Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Jersey vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.12.2011
Avaldamismärge:RT II, 16.12.2011, 2

Eesti Vabariigi ja Jersey vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

Vastu võetud 21.12.2010

Eesti Vabariigi ja Jersey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Artikkel 1
Lepingu subjekt

Lepingut kohaldatakse selle isiku suhtes, kes on ühe või mõlema lepingupoole resident.

 

Artikkel 2
Lepingu ese

1. Lepingut kohaldatakse lepingupoole või selle kohaliku omavalitsuse üksuse kehtestatud tulumaksude suhtes, sõltumata nende kogumise viisist.

2. Tulumaksuna käsitatakse tulult või selle osalt võetavat maksu, sealhulgas vallas- või kinnisvara võõrandamisest saadud kasult võetavat maksu.

3.  Maksud, mille suhtes lepingut eelkõige kohaldatakse, on:
      a) Jerseys: tulumaks;
      b)   Eestis: tulumaks.

4.   Lepingut kohaldatakse ka samasele või sama laadi maksule, mis kehtestatakse olemasoleva maksu asemele või sellele lisaks pärast lepingu allakirjutamist. Lepingupoolte pädevad ametiisikud teevad teineteisele teatavaks asjaomaste maksuseaduste iga tähtsa muudatuse.

 

Artikkel 3
Põhimõisted

1. Kui kontekst ei nõua teisiti, kasutatakse selles lepingus mõisteid järgmises tähenduses:

a) Jersey tähendab Jersey foogtkonda, samuti tema territoriaalmerd;

b) Eesti tähendab Eesti Vabariiki ja geograafilises mõttes Eesti territooriumi ning Eesti territoriaalvetega külgnevaid alasid, kus Eesti võib oma seaduste kohaselt ja kooskõlas rahvusvahelise õigusega teostada oma õigusi merepõhja ja maapõue ning seal leiduvate loodusvarade suhtes;

c) lepingupool ja teine lepingupool on kontekstist olenevalt kas Jersey või Eesti; lepingupooled on Jersey ja Eesti;

d) isik hõlmab füüsilist isikut, äriühingut ja muud isikute ühendust;

e) äriühing on juriidiline isik või muu iseseisev majandusüksus, mida maksustatakse kui juriidilist isikut;

f) ettevõtja mõistet kohaldatakse mis tahes äritegevuse suhtes;

g) lepingupoole ettevõtja ja teise lepingupoole ettevõtja on kontekstist olenevalt kas ühe või teise lepingupoole residendist ettevõtja;

h) rahvusvaheline vedu on lepingupoole ettevõtja mere- või õhuvedu, välja arvatud juhul, kui mere- või õhuvedu toimub ainult teises lepingupooles;

i) äritegevus hõlmab kutsetegevust ja ettevõtlust;

j) pädev ametiisik on:
     i) Jerseys riigivaraminister või tema volitatud esindaja ja
     ii) Eestis rahandusminister või tema volitatud esindaja;

k) lepingupoole kodanik on:
     i) lepingupoole kodakondsusega füüsiline isik ja
     ii) juriidiline isik või muu isikute ühendus, mis on asutatud lepingupoole seaduste alusel.

2. Kui lepingupool kasutab lepingut kohaldades selles määratlemata mõistet ja kui kontekstist ei tulene teisiti, lähtub ta lepingus käsitletud maksudega seotud mõistet tõlgendades selle lepingupoole seadustes sellel ajal kasutatud määratlusest; maksuseadustes määratletud mõisted on ülimuslikud teistes seadustes määratletud mõistete suhtes.

 

Artikkel 4
Resident

1. Selles lepingus tähendab mõiste lepingupoole resident isikut, kes on selle lepingupoole seaduste alusel maksukohustuslane elu- või asukoha, juhtkonna asukoha, asutamise koha või muu sellise kriteeriumi järgi; mõiste hõlmab ka lepingupooli, kohaliku omavalitsuse üksust ja lepingupoole tunnustatud pensionifondi või pensionisüsteemi. Mõiste ei hõlma isikut, kes on selle lepingupoole maksukohustuslane üksnes seetõttu, et tema tuluallikas asub selles lepingupooles.

2. Kui lõike 1 kohaselt on füüsiline isik mõlema lepingupoole resident, määratakse tema õiguslik seisund järgmiselt:

a) ta on selle lepingupoole resident, kus tal on kodu; kui tal on kodu mõlemas lepingupooles, siis on ta selle lepingupoole resident, millega tal on tihedamad isiklikud ja majanduslikud sidemed (eluliste huvide keskus);

b) kui eluliste huvide keskust ei ole võimalik kindlaks määrata või tal ei ole kodu kummaski lepingupooles, siis on ta selle lepingupoole resident, kus ta tavaliselt viibib;

c) kui isik viibib tavaliselt mõlemas lepingupooles või kui ta ei viibi tavaliselt kummaski neist, siis on ta selle lepingupoole resident, mille kodanik ta on;

d) kui isik on mõlema lepingupoole kodanik või kui ta ei ole kummagi lepingupoole kodanik, lahendatakse küsimus lepingupoolte pädevate ametiisikute kokkuleppel.

