Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Keskkonnainvesteeringute Korporatsiooni (Nordic Environment Finance Corporation - NEFCO) vaheline leping NEFCO õigusliku staatuse kohta Eesti Vabariigis

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.02.2003
Avaldamismärge:RT II 2002, 32, 148

Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Keskkonnainvesteeringute Korporatsiooni (Nordic Environment Finance Corporation - NEFCO) vaheline leping NEFCO õigusliku staatuse kohta Eesti Vabariigis

(õ) 13.01.10 10:40

Lepingu ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

EESTI VABARIIGI JA NORDIC ENVIRONMENT FINANCE CORPORATION (PÕHJAMAADE KESKKONNAINVESTEERINGUTE KORPORATSIOONI) (NEFCO) VAHELINE LEPING NEFCO ÕIGUSLIKU STAATUSE KOHTA EESTI VABARIIGIS
Alla kirjutatud 5. novembril 2001. a Tallinnas


Eesti Vabariik ja Nordic Environment Finance Corporation (Põhjamaade Keskkonnainvesteeringute Korporatsioon) (edaspidi nimetatud «NEFCO»), edaspidi «pooled»,

arvestades, et NEFCO on mitmepoolne finantsinstitutsioon, mis on asutatud Taani Kuningriigi, Soome Vabariigi, Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi ja Rootsi Kuningriigi sõlmitud lepingu alusel tegevuseks, mis on oluliselt identne samalaadsete mitmepoolsete organisatsioonide tegevusega;

soovides luua NEFCO tegevusele Eesti Vabariigis soodsad tingimused;

tunnistades, et on vaja kaitsta NEFCO investeeringuid Eesti Vabariigis;

lähtudes NEFCO 29. oktoobri 1990. aasta deklaratsiooni põhimõtetest;

täheldades, et Eesti Vabariik on Põhjamaade Investeerimispangaga (mitmepoolne finantsinstitutsioon, mille asutasid samad riigid kui NEFCO) 21. jaanuaril 1994. aastal sõlminud lepingu pikaajalise koostöö aluste ja panga tegevuse kohta Eestis;

täheldades, et NEFCO tegevus on suunatud keskkonna seisundi parandamisele;

on sõlminud järgmise lepingu («leping»).

Artikkel 1. Mõisted

1.01. Käesolevas lepingus on kasutatud järgmisi mõisteid:
(a) «pooled» – NEFCO ja Eesti Vabariik;
(b) «tegevus» – NEFCO-poolne finantseerimine vastavalt oma põhimäärusele ja vahendite kasutajaga sõlmitud kirjaliku lepingule sealhulgas:
(i) laenud;
(ii) tagastamatu abi;
(iii) omakapitali investeeringud.
(c) «investeeringud» – kõik tegevusega seotud erinevad varad, sealhulgas:
(i) NEFCO ja kasusaaja vahel sõlmitud mis tahes lepingus ettenähtud rahalise väärtusega nõue või õigus;
(ii) äriühingute väärtpaberid või nende aktsiad ja osakud;
(iii) vallas- või kinnisvara või muu õigus, sealhulgas hüpoteek, kinnipidamisõigus või muu tagatis;
(iv) intellektuaalne vara või tööstusomand või immateriaalne aktiva;
(v) seaduse või lepinguga annetatud kontsessioonid.

Kapitali investeerimisvormi mis tahes muutmine ei muuda investeeringu laadi.
(d) «mitmepoolne finantsinstitutsioon» – Põhjamaade Investeerimispank (NIB), Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (IBRD, Maailmapank (WB)), Rahvusvaheline Finantskorporatsioon (IFC), Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) ning Euroopa Investeerimispank (EIB);
(e) «tulu» – investeeringult saadud tulu, mis muu hulgas sisaldab intresse, kapitalitulu, tasusid, dividende, kasumit või lõivusid.

Artikkel 2. NEFCO staatus Eestis

2.01. NEFCOl on Eestis täielik juriidilise isiku staatus. Ta kasutab juriidilise isiku õigusi, mis on tema tegevuseks vajalikud, sealhulgas vastavalt Eesti seadustele õigust:
(a) sõlmida lepinguid;
(b) saada ja välja maksta rahalisi vahendeid;
(c) omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisvara ning omada muid asjaõigusi, sealhulgas hüpoteek, kinnipidamisõigus või muu tagatis;
(d) algatada kohtuprotsesse.

Artikkel 3. Maksustamine

3.01. NEFCO ja tema tegevust, investeeringuid ja nendelt saadavat tulu ei maksustata tulumaksuga ega kapitalikasvu maksuga.

