HALDUSÕIGUSNoorsootöö ja lastekaitse

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Noorsootöö seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2004
Avaldamismärge:

Noorsootöö seadus

Vastu võetud 17.02.1999
RT I 1999, 27, 392
jõustumine 01.04.1999, § 18 osas 01.01.2000.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.06.2002RT I 2002, 53, 33601.07.2002
19.06.2002RT I 2002, 61, 37501.08.2002
16.10.2002RT I 2002, 90, 52101.01.2003

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  Käesolev seadus sätestab noorsootöö korraldamise õiguslikud alused.

§ 11.  Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

  Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) noor - seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik;
  2) noorteprojekt - noorsootöö valdkonda kuuluv tegevusplaan koos eelarvega, mis teenib noorsootöö eesmärke ning mille kestus on kuni üks aasta;
  3) noorteprogramm - noorsootöö valdkonda kuuluv tegevuskava, mille realiseerimiseks koostatakse konkreetsed projektid ning mille kestus on rohkem kui üks aasta;[Punkti 4 sõnastus kuni 31. 12. 2002]
  4) noorsootööasutus - Haridusministeeriumi hallatav riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus või eraõigusliku juriidilise isiku asutus, mille põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine.[Punkti 4 sõnastus alates 1. 01. 2003]
  4) noorsootööasutus - Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus või eraõigusliku juriidilise isiku asutus, mille põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

§ 3.  Noorsootöö

  (1) Noorsootöö on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, õppekava ja tööd.

  (2) Noorsootöö sisuks on noorte sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus, mis soodustab noorte vaimset ja füüsilist arengut.

2. peatükk NOORSOOTÖÖ KORRALDAMINE 


[Paragrahvi 4 sõnastus kuni 31.12.2002]

§ 4.  Haridusministeeriumi ülesanded

  Haridusministeerium:
  1) töötab välja noorsootöö riiklikud programmid;
  2) toetab noorteühingute tegevust ja eraldab neile aastatoetusi;
  3) kontrollib noorsootöö jaoks riigieelarvest eraldatud vahendite sihipärast kasutamist;
  4) koordineerib noorte tervistava puhkuse korraldamist;
  5) koordineerib noorte teavitamist ja nõustamist;
  6) koostab ülevaate noorsootöö tulemuste ja uuringute kohta;
  7) täidab teisi seadustes, Vabariigi Valitsuse määrustes ja oma põhimääruses sätestatud ülesandeid.
[Paragrahvi 4 sõnastus alates 01.01.2003]

§ 4.  Haridusministeeriumi ülesanded

  Haridus- ja Teadusministeerium:
  1) töötab välja noorsootöö riiklikud programmid;
  2) toetab noorteühingute tegevust ja eraldab neile aastatoetusi;
  3) kontrollib noorsootöö jaoks riigieelarvest eraldatud vahendite sihipärast kasutamist;
  4) koordineerib noorte tervistava puhkuse korraldamist;
  5) koordineerib noorte teavitamist ja nõustamist;
  6) koostab ülevaate noorsootöö tulemuste ja uuringute kohta;
  7) täidab teisi seadustes, Vabariigi Valitsuse määrustes ja oma põhimääruses sätestatud ülesandeid.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

§ 5.  Maavanema ülesanded

  Maavanem:
  1) koordineerib riikliku noorsoopoliitika kujundamist ja elluviimist maakonnas;
  2) teostab järelevalvet riigieelarvest noorsootööle eraldatud rahaliste vahendite kasutamise üle maakonnas;
  3) korraldab noorte teavitamist ja nõustamist maakonnas, sõlmides nimetatud teenuse osutamiseks lepingu juriidilise või füüsilise isikuga.

