Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse salastatud teabe vahetamise ja vastastikuse kaitse kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2011
Avaldamismärge:RT II, 16.08.2011, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse salastatud teabe vahetamise ja vastastikuse kaitse kokkulepe

Vastu võetud 07.06.2011

Vabariigi Valitsuse 03.03.2011 korraldus nr 99 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi valitsus ja Läti Vabariigi valitsus (edaspidi pooled),

mõistes, et tulemuslik koostöö võib nõuda poolte salastatud teabe vahetamist;

soovides kehtestada poolte koostöö käigus edastatud või loodud salastatud teabe vastastikust kaitset reguleeriva eeskirja;

on kokku leppinud järgmises.

 

ARTIKKEL 1
MÕISTED

Kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) salastatud teave – mis tahes vormis teave, mis on kummagi poole õigusaktide kohaselt salastatud ja asjaomaselt märgistatud, et kaitsta seda omavolilise avalikustamise ja omastamise või kadumise eest;

b) salastatuse tase – kategooria, mis riigi õigusaktide kohaselt iseloomustab salastatud teabele juurdepääsu piirangu taset ja poolte võetavaid miinimumkaitsemeetmeid;

c) riigi julgeoleku volitatud esindaja – kokkuleppe kohaldamise ja järelevalve eest vastutav riigiasutus;

d) pädev asutus – riigi julgeoleku volitatud esindaja või muu riigiasutus, kes riigi õigusaktide kohaselt vastutab kokkuleppe täitmise eest;

e) päritolupool – pool, kes on loonud salastatud teabe;

f) vastuvõttev pool – pool, kellele edastatakse päritolupoole salastatud teavet;

g) teadmisvajadus – vajadus pääseda juurde salastatud teabele teenistuskohustuste tõttu ja teatava ülesande täitmiseks;

h) kolmas isik – riik, organisatsioon või juriidiline või füüsiline isik, kes ei ole selle kokkuleppe pool;

i) juurdepääsuluba – pädeva asutuse otsus, mille alusel on füüsilisel isikul lubatud riigi õigusaktide kohaselt pääseda juurde salastatud teabele ja seda töödelda;

j) töötlemisluba – pädeva asutuse otsus, mis kinnitab kooskõlas riigi õigusaktidega, et õigusvõimeline juriidiline või füüsiline isik on reaalselt ja korralduslikult suuteline täitma tingimused, mis on vajalikud salastatud teabe ohutuks töötlemiseks kooskõlas riigi õigusaktidega;

k) lepinglane – füüsiline või juriidiline isik, kellel on riigi õigusaktide kohaselt õigus sõlmida lepinguid;

l) salastatud leping – leping või all-leping, mille täitmine nõuab juurdepääsu kummagi poole salastatud teabele või salastatud teabe loomist.

 

ARTIKKEL 2
PÄDEVAD ASUTUSED

(1) Poolte riigi julgeoleku volitatud esindajad on:

Eesti Vabariigis:
Eesti Vabariigi Kaitseministeerium
Riigi julgeoleku volitatud esindaja osakond

Läti Vabariigis:
Konstitutsiooni kaitse büroo.

(2) Pooled teavitavad teineteist diplomaatiliste kanalite kaudu riigi julgeoleku volitatud esindaja muutumisest.

(3) Riigi julgeoleku volitatud esindajad teavitavad teineteist muudest pädevatest asutustest, kes vastutavad kokkuleppe täitmise eest.

 

ARTIKKEL 3
SAMAVÄÄRSED SALASTATUSE TASEMED

1) Pooled lepivad kokku, et järgmised salastatuse tasemed on samaväärsed:

 Eesti Vabariik:

 Läti Vabariik:

 Ingliskeelne vaste:

 TÄIESTI SALAJANE

SEVIŠĶI SLEPENI

TOP SECRET

 SALAJANE

SLEPENI

SECRET

 KONFIDENTSIAALNE

KONFIDENCIĀLI

CONFIDENTIAL

 PIIRATUD

DIENESTA VAJADZĪBĀM

RESTRICTED

(2) Salastatuse taset muudetakse või see kustutatakse ainult päritolupoole kirjalikul nõusolekul. Päritolupool teavitab vastuvõtvat poolt edastatud salastatud teabe salastatuse taseme muutmisest või kustutamisest viivitamata.

 

ARTIKKEL 4
MÄRGISTAMINE

(1) Päritolupool märgistab edastatava salastatud teabe salastatuse taseme kohaselt.