3.02. Kõik NEFCO tagastamatust abist rahastatud kaubad ja teenused vabastatakse kõigist tolli-, impordi-, ekspordi-, käibe- ja muudest maksudest ning samalaadsetest tasudest ja lõivudest.

3.03. Eespool sätestatule vaatamata peab projekti kohalik investor maksma käibemaksu, tollimaksu ning muid kaupadele ja teenustele kehtestatud samalaadseid makse maksevahenditelt, mille NEFCO on laenanud või annetanud avalikule sektorile.

Artikkel 4. Investeeringute ja tulude ülekandmine

4.01. Edaspidi nimetatud ülekandeid lubab Eesti Vabariik üldjuhul kohelda vähemalt sama soodsalt kui mitmepoolsete finantsinstitutsioonide investeeringutest tulenevaid ülekandeid, sealhulgas viivitusteta omandada ja üle kanda mis tahes vabalt konventeeritavat valuutat järgmises ulatuses:
(a) NEFCOle sellisest lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks makstud raha, mis on seotud tema tegevusega Eestis;
(b) NEFCO investeeringute kapital Eestis ja nendelt saadav tulu;
(c) investeeringute osalisest või täielikust likvideerimisest või müügist saadav tulu;
(d) seoses NEFCO tegevusega Eestis tema poolt palgatud isikute teenitud raha.

4.02. NEFCO investeeringute hulka kuuluvat vallasvara on lubatud Eestist takistamatult välja viia.

Artikkel 5. Sundvõõrandamine

5.01. Eesti Vabariik ei riigista ega võõranda ega võta mingeid muid samaväärseid meetmeid NEFCO investeeringute suhtes, välja arvatud juhul, kui:
(a) meetmeid võetakse riiklikes huvides ja vastavalt seadusele;
(b) meetmed pole diskrimineerivad;
(c) meetmetega kaasnevad eraldised adekvaatse ja tõhusa hüvituse maksmiseks. Hüvitatakse viivituseta ja investeeringu turuväärtuse ulatuses. Hüvitust saab vabalt üle kanda konverteeritavas valuutas. Ülekanne tehakse viivituseta.

Artikkel 6. Muud tingimused

6.01. Lepinguga reguleerimata küsimustes koheldakse NEFCO tegevust ja sellega seotud investeeringuid vähemalt sama soodsalt kui Eesti või mis tahes kolmanda riigi ettevõtja samalaadset tegevust ja investeeringuid, sealjuures kohaldatakse neist soodsamat juhtu.

6.02. Lepingu üldtingimusi kitsendamata võimaldab Eesti Vabariik NEFCOlt investeeringuid saanud Eesti juriidilistel isikutel takistamatult osta nende isikute ja NEFCO vahelise lepingu maksekohustuste täitmiseks ettenähtud valuutat.

6.03. Lepingus käsitlemata jäänud küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi ja mitmepoolsete finantsinstitutsioonide koostöö praktikale.

Artikkel 7. Vaidluste lahendamine

7.01. Mis tahes vaidlus käesoleva lepingu või selle lisaleppe kohaldamise või tõlgendamise üle, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, antakse lõplikuks lahendamiseks vahekohtule, mis koosneb kolmest vahekohtunikust: ühe vahekohtuniku määrab NEFCO ja teise Eesti Vabariigi valitsus ning need kaks vahekohtunikku määravad kolmanda liikme ja ühtlasi vahekohtu esimehe. Kui kuuekümne (60) päeva jooksul pärast poole vahekohtutaotluse saamist vajalikke määramisi ei ole tehtud, võib pool muu kokkuleppe puudumisel paluda seda teha Rahvusvahelise Kohtu esimehel.

7.02. Vahekohtumenetlus viikse läbi Pariisis, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

7.03 Vahekohus langetab otsuse häälteenamusega. Tehtud otsus on mõlemale poolele kohustuslik. Õigusemõistmisel jälgib ja rakendab kohus Rahvusvahelise Investeeringute Vaidluste Lahendamise Keskuse «Vahekohtu menetluskorda», mis on kinnitatud «Riikide ja teiste riikide kodanike vaheliste investeeringuvaidluste lahendamise konventsiooniga».

Artikkel 8. Lõppsätted

8.01. Leping jõustub päeval, millal Eesti Vabariigi Valitsus teatab kirjalikult NEFCOle, et kõik siseriiklikud nõuded lepingu jõustumiseks on täidetud.

