Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vahelise 18. septembril 2006 Singapuris allakirjutatud tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokoll

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2012
Avaldamismärge:RT II, 16.12.2011, 4

Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vahelise 18. septembril 2006 Singapuris allakirjutatud tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokoll

Vastu võetud 03.02.2011

Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vahelise 18. septembril 2006 Singapuris allakirjutatud tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus

Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping 

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi valitsus ja Singapuri Vabariigi valitsus,

soovides muuta Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vahelist 18. septembril 2006 Singapuris allakirjutatud tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingut (edaspidi leping),

on kokku leppinud järgmises.

ARTIKKEL I

Lepingu artikli 26 tekst kustutatakse ja asendatakse järgnevaga:

„1. Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud vahetavad lepingu täitmiseks ja riigisiseste õigusaktide kohaldamiseks eeldatavalt asjakohast teavet lepinguosalises riigis või selle kohaliku omavalitsuse üksuses kehtestatud maksude kohta tingimusel, et maksustamine ei ole lepinguga vastuolus. Artiklid 1 ja 2 teabevahetust ei piira.

2. Lepinguosaline riik käsitab teisest lepinguosalisest riigist lõike 1 alusel saadud teavet salajasena samamoodi nagu oma seaduste alusel saadud teavet; teave antakse üksnes isikule ja ametivõimule (sealhulgas kohtud ja haldusasutused), kes lõikes 1 viidatud makse määrab, kogub või sisse nõuab või maksudega seotud kaebusi lahendab või teostab eeltoodu üle järelevalvet. Teavet kasutatakse ainult eelloetletud eesmärkidel. Teavet võib avaldada avalikul kohtuistungil või kohtuotsuses.

3. Lõikeid 1 ja 2 ei tõlgendata lepinguosalise riigi kohustusena:

a) rakendada haldusabinõusid, mis on vastuolus lepinguosaliste riikide seaduste ja halduspraktikaga;

b) anda teavet, mis ei ole lepinguosaliste riikide seaduste alusel või tavapärases haldusmenetluses kättesaadav;

c) anda teavet, mis sisaldab äri- või kutsesaladust või tootmisprotsessi käsitlevaid salajasi andmeid, või teavet, mille avaldamine on vastuolus avaliku korraga (ordre public).

4. Kui lepinguosaline riik on selle artikli sätete kohaselt taotlenud teavet, siis teine lepinguosaline riik võtab nõutud teabe saamiseks meetmeid ka juhul, kui see teine lepinguosaline riik ei vaja sellist maksualast teavet enda tarbeks. Eelmises lauses sätestatud kohustus on piiratud lõikega 3, kuid seda piirangut ei või ühelgi juhul tõlgendada kui lepinguosalise riigi õigust keelduda teabe andmisest ainult riigisisese huvi puudumise tõttu.

5. Lõiget 3 ei tõlgendata lepinguosalise riigi võimalusena keelduda teabe andmisest ainult seetõttu, et teabe valdaja on krediidiasutus, mõni muu finantsasutus, esindaja, usaldusisik, varahaldur või teave puudutab osalust isikus.”

 

ARTIKKEL II

Eesti edastab Singapurile diplomaatiliste kanalite kaudu teate protokolli jõustumiseks vajaliku riigisisese menetluse lõpetamise kohta. Pärast nimetatud teate saamist, kui protokolli jõustamiseks vajalikud nõuded on Singapuril täidetud, teavitab ta sellest Eestit. Protokoll jõustub 30 päeva pärast Singapurilt Eestile saadetud teate kuupäeva.

 

ARTIKKEL III

Protokoll moodustab lepingu lahutamatu osa ning kehtib sama kaua kui leping.

Selle kinnituseks on volitatud isikud protokollile alla kirjutanud.

Koostatud 3. veebruaril 2011 New Yorgis kahes eksemplaris eesti ja inglise keeles, mõlemad tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamiserinevuse korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Singapuri Vabariigi valitsuse nimel

Urmas Paet

Vanu Gopala Menon

 

PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF
FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME SIGNED AT SINGAPORE ON 18 SEPTEMBER 2006

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Singapore,

Desiring to amend the Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Singapore for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at Singapore on 18 September 2006 (hereinafter referred to as “Agreement”),

Have agreed as follows:

Article I

The text of Article 26 of the Agreement is deleted and replaced by the following:

“1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with the provisions of this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 of this Article but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

 

ARTICLE II

Estonia shall notify Singapore, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Protocol. Upon such notification, when the necessary requirements for entry into force of this Protocol in Singapore have been complied with, Singapore shall notify Estonia through diplomatic channels. The Protocol shall enter into force 30 days after the date of notification made by Singapore to Estonia.

 

ARTICLE III

This Protocol shall form an integral part of the Agreement and shall remain in force as long as the Agreement remains in force.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New York on this 3 day of February 2011, in the Estonian and English languages, both texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government
the Republic of Estonia

For the Government
the Republic of Singapore

Urmas Paet

Vanu Gopala Menon

 /otsingu_soovitused.json