3. Kui isik on lõike 1 kohaselt mõlema lepingupoole resident, siis lahendatakse küsimus lepingupoolte pädevate ametiisikute kokkuleppel, arvestades kõrgeima juhtimisorgani asukohta ja isiku asutamise kohta; see ei kehti füüsilise isiku kohta.

 

Artikkel 5
Püsiv tegevuskoht

1.   Selles lepingus tähendab mõiste püsiv tegevuskoht äritegevuse kindlat kohta, mille kaudu täielikult või osaliselt toimub ettevõtja äritegevus.

2.   Püsivaks tegevuskohaks peetakse esmajoones:
     a) juhtkonna asukohta;
     b) filiaali;
     c) kontorit;
     d) tehast;
     e) töökoda ja
     f) kaevandust, nafta- ja gaasipuurauku, karjääri või muud loodusvarade kaevandamise kohta.

3. Ehitusplatsi või ehitus- või seadmestamistöid käsitatakse püsiva tegevuskohana üksnes juhul, kui seal tegutsetakse või selliseid töid tehakse üle kaheteistkümne kuu.

4. Eelmistest lõigetest olenemata ei peeta püsivaks tegevuskohaks ettevõtja äritegevuse kindlat kohta, kus:

a) ettevõtja kasutab ehitist üksnes talle kuuluva kauba ladustamiseks, väljapanekuks või kohaletoimetamiseks;

b) ettevõtja hoiab oma kaubavaru üksnes ladustamiseks, väljapanekuks või kohaletoimetamiseks;

c) ettevõtja hoiab endale kuuluvat ja teisele ettevõtjale üksnes töötlemiseks antavat kaupa;

d) ostetakse üksnes ettevõtjale vajalikku kaupa või kogutakse talle vajalikku teavet;

e) tehakse muid üksnes ettevõtjale vajalikke ettevalmistus- või abitöid;

f) tehakse ettevõtjale vajalikke ettevalmistus- või abitöid mitmel punktides a–e loetletud eesmärgil.

5. Kui isik tegutseb ettevõtja nimel ning on volitatud sõlmima ja tavaliselt sõlmib lepingupooles ettevõtja nimel lepinguid, siis lõigetest 1 ja 2 olenemata on ettevõtjal selles lepingupooles püsiv tegevuskoht nende tehingute kaudu, mis on teinud tema nimel tegutsev isik; sätet ei kohaldata, kui sellise isiku tegevus piirdub lõikes 4 loetletud eesmärkidel tehtavate toimingutega, mis ei muuda äritegevuse kindla koha kaudu toimuvat tegevust selle lõike tähenduses püsivas tegevuskohas toimuvaks; see lõige ei kehti lõikes 6 nimetatud isikute kohta.

6. Lepingupoole ettevõtjal ei ole teises lepingupooles püsivat tegevuskohta, kui tema äritegevus selles lepingupooles toimub ainult maakleri, komisjonäri või muu sõltumatu vahendaja kaudu ja selle isiku tegevust võib käsitada tema tavapärase äritegevusena. Kui selline isik tegutseb valdavalt nimetatud ettevõtja huvides ja kui omavahelistes äri- ja rahandussuhetes järgitakse sõltumatute ettevõtjate vahel kokkulepitust erinevaid tingimusi, ei ole isik selle lõike tähenduses sõltumatu vahendaja.

7. Kui lepingupoole residendist äriühing kontrollib teise lepingupoole residendist äriühingut või kui äriühingu tegevus toimub püsiva tegevuskoha kaudu või muul viisil teises lepingupooles, ei anna see alust käsitada üht äriühingut teise äriühingu püsiva tegevuskohana.

 

Artikkel 6
Kinnisvaratulu

1. Tulu, sealhulgas põllumajandusest või metsandusest saadud tulu, mida lepingupoole resident saab teises lepingupooles asuvast kinnisvarast, võib maksustada see teine lepingupool.

2. Mõiste kinnisvara määratletakse vara asukoha lepingupoole seaduste alusel. Mõiste hõlmab igal juhul  kinnisasja päraldist, eluskarja, põllumajanduses ja metsanduses kasutatavat seadet, maaomandit käsitleva seadusega sätestatud õigust, kinnisvaraga seotud nõudeõigust, kinnisvara kasutusvaldust ning õigust saada tasu maavara leiukoha ja loodusvara kasutamise või kasutusõiguse eest; kinnisvarana ei käsitata laeva, paati ega õhusõidukit.

3. Lõiget 1 kohaldatakse kinnisvara isiklikust kasutamisest, rendile- või üürileandmisest või muul viisil kasutamisest saadud tulu suhtes.

4. Lõikeid 1 ja 3 kohaldatakse ka selle tulu suhtes, mida ettevõtja saab kinnisvarast.

 

Artikkel 7
Ärikasum

1. Lepingupoole ettevõtja kasumi maksustab ainult see lepingupool. Kui ettevõtja tegutseb püsiva tegevuskoha kaudu ka teises lepingupooles, võib seal maksustada selle kasumiosa, mida saab omistada püsivale tegevuskohale.

2. Lõiget 3 arvestades käsitavad lepingupooled püsivale tegevuskohale omistatava kasumina seda kasumit, mida püsiv tegevuskoht eeldatavasti saaks, tegutsedes iseseisvalt samadel või sama laadi tingimustel samal või sama laadi tegevusalal kui teise lepingupoole ettevõtja, kelle püsiv tegevuskoht ta on.

