Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokoll

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 17.11.2022, 2

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokoll

Vastu võetud 19.10.2020

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokolli ratifitseerimise seadus

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkulepe


Eesti Vabariigi valitsus ja Ameerika Ühendriikide valitsus (edaspidi pooled),

tunnistades, et 11. detsembril 2008 Tallinnas allakirjutatud Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkulepe (edaspidi kokkulepe) kaotas kehtivuse 26. oktoobril 2019, ning

toimides vastavalt lepingu artikli 10 lõikele 2,

on kokku leppinud järgmises.

I artikkel

Kokkulepet pikendatakse kümne aasta võrra alates 26. oktoobrist 2019.


II artikkel

Artikli 1 lõige 3 asendatakse järgmise tekstiga:

Eelistatakse koostööd, mis võib edendada teaduse ja tehnoloogia vallas ühiste eesmärkide saavutamist, toetada avaliku ja erasektori teadus- ja arendusasutuste ning tööstusettevõtete koostööd ning kaasata teaduspõhiseid ettevõtteid sellistes valdkondades nagu teaduspõhise otsustamise edendamine, keskkonna ja loodusliku mitmekesisuse kaitsmine, merendus, energia, kosmos, globaalne terviseohutus, teadus- ja tehnoloogiaharidus, inseneriteadused, küberturvalisus, tehisintellekt, finantstehnoloogiad ning digitaalne valitsemine.


III artikkel

Kokkuleppe lisa A asendatakse järgmise tekstiga:

A LISA

INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

I. ÜLDSÄTTED

Pooled tagavad kokkuleppe ja selle rakenduslepingute alusel loodud või üleantud intellektuaalse omandi piisava ja tõhusa õiguskaitse. Intellektuaalse omandi õigused jaotatakse selle lisa kohaselt.

II. ULATUS

A. Lisa kehtib kogu koostöö kohta, mida tehakse kokkuleppe alusel, kui pooled või nende määratud isikud ei ole kokku leppinud teisiti.

B. Kokkuleppes mõistetakse intellektuaalset omandit 14. juulil 1967. aastal Stockholmis koostatud Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni asutamise konventsiooni artikli 2 tähenduses ja muus tähenduses, kui pooled on nii kokku leppinud.

C. Mõlemad pooled tagavad koostöös osalevate oma riigi isikutega sõlmitud lepingute või muude õiguslike vahendite abil teisele poolele võimaluse omandada intellektuaalse omandi õigusi lisas esitatud jaotuse kohaselt. Lisa ei muuda ega takista muul viisil poolte seaduste ja praktika alusel toimuvat õiguste jaotamist poole ja tema osalevate isikute vahel.

D. Kui kokkuleppes ei ole sätestatud teisiti, lahendatakse kokkuleppe alusel tekkinud intellektuaalse omandiga seotud vaidlused läbirääkimiste teel asjaomaste koostöös osalevate institutsioonide vahel või vajaduse korral poolte või nende määratud isikute vahel. Poolte kokkuleppel esitatakse vaidlus rahvusvahelise õiguse normide kohaselt vahekohtule siduva vahekohtu otsuse saamiseks. Kui pooled või nende määratud isikud ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti, juhindutakse UNCITRALi vahekohtureeglitest.

E. Kokkuleppe lõpetamine või lõppemine ei mõjuta lisast tulenevaid õigusi ega kohustusi.

III. ÕIGUSTE JAOTAMINE

A. Poolel on ülemaailmne õigus tagasivõtmatu ja tasuta lihtlitsentsi alusel tõlkida, reprodutseerida ja avalikult levitada monograafiaid, teadus- ja tehnoloogiaalaseid artikleid, ülevaateid ja raamatuid, mis on otseselt seotud kokkuleppe alusel toimuva koostööga. Kõigi selle sätte alusel avalikult levitatavate autoriõigusega kaitstud tööde koopiate puhul näidatakse ära töö autorite nimed, välja arvatud juhul, kui autor selgesti keeldub oma nime avaldamast.

B. Kõik intellektuaalse omandi õigused, välja arvatud need, mida on käsitletud III jao punktis A, jaotatakse järgmiselt:

1) Enne kui külalisteadlane osaleb käesoleva kokkuleppe alusel koostöös, võivad vastuvõttev pool või tema määratud isik ning pool või tema määratud isik, kes on külalisteadlase tööandja või rahastaja, läbi arutada ja kindlaks määrata külalisteadlase loodud intellektuaalse omandi õiguste jaotamise. Ilma sellise eelneva kokkuleppeta saavad külalisteadlased õigused, auhinnad, preemiad ja litsentsitasud vastuvõtvas institutsioonis rakendatava korra kohaselt. Käesoleva kokkuleppe alusel on külalisteadlane teadlane, kes külastab teise poole institutsiooni (vastuvõttev asutus) ja tegeleb tööga, mida kavandab üksnes vastuvõttev asutus.

