PORTUGALI VABARIIK,
ŠVEITSI KONFÖDERATSIOON,

edaspidi nimetatud „kokkuleppe osalisriigid“,

EUROOPA LENNULIIKLUSE OHUTUSE ORGANISATSIOON,

edaspidi EUROCONTROL,


arvestades, et Euroopa riikide poolt EUROCONTROLiga sõlmitud kokkulepped marsruudi navigatsioonitasude kogumiseks tuleb asendada EUROCONTROLi lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitleva 13. detsembri 1960. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise tõttu;

tunnistades, et koostöö seoses marsruudi navigatsioonitasude kehtestamise ja kogumisega on osutunud varasemalt tõhusaks;

soovides jätkata ja tugevdada loodud koostööd;

otsustades rakendada Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni soovitatud suuniseid arvesse võttes võimalikult paljudele Euroopa riikidele kättesaadavat ühtset Euroopa marsruudi navigatsioonitasude süsteemi;

olles veendunud, et selline ühetaolisus lihtsustab ka kasutajatega konsulteerimist;

arvestades, et EUROCONTROLi marsruudi navigatsioonitasude süsteemis osalevatel riikidel on soovitav tugevdada organisatsiooni võimekust tasude kogumise osas;

tunnistades, et selline süsteem vajab uut õiguslikku alust;

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

1. Kokkuleppe osalisriigid nõustuvad kasutusele võtma ühise marsruudi aeronavigatsioonirajatiste ja -teenuste tasude poliitika, edaspidi nimetatud "marsruudi navigatsioonitasud", nende pädevusse kuuluvate lennuinfopiirkondade õhuruumis.

2. Nad nõustuvad vastavalt looma ühise süsteemi marsruudi navigatsioonitasude kehtestamiseks ja kogumiseks ning kasutama selleks EUROCONTROLi teenuseid.

3. Selleks laiendatakse EUROCONTROLi alalist komisjoni ja halduskomiteed kaasamaks selliste osalisriikide esindajaid, kes ei ole EUROCONTROLi liikmed ja mida edaspidi nimetatakse laiendatud komisjoniks ja laiendatud komiteeks.

4.   Eespool lõikes 1 nimetatud lennuinfopiirkonnad on loetletud käesoleva kokkuleppe lisas 1. Iga muudatus, mida kokkuleppe osalisriik soovib teha oma lennuinfopiirkondade nimekirjas, vajab laiendatud komisjoni ühehäälset nõusolekut, kui selle tulemusena muutuvad käesoleva kokkuleppega hõlmatud õhuruumi üldised piirid. Muudatusest, mille tulemusena sellist muutust ei toimu, teavitab asjaomane kokkuleppe osalisriik EUROCONTROLi.


Artikkel 2

Igal kokkuleppe osalisriigil on laiendatud komisjonis üks hääl artikli 6 lõike 1 punkti b alusel.


Artikkel 3

1. Laiendatud komisjon kohustub looma marsruudi navigatsioonitasude ühise süsteemi sellisel viisil, et:

   (a) need tasud kehtestatakse vastavalt ühisele valemile, mis võtab arvesse kokkuleppe osalisriikide kantud kulud seoses marsruudi aeronavigatsioonirajatiste ja -teenustega ning süsteemi toimimisega, samuti EUROCONTROLi kantud süsteemi toimimise kulud;

   (b) neid tasusid kogub EUROCONTROL ühe tasuna lennu kohta.

2. Eespool nimetatud eesmärkidel laiendatud komisjon:

   (a) kehtestab eespool lõike 1 punktis a osutatud kulude hindamise põhimõtted;

   (b) kehtestab valemi, mida kasutatakse marsruudi navigatsioonitasude arvutamisel;

   (c) kinnitab igaks tasuperioodiks määra, mille alusel nõutakse sisse eespool lõike 1 punktis a osutatud kulud;

   (d) määrab arvestusühiku, milles marsruudi navigatsioonitasud väljendatakse;

   (e) määrab kindlaks süsteemi kohaldamise tingimused, sealhulgas maksetingimused ning ühikumäärad ja tariifid ja ajavahemiku, mille jooksul neid kohaldatakse;

   (f) määrab kindlaks marsruudi navigatsioonitasudest vabastamise põhimõtted;

   (g) kinnitab laiendatud komitee aruanded;

   (h) võtab vastu marsruudi navigatsioonitasude süsteemi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad;

   (i) kiidab heaks EUROCONTROLi ning EUROCONTROLi vahendeid või tehnilist abi kasutada sooviva riigi kokkulepped seoses käesoleva kokkuleppega hõlmamata aeronavigatsioonitasudega;

   (j) kinnitab laiendatud komitee poolt artikli 5 lõike 1 punkti c kohaselt kavandatud eelarve.