3. Püsivale tegevuskohale omistatavat kasumit arvestades võib tuludest maha arvata juhtimis- ja halduskulud ning püsiva tegevuskohaga seotud muud kulud, sõltumata sellest, kas need tekkisid püsiva tegevuskoha lepingupooles või mujal.

4. Kui lepingupooles on püsivale tegevuskohale omistatavat kasumit arvestades tavaliselt jaotatud ettevõtja kogukasum ettevõtja osade vahel proportsionaalselt, ei ole lõikega 2 vastuolus lepingupoole õigus kasutada nimetatud meetodit juhul, kui meetodi rakendamise tulemus on kooskõlas selle artikli põhimõtetega.

5. Kasumit ei omistata püsivale tegevuskohale, kui ettevõtja ostab selle kaudu kaupa ainult oma tarbeks.

6. Eelmistes lõigetes käsitletud kasumit arvestades rakendatakse igal aastal sama meetodit, kui ei ole küllaldast põhjust seda muuta.

7. Kui kasum hõlmab lepingu teistes artiklites käsitletud tulu, kohaldatakse sellele teisi asjakohaseid sätteid.

 

Artikkel 8
Mere- ja õhuvedu

1. Lepingupoole ettevõtja rahvusvahelistest mere- ja õhuvedudest saadud kasumi maksustab ainult see lepingupool.

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka kasumi suhtes, mis on saadud osalusest puulis või muud liiki ühises äritegevuses või rahvusvahelises transpordiorganisatsioonis.

 

Artikkel 9
Seotud ettevõtjad

1. Kui

a) lepingupoole ettevõtja otse või kaudselt osaleb teise lepingupoole ettevõtja juhtimises, kontrollib ettevõtjat või kui tal on osalus ettevõtja osa- või aktsiakapitalis või

b) samad isikud otse või kaudselt osalevad mõlema lepingupoole ettevõtja juhtimises, kontrollivad ettevõtjaid või kui neil on osalus mõlema ettevõtja osa- või aktsiakapitalis

ning kui ettevõtjad järgivad omavahelistes äri- ja rahandussuhetes sõltumatute ettevõtjate vahel kokkulepitust erinevaid tingimusi, mille tõttu jääb ettevõtja kasum eeldatavast väiksemaks, loetakse ettevõtja kasumiks eeldatav kasum ja see maksustatakse asjakohaselt.

2. Kui lepingupool arvab oma ettevõtja kasumi hulka ja asjakohaselt maksustab tulu, mida on teine lepingupool maksustanud selle lepingupoole ettevõtja kasumina ja mille oleks saanud esimesena nimetatud lepingupoole ettevõtja, kui ettevõtjad oleksid omavahelistes suhetes järginud sama laadi tingimusi nagu sõltumatud ettevõtjad, korrigeerib teine lepingupool kasumilt tasutavat maksusummat, kui see teine lepingupool leiab, et korrigeerimine on õigustatud. Maksusummat korrigeerides arvestatakse lepingu teisi sätteid ja lepingupoolte pädevad ametiisikud konsulteerivad vajaduse korral teineteisega.

 

Artikkel 10
Dividend

1. Dividendi, mida lepingupoole residendist äriühing maksab teise lepingupoole residendist dividendisaajale, maksustab ainult see teine lepingupool.

2. Selles artiklis käsitatakse dividendina tulu osalusest või muust kasumi saamise õigusest (mis ei ole võlanõue) ning teistest õigustest saadavat tulu, mida maksustatakse nagu dividendi või muud kasumijaotist selle lepingupoole seaduste kohaselt, mille resident on kasumijaotist maksev äriühing.

3. Lõiget 1 ei kohaldata, kui lepingupoole residendist dividendisaaja äritegevus toimub püsiva tegevuskoha kaudu teises lepingupooles, mille resident dividendi maksev äriühing on, ning ta saab dividendi seoses püsiva tegevuskoha kaudu toimuva äritegevusega. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7.

4. Kui lepingupoole residendist äriühing saab tulu teisest lepingupoolest, ei või see teine lepingupool maksustada äriühingu makstavat dividendi ega jaotamata kasumit, kuigi need sisaldavad tulu, mis on tekkinud selles teises lepingupooles; see ei kehti teise lepingupoole residendile makstava dividendi kohta ega sellelt osaluselt makstava dividendi kohta, mis on seotud selles teises lepingupooles asuva püsiva tegevuskohaga.

 

Artikkel 11
Intress

1. Intressi, mis tekib lepingupooles ja mille saaja on teise lepingupoole resident, maksustab ainult  see teine lepingupool.

2. Selles artiklis käsitatakse intressina tulu võlanõudest, olenemata sellest, kas nõue on tagatud või tagamata ja kas see on seotud õigusega osaleda võlgniku kasumis või mitte, eelkõige tulu valitsuse väärtpaberitest või võlakohustustest ja nendega seotud maksetest. Hilinenud makse eest võetavat viivist selle artikli tähenduses intressina ei käsitata.

3. Lõiget 1 ei kohaldata, kui lepingupoole residendist intressisaaja äritegevus toimub püsiva tegevuskoha kaudu teises lepingupooles, kus intress tekib ja kus ta saab intressi püsiva tegevuskoha kaudu toimuva äritegevusega seotud võlanõudelt. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7.