§ 6.  Valla- või linnavolikogu ülesanded

  (1) Valla- või linnavolikogu:
  1) määrab noorsootöö prioriteedid oma haldusterritooriumil ning sätestab nende saavutamiseks vajalikud ülesanded valla või linna arengukavas;
  2) toetab antud valla või linna haldusterritooriumil tegutsevate noorteühingute noorteprogramme ja noorteprojekte, kinnitab noorteühingute noorteprogrammide ja noorteprojektide valla- või linnaeelarvest toetamise tingimused, korra ja taotluste vormid;
  3) täidab teisi noorsootöö korraldamise ülesandeid oma haldusterritooriumil.

  (2) Valla või linna haldusterritooriumil tegutsevatel noorteühingutel on õigus teha valla- või linnavolikogule ettepanekuid valla või linna arengukava koostamisel.

  [Paragrahvi 7 sõnastus kuni 31.12.2002]

§ 7.  Noorteühingu mõiste

  Noorteühing on mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine ning mis on kantud mittetulundusühingu avalduse alusel Haridusministeeriumi noorteühingute registrisse.

  [Paragrahvi 7 sõnastus alates 01.01.2003]

§ 7.  Noorteühingu mõiste

  Noorteühing on mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine ning mis on kantud mittetulundusühingu avalduse alusel Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteühingute registrisse.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

  [Paragrahvi 8 sõnastus kuni 31.12.2002]

§ 8.  Noorteühingute register

  (1) Noorteühingu registrisse kandmiseks esitab mittetulundusühing Haridusministeeriumile:
  1) noorteühingu registrisse kandmise avalduse;
  2) mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikaardi väljavõtte;
  3) mittetulundusühingu põhikirja koopia;
  4) mittetulundusühingu üldkoosoleku otsusega kinnitatud arengukava, milles märgitakse noorteühingu arenguprintsiibid ja -suunad.

  (2) Noorteühingute registrisse kantud noorteühing esitab Haridusministeeriumile iga aasta 15. jaanuariks:
  1) ülevaate mittetulundusühingu struktuurist;
  2) mittetulundusühingu liikmete üldarvu ning noorte osakaalu selles;
  3) mittetulundusühingu üldkoosoleku otsusega kinnitatud noorteühingu eelneva tegevusaasta aruande ja jooksva aasta tegevuskava.

  (3) Noorteühingute registrisse ei kanta erakonda ega selle noortesektsiooni.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2, 3 ja 4 nimetatud dokumentides muudatuste ja täienduste tegemise korral esitab noorteühing Haridusministeeriumile andmed muudatuste ja täienduste kohta kümne tööpäeva jooksul nende tegemisest arvates.

  (5) Noorteühingute registri põhimääruse kinnitab haridusminister määrusega.

  (6) Noorteühingu kandmine Haridusministeeriumi noorteühingute registrisse on aluseks noorteühingule aastatoetuse määramisel käesoleva seaduse § 18 lõikes 1 sätestatud tingimustel ning noorteühingu noorteprogrammidele ja noorteprojektidele toetuste taotlemisel.

  [Paragrahvi 8 sõnastus alates 01.01.2003]

§ 8.  Noorteühingute register

  (1) Noorteühingu registrisse kandmiseks esitab mittetulundusühing Haridus- ja Teadusministeeriumile:
  1) noorteühingu registrisse kandmise avalduse;
  2) mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikaardi väljavõtte;
  3) mittetulundusühingu põhikirja koopia;
  4) mittetulundusühingu üldkoosoleku otsusega kinnitatud arengukava, milles märgitakse noorteühingu arenguprintsiibid ja -suunad.

  (2) Noorteühingute registrisse kantud noorteühing esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile iga aasta 15. jaanuariks:
  1) ülevaate mittetulundusühingu struktuurist;
  2) mittetulundusühingu liikmete üldarvu ning noorte osakaalu selles;
  3) mittetulundusühingu üldkoosoleku otsusega kinnitatud noorteühingu eelneva tegevusaasta aruande ja jooksva aasta tegevuskava.

  (3) Noorteühingute registrisse ei kanta erakonda ega selle noortesektsiooni.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2, 3 ja 4 nimetatud dokumentides muudatuste ja täienduste tegemise korral esitab noorteühing Haridus- ja Teadusministeeriumile andmed muudatuste ja täienduste kohta kümne tööpäeva jooksul nende tegemisest arvates.