(2) Samuti märgistatakse kokkuleppe alusel loodud, paljundatud või tõlgitud salastatud teave.

 

ARTIKKEL 5
JULGEOLEKUPÕHIMÕTTED

(1) Pooled võtavad meetmeid, et tagada käesoleva kokkuleppe kohaselt edastatud või loodud salastatud teabe kaitse.

(2) Pooled kaitsevad neile edastatud salastatud teavet vähemalt samavõrd kui oma salastatud teavet, millel on samaväärne salastatuse tase.

(3) Vastuvõttev pool kasutab salastatud teavet ainult sel eesmärgil, milleks see on edastatud.

(4) Vastuvõttev pool ei võimalda kolmandale isikule juurdepääsu salastatud teabele ilma päritolupoole pädeva asutuse eelneva kirjaliku nõusolekuta.

(5) Kokkuleppe alusel loodud salastatud teavet kaitstakse samamoodi kui edastatud salastatud teavet.

 

ARTIKKEL 6
JUURDEPÄÄS SALASTATUD TEABELE

(1) Vastuvõttev pool annab edastatud salastatud teabele juurdepääsu ainult isikule, kellel on riigi õigusaktide kohaselt juurdepääs samaväärse salastatuse tasemega salastatud teabele ning kellel on teadmisvajadus.

(2) Pooled tunnustavad teise poole väljastatud juurdepääsulube.

(3) Julgeolekukontrolli läbiviimisel abistavad pädevad asutused teineteist taotluse korral ja kooskõlas riigi õigusaktidega.

(4) Kokkuleppe alusel teavitavad riigi julgeoleku volitatud esindajad teineteist viivitamata juurdepääsulubade muutmisest, eeskätt loa kehtetuks tunnistamisest või selles ette nähtud salastatuse taseme muutmisest.

(5) Päritolupoole riigi julgeoleku volitatud esindaja taotluse alusel väljastab vastuvõtva poole riigi julgeoleku volitatud esindaja kirjaliku kinnituse selle kohta, et füüsilisel isikul on õigus salastatud teabele juurde pääseda.

 

ARTIKKEL 7
TÖÖTLEMISLOAD

(1) Pooled tunnustavad teise poole väljastatud töötlemisluba.

(2) Päritolupoole riigi julgeoleku volitatud esindaja taotlusel väljastab vastuvõtva poole  riigi julgeoleku volitatud esindaja kirjaliku kinnituse selle kohta, et kehtiv töötlemisluba on välja antud või on alustatud asjaomast menetlust.

(3) Kokkuleppe raames teavitavad riigi julgeoleku volitatud esindajad teineteist viivitamata töötlemislubade muutmisest, eeskätt loa kehtetuks tunnistamisest või selles ette nähtud salastatuse taseme muutmisest.

 

ARTIKKEL 8
SALASTATUD LEPINGUD

(1) Enne teise poole lepinglasega salastatud lepingu sõlmimist taotleb kumbki pool oma riigi julgeoleku volitatud esindaja kaudu teise poole riigi julgeoleku volitatud esindajalt kinnitust, et:

a) lepinglasel on asjaomase salastatuse tasemega töötlemisluba;

b) kõigil salastatud lepinguga seotud isikutel, kelle ametikohustused nõuavad juurdepääsu salastatud teabele, on õigus juurde pääseda asjaomase salastatuse tasemega salastatud teabele ning nad on läbinud vastava koolituse oma salastatud teabe kaitsega seotud ülesannete ja kohustuste kohta.

(2) Lepinglane esitab teabe võimalike all-lepinglaste kohta heakskiitmiseks selle riigi julgeoleku volitatud esindajale, kelle territooriumil töid tehakse.

(3) Salastatud leping sisaldab sätteid edastatava või loodava teabe julgeolekunõuete ja salastatuse taseme kohta. Lepinglase kohustused salastatud teabe kaitsmisel hõlmavad vähemalt järgmist:

a) range kinnipidamine selle kokkuleppe neist sätetest, mis käsitlevad salastatud teabe töötlemise korda;

b) salastatud teabega seotud muudatustest teavitamise kord;

c) salastatud teabe kasutamine salastatud lepingu alusel ainult lepingu esemega seotud eesmärgil;

d) salastatud lepinguga seotud salastatud teabe avaldamine kolmandale isikule ainult päritolupoole kirjalikul nõusolekul;

e) salastatud teabe avaldamine ainult isikule, kellel on riigi õigusaktide kohaselt juurdepääs samaväärse salastatuse tasemega teabele ja kellel on teadmisvajadus;

f) salastatud teabe edastamine selles kokkuleppes kindlaksmääratud viisil;

g) lepinglase kohustus teavitada oma riigi pädevat asutust salastatud lepinguga seotud salastatud teabe kaitse nõuete rikkumisest.

