Teksti suurus:

2006. aasta meretöö konventsiooni 2014. aasta muudatused

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 17.12.2019, 3

2006. aasta meretöö konventsiooni 2014. aasta muudatused

Vastu võetud 11.06.2014

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seadus

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsioon

 

Kolmepoolse erikomitee poolt 11. aprillil 2014 vastu võetud 2006. aasta meretöö konventsiooni
eeskirjade 2.5 ja 4.2 ning lisade rakendamise koodeksi muudatused

I. Muudatused 2006. aasta meretöö konventsiooni eeskirja 2.5
Kojusõit (ja lisade) rakendamise koodeksis

A. Muudatused seoses standardiga A2.5

Asendada praeguses pealkirjas „Standard A2.5. Kojusõit“ tähis „A2.5“ tähisega „A2.5.1“.


Lisada praeguse standardi A2.5 lõike 9 järele järgmine pealkiri ja tekst:

Standard A2.5.2. Finantstagatis

1. Eeskirja 2.5 lõike 2 rakendamiseks kehtestatakse käesoleva standardiga nõue tagada kiire ja tõhusa finantstagatissüsteemi olemasolu, millega aidatakse meremehi nende hülgamise korral.

2. Käesoleva standardi tähenduses loetakse meremees hüljatuks, kui reeder teeb käesoleva konventsiooni nõudeid või meretöölepingu tingimusi rikkudes järgmist:
   a) ei kata meremehe kojusõidukulusid või
   b) on jätnud meremehe ilma vajalikust ülalpidamisest ja toetusest või
   c) on muul moel ühepoolselt lõpetanud meremehega töösuhte, sealhulgas jätnud talle maksmata lepingujärgse palga vähemalt kahe kuu eest.

3. Iga liige tagab, et tema lipu all sõitvate laevade jaoks on kehtestatud käesoleva standardi nõuetele vastav finantstagatissüsteem. Finantstagatissüsteem võib olla kehtestatud sotsiaalkindlustusskeemi või kindlustuse või riikliku fondi või muus samalaadses vormis. Selle vormi määrab liige kindlaks pärast konsulteerimist asjaomaste reederite ja meremeeste organisatsioonidega.

4. Finantstagatissüsteemi kaudu antakse kooskõlas käesoleva standardiga otsene juurdepääs rahalisele abile, tagatakse selle piisav katvus ja pakutakse seda kiirendatud korras kõikidele hüljatud meremeestele liikme lipu all sõitva laeva pardal.

5. Käesoleva standardi lõike 2 punkti b kohaldamisel hõlmab meremehe vajalik ülalpidamine ja toetus piisavat toitu, majutust, joogiveevarusid, hädavajalikku kütust laeva pardal ellujäämiseks ja vajalikku arstiabi.

6. Iga liige nõuab, et tema lipu all sõitvatel laevadel, millele kohaldub eeskirja 5.1.3 lõige 1 või 2, oleks pardal finantstagatise andja väljastatud sertifikaat või muu dokumentaalne tõend finantstagatise olemasolu kohta. Selle dokumendi koopia peab olema pardal nähtavas kohas, kus see on meremeestele kättesaadav. Kui kaitset pakub rohkem kui üks finantstagatise andja, peab laeva pardal olema iga tagatiseandja väljastatud dokument.

7. Sertifikaat või muu dokumentaalne tõend finantstagatise olemasolu kohta peab sisaldama lisas A2-I nõutud teavet. See peab olema inglise keeles või sellele peab olema lisatud tõlge inglise keelde.

8. Finantstagatissüsteemi kaudu antakse viivitamatult abi, kui meremees või tema nimetatud esindaja esitab sellekohase taotluse ja tõendab ülaltoodud lõike 2 kohast õigust abi saada.

9. Võttes arvesse eeskirjasid 2.2 ja 2.5, peab finantstagatissüsteemi kaudu antav abi olema piisav järgmiste kulude katmiseks:
   a) saadaolev palk ja muud tasud, mida meremehel on õigus reederilt saada töölepingu, asjakohase kollektiivlepingu või lipuriigi õiguse alusel kuni nelja kuu eest;
   b) kõik meremehe kantud mõistlikud kulud, sealhulgas lõikes 10 osutatud kojusõidukulud, ning
   c) meremehele esmavajalik, sealhulgas piisav toit, vajaduse korral riided, majutus, joogiveevarud, hädavajalik kütus laeva pardal ellujäämiseks, vajalik arstiabi ning muud mõistlikud kulud või tasud, mis on seotud hülgamisena käsitatava teo või tegematajätmisega, kuni meremehe kojujõudmiseni.