  (5) Noorteühingute registri põhimääruse kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (6) Noorteühingu kandmine Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteühingute registrisse on aluseks noorteühingule aastatoetuse määramisel käesoleva seaduse § 18 lõikes 1 sätestatud tingimustel ning noorteühingu noorteprogrammidele ja noorteprojektidele toetuste taotlemisel.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

3. peatükk NOORTELAAGER NING NOORTE TERVISTAVA PUHKUSE JA VABA AJA VEETMISE PROJEKT 

§ 9.  Noortelaagri mõiste ja õiguslik seisund

  Noortelaager tegutseb äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse (edaspidi register) kantud isiku või avalik-õigusliku juriidilise isiku (edaspidi omanik) asutusena, mille:
  1) tegevus toimub vähemalt kaks kuud aastas;
  2) ühe laagrivahetuse kestus on vähemalt kuus päeva;
[Punkti 3 sõnastus kuni 31.12.2002]
  3) tegevuse aluseks on Haridusministeeriumi poolt välja antud tegevusluba vastavalt käesoleva seaduse §-le 10.
[Punkti 3 sõnastus alates 01.01.2003]
  3) tegevuse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud tegevusluba vastavalt käesoleva seaduse §-le 10.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

§ 10.  Noortelaagri tegevusluba

  [Lõike 1 sõnastus kuni 31.12.2002]

  (1) Tegevusloa saamise taotluse esitab noortelaagri pidaja Haridusministeeriumile pärast omaniku kohta asutamislepingu (ühingulepingu, asutamisotsuse) sõlmimist või vastavasisulise põhikirjamuudatuse otsustamist. Noortelaagri tegevusloa taotlus esitatakse vähemalt kolm kuud enne noortelaagri tegevuse alustamist.

  [Lõike 1 sõnastus alates 01.01.2003]

  (1) Tegevusloa saamise taotluse esitab noortelaagri pidaja Haridus- ja Teadusministeeriumile pärast omaniku kohta asutamislepingu (ühingulepingu, asutamisotsuse) sõlmimist või vastavasisulise põhikirjamuudatuse otsustamist. Noortelaagri tegevusloa taotlus esitatakse vähemalt kolm kuud enne noortelaagri tegevuse alustamist.

  (2) Tegevusloa taotlusele lisatakse:
  1) noortelaagri põhimäärus;
  2) andmed noortelaagri juhataja ja kasvatajate ning nende vastavuse kohta kvalifikatsiooninõuetele;
  3) andmed noortelaagri tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala kohta ning Tervisekaitseinspektsiooni ja Päästeameti tõendid ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästealade nõuetele;
  4) laagrivahetuste tegevuskava, mis sisaldab noori arendavate tegevuste loetelu.
  5) [kehtetu - RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

  (21) Tegevusloa väljastamise eest peab noortelaagri pidaja tasuma riigilõivu.

  [Lõike 3 sõnastus kuni 31.12.2002]

  (3) Noortelaagri juhataja ja kasvatajate kvalifikatsiooninõuded kinnitab haridusminister määrusega.

  [Lõike 3 sõnastus alates 01.01.2003]

  (3) Noortelaagri juhataja ja kasvatajate kvalifikatsiooninõuded kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (4) Noortelaagri tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse, personali ja maa-ala suhtes kohaldatavad tervisekaitsenõuded, nõuded noortelaagrisse lubatava noore tervisliku seisundi kohta ning noortelaagrisse lubatava noore arstitõendi vormi kinnitab sotsiaalminister määrusega.

  [Lõike 5 sõnastus kuni 31.12.2002]

  (5) Noortelaagri tegevusloa taotluse läbivaatamise tähtaeg Haridusministeeriumis pärast käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 loetletud andmete esitamist on üks kuu.

  [Lõike 5 sõnastus alates 01.01.2003]

  (5) Noortelaagri tegevusloa taotluse läbivaatamise tähtaeg Haridus- ja Teadusministeeriumis pärast käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 loetletud andmete esitamist on üks kuu.

