Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 1998. a määruse nr 44 "Käina lahe - Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 94, 549

Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 1998. a määruse nr 44 "Käina lahe - Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 12.11.2002 nr 345

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387) § 5 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 1998. a määrusega nr 44 kinnitatud «Käina lahe – Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskirja» (RT I 1998, 23, 324; 1999, 65, 653; 2000, 30, 176) muudetakse järgmiselt:

1) punkti 18 alapunkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) jahipidamine Õunaku ja Jõeküla sihtkaitsevööndis 1. septembrist 31. jaanuarini, Käina sihtkaitsevööndis 1. novembrist 31. jaanuarini ning Uidu niidi, Taguküla laidude ja Kassari sääre sihtkaitsevööndis aasta ringi;»;

2) punkti 18 täiendatakse alapunktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) tootmisega mitteseotud ehitiste rajamine ainult kaitseala tarbeks.»

Peaminister Siim KALLAS

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json