8.02. Lepingu tingimused kehtivad alates käesoleva lepingu jõustumise päevast.

8.03. Lepingut võib muuta või täiendada poolte kirjalikul kokkuleppel.

8.04. Leping on sõlmitud tähtajatult ning jääb jõusse kaheteistkümneks (12) kuuks, arvates päevast, mil üks pool saab kätte teise poole kirjaliku teate otsusest leping lõpetada. Lepingu alusel enne lepingu lõpetamiskuupäeva alustatud tegevuse suhtes jäävad kehtima kõik lepingu tingimused seni, kuni kõik selle tegevusega seotud NEFCOga sõlmitud lepingute järgi makstavad summad on makstud ja täies ulatuses üle kantud, või seni, kuni NEFCOl on olnud mõistlikult aega korraldada oma tegevus ja varad.

8.05. Selle kinnituseks on täievolilised esindajad lepingule alla kirjutanud.

Koostatud Tallinnas 5. novembril 2001, neljas eksemplaris: kaks eesti ja kaks inglise keeles. Kummalgi poolel on üks eestikeelne ja üks ingliskeelne eksemplar. Vastuolu korral eesti- ja ingliskeelse teksti vahel prevaleerib ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi nimel Nordic Environment Finance Corporation
(Põhjamaade Keskkonnainvesteeringute Korporatsiooni nimel)
Siim KALLAS
Rahandusminister
Harro PITKÄNEN
Tegevdirektor
Solveig NORDSTRÖM
Asepresident

 

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ESTONIA AND NORDIC ENVIRONMENT FINANCE CORPORATION (“NEFCO”) ON THE LEGAL STATUS OF NEFCO IN ESTONIA

The Republic of Estonia and the Nordic Environment Finance Corporation (hereinafter called “NEFCO”), (the “Parties”).

Considering that NEFCO is a multilateral financial institution established through a treaty between the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden, with activities substantially identical to those of similar multilateral organizations;

Desiring to create favourable conditions for NEFCO’s activities in the territory of the Republic of Estonia;

Recognizing the need to protect NEFCO’s investments in the territory of the Republic of Estonia;

Referring to the principles laid out in the NEFCO declaration of 29 October, 1990, and;

Taking note that the Republic of Estonia on January 21, 1994 has entered into an agreement with Nordic Investment Bank (a multilateral financial institution owned by the same group of states as NEFCO) regarding the basis for long term cooperation and the legal status of Nordic Investment Bank in Estonia; and

Taking note of NEFCO’s activities being directed towards improving the state of the environment;

have entered into the following agreement (the “Agreement”):

Article 1. Definitions

1.01. For the purpose of this Agreement the following terms shall have the following meanings:
(a) the term «Parties» shall mean the Republic of Estonia and NEFCO;
(b) the term “Activities” shall mean financing made available by NEFCO in accordance with its Statutes, and under the terms and conditions as separately specified in written contracts between NEFCO and the respective beneficiaries, and which include:
(i) loans;
(ii) grants;
(iii) equity investments;
(c) the term “Investments” shall mean all kinds of assets related to the Activities, and which in particular, though not exclusively, include:
(i) title or claim to money under any agreement entered into between NEFCO and the beneficiary, or any activity having financial value;
(ii) securities of companies, or shares in the property of such companies;
(iii) movable and real property, and any other title including, but not limited to mortgages, liens and other collateral;
(iv) intellectual and industrial property and goodwill;
(v) business concessions conferred by law or under contract.

Any alteration of the form of invested assets shall have no effect on the nature of the Investment.
(d) the term “Multilateral Financial Institution” shall mean the Nordic Investment Bank (NIB), the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD, “the World Bank”), the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the International Finance Corporation (IFC) and the European Investment Bank (EIB);
(e) the term “Proceeds” shall mean the amounts yielded by an Investment and which in  particular, though not exclusively, include interest, capital gains, fees, dividends, profit or royalties.

Article 2. NEFCO’s Status in Estonia

2.01. NEFCO is acknowledged as a legal person in Estonia. It shall enjoy such legal status as may be necessary to carry out its Activities, and in particular the right, in accordance with the laws of Estonia, (a) to conclude contracts; (b) to receive and disburse funds; (c) to acquire and dispose of real and movable property and any other property rights including, but not limited to mortgages, liens and other collateral; and (d) to initiate legal proceedings.

Article 3. Tax Treatment

3.01. NEFCO and its Activities, Investments and the Proceeds from its Investments shall not be subject to income tax or tax on capital gains.

