Teksti suurus:

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A ja B lisade 2019. aasta muudatused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.12.2020
Avaldamismärge:RT II, 16.02.2021, 1

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A ja B lisade 2019. aasta muudatused

Vastu võetud 10.05.2019

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon (ELT L 209, 31.07.2006, lk 3–29)

Vabariigi Valitsuse 31.07.2008 korraldus nr 346 konventsiooniga ühinemise kohta

[Muudatused on võetud üle Euroopa Liidu õigusesse Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/1203, 9. juunist 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1021 I lisa seoses perfluorooktaansulfoonhapet ja selle derivaate (PFOS) käsitleva kandega (ELT L 270, 18.8.2020, lk 1); Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/1204, 9. juunist 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1021 I lisa seoses dikofooli kandmisega nimekirja (ELT L 270, 18.8.2020, lk 4) ja Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/784, 8. aprillist 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1021 I lisa seoses perfluorooktaanhappe (PFOA), selle soolade ja PFOA-ga seotud ühendite loetellu kandmisega (ELT L 188, 15.6.2020, lk 1).]


SC-9/4: Perfluorooktaansulfoonhape, selle soolad ja perfluorooktaansulfonüülfluoriid

Konventsiooniosaliste konverents,

olles kaalunud perfluorooktaansulfoonhappe, selle soolade ja perfluorooktaansulfonüülfluoriidi alternatiivide hindamise aruandega, mille esitas püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee1, ning sekretariaadi esitatud aruandega perfluorooktaansulfoonhappe, selle soolade ja perfluorooktaansulfonüülfluoriidi hindamise kohta2,

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovitusi perfluorooktaansulfoonhappe, selle soolade ja perfluorooktaansulfonüülfluoriidi erinevate lubatud kasutusalade ning konkreetsete erandite jätkuva vajaduse kohta3,

meenutades oma otsust SC-7/1, milles ta püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni artikli 4 lõike 9 kohaselt märkis, et kuna perfluorooktaansulfoonhappe, selle soolade ja perfluorooktaansulfonüülfluoriidi tootmisel ja kasutamisel ei ole ühtki konventsiooniosalist enam registreeritud konkreetse erandi osas vaipade, naha ja rõivaste, tekstiili ja polsterduse, paberi ja pakendite, kattekihtide ja nende lisaainete ning kummi ja plasti tootmisel, ei tohi nende suhtes uusi registreerimisi teha,

1. otsustab muuta püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni B lisa I osa, asendades praeguse kirje perfluorooktaansulfoonhappe (CASi nr 1763-23-1), selle soolade ja perfluorooktaansulfonüülfluoriidi (CASi nr 307-35-7) kohta uue kirjega järgmiselt:

Kemikaal

Tegevus

Lubatud kasutusala või konkreetne erand

Perfluorooktaansulfoonhape (CASi nr 1763-23-1), selle soolada ja perfluorooktaansulfonüülfluoriid (CASi nr 307-35-7)

aNäiteks: kaaliumperfluorooktaansulfonaat (CASi nr 2795-39-3);
liitium perfluorooktaansulfonaat (CASi nr 29457-72-5);
ammoonium perfluorooktaansulfonaat (CASi nr 29081-56-9);
dietanoolammoonium perfluorooktaansulfonaat (CASi nr 70225-14-8);
tetraetüülammoonium perfluorooktaansulfonaat (CASi nr 56773-42-3);
didetsüüldimetüülammoonium perfluorooktaansulfonaat (CASi nr 251099-16-8)

Tootmine

Lubatud kasutusala:

Selle lisa III osa kohaselt muude kemikaalide tootmine, mida kasutatakse ainult allpool nimetatud kasutusalal. Eesmärgid nimetatud allpool.

Konkreetne  erand

Puudub

Kasutamine

Lubatud kasutusala:

Selle lisa III osa kohaselt järgmisel lubatud kasutusalal või järgmisel lubatud kasutusalal kemikaalide tootmise vaheainena:

 • Putukasööt sulfluramiidiga (CASi nr 4151-50-2) toimeainena aedniksipelgate Atta spp. ja Acromyrmex spp. tõrjeks üksnes seoses põllumajandusliku kasutamisega

Konkreetne erand

 • Metallpindamine (kõvametallpindamine) üksnes suletud süsteemides

 • Tulekustutusvaht vedelkütuseaurude tõrjumiseks ja vedelkütusest (B-klassi tulekahjud) põhjustatud tule kustutamiseks paigaldatud süsteemides, sealhulgas nii mobiilsetes kui ka paiksetes süsteemides, selle lisa III osa punkti 10 kohaselt

2. Samuti otsustab muuta püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni B lisa III osa, lisades uue lõike 10 järgmiselt:

