Teksti suurus:

Leidissoo looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Leidissoo looduskaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 93, 535

Leidissoo looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Leidissoo looduskaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 05.11.2002 nr 335

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387) § 5 lõigete 2 ja 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Leidissoo looduskaitseala (edaspidi kaitseala) võetakse kaitse alla Sendri soo ja Leidissoo raba maastikukompleksi ning seal levivate liigivaeste ja ka liigirikaste lagemadalsoode kooslustes esinevate kaitsealuste liikide elupaikade kaitseks.

(2) Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele neljaks sihtkaitsevööndiks ja neljaks piiranguvööndiks.

(3) Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

Kaitseala välispiir kulgeb Noarootsi vallas Vihterpalu metskonna kvartali 70 kagunurgast mööda selle kvartali lõuna- ja edelaserva kuni läänenurgani; sealt mööda talu 51 maa (maaüksus 52001:001:3382) läänepiiri kuni selle põhjatipuni ning edasi mööda mõttelist sirgjoont läbi talude 48 (maaüksus 52001:001:0513) ja A-47 (maaüksus 52001:001:4220) maa kuni talu A-49 (maaüksus 52001:001:0973, mis ei jää kaitsealale) maa idatipuni; jätkub põhja suunas mööda mõttelist sirgjoonelist pikendust läbi talu 78 maa (maaüksus 52001:001:4220) kuni talu 79 (maaüksus 52001:001:0854) maa edelapiirini; seejärel mööda nimetatud talu maa edela- ja loodepiiri ning mööda talude 54 (maaüksus 52001:001:0007), 52, 89, 19 ja 17 maa põhjapiiri kuni Vihterpalu metskonna kvartali 48 eraldise 23 edelatipuni; siit mööda selle eraldise lääne- ja põhjapiiri ning kvartali 49 läänepiiri kuni Saunamäe–Nõmmemaa teeni, piki teed ida suunas kuni Vallipää läänepoolse teeharuni ja mööda pinnasteed kuni kvartali 54 edelatipuni; edasi piki Taebla maakoha maa põhjapiiri, kvartali 60 põhjapiiri ja Nõva jõe vasakkallast, jätkudes Nõva valla maa-alal mööda selle lõunapoolsemaid kraaviharusid kuni Vihterpalu metskonna kvartali 225 eraldise 56 loodetipuni; sealt mööda mõttelist sirgjoont kagu suunas kuni Nõva ja Oru valla piiri käändepunktini Kople (60) talu maa servas ning kattudes seejärel vallapiiriga läbi Kople (60) talu maa ja Tuhanõmme (60d) talu maa idanurgani, jätkub mööda nimetatud talu kagupiiri kuni Piirsalu metskonna kvartali 55 kirde- ja idapiirini; kulgeb edasi, järgides Oru vallas kvartalite 56 ja 61 idapiiri, kvartalit 62 läbivat kirde-edelasuunalist kustutatud sihti, kvartali 64 ida- ja lõunapiiri, kvartali 68 ida- ja lõunapiiri, talude 9 ja 16 lahusmaatüki idapiiri, põhjapoolseimat ida-läänesuunalist kuivenduskraavi kuni Salajõe lähtekraavini ning jätkudes mööda selle parempoolset kallast edela suunas kuni ristumiseni pinnasteega; sealt mööda pinnasteed loode suunas kuni ristumiseni Piirsalu metskonna kvartali 67 läänepiiriga ja edasi mööda kvartali 67 läänepiiri, seejärel talude 11, 16, 17, 18 lõunapiirini, edasi talude 18 ja 18a loodepiiri, talu A-23 edela- ja läänepiiri, talude 5, 7, A-10, A-19, A-33, A-18, A-32 ja A-17 lahusmaatükkide läänepiiri; Noarootsi vallas mööda talude A-35, Res.J.Sandi ja A-53 lahusmaatükkide läänepiiri, talude A-4, A-1, A-2 (maaüksus 55201:001:1260) lahusmaatükkide edelapiiri, talu 42 lahusmaatüki edela- ja loodepiiri, talu 8 lahusmaatüki lõuna- ja loodepiiri, talude 6, 5, 3 ja 11 lahusmaatüki lõunapiiri ja talu 10 lahusmaatüki lõuna- ja läänepiiri, ühtides Vihterpalu metskonna kvartali 107 lõuna- ja läänepiiriga, kvartalite 106, 104 ja 103 lõunapiiriga, kvartali 101 lõuna- ja läänepiiriga, kvartalite 85 ja 84 edelapiiriga, Mätliku (A-27) talu maa edelapiiriga, talu A-26 lahusmaatüki edelapiiriga; edasi mööda talu Kristjani 67 lõunapiiriga, jätkub Kristjani 67 (maaüksus 52001:002:1510, mis ei jää kaitsealale) põhjapiiriga, seejärel talude A-22 ja A-21 lõunapiiriga, jätkub mööda Vihterpalu metskonna kvartali 70 lõunapiiri kuni selle kvartali kagunurgani.