10. Kojusõidukulud hõlmavad reisimist asjakohasel ja kiirel viisil, tavaliselt lennukiga, ning samuti meremehele toidu ja majutuse tagamist alates laeva pardalt lahkumisest kuni koju jõudmiseni, vajalikku arstiabi, isiklike esemete edastamist ja vedu ning kõiki muid mõistlikke kulusid või tasusid, mis tulenevad hülgamisest.

11. Finantstagatis ei lõppe enne oma kehtivusaja lõppu, välja arvatud juhul, kui finantstagatise andja on teatanud sellest lipuriigi pädevale asutusele vähemalt 30 päeva ette.

12. Kui kindlustusandja või muu finantstagatise andja on teinud meremehele kooskõlas käesoleva standardiga makseid, omandab kõnealune makse tegija väljamakstud summa ulatuses ja kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega nõudeõiguse ülemineku või loovutamise korras või muul viisil kõik õigused, mis oleksid olnud meremehel.

13. Mitte miski käesolevas standardis ei mõjuta kindlustusandja või finantstagatise andja mis tahes tagasinõudeõigust kolmandate isikute vastu.

14. Käesoleva standardi sätetega ei soovita välistada muid õigussätteid ega mõjutada muid õigusi, nõudeõigusi või õiguskaitsevahendeid, mis võivad hüljatud meremeestele samuti olla kättesaadavad hüvitise maksmiseks. Riigisiseste õigusnormidega võib ette näha, et käesoleva standardi alusel makstavatest summadest võib maha arvata muudest allikatest saadud summad, mis tulenevad sellistest õigustest, nõuetest või õiguskaitsevahenditest, millega seoses võidakse maksta käesoleva standardi alusel hüvitist.“


B. Muudatused seoses suunisega B2.5

Lisada praeguse suunise B2.5 lõppu järgmine pealkiri ja tekst:

Suunis B2.5.3 Finantstagatis

1. Kui standardi A2.5.2 lõike 8 rakendamisel on vaja aega meremehe või tema nimetatud esindaja taotluse teatavate aspektide paikapidavuse kontrollimiseks, ei tohi selline kontrollimine takistada meremehel saada kohe taotletud abi selles osas, mida peetakse põhjendatuks.“


C. Muudatus uue lisa lisamiseks

Lisada lisa A5-I ette järgmine lisa:

Lisa A2-I
Tõendid eeskirja 2.5 lõike 2 kohase finantstagatise kohta

Standardi A2.5.2 lõikes 7 osutatud sertifikaat või muu dokumentaalne tõend peab sisaldama järgmist teavet:
   a) laeva nimi;
   b) laeva registreerimissadam;
   c) laeva kutsungsignaal;
   d) laeva IMO number;
   e) finantstagatise andja või andjate nimi ja aadress;
   f) meremeeste abitaotlustega tegelemise eest vastutavate isikute või vastutava üksuse kontaktandmed;
   g) laevaomaniku nimi;
   h) finantstagatise kehtivusaeg, ning
   i) finantstagatise andja kinnitus, et finantstagatis vastab standardi A2.5.2 nõuetele.


D. Muudatused seoses lisadega A5-I, A5-II ja A5-III

Lisada lisa A5-I lõppu järgmine punkt:
„Kojusõiduks antav finantstagatis“.

Lisada lisasse A5-II pealkirja „Meretöö nõuetele vastavuse deklaratsioon – I osa“ alla punkti 14 järele järgmine punkt:
„15. Kojusõiduks antav finantstagatis (eeskiri 2.5)“.

Lisada lisasse A5-II pealkirja „Meretöö nõuetele vastavuse deklaratsioon – II osa“ alla punkti 14 järele järgmine punkt:
„15. Kojusõiduks antav finantstagatis (eeskiri 2.5)“.

Lisada lisa A5-III lõppu järgmine valdkond:
„Kojusõiduks antav finantstagatis“.