4. Intress on tekkinud lepingupooles, kui intressi maksab selle lepingupoole resident. Kui võlgnevus, millelt intressi makstakse, on seotud püsivas tegevuskohas toimuva tegevusega ning kui intressi maksmise kulu kannab püsiv tegevuskoht, on intress tekkinud püsiva tegevuskoha lepingupooles, olenemata sellest, kas intressi maksja on lepingupoole resident või mitte.

5. Kui intressi maksja ja intressi saaja või nende mõlema ning muu isiku erisuhte tõttu ületab võlanõude eest makstava intressi summa selle summa, milles oleksid intressi maksja ja intressi saaja kokku leppinud ilma sellise suhteta, kohaldatakse seda artiklit ainult viimati nimetatud summa suhtes. Enammakstud intress maksustatakse kummagi lepingupoole seaduste kohaselt, arvestades lepingu teisi sätteid.

 

Artikkel 12
Litsentsitasu

1. Litsentsitasu, mis tekib lepingupooles ja mille saaja on teise lepingupoole resident, maksustab ainult see teine lepingupool.

2. Selles artiklis käsitatakse litsentsitasuna makset, mida saadakse kirjandus- või kunstiteose või teadustöö autoriõiguse, patendi, kaubamärgi, disaini või mudeli, plaani või salajase valemi või tehnoloogilise protsessi kasutamise või kasutamise õiguse eest, või tööstusliku, kaubandusliku või teadusalase oskusteabe eest.

3. Lõiget 1 ei kohaldata, kui lepingupoole residendist litsentsitasu saaja äritegevus toimub püsiva tegevuskoha kaudu teises lepingupooles, kus litsentsitasu tekib ja kus ta saab litsentsitasu püsiva tegevuskoha kaudu toimuvas äritegevuses kasutatavast õigusest või varast. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7.

4. Litsentsitasu on tekkinud lepingupooles, kui tasu maksja on selle lepingupoole resident. Kui litsentsitasu maksmise kohustus on seotud püsivas tegevuskohas toimuva tegevusega ning litsentsitasu maksmise kulu kannab püsiv tegevuskoht, on litsentsitasu tekkinud püsiva tegevuskoha lepingupooles, olenemata sellest, kas litsentsitasu maksja on lepingupoole resident või mitte.

5. Kui litsentsitasu maksja ja litsentsitasu saaja või nende mõlema ja muu isiku erisuhte tõttu ületab asja kasutamise, kasutamise õiguse või oskusteabe eest makstav litsentsitasu selle summa, milles oleksid litsentsitasu maksja ja litsentsitasu saaja kokku leppinud ilma sellise suhteta, kohaldatakse seda artiklit ainult viimati nimetatud summa suhtes. Enammakstud litsentsitasu maksustatakse kummagi lepingupoole seaduste kohaselt, arvestades lepingu teisi sätteid.

 

Artikkel 13
Kasu vara võõrandamisest

1. Kui lepingupoole resident saab kasu artiklis 6 määratletud ja teises lepingupooles asuva kinnisvara võõrandamisest, võib kasu maksustada see teine lepingupool.

2. Kui lepingupoole resident saab kasu sellise vallasvara võõrandamisest, mida ta kasutab teises lepingupooles püsiva tegevuskoha äritegevuses, või püsiva tegevuskoha võõrandamisest, võib kasu maksustada see teine lepingupool.

3. Kui lepingupoole ettevõtja saab kasu rahvusvahelises veos kasutatava laeva või õhusõiduki või nende kasutamisega seotud vallasvara võõrandamisest, maksustab kasu ainult see lepingupool.

4. Kui lepingupoole resident võõrandab osaluse või muud samalaadsed õigused, mille väärtus tuleneb vähemalt 50 protsendi ulatuses otseselt või kaudselt teises lepingupooles asuvast kinnisvarast, võib võõrandamisest saadud kasu maksustada see teine lepingupool.

5. Selle artikli lõigetes 1, 2, 3 ja 4 käsitlemata vara võõrandamisest saadava kasu maksustab ainult lepingupool, mille resident on vara võõrandaja.

 

Artikkel 14
Palgatöö

1. Arvestades artikleid 15, 17 ja 18, maksustab lepingupoole residendi palka ja töösuhtest saadud muu tasu ainult see lepingupool. Kui lepingupoole resident on töötanud ka teises lepingupooles, võib nimetatud tasu maksustada see teine lepingupool.

2. Lõikest 1 olenemata maksustab lepingupoole residendi teises lepingupooles töösuhtest saadud tasu ainult esimesena nimetatud lepingupool, kui:

a) tasu saaja viibib teises lepingupooles kokku kuni 183 päeva majandusaastal algava või lõppeva kaheteistkümnekuulise perioodi vältel;

b) tasu maksab tööandja või tasu makstakse selle tööandja nimel, kes ei ole teise lepingupoole resident;

c) tööandja ei maksa tasu teises lepingupooles asuva püsiva tegevuskoha kaudu.

3. Eelmistest lõigetest olenemata võib lepingupool maksustada oma ettevõtja rahvusvahelises veos kasutataval laeval või õhusõidukil töötamise eest saadud tasu.