(2) Kaitseala välispiiri ja vööndite piiride kirjeldused on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Vihterpalu ja Piirsalu metskonna 1998. aasta puistuplaanide (mõõtkava 1:20 000) ning talumaade osas Katastri Ameti 1936.–1939. aasta skeemkaartide (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri 2000. aasta oktoobri andmete alusel.

§ 3. Kaitseala valitseja

«Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 6 lõike 3 alusel on kaitseala valitseja Keskkonnaministeeriumi Läänemaa keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni kogu kaitseala maa-alal. Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades, välja arvatud õuemaal. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.

(3) Kaitsealal on lubatud vähem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

(4) Kaitsealal on lubatud jahipidamine 1. septembrist 31. jaanuarini, välja arvatud linnujaht.

§ 5. Keelatud tegevus

(1) Kaitsealal on keelatud:
1) puhtpuistute kujundamine, energiapuistute rajamine ja kalapüük;
2) jalgrattaga sõitmine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine ja nende parkimine väljaspool selleks määratud ning tähistatud teid ja parklaid, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel ning käesoleva määrusega lubatud metsa- ja põllumajandustöödel.

(2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) maakorralduskava kinnitamine;
2) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
3) metsamajanduskava väljastamine;
4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5) projekteerimistingimuste andmine.

§ 6. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§ 7. Üksikobjekti kaitse

Kaitseala piiranguvööndites paiknevate kaitstavate looduse üksikobjektide kaitset korraldatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel.

§ 8. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käeoleva määrusega sätestatud juhtudel peab vastava loa või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab nii taotlejale kui ka vastava loa andjale kirjaliku nõusoleku andmisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste seadmisega või motiveeritud keeldumisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni keskkonnamõju heakskiidetud aruande saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui loa andjat.

(4) Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja tulenevalt koosluse liikide ja vanuse mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku ja vajadusel seab omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

3. peatükk
SIHTKAITSEVÖÖND

§ 9. Vööndi kirjeldus

(1) Kaitseala sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

(2) Kaitsealal on neli sihtkaitsevööndit:
1) Tammetõru sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Lääne maakonnas Noarootsi vallas Vihterpalu metskonnas kvartalid 58, 59, 61, 62, 77, Taebla maakoht (A-847), Passlepa mõisa lahusmaatükid 39 ja 40a ning Nõva mõisa lahusmaatükid A-9, 62, 62a, 63, 63a, 64a, 65, 65a, 66;
2) Suurraba sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Noarootsi vallas Vihterpalu metskonna kvartalid 60, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 223 ja 224, Nõva mõisa lahusmaatükid A-8, A-4, 32 (Liivaaugu saun), 62, 62a, 64a, 64, 63a, 63, 40a, 41, A-33, A-9, Nõva mõisa lahusmaatükkide 23, 38, (maaüksus 53101:002:0113), 40a (Kondimaa), 40b (Kondimaa-Kooli), 41 (Vaariku-Uuetoa) kaitsealale jäävad osad ning Auaste mõisa lahusmaatükid 1, 2, 4, 4a, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 9a, 9b, 10, 10a, 10b, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 16a, 17, 17a, 18, 18a, 19, 20, 20a, 21, ning lahusmaatükina kuuluvad vööndisse Noarootsi vallas Vihterpalu metskonna kvartal 70 ja Sutlepa mõisa lahusmaatükid A-31, A-64 (ida pool), 3, 23a, 23, 7a, 41;
3) Tillutare sihtkaitsevöönd , kuhu kuuluvad Nõva vallas Piirsalu metskonna kvartal 54 ning Oru vallas Piirsalu metskonna kvartalid 55, 56, 60, 61, 62 (kaitsealale jääv osa), 63, 64 ja 68;
4) Luusna sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Oru vallas Uugla mõisa talude 18, 18a, 17, 16 ja 11 lahusmaatükid.