 

ARTIKKEL 9
EDASTAMINE

(1) Salastatud teave edastatakse riigi õigusaktide kohaselt. Vajaduse korral võivad poolte julgeoleku- ja politseiasutused riikide õigusaktide kohaselt vahetada omavahel operatiiv- ja luureteavet ilma riigi julgeoleku volitatud esindajaid teavitamata.

(2) Tasemel KONFIDENTSIAALNE / KONFIDENCIĀLI / CONFIDENTIAL või sellest kõrgemal tasemel salastatud teabe kättesaamist kinnitatakse kirjalikult.

 

ARTIKKEL 10
PALJUNDAMINE JA TÕLKIMINE

(1) Päritolupool võib salastatud teabe paljundamist ja tõlkimist piirata ja keelata.

(2) Tasemel SALAJANE / SLEPENI / SECRET või sellest kõrgemal tasemel salastatud teavet paljundatakse või tõlgitakse üksnes päritolupoole kirjalikul nõusolekul.

(3) Salastatud teabe koopiaid ja tõlkeid märgistatakse ja kaitstakse nagu originaale.

 

ARTIKKEL 11
HÄVITAMINE

(1) Salastatud teave hävitatakse kontrollitaval viisil ja nii, et seda ei ole võimalik ei osaliselt ega täielikult taastada.

(2) Tasemel TÄIESTI SALAJANE / SEVIŠĶI SLEPENI / TOP SECRET salastatud teavet ei hävitata. See tagastatakse päritolupoolele.

(3) Kriisiolukorras, kus salastatud teavet ei ole võimalik kaitsta ega tagastada, hävitatakse see otsekohe. Vastuvõttev pool teavitab päritolupoole riigi julgeoleku volitatud esindajat salastatud teabe hävitamisest võimalikult kiiresti.

 

ARTIKKEL 12
KÜLASTUSED

(1) Külastused, mis on seotud salastatud lepingutega ja millega kaasneb vajadus pääseda juurde salastatud teabele, on lubatud üksnes võõrustava poole riigi julgeoleku volitatud esindaja loal. Luba antakse üksnes isikule, kellel on kummagi poole riigi õigusaktide kohaselt õigus pääseda juurde asjaomase salastatuse tasemega salastatud teabele.

(2) Külastustaotlused esitatakse võõrustava poole riigi julgeoleku volitatud esindajale hiljemalt kümme tööpäeva enne külastust, kiireloomulistel juhtudel lühema etteteatamisajaga. Riigi julgeoleku volitatud esindajad teavitavad teineteist külastuse üksikasjadest ja tagavad isikuandmete kaitse.

(3) Külastustaotlused esitatakse inglise keeles ja need sisaldavad eeskätt järgmist:
      a)  külastuse eesmärk;
      b)  külastuse kavandatav kuupäev ja kestus;
      c)  külastaja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja -koht, kodakondsus ja passi või isikutunnistuse number;
      d) külastaja ametikoht ja selle institutsiooni nimetus, mida ta esindab;
      e)  külastaja  juurdepääsuloa kehtivus ja tase;
      f)  külastatava institutsiooni nimetus, aadress, telefoni- ja faksinumber, e-posti aadress ja kontaktisik;
      g)  taotluse kuupäev ja riigi julgeoleku volitatud esindaja tempel.

 

ARTIKKEL 13
SALASTATUD TEABE KAITSE NÕUETE RIKKUMINE

(1) Salastatud teabe omavolilise avalikustamise, omastamise või kaotamise või sellise kahtluse korral teavitab vastuvõtva poole pädev asutus päritolupoole riigi julgeoleku volitatud esindajat otsekohe kirjalikult.

(2) Salastatud teabe kaitse nõuete rikkumist uuritakse ja selle eest esitatakse süüdistus riigi õigusaktide kohaselt. Pooled abistavad teineteist taotluse korral.

(3) Kokkuleppeosalised teavitavad teineteist uurimistulemustest ja võetud meetmetest.