 

Artikkel 15
Juhatuse liikme tasu

Juhatuse liikme töötasu ja muud seda laadi tasu, mida lepingupoole resident saab teise lepingupoole residendist äriühingu juhatuse või muu samalaadse organi liikmena, võib maksustada see teine lepingupool.

 

Artikkel 16
Esineja ja sportlase tulu

1. Artiklitest 7 ja 14 olenemata võib lepingupoole residendi tulu, mida ta saab teises lepingupooles meelelahutajana teatris, filmis, raadios, televisioonis või mujal esinemise eest või muusiku või sportlasena tegutsedes, maksustada see teine lepingupool.

2. Artiklitega 7 ja 14 ei ole vastuolus, kui meelelahutaja või sportlase teenitud tulu, mis laekub tema asemel mõnele teisele isikule, maksustab lepingupool, kus meelelahutaja või sportlane tegutseb.

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui meelelahutaja või sportlane saab tulu lepingupooles toimuvast tegevusest, mida peamiselt rahastatakse ühe või mõlema lepingupoole või kohaliku omavalitsuse üksuse vahenditest. Sel juhul maksustab tulu ainult see lepingupool, kus meelelahutaja või sportlane on resident.

 

Artikkel 17
Pension

Lepingupoole residendile makstud pensioni maksustab ainult see lepingupool.

 

Artikkel 18
Avalik teenistus

1. Palka ja muud tasu, mida lepingupool või kohaliku omavalitsuse üksus maksab isikule lepingupoole või omavalitsusüksuse asutuses töötamise eest, maksustab ainult see lepingupool. Sellist palka ja muud tasu maksustab ainult teine lepingupool, kui isik on töötanud selles lepingupooles ning ta on:
      a) selle lepingupoole resident ja kodanik või
      b) selle lepingupoole resident, kuid tema residentsus tuleneb ka muust asjaolust kui töötamine.

2. Lepingupoole või kohaliku omavalitsuse üksuse äritegevusega seotud töö eest saadud palga ja muu tasu suhtes kohaldatakse artikleid 14, 15 ja 16.

 

Artikkel 19
Üliõpilase tulu

Lepingupool ei maksusta tema territooriumil üksnes õpingutel või praktikal viibiva üliõpilase või praktikandi ülalpidamiseks, õpinguteks või praktikaks tehtavaid väljamakseid, kui isik on teise lepingupoole resident või oli seda vahetult enne õppima või praktikale asumist ja väljamakse tehakse väljaspool õppimis- või praktikakoha lepingupoolt asuvast allikast.

 

Artikkel 20
Muu tulu

1. Lepingupoole residendi tulu, mida lepingu eelmistes artiklites ei ole käsitletud, maksustab olenemata tulu tekkimise kohast ainult see lepingupool.

2. Lõiget 1 ei kohaldata selle tulu suhtes, mida lepingupoole resident saab teises lepingupooles püsiva tegevuskoha kaudu tegutsedes ning kui õigused või vara, millest tulu on tekkinud, on seotud püsiva tegevuskohaga; lõiget ei kohaldata artikli 6 lõikes 2 määratletud kinnisvarast saadud tulu suhtes. Eelmises lauses nimetatud juhtudel kohaldatakse artiklit 7.

 

Artikkel 21
Topeltmaksustamise vältimiseks kasutatavad meetodid

1. Jersey puhul välditakse topeltmaksustamist järgmiselt:

a) Jersey võib oma residentide maksustamisel maksustatava tulu hulka arvata tuluosa, mida selle lepingu kohaselt võib maksustada Eesti;

b) kui Jersey resident saab tulu, mida selle lepingu kohaselt võib maksustada Eestis, lubab Jersey selle residendi tulust maha arvata summa, mis võrdub Eestis tasutud tulumaksuga. Mahaarvatav summa ei ületa tulumaksu seda osa, mis on arvutatud enne maksusumma mahaarvamist Eestis maksustatavalt tulult ja

c) olenemata punktist b vabastab Jersey maksust dividendi, mille Eesti residendist äriühing on maksnud Jersey residendist äriühingule, kui Jersey residendist äriühingule kuulub vähemalt 10 protsenti Eesti residendi osa- või aktsiakapitalist.

2.   Eesti residendi puhul välditakse topeltmaksustamist järgmiselt:

a) kui Eesti resident saab tulu, mida selle lepingu kohaselt on maksustatud Jerseys,  vabastab Eesti selle tulu maksust, arvestades punkti b; ja

b) kui Eesti residendi tulu on selle lepingu kohaselt Eestis maksust vabastatud, võib Eesti sellest hoolimata residendi ülejäänud maksukoormuse arvutamisel vabastatud tulu osa arvesse võtta.

 

Artikkel 22
Võrdne kohtlemine

1. Lepingupool maksustab teise lepingupoole kodanikku ja kohaldab talle maksustamisega kaasnevaid nõudeid samamoodi nagu oma kodanikule samadel asjaoludel.

2. Lepingupoole ettevõtja teises lepingupooles asuv püsiv tegevuskoht maksustatakse samadel alustel kui teise lepingupoole samal tegevusalal tegutsev ettevõtja.

3. Lepingupoole ettevõtja võib maksustatavat kasumit arvestades sellest maha arvata teise lepingupoole ettevõtjale makstud intressi, litsentsitasu ja muu väljamakse samadel alustel nagu oma lepingupoole residendi puhul; sätet ei kohaldata artikli 9 lõikes 1, artikli 11 lõikes 5 ega artikli 12 lõikes 5 nimetatud juhtudel.