§ 10. Tegevus sihtkaitsevööndis

(1) Sihtkatsevööndites on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva määruse §-des 4 ja 6 sätestatud lubatud tegevus.

(2) Kaitseala valitseja nõusolekul on lisaks § 5 lõikes 3 sätestatud tegevusele lubatud:
1) Tammetõru ja Suurraba sihtkaitsevööndis hooldustööd I kategooria kaitsealuste loomaliikide elutingimuste säilitamiseks;
2) Tammetõru sihtkaitsevööndis madalsoo- ja madalsooharviku-koosluste niitmine ning puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
3) Tammetõru sihtkaitsevööndis Vallipäält kirdesse suunduva tee ning Tammetõru harutee ja teede piirikraavide hooldustööd;
4) Tammetõru sihtkaitsevööndis kaitseala tarbeks õppe- ja loodusraja rajamine ja selle hooldustööd;
5) Luusna sihtkaitsevööndis puisniidu niitmine ning puu- ja põõsarinde harvendamine ulatuses, mis tagab poolloodusliku koosluse ilme ja liigikoosseisu säilimise;
6) Luusna sihtkaitsevööndis metsakoosluste puu- ja põõsarinde harvendamine, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

§ 11. Metsa kaitse-eesmärk sihtkaitsevööndis

(1) Tammetõru, Suurraba ja Tillutare sihtkaitsevööndis on metsa kaitse-eesmärk metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina ja elustiku mitmekesisuse ning maastikuilme säilitamine.

(2) Luusna sihtkaitsevööndis on metsa kaitse-eesmärk elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

4. peatükk
PIIRANGUVÖÖND

§ 12. Piiranguvööndi kirjeldus

(1) Leidissoo looduskaitseala piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada «Kaitstavate loodusobjektide seaduses» ja käesoleva määrusega kehtestatud tingimusi.