  (6) Noortelaagri tegevusluba antakse kuni kolmeks aastaks.

  (7) Noortelaagri tegevusloa väljaandmise või selle väljastamisest keeldumise otsus tehakse noortelaagri pidajale teatavaks posti teel või elektrooniliselt kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Noortelaagri tegevusloa väljaandmise otsus tehakse posti teel või elektrooniliselt teatavaks ka valla- või linnavalitsusele, mille territooriumil noortelaager tegutseb.

  [Lõike 8 sõnastus kuni 31.12.2002]

  (8) Haridusministeerium ei väljasta noortelaagri pidajale tegevusluba, kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 ettenähtud andmed puuduvad või ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

  [Lõike 8 sõnastus alates 01.01.2003]

  (8) Haridus- ja Teadusministeerium ei väljasta noortelaagri pidajale tegevusluba, kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 ettenähtud andmed puuduvad või ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

  [Lõike 9 sõnastus kuni 31.12.2002]

  (9) Noortelaagri tegevusloa väljastamise korra ja tegevusloa vormi kinnitab haridusminister määrusega.

  [Lõike 9 sõnastus alates 01.01.2003]

  (9) Noortelaagri tegevusloa väljastamise korra ja tegevusloa vormi kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

§ 11.  Noortelaagri põhimäärus

  (1) Noortelaagri põhimääruses märgitakse:
  1) noortelaagri nimi;
  2) noortelaagri asukoht;
  3) noortelaagri struktuur;
  4) noortelaagri juhataja ja kasvatajate pädevus ning ülesanded;
  5) noortelaagris osalevate noorte õigused ja kohustused;
  6) noore noortelaagrisse vastuvõtmise tingimused;
  7) noortelaagri suhtluskeel;
  8) noortelaagris osalemise tasu määra arvutamise alused;
  9) noortelaagri finantseerimise alused;
  10) noortelaagri tegevuse lõpetamise kord.

  (2) Noortelaagri põhimääruse kinnitab noortelaagri pidaja.
[RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

§ 12.  Noortelaagrite register

  [Lõike 1 sõnastus kuni 31.12.2002]

  (1) Noortelaagri pidajale tegevusloa väljastamise järel kantakse noortelaager Haridusministeeriumi noortelaagrite registrisse.

  [Lõike 1 sõnastus alates 01.01.2003]

  (1) Noortelaagri pidajale tegevusloa väljastamise järel kantakse noortelaager Haridus- ja Teadusministeeriumi noortelaagrite registrisse.

  (2) Noortelaagrite registrisse kantakse järgmised andmed:
  1) noortelaagri nimi;
  2) noortelaagri asukoht (aadress) ja sidevahendite numbrid;
  3) andmed noortelaagri pidaja kohta;
  4) andmed noortelaagri juhataja kohta (nimi, isikukood, elukoht);
  5) noortelaagri tegevusloa number;
  6) Tervisekaitseinspektsiooni poolt lubatud majutuskohtade arv noortelaagris.
[Lõike 3 sõnastus kuni 31.12.2002]

  (3) Noortelaagrite registri põhimääruse kinnitab haridusminister määrusega.

  [Lõike 3 sõnastus alates 01.01.2003]

  (3) Noortelaagrite registri põhimääruse kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

  [Paragrahvi 13 sõnastus kuni 31.12.2002]

§ 13.  Noortelaagri tegevusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Haridusministeeriumil on õigus tunnistada noortelaagri tegevusluba kehtetuks järgmistel juhtudel:
  1) tegevusloa taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  2) tegevus noortelaagris ohustab noorte tervist või on kahjulik looduskeskkonnale;
  3) noortelaagri pidaja ei ole määratud tähtajaks ja korras täitnud vastava järelevalveametniku poolt temale tehtud ettekirjutust;
  4) noortelaagri pidaja on teinud otsuse noortelaagri tegevuse lõpetamise kohta;
  5) pankrotiseaduses (RT 1992, 31, 403; RT I 1997, 18, 302; 1998, 2, 46; 36/37, 552; 1999, 10, 155) sätestatud alustel ja korras on kuulutatud välja noortelaagri pidaja pankrot;
  6) noortelaagri tegevus ei vasta seadusele või selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

