Teksti suurus:

Õpilaskodu töökorralduse alused

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.01.2003
Avaldamismärge:RTL 2002, 129, 1874

Õpilaskodu töökorralduse alused

Vastu võetud 14.11.2002 nr 79

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521) § 161 lõike 1 alusel.

§ 1. Õpilaskodu moodustamine

Õpilaskodu moodustab kooli struktuuriüksusena kooli pidaja.

§ 2. Õpilaskodu tegutsemise periood ja paiknemine

(1) Õpilaskodu tegutseb õppeperioodil ning vajadusel koolivaheaegadel, välja arvatud suvevaheajal. Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli õpilaskodu tegutseb aastaringselt.

(2) Õpilaskodu võib paikneda koolihoones või koolihoone vahetus läheduses asuvas hoones.

§ 3. Õpilaskodu tegevuse juhtimine ja personal

(1) Õpilaskodu tegevust juhib kooli direktor (juhataja, edaspidi direktor).

(2) Õpilaskodu personali koosseisu määrab direktor, tuginedes haridusministri määrusega kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi personali miinimumkoosseisule, ning lähtudes kohustusest luua õpilasele tema individuaalsetele vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused.

§ 4. Õpilaskodu kasvatusrühma suurus

(1) Õpilaskodu kasvatusrühmas võib olla kuni 25 õpilast.

(2) Sanatoorse kooli õpilaskodu kasvatusrühma suurus on kuni 20 õpilast.

(3) Kõne-, meele-, vaimu- ja kehapuuetega õpilaste erikooli õpilaskodu kasvatusrühma suurus on kuni 12 õpilast.

(4) Õpilaskodu kasvatusrühmas, kuhu kuuluvad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 21 lõikes 41 nimetatud klasside õpilased (edaspidi erivajadustega õpilased), on õpilaste arv iga erivajadusega õpilase kohta kolme võrra väiksem kui lõikes 1 nimetatud kasvatusrühmas.

§ 5. Õpilaskodu personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus

Õpilaskodu personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kooli põhimääruse või põhikirja, kollektiivlepingu, töösisekorraeeskirjade, töölepingu ja ametijuhendiga.

§ 6. Õpilaskodu kodukord ja päevakava

(1) Õpilase elukorraldus õpilaskodus määratakse kooli hoolekogu heakskiidetud ja direktori kinnitatud õpilaskodu kodukorra ja päevakavaga.

(2) Õpilaskodu kodukorra ja päevakava koostamisel seotakse kooli õppe- ja kasvatustöö korraldus õpilastele vajaliku abi ja teenuste osutamisega.

(3) Päevakava peab jätma piisavalt aega õpilase huvitegevuseks ning suunama õpilast oma aega mõttekalt planeerima ja sisustama.

(4) Õpilaskodu kodukorda tutvustatakse õpilase õpilaskodusse vastuvõtmisel õpilasele ja lapsevanemale (eestkostjale, hooldajale). Kui õpilaskodu teeninduspiirkond hõlmab mitut valda või linna või õpilaskodus on loodud riiklikult toetatavad kohad, saadetakse õpilaskodu kodukord ka õpilase elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele ning avaldatakse kooli veebilehel, kui see on koolil olemas.

(5) Õpilaskodu kasvatustöö arvestust peetakse «Kasvatusrühma päevikus».

§ 7. Õpilaskodus õpilastele osutatavad teenused ja abi

(1) Õpilaskodus õpilasele abi ja teenuste osutamisel lähtutakse lapsevanema (eestkostja, hooldaja) taotlusest ja soovitustest, kooli pedagoogide soovitustest ning:
1) sanatoorse kooli õpilase puhul nõustamiskomisjoni otsusest sanatoorsesse kooli suunamise kohta;
2) hälvikute erikooli õpilaste puhul nõustamiskomisjoni otsusest hälvikute erikooli suunamise kohta või kohtumäärusest õpilase kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamise kohta;
3) õpilaskodus loodud riiklikult toetatavale kohale vastuvõetud õpilase puhul vanema (eestkostja, hooldaja) taotlusele lisatud õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi ja -teenuseid korraldava struktuuriüksuse või ametiisiku taotlusest ja lõigetes 2 ja 3 sätestatud kokkuvõtteist.

(2) Õpilaskodus loodud riiklikult toetatavale kohale vastu võetud õpilase puhul teeb kool koostöös õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi ja -teenuseid korraldava struktuuriüksuse või ametiisikuga vähemalt kord poolaastas kokkuvõtte õppimis- ja elamistingimuste ning tugitegevuste mõjust õpilase arengule ning pere toimetulekule, mille alusel antakse hinnang edasisele teenuste ja abi osutamise vajadusele õpilaskodus.

(3) Õpilaskodus elava õpilase toitlustamisel kohaldatakse sotsiaalministri 27. juuni 2002. a määruses nr 93 «Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis» (RTL 2002, 84, 1298) lasteasutuses ööpäevaringsel ülalpidamisel olevate laste suhtes sätestatut.

§ 8. Rakendussätted

(1) Haridusministri 25. jaanuari 2001. a määruse nr 7 «Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2001, 15, 202; 2002, 8, 72; 81, 1238) § 23 lõikes 1 asendatakse sõna «internaadiga» sõnaga «õpilaskoduga».

(2) Haridusministri 20. septembri 2000. a määruse nr 34 «Õpilaste ja üliõpilaste registri asutamine» (RTL 2000, 103, 1613; 2001, 101, 1375; 127, 1830) § 7 lõike 2 punktis 26 asendatakse sõna «internaadi» sõnaga «õpilaskodu».

(3) Haridusministri 15. septembri 1999. a määruse nr 48 «Lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi personali miinimumkoosseisu kinnitamine» (RTL 1999, 131, 1823; 2002, 87, 1355) tekstis asendatakse sõna «internaat» sõnaga «õpilaskodu» vastavas käändes.

(4) Haridusministri 26. augusti 2002. a määruse nr 65 «Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded» (RTL 2002, 96, 1486) § 29 tekstist jäetakse välja sõna «kooliinternaadi».

(5) Haridusministri 2. juuni 2000. a määrus nr 16 «Kooliinternaadi töökorralduse alused» (RTL 2000, 63, 993; 2002, 87, 1355) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Mailis RAND

Kantsler Peep RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json