Teksti suurus:

Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 1997. aasta 15.-17. septembril Montrealis tehtud parandused

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2003
Avaldamismärge:RT II 2002, 32, 149

Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 1997. aasta 15.-17. septembril Montrealis tehtud parandused

(õ) 13.01.10 10:55

Protokolli paranduste ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Artikkel 1:
MUUDATUSED

A. Artikli 4 lõige 1 qua

Peale protokolli artikli 4 lõiget 1 ter lisatakse järgmine lõige:

«1 qua. Ühe aasta jooksul arvates käesoleva lõike jõustumisest keelavad pooled lisas E loetletud kontrollitavate ainete impordi riikidest, kes ei ole protokolliga ühinenud.»

B. Artikli 4 lõige 2 qua

Peale protokolli artikli 4 lõiget 2 ter lisatakse järgmine lõige:

«2 qua. Ühe aasta möödumisel käesoleva lõike jõustumisest keelavad pooled lisas E loetletud kontrollitavate ainete ekspordi riikidesse, kes ei ole protokolliga ühinenud.»

C. Artikli 4 lõiked 5, 6 ja 7

Protokolli artikli 4 lõigetes 5, 6 ja 7 asendatakse sõnad «ning lisa C II grupis» sõnadega «lisa C II grupis ja lisas E».

D. Artikli 4 lõige 8

Protokolli artikli 4 lõikes 8 asendatakse sõnad: «artikkel 2G» sõnadega «artiklid 2G ja 2H».

E. Artikkel 4A: pooltevahelise kaubavahetuse kontrollimine

Protokolli lisatakse artiklina 4A järgmine tekst:

«1. Kui vaatamata rakendatavatele meetmetele ei ole pool võimeline kõrvaldama kontrollitavat ainet kasutusest kehtestatud tähtaja jooksul ega täitma temale protokolliga pandud kohustust lõpetada selle aine tootmine riigisiseseks kasutuseks muudes valdkondades kui need, mida poolte kokkuleppe alusel peetakse oluliselt tähtsaks, keelustab pool selle aine kasutatud, ringlussevõetud ja taaskasutamiseks mõeldud koguste ekspordi, välja arvatud hävitamiseks mõeldud kogused.

2. Lõige 1 kehtib ilma, et see piiraks konventsiooni artikli 11 mõju ja protokolli artikli 8 kohaselt väljatöötatud protokolli nõuete järgimata jätmise protseduuri.»

F. Artikkel 4B: litsentsimine

Protokollile lisatakse artiklina 4B järgmine tekst:

«1. Pool kehtestab ja rakendab 1. jaanuarist 2000 või hiljemalt kolme kuu jooksul pärast selle artikli tema kohta kehtima hakkamist lisades A, B, C ja E märgitud uute, kasutatud, taaskasutatud ja taasväärtustatud kontrollitavate ainete impordi ja ekspordi litsentsimise.

2. Olenemata lõikest 1, võib pool, kes tegutseb artikli 5 lõike 1 kohaselt ja otsustab, et ei ole võimeline kehtestama ja rakendama lisades C ja E nimetatud ainete impordi ja ekspordi litsentsimist, viivitada selle tegevusega vastavalt kuni 1. jaanuarini 2005 ja 1. jaanuarini 2002.

3. Pool annab kolme kuu jooksul pärast litsentsimise süsteemi juurutamist sekretariaadile aru süsteemi kehtestamisest ja toimimisest.

4. Sekretariaat valmistab perioodiliselt ette ja saadab kõikidele pooltele litsentsimise süsteemi aruande esitanud poolte nimekirja, edastab sellekohase info arvesse võtmiseks rakenduskomiteele ja asjakohased soovitused pooltele.»

Artikkel 2:
SEOS 1992. A MUUDATUSEGA

Käesoleva muudatuse ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja ei või deponeerida ükski riik ega regionaalne majandusintegratsiooni organisatsioon, kui ta ei ole poolte neljandal koosolekul 25. novembril 1992. a Kopenhaagenis vastu võetud muudatuse kohta varem või käesoleva muudatusega samal ajal deponeerinud sellist kirja.