3. Laiendatud komisjon kehtestab kõikide kokkuleppe osalisriikide ühehäälse otsusega oma töökorra.


Artikkel 4

Kokkuleppe osalisriigil on laiendatud komitees üks hääl artikli 6 lõike 2 punkti b alusel.


Artikkel 5

1. Laiendatud komitee tegeleb järgmisega:

   (a) otsuste ettevalmistamine laiendatud komisjonile;

   (b) marsruudi navigatsioonitasude süsteemi järelevalve, sealhulgas EUROCONTROLi vahendite kasutamine selleks, ja vajalike meetmete võtmine, eelkõige marsruudi navigatsioonitasude kogumise osas laiendatud komisjoni otsuste kohaselt;

   (c) aruandlus laiendatud komisjonile vahendite kohta, mis on vajalikud marsruudi navigatsioonitasude süsteemi toimimiseks, ning sellele eelarve lisa esitamine seoses EUROCONTROLi marsruudi navigatsioonitasudega seotud tegevusega;

   (d) muude talle laiendatud komisjoni poolt usaldatud ülesannete täitmine.

2. Laiendatud komitee kehtestab oma töökorra artikli 6 lõike 2 punkti a alusel.


Artikkel 6

1.   Laiendatud komisjoni otsused tehakse järgmiselt:

   (a) otsused artikli 3 lõike 2 punktides a–f ja h osutatud küsimustes tehakse kõikide kokkuleppe osalisriikide ühehäälse otsusega ja need on kõikide kokkuleppe osalisriikide suhtes siduvad; kui ühehäälsele otsusele ei jõuta, teeb laiendatud komisjon otsuse kahekolmandikulise häälteenamusega; kokkuleppe osalisriik, kes ei saa kaalukatel riigisisestel kaalutlustel kõnealust otsust kohaldada, esitab laiendatud komisjonile seletuskirjas selle põhjused;

   (b) artikli 3 lõike 2 punktides i ja j osutatud küsimustes tehtavate otsuste puhul on vaja kahekolmandikulist häälteenamust, tingimusel et hääled moodustavad EUROCONTROLi liikmesriikide kaalutud enamuse käesoleva kokkuleppe lisa 2 sätete kohaselt; EUROCONTROL teavitab igal aastal kokkuleppe osalisriike, kes ei ole EUROCONTROLi liikmesriigid, häälte arvust, millele liikmesriikidel on õigus nimetatud sätete alusel;

   (c) artikli 3 lõike 2 punktis g osutatud küsimustes tehtavad otsused nõuavad kahekolmandikulist häälteenamust. Sama kehtib ka laiendatud komisjoni poolt EUROCONTROLi nimel artiklis 25 nimetatud vahekohtu menetluste algatamise suhtes.

2. (a) Laiendatud komitee töökorra, sealhulgas otsuste vastuvõtmisega seotud eeskirjad, peab laiendatud komisjon heaks kiitma kõikide kokkuleppe osalisriikide ühehäälse otsusega.

   (b) Artikli 5 lõike 1 punktis c osutatud küsimustes võetakse laiendatud komitee otsused siiski vastu käesoleva artikli lõike 1 punkti b kohaselt.


Artikkel 7

EUROCONTROL hindab kohaldatavate eeskirjade alusel iga lennu eest võetavaid marsruudi navigatsioonitasusid artiklis 1 määratletud õhuruumis.


Artikkel 8

EUROCONTROL kogub artiklis 7 osutatud marsruudi navigatsioonitasusid. Selleks kehtestavad nad iga lennu eest tasumisele kuuluva ühekordse tasu, mis moodustab ühe EUROCONTROLi nõude, mis kuulub tasumisele tema peakorteris.


