Teksti suurus:

Tollitariifiseaduse § 12 ja tolliseadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 92, 528

Tollitariifiseaduse § 12 ja tolliseadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 16.10.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 31. oktoobri 2002. a otsusega nr 258

§ 1. Tollitariifiseaduse (RT I 1997, 78/79, 1321; 1998, 31/32, 432; 1999, 82, 748; 2000, 84, 535; 2001, 88, 531) § 12 täiendatakse lõigetega 4–7 järgmises sõnastuses:

« (4) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt määratletud vähim arenenud riigist pärineva kauba suhtes Eestis rakendatav ühepoolse soodustollitariifi määr on null.

(5) Kui esinevad käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud tingimused, on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Kaubandus- ja Arengukonverentsi poolt määratletud arenguriigist ja sellega võrdsustatud muult territooriumilt pärineva kauba suhtes Eestis rakendatav ühepoolse soodustollitariifi määr pool enamsoodustusrežiimi tollitariifi määrast.

(6) Arenguriigist ja sellega võrdsustatud muult territooriumilt pärineva kauba suhtes kohaldatakse ühepoolse soodustollitariifi määra tingimustel, et selle riigi rahvamajanduse kogutoodang ühe elaniku kohta vastavalt Maailmapanga andmetele on väiksem Eesti vastavast näitajast ning kaupade import vastavast riigist kalendriaastas ei ületa 60 protsenti Eesti ja vastava riigi kogu kaubavahetusest.

(7) Nende vähim arenenud riikide ning arenguriikide ja nendega võrdsustatud muude territooriumide nimekirja, kust pärineva kauba suhtes rakendatakse käesolevas paragrahvis sätestatud ühepoolse soodustollitariifi määra, kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»

§ 2. Tolliseadustikus (RT I 2001, 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 46 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) käesoleva seadustiku § 38 lõike 3 punktis 5 nimetatud tariifsetele soodusmeetmetele allutatud kauba korral käesolevas seadustikus.»;

2) seadustikku täiendatakse §-dega 461 ja 46 2 järgmises sõnastuses:

« § 461. Soodustatud riigist pärineva kauba mõiste määratlus

(1) Tollitariifiseaduse mõttes vähim arenenud riigist, arenguriigist või sellega võrdsustatud muult territooriumilt (edaspidi soodustatud riik) pärineva kauba suhtes üldisest soodustussüsteemist tulenevate tariifsete soodustuste kohaldamiseks käsitatakse sellest riigist pärinevatena järgmisi kaupu:
1) soodustatud riigis täielikult saadud või toodetud kaup käesoleva seadustiku § 42 tähenduses;
2) soodustatud riigis toodetud kaup, milles on kasutatud sellest riigist mittepärinevat materjali, tingimusel, et materjali on soodustatud riigis piisavalt töödeldud käesoleva seadustiku § 462 tähenduses.

(2) Käesoleva seadustiku § 42 lõike 2 punkte 6 ja 7 kohaldatakse kauba sooduspäritolu tingimusena üksnes laeva suhtes:
1) mis vähemalt 50 protsendi ulatuses kuulub soodustatud riigi kodanikele või äriühingule, mille peakontor asub selles riigis ja mille juht või juhtkond, juhatuse või nõukogu esimees ning enamik mõlema organi liikmeid on selle riigi kodanikud. Äriühingu puhul peab vähemalt pool selle osadest või aktsiatest otseselt või kaudselt kuuluma nimetatud soodustatud riigile, selle avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele või kodanikele;
2) mille kapten ja ohvitserid on soodustatud riigi kodanikud;
3) mille meeskonnast vähemalt 75 protsenti on soodustatud riigi kodanikud.

§ 462. Soodustatud riigist mittepärineva materjali kasutamise tingimused

(1) Soodustatud riigis toodetud kaupa, milles on kasutatud sellest riigist mittepärinevat materjali, loetakse piisavalt töödelduks, kui kaup on läbinud olulise ja majanduslikult põhjendatud töötlemise või toimingu või soodustatud riigist mittepärinev materjal ei ületa teatud osa kaubast.

(2) Soodustatud riigist mittepärineva materjali töötlemisel loetakse ebapiisavaks käesoleva seadustiku § 43 lõikes 3 sätestatud toimingud ja täiendavalt järgmised toimingud:
1) jahutamine, säilitamine soola, vääveldioksiidi või mõne muu aine vesilahuses, värvimine, klaas- ja plasttaarasse villimine;
2) üht või mitut sorti toodete segamine, kui saadud segu üks või mitu komponenti ei vasta tingimustele, mis võimaldaksid neid käsitada soodustatud riigist pärinevatena;
3) kahe või enama käesoleva lõike punktides 1–2 nimetatud toimingu kombinatsioon, samuti nende kombinatsioon kahe või enama käesoleva seadustiku § 43 lõike 3 punktides 1–5 nimetatud toiminguga;
4) kaubatoormeks kasutatava looma tapmine.

(3) Töötlemis- ja muud toimingud, samuti teatud kaupade korral soodustatud riigist mittepärineva materjali osakaal, mille puhul kaup loetakse sooduspäritolu saamiseks piisavalt töödelduks, sätestatakse sooduspäritolu reeglites. Kauba sooduspäritolu reeglid kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»

§ 3. Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json