 

ARTIKKEL 14
KULUD

Kumbki pool kannab kokkuleppe täitmisega seotud oma kulud.

 

ARTIKKEL 15
KONSULTATSIOONID

Riikide julgeoleku volitatud esindajad teavitavad teineteist oma riigi õigusaktidest, mis reguleerivad salastatud teabe kaitset, ja nende olulistest muudatustest.

 

ARTIKKEL 16
VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kokkuleppe kohaldamise või tõlgendamisega seotud vaidlused lahendatakse poolte konsultatsioonide käigus.

 

ARTIKKEL 17
LÕPPSÄTTED

(1) Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks ja jõustub päeval, kui pooled on diplomaatiliste kanalite kaudu kätte saanud viimase kirjaliku teate selle kohta, et kokkuleppe jõustumiseks vajalikud riigisisesed nõuded on täidetud.

(2) Kokkulepet võib muuta mõlema poole kirjalikul nõusolekul. Muudatused jõustuvad lõike 1 kohaselt.

(3) Kumbki pool võib kokkuleppe diplomaatiliste kanalite kaudu igal ajal lõpetada. Sel juhul lõpeb kokkulepe teiselt poolelt lõpetamisteate kättesaamisest arvates kuue kuu pärast. Lõpetamise korral kaitstakse kokkuleppe kohaldamise käigus edastatud või loodud salastatud teavet edasi kokkuleppe kohaselt.

(4) Kokkuleppe jõustumise päeval lõpeb 26. mail 2000 sõlmitud Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vaheline salastatud teabe vastastikuse kaitse kokkulepe.

Koostatud 7. juunil 2011 Budapestis kahes eksemplaris inglise keeles.

08.10.2019   16:30
Veaparandus - Parandatud koostamiskoht "Budapestis" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Välisministeeriumi 8.10.2019 taotlust nr 15.2-2/5703.

 

Eesti Vabariigi valitsuse nimel:

Läti Vabariigi valitsuse nimel:

Urmas Paet

Girts Valdis

 

 

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA
ON
THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION
OF CLASSIFIED INFORMATION

 

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Latvia (hereinafter referred to as the Parties),

realizing that good co-operation may require exchange of classified information between the Parties,

desiring to establish a set of rules regulating the mutual protection of classified information transmitted or generated in the course of the cooperation between the Parties,

have agreed as follows:

 

ARTICLE 1
DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement,

a) “Classified Information” means any information, regardless of its form, designated or marked as such in accordance with the national laws and regulations of either Party in order to ensure protection against unauthorized disclosure, misappropriation or loss;

b) “Security Classification Level” means a category, which, in accordance with the national laws and regulations, characterises the level of restriction of access to Classified Information and the minimum level of its protection by the Parties;

c) “National Security Authority” means the state authority responsible for the application and supervision of this Agreement;

d) “Competent Authority” means the National Security Authority or any other state authority, which, under national laws and regulations, is responsible for the implementation of this Agreement;

e) “Originating Party” means the Party that has created Classified Information;

f) “Receiving Party” means the Party to which Classified Information of the Originating Party is transmitted;

g) “Need-to-know” means the necessity to have access to specific Classified Information in connection with official duties and for the performance of a specific task;

h) “Third Party” means any state, organization, legal entity or individual, which is not a party to this Agreement;

i) “Personnel Security Clearance” means the determination by a Competent Authority that an individual is eligible to have access to and to handle Classified Information in accordance with the national laws and regulations;

j) “Facility Security Clearance” means the determination by a Competent Authority that a legal entity or an individual, possessing the legal capacity, has the physical and organizational capability to meet the conditions for safe treatment of Classified Information in accordance with the national laws and regulations;

k) “Contractor” means a legal entity or an individual possessing the legal capacity to conclude Classified Contracts in accordance with the national laws and regulations;

l) “Classified Contract” means a contract or subcontract the implementation of which requires access to or generation of Classified Information of either Party.

 

ARTICLE 2
COMPETENT AUTHORITIES

(1) The National Security Authorities of the Parties are the following:
In the Republic of Estonia:
National Security Authority Department
Ministry of Defence of the Republic of Estonia

In the Republic of Latvia:
Constitution Protection Bureau

(2) The Parties shall notify each other of any subsequent changes of their National Security Authorities.

(3) The National Security Authorities shall notify each other of any other Competent Authority that is responsible for the implementation of this Agreement.