Artikkel 3:
JÕUSTUMINE

1. Käesolev muudatus jõustub 1. jaanuaril 1999, eeldusel et vähemalt 20 riiki või regionaalset majandusintegratsiooni organisatsiooni, kes on osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli pooled, on deponeerinud oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirja. Kui selleks kuupäevaks ei ole nimetatud tingimus täidetud, jõustuvad muudatused üheksakümnendal päeval pärast kuupäeva, mil need täidetakse.

2.  Lõiget 1 kohaldades ei käsitata regionaalse majandusintegratsiooni organisatsiooni deponeeritud dokumenti tema liikmesriigi dokumendi lisana.

3.  Pärast käesoleva muudatuse jõustumist lõike 1 kohaselt jõustub see iga protokolli poole suhtes üheksakümnendal päeval pärast tema ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirja deponeerimist.

 

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ADOPTED BY THE NINTH MEETING OF THE PARTIES
(Extracted from Annex IV of the Report of the Ninth Meeting of the Parties to the Montrel Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)


Article 1:
AMENDMENT

A. Article 4, paragraph 1 qua.

The following paragraph shall be inserted after paragraph 1  ter of Article 4 of the Protocol:
1 qua. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substance in Annex E from any State not party to this Protocol.

B. Article 4, paragraph 2 qua.

The following paragraph shall be inserted after paragraph 2  ter of Article 4 of the Protocol:
2 qua. Commencing one year after the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of the controlled substance in Annex E to any State not party to this Protocol.

C. Article 4, paragraphs 5, 6 and 7

In paragraphs 5, 6 and 7 of Article 4 of the Protocol, for the words: and Group II of Annex C there shall be substituted: Group II of Annex C and Annex E.

D. Article 4, paragraph 8

In paragraph 8 of Article 4 of the Protocol, for the words: Article 2G there shall be substituted: Articles 2G and 2H.

E. Article 4A: Control of trade with Parties

The following Article shall be added to the Protocol as Article 4A:
1. Where, after the phase-out date applicable to it for a controlled substance, a Party is unable, despite having taken all practicable steps to comply with its obligation under the Protocol, to cease production of that substance for domestic consumption, other than for uses agreed by the Parties to be essential, it shall ban the export of used, recycled and reclaimed quantities of that substance, other than for the purpose of destruction.
2. Paragraph 1 of this Article shall apply without prejudice to the operation of Article 11 of the Convention and the non-compliance procedure developed under Article 8 of the Protocol.

F. Article 4B: Licensing

The following Article shall be added to the Protocol as Article 4B:
1. Each Party shall, by 1 January 2000 or within three months of the date of entry into force of this Article for it, whichever is the later, establish and implement a system for licensing the import and export of new, used, recycled and reclaimed controlled substances in Annexes A, B, C and E.
2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, any Party operating under paragraph 1 of Article 5 which decides it is not in a position to establish and implement a system for licensing the import and export of controlled substances in Annexes C and E, may delay taking those actions until 1 January 2005 and 1 January 2002, respectively.
3. Each Party shall, within three months of the date of introducing its licensing system, report to the Secretariat on the establishment and operation of that system.
4. The Secretariat shall periodically prepare and circulate to all Parties a list of the Parties that have reported to it on their licensing systems and shall forward this information to the Implementation Committee for consideration and appropriate recommendations to the Parties.

Article 2:
RELATIONSHIP TO THE 1992 AMENDMENT

No State or regional economic integration organization may deposit an instrument of ratification, acceptance, approval or accession to this Amendment unless it has previously, or simultaneously, deposited such an instrument to the Amendment adopted at the Fourth Meeting of the Parties in Copenhagen, 25 November 1992.

Article 3:
ENTRY INTO FORCE

1. This Amendment shall enter into force on 1 January 1999, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.

2. For the purposes of paragraph 1, any such instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

3. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraph 1, it shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Riigikogu.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json