Artikkel 9

Tasu maksma kohustatud isik on isik, kes oli õhusõiduki käitaja lennu sooritamise ajal.


Artikkel 10

Kui käitaja andmed ei ole teada, loetakse käitajaks õhusõiduki omanik, kui ta ei tõenda, missugune muu isik oli käitaja.


Artikkel 11

Kui võlgnik ei tasu maksmisele kuuluvat summat, võib selle sissenõudmiseks võtta meetmeid.


Artikkel 12

1.   Maksmisele kuuluva summa sissenõudmismenetluse algatab kas EUROCONTROL või EUROCONTROLi palvel kokkuleppe osalisriik.

2. Sissenõudmine toimub kas kohtu- või haldusmenetluse korras.

3. Kokkuleppe osalisriik informeerib EUROCONTROLi selles riigis kohaldatavatest menetlustest ning pädevatest kohtutest või haldusasutustest.


Artikkel 13

Sissenõudmismenetlus algatatakse kokkuleppe osalisriigi territooriumil:

   (a) kus on võlgniku elu- või asukoht;

   (b) kus on võlgniku tegevuskoht, kui ei tema elukoht ega tema asukoht ei ole kokkuleppe osalisriigi territooriumil;

   (c) eespool punktides a ja b sätestatud kohtualluvuse aluste puudumisel seal, kus on võlgnuku varad;

   (c) eespool punktides a–b sätestatud kohtualluvuse aluste puudumisel seal, kus on EUROCONTROLi peakontor.


Artikkel 14

EUROCONTROLil on õigus algatada menetlust nende riikide pädevates kohtutes ja haldusasutustes, kes ei ole käesoleva kokkuleppe osalised.


Artikkel 15

Järgmisi kokkuleppe osalisriigi tehtud otsuseid tunnustatakse ja täidetakse teistes kokkuleppe osalisriikides:

   (a) kohtute lõplikud otsused;

   (b) haldusasutuste otsused, mis kuulusid kohtus läbivaatamisele, kuid enam mitte kas seetõttu, et kohus on kaebuse lõpliku otsusega rahuldamata jätnud, või seetõttu, et kaebus on tagasi võetud, või seetõttu, et kaebuse esitamise aeg on lõppenud.


Artikkel 16

Artiklis 15 osutatud otsuseid tunnustatakse või täidetakse järgmistel juhtudel:

   (a) kui päritoluriigi kohus või haldusasutus ei ole artikli 13 kohaselt pädev;

   (b) kui otsus on ilmselgelt vastuolus vastava riigi avaliku korraga;

   (c) kui võlgnik ei saanud teadet haldusasutuse või menetleva asutuse otsuse kohta piisavalt aegsasti, et anda talle selles küsimused võimalus kaitseks või kohtusse pöördumiseks;

   (d) kui samade marsruudi navigatsioonitasudega seotud menetlus on varem algatatud ja endiselt pooleli vastava riigi kohtus või haldusasutuses;

   (e) kui otsus on vastuolus vastavas riigis tehtud samade marsruudi navigatsioonitasudega seotud otsusega;

   (f) kui päritoluriigi kohus või asutus tegi oma otsusele jõudmiseks eelotsuse füüsiliste isikute õigus- ja teovõime, abielusuhtest tulenevate varaliste õiguste, testamentide ja pärimise suhtes viisil, mis on vastuolus selle riigi rahvusvahelise eraõigusega, kus tunnustamist taotletakse, välja arvatud kui sama tulemus oleks saadud selle riigi rahvusvahelise eraõiguse kohaldamisel.


Artikkel 17

Artiklis 15 osutatud otsused, kui need on päritoluriigis täitmisele pööratavad, täidetakse vastava riigi õiguse kohaselt. Vajadusel annab vastava riigi kohus või haldusorgan taotluse korral välja täitekorralduse.