II. Muudatused 2006. aasta meretöö konventsiooni eeskirja 4.2
Reederi vastutus (ja lisade) rakendamise koodeksis

A. Muudatused seoses standardiga A4.2

Asendada praeguses pealkirjas „Standard A4.2. - Reederi vastutus“ tähis „A4.2“ tähisega „A4.2.1“.


Lisada praeguse standardi A4.2 lõike 7 järele järgmine tekst:

„8. Riigisisestes õigusnormides sätestatakse, et finantstagatissüsteem, mida kasutatakse selleks, et tagada standardis A4.2.2 määratletud lepinguliste nõuete korral käesoleva standardi lõike 1 punktis b sätestatud hüvitise maksmine, peab vastama järgmistele miinimumnõuetele:
   a) ilma et see piiraks käesoleva lõike punkti c kohaldamist, tuleb meretöölepinguga ette nähtud lepinguline hüvitis maksta välja täies mahus ja viivitamatult;
   b) ei tohi avaldada survet lepingulisest summast väiksema maksega nõustumiseks;
   c) kui meremehe pikaajalise töövõimetuse laadi tõttu on raske kindlaks määrata täielikku hüvitist, millele meremehel võib õigus olla, tehakse talle vahemakse või -maksed, et vältida põhjendamatute raskuste tekitamist;
   d) vastavalt eeskirja 4.2 lõikele 2 tehakse meremehele makse, ilma et see piiraks muid õigushüvesid, kuid reeder võib sellisest maksest maha arvata mis tahes kahju, mis tuleneb muust nõudest, mille meremees on reederi vastu esitanud ja mis on seotud sama juhtumiga, ning
   e) lepingulise hüvitise nõude võib esitada otse meremees ise, tema lähisugulane või meremehe või kindlaksmääratud soodustatud isiku esindaja.

9. Riigisiseste õigusnormidega tagatakse, et meremehi teavitatakse eelnevalt reederi finantstagatise tühistamisest või lõpetamisest.

10. Riigisiseste õigusnormidega tagatakse, et finantstagatise andja teavitab lipuriigi pädevat asutust, kui reederi finantstagatis on tühistatud või lõppenud.

11. Iga liige nõuab, et tema lipu all sõitvatel laevadel oleks pardal finantstagatise andja väljastatud sertifikaat või muu dokumentaalne tõend finantstagatise olemasolu kohta. Selle dokumendi koopia peab olema pardal nähtavas kohas, kus see on meremeestele kättesaadav. Kui kaitset pakub rohkem kui üks finantstagatise andja, peab laeva pardal olema iga tagatiseandja väljastatud dokument.

12. Finantstagatis ei lõppe enne oma kehtivusaja lõppu, välja arvatud juhul, kui finantstagatise andja on teatanud sellest lipuriigi pädevale asutusele vähemalt 30 päeva ette.

13. Finantstagatise alusel hüvitatakse kõik tagatisega hõlmatud lepingulised nõuded, mis esitatakse kõnealuse dokumendi kehtivusaja jooksul.

14. Sertifikaat või muu dokumentaalne tõend finantstagatise olemasolu kohta peab sisaldama lisas A4-I nõutud teavet. See peab olema inglise keeles või sellele peab olema lisatud tõlge inglise keelde.“


Lisada praeguse standardi A4.2 järele järgmine pealkiri ja tekst:

Standard A4.2.2. Lepinguliste nõuete käsitlemine

1. Standardi A4.2.1 lõike 8 ja käesoleva standardi kohaldamisel tähendab mõiste „lepinguline nõue“ mis tahes nõuet, mis on vastavalt liikmesriigi õigusele, meretöölepingule või kollektiivlepingule seotud tööõnnetusest, kutsehaigusest või ametialasest ohust tingitud meremehe surma või pikaajalise töövõimetusega.

2. Standardi A4.2.1 lõike 1 punktis b sätestatud finantstagatissüsteem võib olla kehtestatud sotsiaalkindlustusskeemi või kindlustuse või fondi või muus samalaadses vormis. Selle vormi määrab liige kindlaks pärast konsulteerimist asjaomaste reederite ja meremeeste organisatsioonidega.

