Teksti suurus:

Noorte teadlaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.01.2003
Avaldamismärge:

Noorte teadlaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.11.2001 nr 64
RTL 2001, 124, 1798
jõustumine 26.11.2001

 Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

5. 11. 2002/74 (RTL 2002, 125, 1817), jõust 15.11.2002.

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237) paragrahvi 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1. Konkursi eesmärk

Noorte teadlaste teadustööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss) eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust noorte hulgas, stimuleerida noorte aktiivsust teadus- ja arendustegevuse alal ja avaldada tunnustust teadus- ja arendustegevuses väljapaistvaid tulemusi saavutanud noortele.

§ 2. Konkursi väljakuulutamine

(1) Konkursi kuulutab käskkirjaga igal aastal hiljemalt 31. detsembriks välja haridusminister. Käskkirjas märgitakse konkursi eelarve, auhindade arv ja suurus, konkursitööle esitatavad nõuded, konkursitöö esitamise koht ja tähtaeg ning esitatavate dokumentide loetelu.

(2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursitingimuste kohta avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja Haridusministeeriumi Interneti koduleheküljel.

§ 3. Konkursil osalemine

(1) Konkursil võivad osaleda kõik konkursi väljakuulutamise hetkel 15–19-aastased Eestis õppivad õpilased, Eestis õppivad üliõpilased, kes on õppima asunud konkursi väljakuulutamise aastal, ning nimetatud isikutest koosnevad kuni 3-liikmelised kollektiivid (edaspidi osaleja ).

(2) Kehtetu

(3) Konkursil osaleja esitab Haridusministeeriumile konkursitöö, millele lisab järgmised dokumendid:

1) kirjalik avaldus konkursil osalemiseks, milles sisalduvad ka osaleja ja juhendaja kontaktandmed;

2) juhendaja kirjalik arvamus;

3) õppeasutuse väljastatud tõend õppeasutuses õppimise kohta;

4) koopia osaleja passi või muu isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.

(4) Osalejate konkursitöid koos kõigi nõutavate dokumentidega võetakse vastu igal aastal 1. veebruarist kuni 15. märtsini. 15. märtsil postitatud konkursitöö loetakse tähtaegselt esitatuks.

[RTL 2002, 125, 1817 -  jõust 15.11.2002]

§ 4. Konkursikomisjoni moodustamine ja töökord

(1) Konkursi läbiviimiseks moodustab haridusminister õigusaktidega sätestatud korras teadus- ja arendustegevuse erinevate valdkondade tunnustatud teadlastest ja Haridusministeeriumi esindajast 7-liikmelise nõuandva õigusega konkursikomisjoni, nimetab selle esimehe ning kinnitab töökorra.

(2) Kehtetu

(3) Kehtetu

(4) Kehtetu

[RTL 2002, 125, 1817 -  jõust 15.11.2002]

§ 5. Konkursi läbiviimine

(1) Konkurss toimub kahes voorus. Esimeses voorus hindab konkursikomisjon konkursile laekunud konkursitöid ning valib välja konkursitööd, mille autorid kutsutakse teise vooru. Teises voorus toimub intervjuu esimese vooru läbinud konkursitööde autoritega.

(2) Pärast esimest vooru teavitab konkursikomisjon osalejaid kirjalikult esimese vooru tulemustest, teatades samaaegselt esimese vooru läbinud konkursitööde autoritele teise vooru toimumise aja ja koha.

(3) Kui teise vooru kutsutud osalejal ei ole võimalik intervjuul osaleda, teeb konkursikomisjon otsuse talle esitatud konkursitöö ja dokumentide põhjal.

(4) Kui konkursikomisjoni liige on konkursitöö juhendaja või osaleja lähisugulane, abikaasa või lähihõimlane, ei osale ta selle konkursitöö hindamisel.

(5) Konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon:
1) teeb haridusministrile ettepaneku konkursitööle esitatavate nõuete, auhindade suuruse ja arvu kohta;
2) hindab konkursile esitatud konkursitöid;
3) teeb haridusministrile ettepaneku konkursitulemuste kinnitamiseks ja auhindade määramiseks;
4) teeb haridusministrile ettepaneku osaleja(te) kohta, kellel on õigus esindada Eestit iga-aastasel Euroopa Liidu Noorte Teadlaste Konkursil.

(6) Konkursikomisjonil on õigus:
1) kaasata konkursitööde hindamisele eksperte või moodustada konkursitööde hindamiseks alakomisjone, nimetades alakomisjoni esimeheks konkursikomisjoni liikme ning kinnitades alakomisjoni töökorra;
2) teha haridusministrile ettepanek täiendavate auhindade väljaandmiseks;
3) teha haridusministrile ettepanek autasustada tunnustust leidnud konkursitööde juhendajaid;
4) vastava tasemega konkursitööde puudumisel teha haridusministrile ettepanek jätta osa auhindu välja andmata;
5) võrdse tasemega konkursitööde puhul teha haridusministrile ettepanek jagada auhind kahe konkursitöö vahel.

[RTL 2002, 125, 1817 -  jõust 15.11.2002]

§ 6. Konkursitulemused

(1) Konkursitulemused kinnitab haridusminister käskkirjaga konkursikomisjoni ettepanekule tuginedes, määrates samaaegselt osaleja(d), kellel on õigus esindada Eestit iga-aastasel Euroopa Liidu Noorte Teadlaste Konkursil.

(2) Konkursitulemused tehakse teatavaks igal aastal hiljemalt 15. maiks vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja Haridusministeeriumi Interneti koduleheküljel.

§ 7. Konkursi luhtumine

Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi konkursitööd või ükski konkursitöö ei vastanud esitatud nõuetele. Konkursi luhtumisel otsustab haridusminister uue konkursi korraldamise.

 

/otsingu_soovitused.json