4. Lepingupoole ettevõtjat, milles teise lepingupoole residendil on otsene või kaudne osalus, ei maksustata kõrgemalt ega esitata talle maksustamisega seotud lisanõudeid võrreldes sama lepingupoole samalaadse ettevõtjaga.

5. Seda artiklit ei tõlgendata kui lepingupoole kohustust võimaldada teise lepingupoole residendile tema perekonnaseisu või perekondlike kohustuste tõttu samasugust maksusoodustust, -vabastust või -vähendust, mida ta võimaldab oma residendile.

6. Seda artiklit kohaldatakse olenemata artiklist 2 kõigile maksudele.

 

Artikkel 23
Vastastikuse kokkuleppe menetlus

1. Kui isik arvab, et lepingupoole tegevus põhjustab või võib põhjustada tema sellist maksustamist, mis ei ole lepinguga kooskõlas, võib ta lepingupoolte seadustest sõltumata esitada kaebuse oma lepingupoole pädevale ametiisikule; kui tema kaebuse suhtes tuleb kohaldada artikli 22 lõiget 1, esitab ta asja menetlemiseks selle lepingupoole pädevale ametiisikule, mille kodanik ta on. Kaebus esitatakse menetlemiseks kolme aasta jooksul alates päevast, millal saadi teada lepingut rikkuvat maksustamist põhjustavast tegevusest.

2. Kui kaebus on pädeva ametiisiku arvates õigustatud ja ta ei leia rahuldavat lahendust, püüab ametiisik kaebuse lahendada vastastikusel kokkuleppel teise lepingupoole pädeva ametiisikuga, järgides põhimõtet, et lepingut rikkuvat maksustamist tuleb vältida. Kokkulepe tuleb saavutada kahe aasta jooksul arvates pädeva ametiisiku küsimuse ametlikust tõstatamisest ja saavutatud kokkulepe täidetakse lepingupoolte õiguses ettenähtud ajapiirangut kohaldamata.

3. Lepingupoolte pädevad ametiisikud püüavad lepingu tõlgendamisel ja kohaldamisel tekkivad küsimused lahendada vastastikusel kokkuleppel. Topeltmaksustamise vältimiseks võivad nad teineteisega konsulteerida ka lepingus käsitlemata juhtudel.

4. Lepingupoolte pädevad ametiisikud võivad eelmistes lõigetes käsitletud kokkuleppele jõudmiseks suhelda teineteisega vahetult, sealhulgas pädevatest ametiisikutest või nende esindajatest moodustatud ühiskomisjoni kaudu.

 

Artikkel 24
Teabevahetus

1. Lepingupoolte pädevad ametiisikud vahetavad lepingu täitmiseks ja riigisiseste õigusaktide kohaldamiseks eeldatavalt asjakohast teavet lepingus nimetatud maksude kohta tingimusel, et maksustamine ei ole lepinguga vastuolus. Artikkel 1 teabevahetust ei piira.

2. Lepingupool käsitab teisest lepingupoolest lõike 1 alusel saadud teavet salajasena samamoodi nagu oma seaduste alusel saadud teavet; teave antakse üksnes isikule ja ametivõimule (sealhulgas kohtud ja haldusasutused), kes lõikes 1 viidatud makse määrab, kogub või sisse nõuab või maksudega seotud kaebusi lahendab või teostab eeltoodu üle järelevalvet. Teavet kasutatakse ainult eelloetletud eesmärkidel. Teavet võib avaldada avalikul kohtuistungil või kohtuotsuses.

3. Lõikeid 1 ja 2 ei tõlgendata lepingupoole kohustusena:
     a) rakendada haldusabinõusid, mis on vastuolus lepingupoolte seaduste ja halduspraktikaga;
     b) anda teavet, mis ei ole lepingupoolte seaduste alusel või tavapärases haldusmenetluses kättesaadav;      c) anda teavet, mis sisaldab äri- või kutsesaladust või tootmisprotsessi käsitlevaid salajasi andmeid, või teavet, mille avaldamine on vastuolus avaliku korraga (ordre public).

4. Kui lepingupool on selle artikli kohaselt taotlenud teavet, siis teine lepingupool võtab nõutud teabe saamiseks meetmeid ka juhul, kui see teine lepingupool ei vaja sellist maksualast teavet enda tarbeks. Eelmises lauses sätestatud kohustus on piiratud lõikega 3, kuid seda piirangut ei või ühelgi juhul tõlgendada kui lepingupoole õigust keelduda teabe andmisest ainult riigisisese huvi puudumise tõttu.

5. Lõiget 3 ei tõlgendata lepingupoole võimalusena keelduda teabe andmisest ainult seetõttu, et teabe valdaja on krediidiasutus, mõni muu finantsasutus, esindaja, usaldusisik, varahaldur või teave puudutab osalust isikus.

 

Artikkel 25
Diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse töötaja

Lepingut ei kohaldata diplomaatilise esinduse ega konsulaarasutuse töötaja rahalistele soodustustele, mis on ette nähtud rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud normide ja erikokkulepete alusel.