2) a) Intellektuaalne omand, mille on koostöö käigus loonud ühe poole tööle võetud või rahastatud isikud ja mida ei ole käsitletud III jao punkti B alapunktis 1, kuulub nimetatud poolele. Intellektuaalne omand, mille on loonud mõlema poole tööle võetud ja rahastatud isikud, kuulub ühiselt mõlemale poolele. Lisaks on autoril õigus saada auhindasid, preemiaid ja litsentsitasu teda tööle võtnud või teda rahastavas institutsioonis rakendatava korra kohaselt.
   b) Juhul kui rakendus- või muus kokkuleppes ei ole kokku lepitud teisiti, on poolel õigus koostöö käigus loodud intellektuaalset omandit oma territooriumil kasutada või lubada kasutada.
   c) Poole õigused väljaspool oma territooriumi määratakse kindlaks vastastikuse kokkuleppe alusel, võttes näiteks arvesse poolte ja nende osaliste panust koostöösse, õiguskaitse omandamise ja intellektuaalse omandi litsentsimisega seotuse astet ning muid tegureid, mida peetakse asjakohaseks.
   d) Vaatamata III jao punkti B alapunkti 2 punktidele a ja b, kui pool arvab, et teatav projekt tõenäoliselt viib või on viinud sellise intellektuaalse omandi loomisele, mis ei ole teise poole õigusaktidega kaitstud, alustavad pooled viivitamata läbirääkimisi, et määrata kindlaks asjakohase intellektuaalse omandi õiguste jaotamine. Kui läbirääkimiste algusest arvates kolme kuu jooksul kokkuleppele ei jõuta, lõpetatakse koostöö projekti raames ühe või mõlema poole taotlusel. Autoritel on sellest hoolimata õigus saada tasu, hüvitisi ja litsentsitasu III jao punkti B alapunkti 2 punkti a kohaselt.
   e) Kõigi koostöö käigus tehtud leiutiste puhul avaldab pool, kes on leiutise autori või autorid tööle võtnud või neid rahastab, leiutist käsitleva teabe kohe teisele poolele koos dokumentide ja teabega, mis on vajalik selleks, et teine pool saaks omandada kõik õigused, millele tal võib olla õigus. Pool võib taotleda teiselt poolelt kirjalikult selliste dokumentide või teabe publitseerimise või avalikuks tegemise edasilükkamist, et kaitsta oma õigusi leiutisele. Juhul, kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti, ei ületa edasilükkamine kuuekuulist ajavahemikku kuupäevast, mil leiutanud pool teavitas leiutisest teist poolt.

IV. ÄRISALADUS

Juhul kui kokkuleppe alusel üleantud või loodud teave liigitatakse ajakohasel viisil ärisaladuseks, kaitsevad mõlemad pooled seda õigusaktide ja halduspraktika kohaselt. Teabe võib liigitada ärisaladuseks juhul, kui seda valdav isik võib saada sellest majanduslikku kasu või konkurentsieelise nende ees, kellel seda ei ole, teave ei ole üldtuntud ega avalikult kättesaadav teistest allikatest ning omanik ei ole eelnevalt teinud teavet kättesaadavaks, kehtestamata ajakohasel viisil kohustust hoida teavet konfidentsiaalsena.


IV artikkel

Kui mõlemad pooled protokollile alla kirjutavad, kohaldatakse käesolevat protokolli ajutiselt alates 26. oktoobrist 2019 kuni selle jõustumiseni.

Protokoll jõustub, kui pooled teavitavad teineteist kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu protokolli jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmisest. Viimase kirjaliku teatise kuupäeva peetakse protokolli jõustumiskuupäevaks.


Selle kinnituseks on valitsuste täievolilised esindajad käesolevale protokollile alla kirjutanud.


Koostatud Tallinnas, 19.10.2020 kahes eksemplaris eesti ja inglise keeles; mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.

Urmas Reinsalu

Keith Krach

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Ameerika Ühendriikide valitsuse nimel

 

Protocol Amending and Extending the Agreement  between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the United States of America for Scientific and Technological Cooperation

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json