Artikkel 18

1. Taotlusega peab kaasas olema:

   (a) otsuse kinnitatud koopia;

   (b) kohtu tehtud tagaseljaotsuse puhul originaaldokument või selle kinnitatud koopia selle kohta, et menetluse algatamise teade anti võlgnikule nõuetekohaselt üle;

   (c) haldusotsuse puhul dokument, mis tõendab, et artikli 15 tingimused on täidetud;

   (d) dokument, mis tõendab, et otsus on päritoluriigis täidetav ja et võlgnik on saanud õigeaegselt teate otsuse kohta.

2. Dokumentide nõuetekohaselt kinnitatud tõlked esitatakse juhul, kui vastava riigi kohus või haldusasutus seda nõuab. Legaliseerimine või muud sellised formaalsused ei ole vajalikud.


Artikkel 19

1. Taotluse võib tagasi lükata vaid ühel artiklis 16 sätestatud põhjusel. Mitte mingil juhul ei tohi taotluse saanud riik otsust sisuliselt läbi vaadata.

2. Otsuse tunnustamise ja täitmise korda reguleerib taotluse saanud riigi õigus, kuivõrd käesolev kokkulepe ei sätesta teisiti.


Artikkel 20

EUROCONTROLi kogutud summa makstakse kokkuleppe osalisriikidele laiendatud komitee otsuste kohaselt.


Artikkel 21

Kui nõue hüvitatakse kokkuleppe osalisriigile, makstakse saadud summa viivitamata EUROCONTROLile, mis tegutseb artikli 20 kohaselt. Selle riigi kantud sissenõudmiskulud tasub EUROCONTROL.


Artikkel 22

Kokkuleppe osalisriikide pädevad asutused teevad EUROCONTROLiga koostööd marsruudi navigatsioonitasude kehtestamisel ja kogumisel.


Artikkel 23

Kui laiendatud komitee otsustab ühehäälselt loobuda tasu sissenõudmisest, võivad asjaomased kokkuleppe osalisriigid võtta sobivaks peetavaid meetmeid. Sellisel juhul kaotavad käesoleva kokkuleppe sissenõudmise ja tunnustamise ning otsuste täitmisega seotud sätted kehtivuse.


Artikkel 24

Eriolukorra või sõja korral ei mõjuta käesoleva kokkuleppe sätted asjassepuutuvate kokkuleppe osalisriikide tegevusvabadust.


Artikkel 25

1. Kõik vaidlusküsimused käesoleva kokkuleppe ja selle lisade tõlgendamise või rakendamise kohta, mis tõstatuvad kas osalisriikide vahel või osalisriikide ja EUROCONTROLi vahel, keda esindab laiendatud komisjon, ning mida ei ole võimalik lahendada otseste läbirääkimiste teel või mõnel muul viisil, esitatakse mis tahes osalise taotlusel vahekohtule

2. Selleks nimetab iga osaline igal üksikjuhul vahekohtuniku ja vahekohtunikud lepivad kokku kolmanda vahekohtuniku nimetamises.

3. Vahekohus kehtestab oma menetluskorra.

4. Iga osaline kannab ise oma vahekohtuniku ja tema vahekohtumenetluses esindamisega seotud kulud; kolmanda vahekohtuniku ja muud kulud kannavad vaidluse osalised võrdselt. Vahekohus võib siiski kindlaks määrata teistsuguse kulude jaotuse, kui ta peab seda vajalikuks.

5. Vahekohtu otsused on vaidluse osaliste jaoks siduvad.


Artikkel 26

Käesolev kokkulepe asendab marsruudi navigatsioonitasusid käsitleva 8. septembri 1970. aasta mitmepoolse kokkuleppe.

Käesolev säte ei piira EUROCONTROLi ja EUROCONTROLi mitteliikmesriigi marsruudi navigatsioonitasude kogumisega seotud kokkulepet, mis puudutab käesoleva kokkuleppe artiklis 1 osutatud lennuinfopiirkondi ja mis jääb kehtima, kuni see riik saab käesoleva kokkuleppe osaliseks.


Artikkel 27

1. Käesolev kokkulepe on allakirjutamiseks avatud enne selle jõustumise kuupäeva riigi poolt, mis allakirjutamise ajal osaleb EUROCONTROLi marsruudi navigatsioonitasude kogumise süsteemis või millele on alalise komisjoni ühehäälse otsusega antud allkirjaõigus.