 

Artikkel 26
Lepingu jõustumine

1. Lepingupooled edastavad teineteisele teate lepingu jõustumiseks vajaliku riigisisese menetluse lõpetamise kohta. Leping jõustub hilisema teate kuupäeval.

2. Lepingut kohaldatakse:
     a) lepingu jõustumisele järgneva aasta 1. jaanuarist saadud tulult kinnipeetava maksu suhtes;
     b) lepingu jõustumisele järgneva aasta 1. jaanuaril või hiljem algaval majandusaastal saadud tulult tasutava muu maksu suhtes.

 

Artikkel 27
Lepingu lõpetamine

Leping on jõus, kuni lepingupool selle lõpetab, mida võib teha, kui sellest on kirjalikult ette teatanud vähemalt kuus kuud enne kalendriaasta lõppu. Sel juhul ei kohaldata lepingut:
     a) teate edastamisele järgneva aasta 1. jaanuarist saadud tulult kinnipeetava maksu suhtes;
     b) teate edastamisele järgneva aasta 1. jaanuaril või hiljem algaval maksustamisaastal saadud tulult tasutava muu maksu suhtes.

Selle kinnituseks on valitsuste volitatud isikud lepingule alla kirjutanud.

Koostatud 21. detsembril 2010. aastal Londonis kahes eksemplaris eesti ja inglise keeles; tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamiserinevuse korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi nimel

Jersey nimel

Urmas PAET

Philip OZOUF

 

 

AGREEMENT BETWEEN
JERSEY AND
THE REPUBLIC OF ESTONIA
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

 

Article 1
PERSONS COVERED

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Parties.

 

Article 2
TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Party or its local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property.

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
      a) in the case of Jersey, the income tax;
      b) in the case of Estonia, the income tax.

4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Parties shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.

 

Article 3
GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term "Jersey" means the Bailiwick of Jersey, including its territorial sea;

b) the term "Estonia" means the Republic of Estonia; and, when used in the geographical sense, means the territory of Estonia and any other area adjacent to the territorial waters of Estonia within which, under the laws of Estonia and in accordance with international law, the rights of Estonia may be exercised with respect to the sea bed and its sub-soil and their natural resources;

c) the terms "a Party" and "the other Party" mean Jersey or Estonia as the context requires; the term “Parties” means Jersey and Estonia;

d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

e) the term "company" means any legal person or any entity that is treated as a legal person for tax purposes;

f) the term “enterprise” applies to the carrying on of any business;

g) the terms "enterprise of a Party" and "enterprise of the other Party" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Party and an enterprise carried on by a resident of the other Party;

h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Party, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Party;

i) the term "business” includes the performance of professional services and of other activities of an independent character;

j) the term "competent authority" means:
      (i) in the case of Jersey, the Treasury and Resources Minister or his authorised representative, and;
      (ii) in the case of Estonia, the Minister of Finance or his authorised representative;

k) the term "national", in relation to a Party, means:
      (i) any individual possessing the nationality or citizenship of a Party, and;
      (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Party.

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

 

Article 4
RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Party" means any person who, under the laws of that Party, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that Party, any local authority thereof and any pension fund or pension scheme recognised by that Party. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that Party in respect only of income from sources in that Party.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Parties, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Parties, he shall be deemed to be a resident only of the Party with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) if the Party in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Party, he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both Parties or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the Party of which he is a national;

d) if he is a national of both Parties or of neither of them, the competent authorities of the Parties shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Parties, the competent authorities of the Parties shall settle the question by mutual agreement having regard to such factors as the place of effective management and the place of incorporation.

 

Article 5
PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:
     a) a place of management;
     b) a branch;
     c) an office;
     d) a factory;
     e) a workshop, and
     f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies, is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Party an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Party in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise of a Party shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Party merely because it carries on business in that Party through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, and conditions are made or imposed between that enterprise and the agent in their commercial and financial relations which differ from those which would have been made between independent enterprises, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7. The fact that a company which is a resident of a Party controls or is controlled by a company which is a resident of the other Party, or which carries on business in that other Party (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

Article 6
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Party from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Party may be taxed in that other Party.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Party in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, any rights of claim in respect of immovable property, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise.

 

Article 7
BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Party shall be taxable only in that Party unless the enterprise carries on business in the other Party through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Party but only so much of them as are attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Party carries on business in the other Party through a permanent establishment situated therein, there shall in each Party be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Party in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Party to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Party from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

Article 8
SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. The profits of an enterprise of a Party from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Party.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

Article 9
ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

a)   an enterprise of a Party participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Party, or

b)   the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Party and an enterprise of the other Party,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Party includes in the profits of an enterprise of that Party, and taxes accordingly, profits on which an enterprise of the other Party has been charged to tax in that other Party and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Party if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Party shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Parties shall if necessary consult each other.

 

Article 10
DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Party to a resident of the other Party and beneficially owned by that resident of the other Party shall be taxable only in that other Party.

2. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Party of which the company making the distribution is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Party, carries on business in the other Party of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

4. Where a company which is a resident of a Party derives profits or income from the other Party, that other Party may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Party or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other Party, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Party.

 

Article 11
INTEREST

1. Interest arising in a Party and beneficially owned by a resident of the other Party shall be taxable onlyin that other Party.

2. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purposes of this Article.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Party, carries on business in the other Party in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

4. Interest shall be deemed to arise in a Party when the payer is a resident of that Party. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Party or not, has in a Party a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Party in which the permanent establishment is situated.

5. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Party, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

 

Article 12
ROYALTIES

1. Royalties arising in a Party and beneficially owned by a resident of the other Party shall be taxable only in that other Party.

2. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Party, carries on business in the other Party in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

4. Royalties shall be deemed to arise in a Party when the payer is a resident of that Party. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Party or not, has in a Party a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Party in which the permanent establishment is situated.

5. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Party, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

 

Article 13
CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Party from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Party may be taxed in that other Party.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Party has in the other Party, including such gains from the alienation of such a permanent establishment, may be taxed in that other Party.

3. Gains derived by an enterprise of a Party operating ships or aircraft in international traffic from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Party.

4. Gains derived by a resident of a Party from the alienation of shares deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Party may be taxed in that other Party.

5. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Party of which the alienator is a resident.

 

Article 14
INCOME FROM EMPLOYMENT

1. Subject to the provisions of Articles 15, 17 and 18, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Party in respect of an employment shall be taxable only in that Party unless the employment is exercised in the other Party. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Party.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Party in respect of an employment exercised in the other Party shall be taxable only in the first-mentioned Party if:

a) the recipient is present in the other Party for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Party, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other Party.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Party, may be taxed in that Party.

 

Article 15
DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Party in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Party may be taxed in that other Party.

 

Article 16
ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, income derived by a resident of a Party as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Party, may be taxed in that other Party.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in the Party in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities exercised in a Party by an entertainer or a sportsman if the visit to that Party is wholly or mainly supported by public funds of one or both of the Parties or local authorities thereof.  In such case, the income shall be taxable only in the Party of which the entertainer or a sportsmanis a resident.

 

Article 17
PENSIONS

Pensions paid to a resident of a Party shall be taxable only in that Party.

 

Article 18
GOVERNMENT SERVICE

1. Salaries, wages and other similar remuneration, paid by a Party or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Party or authority shall be taxable only in that Party.  However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Party if the services are rendered in that Party and the individual is a resident of that Party who:
      a) is a national of that Party; or
      b) did not become a resident of that Party solely for the purpose of rendering the services.

2. The provisions of Articles 14, 15 and 16 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Party or a local authority thereof.

 

Article 19
STUDENTS

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Party a resident of the other Party and who is present in the first-mentioned Party solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that Party, provided that such payments arise from sources outside that Party.

 

Article 20
OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Party, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that Party.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Party, carries on business in the other Party through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

 

Article 21
METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. In the case of Jersey, double taxation shall be avoided as follows:

a)   when imposing tax on its residents Jersey may include in the basis upon which such taxes are imposed the items of income, which, according to the provisions of this Agreement, may be taxed in Estonia;

b)   where a resident of Jersey derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Estonia, Jersey shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Estonia.  Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Estonia, and;

c)   notwithstanding the provisions of subparagraph b), where a company which is a resident of Jersey holds at least 10 percent of the capital of a company which is a resident of Estonia, Jersey shall exempt from tax the dividends paid to the company which is a resident of Jersey by the company which is a resident of Estonia.

2. In the case of a resident of Estonia, double taxation shall be avoided as follows:

a) where a resident of Estonia derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, has been taxed in Jersey, Estonia shall, subject to the provisions of subparagraph b), exempt such income from tax, and;

b) where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of Estonia is exempt from tax in Estonia, Estonia may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

 

Article 22
NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Party shall not be subjected in the other Party to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other Party in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Party has in the other Party shall not be less favourably levied in that other Party than the taxation levied on enterprises of that other Party carrying on the same activities.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 5 of Article 11, or paragraph 5 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Party to a resident of the other Party shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Party.

4. Enterprises of a Party, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Party, shall not be subjected in the first-mentioned Party to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Party are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall not be construed as obliging a Party to grant to residents of the other Party any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

 

Article 23
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Parties result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Parties, present his case to the competent authority of the Party of which he is a resident, or if his case comes under paragraph 1 of Article 22, to that of the Party of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. An agreement shall be reached within a period of two years after the question was formally raised by the competent authority and the agreement shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Parties.

3. The competent authorities of the Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

 

Article 24
EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Parties shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes covered by this Agreement, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement.  The exchange of information is not restricted by Article 1.

2. Any information received under paragraph 1 by a Party shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Party and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above.  Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Party the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Party;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Party;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Party in accordance with this Article, the other Party shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Party may not need such information for its own tax purposes.  The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Party to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Party to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

 

Article 25
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Article 26
ENTRY INTO FORCE

1. Each Party shall notify the other Party of the completion of the procedures required by its laws for the bringing into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications.

2. The provisions of the Agreement shall have effect:

a) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after the first day of January next following the year in which the Agreement enters into force;

b) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January next following the year in which the Agreement enters into force.

 

Article 27
TERMINATION

This Agreement shall remain in force until terminated by a Party but either Party may terminate the Agreement by giving to the other Party written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

a) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after the first day of January next following the year in which the notice is given;

b) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any taxation year beginning on or after the first day of January next following the year in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at London, 21st of December 2010, in the English and Estonian languages, both texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall prevail.

 

For the Government of Jersey

For the Government of the Republic of Estonia

Philip OZOUF

Urmas PAET

 /otsingu_soovitused.json