(2) Kaitsealal on neli piiranguvööndit:
1) Sendri piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Noarootsi vallas Vihterpalu metskonna kvartalite 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56 ja 57 kaitsealale jäävad osad, Riguldi mõisa lahusmaatükid 51 (maaüksus 52001:001:3382), 48 (maaüksus 52001:001:0513) ainult kaitsealale jäävas osas, A-47+A-37+A-9+78 (Vana maaüksus 52001:001:4220) ainult kaitsealale jäävas osas, 79 (maaüksus 52001:001:0854), 54 (maaüksus 52001:001:0007), 52, 89, A-66 ja A-244, A-8, 65, 107 (maaüksused 52001:001:4265 ja 52001:001:4255), A-64 (järvest lõuna pool), 64, 14 (maaüksus 52001:001:3554), A-178 (kahes osas), 39, 48, A192, 84, 85, 86, 37, 33, 38, 38a, A-190, 29, A-195, 31, 41, 87, 40, 42 (maaüksus 52001:001:1687), riigi tagavaramaa lahusmaatükkide 86 ja 37 vahel, Saare mõisa lahusmaatükid 19, 17, 22, 41, 40, Sutlepa mõisa lahusmaatükid 9a, 9, 25, 24a, 8, 19, 18, 27, 5, 28, 22, Niibi mõisa lahusmaatükid 29, 30, 25, 31, 26, 28, 27, 39, 37, 42, 51, 47, 41, 52, 38, 33, 34, 45, 48, 50, 46, 40, 64, 43, 44, 37, 36, 49, 30, 27, 28, 24, 26, 31, 29;
2) Vallipää piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Noarootsi vallas Männiku 63, Mardi 63a (maaüksused 52001:002:1111, 52001:002:1112 ja 52001:002:1113), Jüri 62, Milliaugu 62a, Kasemetsa 64a (maaüksused 52001:002:1090 ja 52001:002:0940), Põlde 64, Pikanina 64a ja Mätliku A-27 ning talude A-20, A-21, A-22, A-23, A-24, A-25, A-26 ja 67a (Aadumäe maaüksus 52001:002:0054) lahusmaatükid ja Kristjani 67 kaitsealale jääv osa;
3) Kürema piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Nõva vallas Nõva mõisa lahusmaatükid 59 (kaitsealale jääv osa); maaüksus 53101:002:0482, 60a (kaitsealale jääv osa), 60b (kaitsealale jääv osa), 43, 44, 42, 45, 57, 46, 54a, 53a, 53, 47 (sealhulgas maaüksus 53101:002:0292), A-30, Kinga (59, sealhulgas maaüksus 53101:002:0433), A-30 (kaitsealale jääv osa), A-12 (kaitsealale jääv osa) ja Uugla mõisa lahusmaatükk A-15 (põhjaosa) ning Oru vallas Uugla mõisa lahusmaatükk A-15 (lõunaosa), Kople talu 60a (kaitsealale jääv osa) ja Tuhanõmme talu 60d (kaitsealale jääv osa);
4) Änniste piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Noarootsi vallas Uugla mõisa talude 5, 5a, 6, 6a, 29, 2, 25, 31, 1 lahusmaatükid, Oru mõisa talude 10, 11, 3, 5, 6, 8, 9a, 9b, 1, 13, 42 (Uuemõis M.J.), A-2 (Siimu, maaüksus 55201:001:1260), A-1 (Nigula kirikumõis), A-4, Nigula kirikumõisa maad A-4 ja 13, A-55, A-52, A-53 (Räägu M.J.), Res.J.Sandi maatükk, A-35 (Auaste), A-17, A-32, A-18, A-39, A-19, A-10, A-34, A-27, A-16 (Uugla M.J.) A-73 (Räägu M.J.), A-35 (Uugla M.J.), A-5, A-2 (Uugla M.J.), A-3 ja A-22, A-17, 32 (Uuemõisa M.J.), A-20 (Uugla M.J.), A-23 (Auaste M.J.), 5 (Auaste M.J.), 7 (Auaste M.J.), Uugla mõisa talude 10, 2, 3, 12, 6, 7, 22, 21, A-23, 14, 14a lahusmaatükid, Uuemõisa talude 11, 11b, 11a, A-72, A-73, 12, 8a, 8, 50, 4, A-51, 6, 3a, 9, 9a, 13, 13a lahusmaatükid, Uugla mõisa talude 5 (Enniste-Andrus, sh 5a), 3a (Sõeru), 6a, 9 ja Salajõe jõest lääne poole kaitsealale jäävad lahusmaatükkide osad: 16 (Pardi), 23 (Möldre), 22 (Andruse), 11 (Klementi), A-21 (Mardi), A-23 ja 5 ning pinnasteest edela poole A-23, A-21, A-38 kaitsealale jääv maa ja Piirsalu metskonna kvartal 67.

§ 13. Tegevus piiranguvööndis

(1) Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, välja arvatud käesoleva määruse §-s 5 sätestatud keelatud tegevus.

(2) Piiranguvööndis on keelatud:
1) uute maaparandussüsteemide rajamine;
2) veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine;
3) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
4) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine, välja arvatud Vallipää piiranguvööndi õue- ja haritaval maal;
5) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liikide ja vanuse mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid raie liigi, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse kohta;
6) jäätmete ladustamine;
7) teede ja liinirajatiste rajamine, välja arvatud sama tegevus kaitseala valitseja nõusolekul Vallipää piiranguvööndis.

§ 14. Piiranguvööndi metsa kaitse-eesmärk

Piiranguvööndi metsa kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

1 92/43/EMÜ(EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

Peaminister Siim KALLAS

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json