Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi vaheline isikute riiki sisenemise, riigis viibimise ja riigist lahkumise teatud aspekte käsitlev kokkulepe

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.11.2016
Avaldamismärge:RT II, 16.11.2016, 1

Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi vaheline isikute riiki sisenemise, riigis viibimise ja riigist lahkumise teatud aspekte käsitlev kokkulepe

Vastu võetud 20.04.2016

Vabariigi Valitsuse 14.04.2016 korraldus nr 128 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise ja volituse andmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariik ja Valgevene Vabariik (edaspidi pooled), seades eesmärgiks tugevdada Eesti ja Valgevene suhteid ning soovides kehtestada ühele poolele soodsaid tingimusi teise poole territooriumil, on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

1. Kokkulepe reguleerib isikute, kellel on teise poole territooriumil viibimiseks õiguslik alus, riiki sisenemist, riigis viibimist ja riigist lahkumist.

2. Kokkulepet kohaldatakse niivõrd, kui valdkonda ei ole reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad).


Artikkel 2

1. Eesti diplomaatilised ja konsulaarasutused väljastavad Valgevene Vabariigi kodanikele ja Valgevene Vabariigi territooriumil elavatele kodakondsuseta isikutele lühiajalisi viisasid, järgides Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri).

2. Valgevene diplomaatilised ja konsulaarasutused väljastavad viisasid, mis annavad Eesti Vabariigi kodanikele ja Eesti Vabariigi määratlemata kodakondsusega elanikele, kellel on Eesti välismaalase pass, õiguse viibida Valgevene Vabariigi territooriumil kuni 180 päeva aastas ja kuni 90 päeva igal poolaastal arvates esimesest riiki sisenemise päevast.


Artikkel 3

1. Valgevene Vabariigi kodanikud ja Valgevene Vabariigi territooriumil elavad kodakondsuseta isikud ei ole kohustatud registreerima Eesti Vabariigi territooriumil viibimist, kui nad külastavad Eesti Vabariiki viisa alusel.

2. Eesti Vabariigi kodanikud ja Eesti Vabariigi määratlemata kodakondsusega elanikud, kellel on Eesti välismaalase pass, on vabastatud Valgevene Vabariigi territooriumil viibimise registreerimisest kuni 30-päevase viibimise korral riiki sisenemise päevast arvates, kui neil on Valgevene Vabariiki sisenemisel väljastatud ja nõuetekohaselt täidetud migratsioonikaart.


Artikkel 4

1. Valgevene Vabariigi kodanikud ja Valgevene Vabariigi territooriumil elavad kodakondsuseta isikud võivad välismaal reisimiseks ette nähtud dokumentide kaotamise korral lahkuda Eesti Vabariigist ilma väljasõiduviisata kehtiva Valgevene Vabariiki taassisenemise tõendi alusel.

2. Eesti Vabariigi kodanikud ja Eesti Vabariigi määratlemata kodakondsusega elanikud, kellel on Eesti välismaalase pass, võivad reisidokumentide kaotamise korral lahkuda Valgevene Vabariigist ilma väljasõiduviisata Eesti Vabariiki tagasipöördumist lubava kehtiva reisidokumendi alusel.


Artikkel 5

1. Eesti Vabariigi territooriumil elavad Valgevene Vabariigi kodanikud, kellel on Eesti Vabariigi väljastatud kehtiv elamisluba või elamisõigus, lahkuvad Eesti Vabariigi territooriumilt ja taassisenevad Eesti Vabariigi territooriumile ilma viisata, kui neil on kehtiv elamisloakaart ja välismaal reisimiseks ette nähtud kehtiv dokument.

2. Valgevene territooriumil elavad Eesti Vabariigi kodanikud lahkuvad Valgevene Vabariigi territooriumilt ja taassisenevad Valgevene Vabariigi territooriumile ilma viisata Valgevene Vabariigi pädeva asutuse väljastatud elamisloa ja kehtiva reisidokumendi alusel.


Artikkel 6

Kokkulepet võib muuta poolte kokkuleppel. Muudatused on kokkuleppe lahutamatu osa.


Artikkel 7

Kokkuleppe tõlgendamisel või kohaldamisel tekkivad vaidlused lahendatakse konsultatsioonide ja läbirääkimiste teel.


Artikkel 8

1. Kokkulepe jõustub päeval, mil diplomaatiliste kanalite kaudu saadakse viimane kirjalik teade selle kohta, et pooled on täitnud kokkuleppe jõustumiseks vajalikud riigisisesed nõuded.

2. Kokkulepe on sõlmitud tähtajatuna. Kumbki pool võib kokkuleppe lõpetada, teavitades sellest teist poolt kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu. Kokkulepe muutub kehtetuks kuue kuu möödumisel teate saamise päevast.

3. Kumbki pool võib kokkuleppe kohaldamise tervikuna või osaliselt peatada. Peatamisest teavitatakse teist poolt diplomaatiliste kanalite kaudu 15 päeva ette.

4. Kokkuleppe kohaldamise peatamise otsustanud pool teavitab teist poolt kokkuleppe täitmise jätkumisest sama korra järgi.


Koostatud 20. aprillil 2016. aastal Minskis eesti, valgevene ja inglise keeles kahes eksemplaris; kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Kokkuleppe tõlgendamisel tekkivate lahknevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Väino Reinart

Aleksandr Mihnevitš

Eesti Vabariigi nimel

Valgevene Vabariigi nimel


 

Agreement between the Republic of Estonia and the Republic of Belarus regulating certain aspects of entry, stay and exit of persons 

Пагадненне паміж Эстонскай Рэспублікай и Рэспублікай Беларусь аб некаторых аспектах уезду, знаходжання і выезду асоб