3.02. Any goods or services financed through grants by NEFCO in Estonia shall be exempt from any customs duties, import taxes, export taxes, value added taxes and other taxes or similar charges in the Republic of Estonia.

3.03. Notwithstanding what is said above payment of value-added tax, custom duties or similar charges on goods and services related to investments financed by loan or grant from NEFCO is the obligation of the local investor.

Article 4. Transfer of Investments and Proceeds

4.01. The Government of Estonia generally undertakes to accord to transfers specified here below a treatment no less favourable than accorded to transfers originating from Investments made by Multilateral Financial Institutions, and particularly shall allow without delay the purchase and transfer of any freely convertible currency to the extent of:
(a) funds received in payment of obligations under any agreements related of NEFCO’s Activities in Estonia;
(b) the capital of, and Proceeds from, NEFCO’s Investments in Estonia;
(c) the proceeds from the total or partial liquidation or sale of the Investments;
(d) the earnings of persons employed by NEFCO in connection with NEFCO’s Activities in Estonia.

4.02. The Government of Estonia shall also grant the right to free transfer from its Territory of movable property constituting part of NEFCO’s Investments.

Article 5. Expropriation

5.01. The Government of Estonia shall not take any measures of expropriation or nationalization or any other measures having effect equivalent to nationalization or expropriation against NEFCO’s Investments except under the following conditions:
(a) the measures are taken in the public interest and under due process of law;
(b) the measures are not discriminatory;
(c) the measures are accompanied by provisions for the payment of adequate and effective compensation. Such compensation shall be made without delay and amount to the market value of the Investments affected. The compensation shall be freely transferable in convertible currencies. The transfer shall be effected without delay.

Article 6. Other Provisions

6.01. In the respects not specifically regulated in this Agreement, NEFCO shall, as regards matters related to its Activities and Investments in connection therewith, be subject to treatment no less favourable than that accorded to similar activities by, and investments of, Estonian companies, or companies of any third state, whichever is more favourable.

6.02. Without limiting the general provisions stipulated elsewhere in this Agreement, the  Government of Estonia shall secure for Estonian entities, which have received financing from NEFCO, free access to purchase of any applicable currency for the payment of the obligations under the agreements between NEFCO and such entities.

6.03. To the extent not covered by this Agreement, common practice for cooperation with Multilateral Financial Institutions shall apply.

Article 7. Dispute Resolution

7.01. Any dispute between the parties to this Agreement concerning the interpretation or application of this Agreement or any supplementary arrangement, which is not settled by negotiation, shall be referred for final decision to a tribunal of three arbitrators: one to be appointed by NEFCO, one to be appointed by the Government of the Republic of Estonia, and the third, who shall be the chairman of the tribunal, to be appointed by the first two arbitrators. If, within a period of sixty (60) days from the receipt by either party of the request for arbitration, the necessary appointments have not been made, either party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments.

7.02. The venue for arbitration proceedings shall be Paris, unless the parties shall agree otherwise.

7.03. The arbitration tribunal shall reach its decisions by a majority vote. Such decision shall be binding on both parties. In its jurisdiction the tribunal shall apply and observe the Rules of Procedure for Arbitration Proceedings of the International Centre of the Settlement of Investment Disputes, established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (the “ICSID Rules”).

Article 8. Final Clauses

8.01. The Agreement shall enter into force on the day on which the Government of the Republic of Estonia shall have notified NEFCO in writing about the fulfilment of the national  provision necessary for the Agreement to enter into force.

8.02. The provisions of this Agreement shall have effect from the date of entry into force of the Agreement.

8.03. This Agreement may be amended or revised by written consent of the Parties.

8.04. This Agreement is concluded for an indefinite time period and shall remain in force for twelve (12) months after the receipt by either party of a written notification by the other party of its decision to terminate this Agreement. With respect to Activities entered into prior to the date of termination of this Agreement, the provisions of all the other Articles of this Agreement shall continue to be effective until all amounts payable to NEFCO under the contracts signed in connection with such Activities shall have been paid and transferred in full and otherwise until NEFCO has had a reasonable time for settlement of its affairs and disposal of its assets in the Republic of Estonia.

8.05. In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done in Tallinn 5th November 2001, in four originals, two in Estonian and two in English. Both parties keep one of each. In case of discrepancy, the English language shall prevail.

 

For the Republic of Estonia

For Nordic Environment Finance Corporation

By: Siim KALLAS
Minister of Finance
By: Harro PITKÄNEN
Managing Director
By: Solveig NORDSTRÖM
Vice President

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Riigikogu.

 

/otsingu_soovitused.json