Teksti suurus:

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 92, 527

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 31. oktoobri 2002. a otsusega nr 257

Vastu võetud 16. oktoobril 2002. a (õ)

Autoriõiguse seaduses (RT 1992, 49, 615; RT I 2000, 16, 109; 78, 497; 2001, 50, 289; 56, 335; 2002, 53, 336; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 46 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Paragrahv 47 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 47. All-litsents teose kasutamiseks

Teose kasutamiseks loa saanud isik võib lubada kolmandal isikul teost kasutada (anda all-litsentsi) ainult autori eelneval nõusolekul.»

§ 3. Paragrahvi 48:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Autorileping on autori või tema õigusjärglase ja teost kasutada sooviva isiku vaheline kokkulepe teose kasutamiseks, mille alusel autor või tema õigusjärglane annab teisele poolele üle oma varalised õigused või loa teose kasutamiseks lepingu tingimustega ettenähtud ulatuses ja korras.»;

2) täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Olemasoleva teose kasutamise korral litsentsilepingu alusel kohaldatakse autorilepingule võlaõigusseaduses (RT I 2001, 81, 487; 2002, 60, 374) litsentsilepingu kohta sätestatut, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.

(4) Uue teose loomise ja kasutamise korral kohaldatakse autorilepingule võlaõigusseaduses töövõtu kohta sätestatut, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.»

§ 4. Seadust täiendatakse §-ga 481 järgmises sõnastuses:

« § 481. Autorilepingu sisu

(1) Autorilepingus fikseeritakse:
1) teose kirjeldus (vorm, maht, nimetus jms);
2) üleantavad õigused, õigused, mille osas antakse luba, litsentsilepingu liik (liht- või ainulitsentsileping) ja all-litsentsi andmise õigus;
3) teose kasutamise viis ja territoorium;
4) autorilepingu kehtivuse tähtaeg ja teose kasutamise algustähtaeg.

(2) Autoritasu maksmise viis (protsent teose müügihinnast, konkreetselt kindlaksmääratud summa, protsent teose kasutamisel saadavast kasumist vms), tasu suurus, selle väljamaksmise tähtaeg ja kord määratakse autorilepingus poolte kokkuleppel.»

§ 5. Paragrahv 49 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 49. Autorilepingu vorm

(1) Autorileping peab olema sõlmitud kirjalikus vormis. Lihtlitsentsi andmine võib olla vormistatud ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

(2) Kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm ei ole kohustuslik lihtlitsentsi andmise korral lepingute suhtes teose avaldamise kohta perioodilises väljaandes või teatmeteoses ning suuliste teoste ühekordse edastamise kohta raadios ja televisioonis ning kaabellevivõrgus.»

§ 6. Paragrahv 53 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 53. Teose kasutamise algustähtaeg

Teose kasutamise algustähtaeg ei tohi ületada ühte aastat, alates autori poolt teose kasutajale üleandmise momendist, kui lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.»

§ 7. Paragrahvid 54 ja 55 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Paragrahv 56 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 56. Autorilepingu täitmine isiklikult

Autorilepingu puhul uue teose loomiseks on autor kohustatud looma teose isiklikult, kui lepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Teiste isikute kaasamine teose loomisele ja autorikollektiivi muutmine võivad toimuda vaid teose tellija eelneval nõusolekul.»

§ 9. Paragrahvi 57 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Uue teose loomiseks sõlmitud autorilepingu alusel loodud kujutava kunsti teos läheb üle tellija omandisse või valdusesse, kui lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.»

§ 10. Seadust täiendatakse §-ga 812 järgmises sõnastuses:

« § 812. Autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste tsiviilõiguslik kaitse

(1) Autor või autoriõigusega kaasnevate õiguste valdaja võib teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti õigusvastase kasutamise korral muu hulgas nõuda:
1) teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti õigusvastase kasutamisega tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist vastavalt võlaõigusseaduse §-le 1043;
2) teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti õigusvastase kasutamise lõpetamist ja edasisest rikkumisest hoidumist vastavalt võlaõigusseaduse §-le 1055;
3) teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti õigusvastase kasutamise teel saadu väljaandmist vastavalt võlaõigusseaduse §-dele 1037 ja 1039.

(2) Kui teos või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekt on autoriõigusakte rikkudes avalikustatud, reprodutseeritud, levitatud, muudetud jne, võib õigustatud isik nõuda:
1) teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti taastamist esialgsel kujul;
2) teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti koopia muutmist spetsiifiliste vahenditega või
3) piraatkoopia hävitamist.

(3) Käesoleva paragrahvi 2. lõike punktides 2 ja 3 sätestatut ei kohaldata arhitektuuriteose suhtes.

(4) Piraatkoopia üleandmine autorile, autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajale või nende esindajale ei ole lubatud.»

§ 11. Paragrahvi 89:

1) lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

2) täiendatakse lõigetega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

« (12) Käesoleva seaduse § 13 6. lõige jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

(13) Käesoleva seaduse § 271 jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI(õ) ÕIEND avaldatud RT I 2002, 94 ( Lugeda «Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse» (RT I 2002, 92, 527) vastuvõtmise kuupäevaks 16. oktoober 2002).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json