     „10. Iga konventsiooniosaline, kes on registreerinud artikli 4 kohase erandi PFOS-i, selle soolade ja PFOSF-i kasutamiseks tulekustutusvahus:

(a) tagab olenemata artikli 3 lõikest 2, et tulekustutusvahtu, mis sisaldab või võib sisaldada PFOS-i, selle sooli ja PFOSF-i, ei ekspordita ega impordita, välja arvatud keskkonnaohutu kõrvaldamise eesmärgil, nagu on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktis d;

(b) ei kasuta õppeotstarbel tulekustutusvahtu, mis sisaldab või võib sisaldada PFOS-i, selle sooli ja PFOSF-i;

(c) ei kasuta testimiseks tulekustutusvahtu, mis sisaldab või võib sisaldada PFOS-i, selle sooli ja PFOSF-i, välja arvatud juhul, kui kogu heide on kontrolli all;

(d) piirab 2022. aasta lõpuks, kui tal on selleks võimekus, PFOS-i, selle sooli ja PFOSF-i sisaldava või sisaldada võiva tulekustutusvahu kasutamist kohtades, kus kogu heidet on võimalik kontrollida;

(e) teeb sihikindlaid jõupingutusi PFOS-i, selle sooli ja PFOSF-i sisaldavate või sisaldada võivate tulekustutusvahtude varude ja jäätmete keskkonnaohutu käitlemise tagamiseks artikli 6 lõike 1 kohaselt võimalikult kiiresti.

1 UNEP/POPS/POPRC.14/INF/13.
2 UNEP/POPS/COP.9/INF/12.
3 Otsuse POPRC-14/3 lisa.


SC-9/11: Dikofooli lisamine

Konventsiooniosaliste konverents,

olles kaalunud dikofooli riskiprofiili ja riskijuhtimise hinnangut, mille edastas püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee1,

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovitust lisada dikofool konventsiooni A lisasse ilma konkreetsete eranditeta2,

otsustab muuta püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisa I osa, et lisada dikofool ilma konkreetsete eranditeta, lisades järgmise rea:

Kemikaal

Tegevus

Konkreetne erand

Dikofool
CASi nr 115-32-2
CASi nr 10606-46-9

Tootmine
Kasutamine

Puudub
Puudub

1 UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.1; UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.1.
2 UNEP/POPS/COP.9/13.


SC-9/12: Perfluorooktaanhappe (PFOA), selle soolade ja PFOA-ga seotud ühendite loetelu

Konventsiooniosaliste konverents,

olles kaalunud perfluorooktaanhappe (PFOA), selle soolade ja PFOA-ga seotud ühendite riskiprofiili, riskijuhtimise hinnangut ja riskijuhtimise hinnangu lisa, mille on edastanud püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee,1

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovitust, et perfluorooktaanhape (PFOA), selle soolad ja PFOA-ga seotud ühendid loetletakse püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisas koos konkreetsete eranditega,2

1. otsustab muuta püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisa I osa, et loetleda selles perfluorooktaanhape (PFOA), selle soolad ja PFOA-ga seotud ühendid konkreetsete eranditega perfluorooktaanhappe (PFOA), selle soolade ja PFOA-ga seotud ühendite tootmiseks ja kasutamiseks, lisades järgmised read:

Kemikaal

Tegevus

Konkreetne erand

Perfluorooktaanhape (PFOA), selle soolad ja PFOA-ga seotud ühendid

„Perfluorooktaanhape (PFOA), selle soolad ja PFOA-ga seotud ühendid“ tähendab:
(i) Perfluorooktaanhape (PFOA; CASi nr 335-67-1), sealhulgas selle hargnenud isomeerid;
(ii) Selle soolad;
(iii) PFOA-ga seotud ühendid, mis konventsiooni tähenduses on mis tahes ained, mis lagunevad PFOA-ks, sealhulgas kõik ained (sealhulgas soolad ja polümeerid), millel on hargnemata või hargnenud perfluoroheptüülrühm, mille üks struktuurielementidest on (C7F15)C;

Järgmised ühendid ei kuulu PFOA-ga seotud ühendite hulka:
(i) C8F17-X, kus X = F, Cl, Br;
(ii) CF3[CF2]n-R’-ga hõlmatud fluoropolümeerid, kus R’ = mis tahes rühm, n > 16;
(iii) Perfluoroalküülkarboksüül- ja fosfoonhapped (sh nende soolad, estrid, haliidid ja anhüdriidid) ≥ 8 perfluoritud süsinikuga;
(iv) Perfluoroalkaansulfoonhapped (sh nende soolad, estrid, haliidid ja anhüdriidid) ≥ 9 perfluoritud süsinikuga;
(v) Perfluorooktaansulfoonhape (PFOS), selle soolad ja perfluorooktaansulfonüülfluoriid (PFOSF), nagu on loetletud konventsiooni B lisas.