  (2) Haridusministeerium teeb noortelaagri tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse noortelaagri pidajale ning valla- või linnavalitsusele, mille territooriumil noortelaager tegutseb, posti teel või elektrooniliselt teatavaks kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
[Paragrahvi 13 sõnastus alates 01.01.2003]

§ 13.  Noortelaagri tegevusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus tunnistada noortelaagri tegevusluba kehtetuks järgmistel juhtudel:
  1) tegevusloa taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  2) tegevus noortelaagris ohustab noorte tervist või on kahjulik looduskeskkonnale;
  3) noortelaagri pidaja ei ole määratud tähtajaks ja korras täitnud vastava järelevalveametniku poolt temale tehtud ettekirjutust;
  4) noortelaagri pidaja on teinud otsuse noortelaagri tegevuse lõpetamise kohta;
  5) pankrotiseaduses (RT 1992, 31, 403; RT I 1997, 18, 302; 1998, 2, 46; 36/37, 552; 1999, 10, 155) sätestatud alustel ja korras on kuulutatud välja noortelaagri pidaja pankrot;
  6) noortelaagri tegevus ei vasta seadusele või selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

  (2) Haridus- ja Teadusministeerium teeb noortelaagri tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse noortelaagri pidajale ning valla- või linnavalitsusele, mille territooriumil noortelaager tegutseb, posti teel või elektrooniliselt teatavaks kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

§ 14.  Riiklik järelevalve noortelaagrite tegevuse üle
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

  (1) Riiklikku järelevalvet noortelaagrite üle teostavad järgmiste ametiasutuste ametnikud:

  [Punkti 1 sõnastus kuni 31.12.2002]
  1) õppe- ja kasvatustegevuse osas Haridusministeeriumi ametnikud;
[Punkti 1 sõnastus alates 01.01.2003]
  1) õppe- ja kasvatustegevuse osas Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud;
  2) tuleohutuse ja päästealade osas Päästeameti ametnikud;
  3) tervisekaitse osas Tervisekaitseinspektsiooni ametnikud.

  (2) Kui noortelaagri tegevus ei vasta seadusega või selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud nõuetele, on riiklikku järelevalvet teostava ametiasutuse ametnikul õigus teha omanikule ettekirjutus puuduse kõrvaldamiseks.

  (3) [Kehtetu - RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 15.  Noorte tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projekt

  (1) Käesoleva seaduse §-s 9 nimetatud ajast lühema kestusega noorte tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projekti läbiviimise kooskõlastab nimetatud projekti teostaja valla- või linnavalitsusega, mille haldusterritooriumil noorte tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projekt läbi viiakse.

  (2) Noorte tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projekti teostaja esitab nimetatud projekti kooskõlastamiseks valla- või linnavalitsusele üks kuu enne nimetatud projekti läbiviimist.

  (3) Noorte tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projekt peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) projekti teostaja nimi ja asukoht (elukoht);
  2) läbiviimise koht (täpne asukoht);
  3) eesmärgi kirjeldus;
  4) projektis osalevate noorte päevakava;
  5) projekti läbiviimise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht.

  (4) Noorte tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projekti läbivaatamise tähtaeg valla- või linnavalitsuses pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete esitamist on kümme tööpäeva.

  (5) Valla- või linnavalitsus kooskõlastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud projekti läbiviimise, kui projekt sisaldab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmeid, ja teavitab sellest projekti teostajat kirjalikult vastava otsuse tegemisest kolme tööpäeva jooksul.

