Teksti suurus:

Haridusministri 15. novembri 2001. a määruse nr 64 "Noorte teadlaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 125, 1817

Haridusministri 15. novembri 2001. a määruse nr 64 "Noorte teadlaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 05.11.2002 nr 74

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 521) § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

Haridusministri määruses «Noorte teadlaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord» (RTL 2001, 124, 1798) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Konkursil osaleja esitab Haridusministeeriumile konkursitöö, millele lisab järgmised dokumendid:
1) kirjalik avaldus konkursil osalemiseks, milles sisalduvad ka osaleja ja juhendaja kontaktandmed;
2) juhendaja kirjalik arvamus;
3) õppeasutuse väljastatud tõend õppeasutuses õppimise kohta;
4) koopia osaleja passi või muu isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.»;

3) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Konkursi läbiviimiseks moodustab haridusminister õigusaktidega sätestatud korras teadus- ja arendustegevuse erinevate valdkondade tunnustatud teadlastest ja Haridusministeeriumi esindajast 7-liikmelise nõuandva õigusega konkursikomisjoni, nimetab selle esimehe ning kinnitab töökorra.»;

4) paragrahvi 4 lõiked 2, 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 5 lõike 6 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) teha haridusministrile ettepanek autasustada tunnustust leidnud konkursitööde juhendajaid;».

Minister Mailis RAND

Kantsler Peep RATAS

/otsingu_soovitused.json