 

ARTICLE 3
EQUIVALENCE OF SECURITY CLASSIFICATION LEVELS

(1) The Parties agree that the following Security Classification Levels are equivalent:

Republic of Estonia:

Republic of Latvia:

Corresponding English expression:

 TÄIESTI SALAJANE

SEVIŠĶI SLEPENI

TOP SECRET

 SALAJANE

SLEPENI

SECRET

 KONFIDENTSIAALNE

KONFIDENCIĀLI

CONFIDENTIAL

 PIIRATUD

DIENESTA VAJADZĪBĀM

RESTRICTED

(2) The Security Classification Level shall only be altered or revoked with the written consent of the Originating Party. The Originating Party shall inform the Receiving Party without delay about any alteration or revocation of the Security Classification Level of the transmitted Classified Information.

 

ARTICLE 4
MARKING

(1) Classified Information to be transmitted shall be marked by the Originating Party according to the appropriate Security Classification Level.

(2) Classified Information generated, reproduced or translated under this Agreement shall also be marked.

 

ARTICLE 5
SECURITY PRINCIPLES

(1) The Parties shall take all appropriate measures to ensure the protection of the Classified Information, which is transmitted or generated under this Agreement.

(2) The Parties shall afford transmitted Classified Information at least the same level of protection as they afford their own Classified Information of the equivalent Security Classification Level.
(3) The Receiving Party shall use Classified Information only for the purpose it has been transmitted for.

(4) Receiving Party shall not make Classified Information accessible to a Third Party without the prior written consent of the Competent Authority of the Originating Party.

(5) Classified Information generated under this Agreement shall be protected the same way as transmitted Classified Information.

 

ARTICLE 6
ACCESS TO CLASSIFIED INFORMATION

(1) The Receiving Party shall make transmitted Classified Information accessible only to persons who are authorized in accordance with the national laws and regulations to have access to Classified Information of the equivalent Security Classification Level and who have a Need-to-know.

(2) Each Party shall recognize the Personnel Security Clearances issued by the other Party.

(3) The Competent Authorities shall assist each other upon request and in accordance with the national laws and regulations in carrying out vetting procedures.

(4) Within the scope of this Agreement, the National Security Authorities shall inform each other without delay about any alteration with regard to Personnel Security Clearances, in particular about their revocation or an alteration of the Security Classification Level.

(5) Upon request of the National Security Authority of the Originating Party, the National Security Authority of the Receiving Party shall issue a written confirmation that an individual has the right to access Classified Information.

 

ARTICLE 7
FACILITY SECURITY CLEARANCES

(1) Each Party shall recognize the Facility Security Clearances issued by the other Party.

(2) Upon request of the National Security Authority of the Originating Party, the National Security Authority of the Receiving Party shall issue a written confirmation that a valid Facility Security Clearance has been issued or the relevant proceedings have been initiated.

(3) Within the scope of this Agreement, the National Security Authorities shall inform each other without delay about any alteration with regard to Facility Security Clearances, in particular about their revocation or an alteration of the Security Classification Level.

 

ARTICLE 8
CLASSIFIED CONTRACTS

(1) Each Party, before concluding a Classified Contract with a Contractor of the other Party shall, through its National Security Authority request the National Security Authority of the other Party to certify that:

a) the Contractor holds the appropriate Facility Security Clearance of the appropriate Security Classification Level;

b) all persons involved in the Classified Contract whose duties require access to Classified Information received are authorised to have access to Classified Information of the appropriate Security Classification Level and have been appropriately trained on their responsibilities and duties related to the protection of Classified Information.

(2) The Contractor shall submit information about potential sub-contractors for approval to the National Security Authority, in whose territory the work is to be performed.

(3) A Classified Contract shall contain provisions on the security requirements and on the Security Classification Level of the information to be transmitted or generated. The Contractor’s obligations to protect the Classified Information shall refer, at least, to the following:

a) strict adherence to the provisions of this Agreement related to the procedures for handling of Classified Information;

b) the procedures for communicating any alterations with regard to Classified Information;
c) use of Classified Information under the Classified Contract only for the purposes related to the subject of the contract;

d) release of Classified Information related to the Classified Contract to any Third Party  only with the written consent of the Originating Party;

e) release of Classified Information exclusively to persons who are authorized in accordance with national laws and regulations to have access to Classified Information of the equivalent Security Classification Level and who have a Need-to-know;

f) transmission of Classified Information by the means in accordance with this Agreement;

g) the Contractor’s obligation to notify its Competent Authority of any breach of security related to the Classified Contract.