  (6) Valla- või linnavalitsus ei kooskõlasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud projekti läbiviimist, kui puuduvad käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmed, ja teavitab sellest projekti teostajat vastava otsuse tegemisest kolme tööpäeva jooksul.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

4. peatükk NOORSOOTÖÖ FINANTSEERIMINE 

[Paragrahvi 16 sõnastus kuni 31.12.2002]

§ 16.  Finantseerimine riigieelarvest

  (1) Riigieelarves nähakse Haridusministeeriumi valitsemisala kuludes ette järgmised toetused:
  1) noorteühingute noorteprogrammidele ja noorteprojektidele;
  2) noorteühingute aastatoetused;
  3) noorsootöö riiklikele ja regionaalsetele programmidele;
  4) noorsoo-uuringuteks;
  5) noorsootööd korraldavatele asutustele;
  6) rahvusvaheliseks noorsootööks;
  7) noorsootöötajate koolituseks.

  (2) Noorteühingute noorteprogrammidele ja noorteprojektidele, noorsootöö riiklikele ja regionaalsetele programmidele, noorsoo-uuringuteks ning noorsootööasutustele toetuste taotlemise ja eraldamise tingimused ja korra kinnitab haridusminister määrusega.

  [Paragrahvi 16 sõnastus alates 01.01.2003]

§ 16.  Finantseerimine riigieelarvest

  (1) Riigieelarves nähakse Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala kuludes ette järgmised toetused:
  1) noorteühingute noorteprogrammidele ja noorteprojektidele;
  2) noorteühingute aastatoetused;
  3) noorsootöö riiklikele ja regionaalsetele programmidele;
  4) noorsoo-uuringuteks;
  5) noorsootööd korraldavatele asutustele;
  6) rahvusvaheliseks noorsootööks;
  7) noorsootöötajate koolituseks.

  (2) Noorteühingute noorteprogrammidele ja noorteprojektidele, noorsootöö riiklikele ja regionaalsetele programmidele, noorsoo-uuringuteks ning noorsootööasutustele toetuste taotlemise ja eraldamise tingimused ja korra kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

  [Paragrahvi 17 sõnastus kuni 31.12.2002]

§ 17.  Noorteühingute noorteprogrammide ja noorteprojektide toetamine riigieelarvest

  (1) Noorteühingute noorteprogrammide ja noorteprojektide toetamiseks korraldab Haridusministeerium noorteprogrammide ja noorteprojektide konkursse.

  (2) Riigieelarvest noorteprogrammide ja noorteprojektide toetuseks saadud rahalisi vahendeid võib noorteühing kasutada üksnes nende noorteprogrammide ja noorteprojektide elluviimiseks, milleks see toetus oli määratud.

  [Paragrahvi 17 sõnastus alates 01.01.2003]

§ 17.  Noorteühingute noorteprogrammide ja noorteprojektide toetamine riigieelarvest

  (1) Noorteühingute noorteprogrammide ja noorteprojektide toetamiseks korraldab Haridus- ja Teadusministeerium noorteprogrammide ja noorteprojektide konkursse.

  (2) Riigieelarvest noorteprogrammide ja noorteprojektide toetuseks saadud rahalisi vahendeid võib noorteühing kasutada üksnes nende noorteprogrammide ja noorteprojektide elluviimiseks, milleks see toetus oli määratud.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

§ 18.  Noorteühingute aastatoetus

  (1) Noorteühingul, mille liikmeteks on vähemalt 500 noort ja mille kohalikud üksused tegutsevad vähemalt kolmandiku maakondade territooriumil, on õigus taotleda riigieelarvest aastatoetust.

  [Lõike 2 sõnastus kuni 31.12.2002]

  (2) Aastatoetuse taotlemise ja eraldamise tingimused ja korra kinnitab haridusminister määrusega.

  [Lõike 2 sõnastus alates 01.01.2003]

  (2) Aastatoetuse taotlemise ja eraldamise tingimused ja korra kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (3) Aastatoetuse kasutamise otsustab noorteühingu üldkoosolek.
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19--22.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 23.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 1999. aasta 1. aprillil.

  (2) Käesoleva seaduse § 18 jõustub 2000. aasta1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json