2. Käesolev kokkulepe kuulub ratifitseerimisele. Ratifitseerimiskirjad antakse hoiule Belgia Kuningriigi valitsusele. 12. veebruaril 1981. aastal Brüsselis allakirjutamiseks avatud protokolli, millega muudetakse EUROCONTROLi lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevat 13. detsembri 1960. aasta rahvusvahelise konventsiooni, edaspidi protokoll, ratifitseerimist loetakse ka käesoleva kokkuleppe ratifitseerimiseks.

3. Käesolev kokkulepe jõustub protokolli jõustumise kuupäeval EUROCONTROLi, EUROCONTROLi liikmesriikide ja riikide puhul, kes annavad oma ratifitseerimiskirjad hoiule enne seda kuupäeva.

4. Kui riik annab oma ratifitseerimiskirja hoiule pärast käesoleva kokkuleppe jõustumise kuupäeva, jõustub käesolev kokkulepe selle riigi suhtes ratifitseerimiskirja hoiuleandmise kuupäevale järgneva teise kuu esimesel päeval.

5. EUROCONTROL saab käesoleva kokkuleppe osaliseks sellele alla kirjutades.

6. Belgia Kuningriigi valitsus teatab teistele käesolevale kokkuleppele allakirjutanud riikide valitsustele igast käesolevale kokkuleppele allakirjutamisest, ratifitseerimiskirja hoiuleandmisest ja käesoleva kokkuleppe jõustumise kuupäevast.


Artikkel 28

1. Iga riik võib ühineda käesoleva kokkuleppega.

   Välja arvatud Euroopa riigid, kes ühinevad artikli 27 lõikes 2 osutatud muudetud konventsiooniga, võivad riigid ühineda käesoleva kokkuleppega üksnes laiendatud komisjoni ühehäälse otsusega antud heakskiidu korral.

2. Ühinemiskiri antakse hoiule Belgia Kuningriigi valitsusele, kes teavitab teisi kokkuleppe osalisriike.

3. Ühinemine jõustub ühinemiskirja hoiuleandmisele järgneva teise kuu esimesel päeval.


Artikkel 29

1. Muudetud konventsiooni osalisriigid on seotud käesoleva kokkuleppega nii kaua, kui kõnealune muudetud konventsioon kehtib.

2. Riigid, mis ei ole muudetud konventsiooni osalised, on seotud käesoleva kokkuleppega viie aasta jooksul alates kokkuleppe jõustumise kuupäevast asjaomase riigi suhtes või kuni konventsiooni lõppemiseni, olenevalt sellest, kumb on varasem. Seda viieaastast ajavahemikku pikendatakse automaatselt järgmiseks viieks aastaks, välja arvatud kui asjaomane riik teavitab Belgia Kuningriigi valitsust kirjalikult mitte vähem kui kaks aastat enne käimasoleva perioodi lõppemist oma kavatsusest kokkuleppest taganeda. Belgia Kuningriigi valitsus teavitab teiste kokkuleppe osalisriikide valitsusi sellisest teatest.

3. Belgia Kuningriigi valitsus teavitab teiste kokkuleppe osalisriikide valitsusi kirjalikult muudetud konventsiooni osalisriigi saadetud teatest tema kavatsuse kohta nimetatud konventsioon denonsseerida.


Artikkel 30

Belgia Kuningriigi valitsus laseb käesoleva kokkuleppe registreerida Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäril Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli 102 kohaselt ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) nõukogus 7. detsembril 1944. aastal Chicagos allkirjastatud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikli 83 kohaselt.


SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad pärast oma kehtivaks ja vormikohaseks tunnistatud täisvolituste esitamist käesolevale kokkuleppele alla kirjutanud.

Koostatud 13. detsembril 1981. aastal Brüsselis ühes eksemplaris hispaania, hollandi, inglise, portugali, prantsuse ja saksa keeles ühes eksemplaris, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed, mis antakse hoiule Belgia Kuningriigi valitsuse arhiivi, kes edastab selle kinnitatud koopiad kõigile allakirjutanud riikide valitsustele. Vasturääkivuse korral on ülimuslik prantsuskeelne tekst.

 

Lisad 1 ja 2 

Multilateral Agreement relating to Route Charges 

/otsingu_soovitused.json