 

ARTICLE 9
TRANSMISSION

(1) Classified Information shall be transmitted in accordance with the national laws and regulations. If necessary, the security and police services of the Parties may, in accordance with the national laws and regulations, exchange operative and intelligence information with each other without notifying National Security Authorities.

(2) Receipt of information classified as KONFIDENTSIAALNE / KONFIDENCIĀLI / CONFIDENTIAL and above shall be acknowledged in writing.

 

ARTICLE 10
REPRODUCTION AND TRANSLATIONS

(1) The reproduction and translations of Classified Information may be restricted or excluded by the Originating Party.

(2) Classified Information marked as SALAJANE / SLEPENI / SECRET and above shall be reproduced or translated only with the written consent of the Originating Party.

(3) Copies and translations of Classified Information shall be marked and protected as originals.

 

ARTICLE 11
DESTRUCTION

(1) Classified Information shall be destroyed in a verifiable way and in a manner that does not permit a full or partial reconstruction.

(2) Classified Information marked as TÄIESTI SALAJANE / SEVIŠĶI SLEPENI / TOP SECRET shall not be destroyed. It shall be returned to the Originating Party.

(3) In case of a crisis situation in which it is impossible to protect or return Classified Information it shall be destroyed immediately. The Receiving Party shall inform the National Security Authority of the Originating Party about this destruction as soon as possible.

 

ARTICLE 12
VISITS

(1) Visits that are related to Classified Contracts and involve access to Classified Information shall be allowed only with the permission of the National Security Authority of the host Party. The permission shall be granted only to persons authorized in accordance with the national laws and regulations of either Party to have access to Classified Information of relevant Security Classification Level.

(2) Requests for visits shall be submitted to the National Security Authority of the host Party at least ten working days prior to the visit, in urgent cases within a shorter period. The National Security Authorities shall inform each other about the details of the visit and ensure the protection of personal data.

(3) Requests for visits shall be made in English and shall state in particular the following:

      1. purpose of the visit;
      2. proposed date and duration of the visit;
      3. first name and family name, date and place of birth, citizenship and passport or ID card number of the visitor;
      4. position of the visitor and name of the institution represented;
      5. validity and level of the Personnel Security Clearance of the visitor;
      6. name, address, phone and fax number, e-mail address and point of contact of the institutions to be visited;
      7. date of the request and the official seal of the National Security Authority.

 

ARTICLE 13
BREACH OF SECURITY

(1) In the event of a suspected or established unauthorized disclosure, misappropriation or loss of Classified Information, the Competent Authority of the Receiving Party shall immediately inform the National Security Authority of the Originating Party in writing.

(2) Violations of the provisions on the protection of Classified Information shall be investigated and prosecuted in accordance with national laws and regulations. The Parties shall assist each other upon request.

(3) The Parties shall inform each other about the result of the investigations and the measures taken.

 

ARTICLE 14
EXPENSES

Each Party shall bear its own expenses incurred in the course of the implementation of this Agreement.

 

ARTICLE 15
CONSULTATIONS

The National Security Authorities shall inform each other of their national laws and regulations on the protection of Classified Information and any significant amendments thereto.

 

ARTICLE 16
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute regarding the application or interpretation of this Agreement shall be resolved by consultations between the Parties.

 

ARTICLE 17
FINAL PROVISIONS

(1) This Agreement is concluded for an indefinite period of time and shall enter into force on the date of receipt of the last written notification through diplomatic channels by which the Parties inform each other that the national legal requirements necessary for its entry into force have been fulfilled.

(2) This Agreement may be amended by written mutual consent of both Parties. The amendments shall enter into force in accordance with paragraph 1.

(3) Each Party may terminate this Agreement through diplomatic channels at any time. In such a case, the Agreement shall expire six months after the receipt of the termination notice by the other Party. In the case of termination, Classified Information transmitted or generated within the application of this Agreement shall continue to be protected under the provisions of this Agreement.

(4) On the date of entry into force of this Agreement the Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Latvia on Mutual Protection of Classified Information, done on 26 May 2000 ceases to be in force.

Done in Budapest on 7 June 2011 in two originals in the English language.

 

For the Government of
the Republic of Estonia:

For the Government of
the Republic of Latvia:

Urmas Paet

Girts Valdis

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json