Tootmine

 • Tulekustutusvaht: Puudub

  • Muuks tootmiseks, nagu on lubatud registris loetletud konventsiooniosalistele selle lisa X osa sätete kohaselt

Kasutamine

Selle lisa X osa sätete kohaselt:

  • Fotolitograafia- või söövitusprotsessid pooljuhtide tootmisel
  • Filmide fotograafilised kattekihid
  • Vett ja õli hülgavad tekstiiltooted töötajate kaitsmiseks nende tervist ja ohutust ohustavate ohtlike vedelike eest
  • Invasiivsed ja siirdatavad meditsiiniseadmed
  • Tulekustutusvaht vedelkütuseaurude tõrjumiseks ja vedelkütusest põhjustatud tulekahjude (B-klassi tulekahjude) kustutamiseks paigaldatud süsteemides, sealhulgas nii mobiilsetes kui ka paiksetes süsteemides, selle lisa X osa punkti 10 kohaselt
  • Perfluorooktüüljodiidi kasutamine perfluorooktüülbromiidi tootmiseks farmaatsiatoodete tootmise eesmärgil selle lisa X osa lõike 3 sätete kohaselt
  • Polütetrafluoroetüleeni (PTFE) ja polüvinülideenfluoriidi (PVDF) tootmine:
   ◦ Kõrgjõudlusega korrosioonikindlad gaasifiltri membraanid, veefiltri membraanid ja meditsiiniliste tekstiilide membraanid
   ◦ Tööstusheitsoojuse soojusvahetusseadmed
   ◦ Tööstuslikud hermeetikud, mis võimaldavad vältida lenduvate orgaaniliste ühendite ja PM2,5 osakeste lekkimist
  • Polüfluoroetüleenpropüleeni (FEP) tootmine kõrgepinge elektrijuhtmete ja jõuülekandekaablite tootmiseks
  • Fluorelastomeeride valmistamine rõngastihendite, kiilrihmade ja plastist tarvikute tootmiseks autosalongide jaoks

2. Samuti otsustab lisada püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisasse uue X osa järgmiselt:

X osa
Perfluorooktaanhape (PFOA), selle soolad ja PFOA-ga seotud ühendid

1. Perfluorooktaanhappe (PFOA), selle soolade ja PFOA-ga seotud ühendite tootmine ja kasutamine lõpetatakse, välja arvatud konventsiooniosaliste puhul, kes on konventsiooni artikli 4 kohaselt teatanud sekretariaadile oma kavatsusest neid toota ja/või kasutada.

2. Iga konventsiooniosaline, kes on registreerinud artikli 4 kohase konkreetse erandi PFOA, selle soolade ja PFOA-ga seotud ühendite kasutamiseks tulekustutusvahus:

   (a) tagab olenemata artikli 3 lõikest 2, et tulekustutusvahtu, mis sisaldab või võib sisaldada PFOA-d, selle sooli ja PFOA-ga seotud ühendeid, ei ekspordita ega impordita, välja arvatud keskkonnaohutu kõrvaldamise eesmärgil, nagu on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktis d;

   (b) ei kasuta õppeotstarbel tulekustutusvahtu, mis sisaldab või võib sisaldada PFOA-d, selle sooli ja PFOA-ga seotud ühendeid;

   (c) ei kasuta testimiseks tulekustutusvahtu, mis sisaldab või võib sisaldada PFOA-d, selle sooli ja PFOA-ga seotud ühendeid, välja arvatud juhul, kus kogu heide on kontrolli all;

   (d) piirab 2022. aasta lõpuks, kui tal on selleks võimekus, kuid hiljemalt 2025. aastaks, PFOA-d, selle sooli ja PFOA-ga seotud ühendeid sisaldava või sisaldada võiva tulekustutusvahu kasutamist kohtades, kus kogu heidet on võimalik kontrollida;

   (e) teeb sihikindlaid jõupingutusi PFOA-d, selle sooli ja PFOA-ühendeid sisaldavate või sisaldada võivate tulekustutusvahtude varude ja jäätmete keskkonnaohutu käitlemise tagamiseks artikli 6 lõike 1 kohaselt võimalikult kiiresti;

3. mis puutub perfluorooktüüljodiidi kasutamise konkreetsesse erandisse perfluorooktüülbromiidi tootmiseks farmaatsiatoodete tootmiseks, siis vaatab konventsiooniosaliste konverents selle erandi jätkuva vajaduse üle oma kolmeteistkümnendal korralisel koosolekul ja seejärel igal teisel korralisel koosolekul. See erand aegub igal juhul hiljemalt 2036. aastal.

1 UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.2.
2 UNEP/POPS/COP.9/14.

 

Perfluorooctane sulfonic acid, its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride [Decision SC-9/4]

Listing of dicofol [Decision SC-9/11]

Listing of perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds [Decision SC-9/12]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json