Teksti suurus:

2006. aasta meretöö konventsiooni 2016. aasta muudatused

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.01.2019
Avaldamismärge:RT II, 17.12.2019, 4

2006. aasta meretöö konventsiooni 2016. aasta muudatused

Vastu võetud 09.06.2016

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seadus

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsioon

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


2006. aasta meretöö konventsiooni eeskirjaga 4.3 seotud koodeksi muudatused

Suunis B4.3.1. Tööõnnetusi, kehavigastusi ja kutsehaigusi käsitlevad sätted

Lisada lõike 1 järele järgmine tekst:

„Arvesse tuleks võtta ka laevapardal toimuva ahistamise ja kiusamise kõrvaldamise juhiste viimast versiooni, mille on üheskoos avaldanud Rahvusvaheline Laevanduskoda ja Rahvusvaheline Transporditöötajate Föderatsioon.“

Asendada lõike 4 punkti c) lõpus punkt sõnaga „ning“. Lisada järgmine uus punkt:
   „d) ahistamine ja kiusamine“.

Suunis B4.3.6. Uurimised

Asendada lõike 2 punkti f) lõpus punkt sõnaga „ning“.  Lisada järgmine uus punkt:
   „g) ahistamisest ja kiusamisest tulenevad probleemid“.


2006. aasta meretöö konventsiooni eeskirjaga 5.1 seotud koodeksi muudatused

Standard A5.1.3. Meretöötunnistus ja meretöönõuetele vastavuse deklaratsioon

Tõsta praeguse lõike 4 tekst lõike 3 lõppu.

Asendada praegune lõige 4 järgmisega:

„Kui ülevaatus meretöötunnistuse uuendamiseks teostatakse enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist ja selle käigus leitakse, et laev vastab jätkuvalt riigisisestele õigusnormidele või muudele käesoleva konventsiooni nõudeid rakendavatele meetmetele, kuid uut tunnistust ei saa kohe väljastada ega laeva pardal kättesaadavaks teha, siis võib pädev asutus või selleks otstarbeks nõuetekohaselt volitatud tunnustatud organisatsioon olenemata käesoleva standardi lõikes 1 sätestatust pikendada tunnistuse kehtivusaega täiendava perioodi võrra, mis ei tohi ületada viit kuud alates olemasoleva tunnistuse aegumise kuupäevast, kinnitades tunnistuse vastavalt nõuetele. Uus tunnistus kehtib kuni viis aastat alates käesoleva standardi lõikes 3 sätestatud kuupäevast.“


Lisa A5–II
Meretöötunnistus

Lisada meretöötunnistuse näidisvormi lõppu järgmine tekst:

Tunnistuse uuendamiseks läbi viidud ülevaatuse järel määratud pikendus (vajadusel)

Käesolevaga tõendatakse, et tunnistuse uuendamiseks läbi viidud ülevaatuse järel leiti, et laev vastab jätkuvalt riigisisestele õigusnormidele või muudele käesoleva konventsiooni nõudeid rakendavatele meetmetele, ning olemasolevat tunnistust pikendatakse vastavalt standardi A5.1.3 lõikele 4 kuni . . . . . . . . . . . . . . (mitte kauem kui viis kuud alates olemasoleva tunnistuse aegumise kuupäevast), andes aega uue tunnistuse väljastamiseks ja laeva pardal kättesaadavaks tegemiseks.

Käesoleva pikenduse aluseks oleva tunnistuse uuendamiseks läbi viidud ülevaatuse teostamise kuupäev:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allkiri:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(Volitatud ametniku allkiri)

Koht:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kuupäev:   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(Ametiasutuse pitser või tempel)“

 

Amendments of 2016 to the Maritime Labour Convention, 2006 

/otsingu_soovitused.json