3. Riigisiseste õigusnormidega tagatakse, et kehtestatud on tõhus kord standardi A4.2.1 lõikes 8 osutatud hüvitisega seotud lepinguliste nõuete vastuvõtmiseks, läbivaatamiseks ja erapooletuks lahendamiseks kiire ja õiglase menetluse abil.“


B. Muudatused seoses suunisega B4.2

Asendada praeguses pealkirjas „Suunis B4.2. Reederi vastutus“ tähis „B4.2“ tähisega „B4.2.1“.

Asendada praeguse suunise B4.2 lõikes 1 tähis „Standard A4.2“ tähisega „Standard A4.2.1“.

Lisada praeguse suunise B4.2 lõike 3 järele järgmine pealkiri ja tekst:

Suunis B4.2.2. Lepinguliste nõuete käsitlemine

1. Riigisiseste õigusnormidega tuleb ette näha, et lepingulise nõudega seotud makse pooled võivad kasutada lisas B4-I esitatud makse vastuvõtmise ja kohustustest vabastamise akti näidisvormi.“


C. Muudatus uue lisa lisamiseks

Lisada lisa A2-I järele järgmine lisa:

Lisa A4-I
Tõendid eeskirja 4.2 lõike 2 kohase finantstagatise kohta

Standardi A4.2.1 lõike 14 kohaselt nõutav sertifikaat või muu dokumentaalne tõend finantstagatise olemasolu kohta peab sisaldama järgmist teavet:
   a) laeva nimi;
   b) laeva registreerimissadam;
   c) laeva kutsungsignaal;
   d) laeva IMO number;
   e) finantstagatise andja või andjate nimi ja aadress;
   f) meremeeste lepinguliste nõuetega tegelemise eest vastutavate isikute või vastutava üksuse kontaktandmed;
   g) laevaomaniku nimi;
   h) finantstagatise kehtivusaeg, ning
   i) finantstagatise andja kinnitus, et finantstagatis vastab standardi A4.2.1 nõuetele.


Lisada lisa A4-I järele järgmine lisa:

Lisa B4-I

Makse vastuvõtmise ja kohustustest vabastamise akti näidisvorm,
millele on viidatud suunises B4.2.2

Laev (nimi, registreerimissadam ja IMO number): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Juhtum (kuupäev ja koht): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meremees / tema õigusjärgne pärija ja/või ülalpeetav: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reeder: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mina, [meremehe nimi] [meremehe õigusjärgse pärija ja/või ülalpeetava nimi]*, kinnitan, et olen saanud kätte lepingulise hüvitise summas [summa ja vääring], mida laevaomanik on kohustatud maksma vigastuse ja/või surma korral [minu] [meremehe]* töölepingu tingimuste kohaselt, ning käesolevaga vabastan ma laevaomaniku tema kohustustest, mis tulenevad nimetatud tingimustest.

Makse on tehtud mis tahes nõuetega seoses vastutust tunnistamata ning makse vastuvõtmine ei piira [minu] [meremehe õigusjärgse pärija ja/või ülalpeetava]* õigust esitada mis tahes hagi hooletuse, kahju õigusvastase tekitamise või seadusjärgsete kohustuste rikkumise eest või õigust kasutada mis tahes muid kättesaadavaid õiguskaitsevahendeid, mis tulenevad eespool nimetatud juhtumist.

Kuupäev:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meremees / tema õigusjärgne pärija ja/või ülalpeetav: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allkiri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teatavaks tehtud järgmistele isikutele:

Reeder / reederi esindaja:

Allkiri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finantstagatise andja:

Allkiri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Kustutada vastavalt vajadusele.


D. Muudatused seoses lisadega A5-I, A5-II ja A5-III

Lisada lisa A5-I lõppu järgmine punkt:
„Reederi vastutusega seotud finantstagatis“.

Lisada lisasse A5-II pealkirja „Meretöö nõuetele vastavuse deklaratsioon – I osa“ alla viimase punktina järgmine punkt:
„16. Reederi vastutusega seotud finantstagatis (eeskiri 4.2)“.

Lisada lisasse A5-II pealkirja „Meretöö nõuetele vastavuse deklaratsioon – II osa“ alla viimase punktina järgmine punkt:
„16. Reederi vastutusega seotud finantstagatis (eeskiri 4.2)“.

Lisada lisa A5-III lõppu järgmine valdkond:
„Reederi vastutusega seotud finantstagatis“.

 

Text of the Amendments of 2014 to the Maritime Labour Convention, 2006 

/otsingu_soovitused.json