Teksti suurus:

Rahvusvaheline laevade mõõtmise konventsioon, 1969

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.03.1992
Avaldamismärge:RT II, 19.01.2012, 1

Rahvusvaheline laevade mõõtmise konventsioon, 1969

Vastu võetud 23.06.1969

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

1969. aasta rahvusvahelise laevade mõõtmise konventsiooni 2013. aasta muudatused [A.1084(28)]

Eesti Vabariik ühines konventsiooniga Vabariigi Valitsuse 19. novembri 1991 protokollilise otsusega nr 61. Ühinemiskiri anti hoiule 16. detsembril 1991 ning konventsioon jõustus Eesti suhtes 16. märtsil 1992.


KONVENTSIOONIOSALISED VALITSUSED,

SOOVIDES kehtestada ühtsed põhimõtted ja reeglid rahvusvahelisi meresõite sooritavate laevade mahutavuse mõõtmisel;

ARVESTADES, et seda eesmärki on kõige parem saavutada konventsiooni sõlmimise teel;

on kokku leppinud järgmises:

Artikkel 1
Konventsioonist tulenevad üldkohustused

Konventsiooniosalised valitsused kohustuvad jõustama käesoleva konventsiooni ja selle lisad, mis on konventsiooni lahutamatud osad. Iga viide käesolevale konventsioonile tähendab ühtlasi ka viidet selle lisadele.

Artikkel 2

Mõisted

Kui ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti, on konventsioonis kasutatud mõistetel järgmised tähendused:

(1) re reeglid – käesolevale konventsioonile lisatud reeglid;

(2) administratsioon – selle riigi valitsus, kelle lipu all laev sõidab;

(3) rahvusvaheline meresõit– meresõit riigist, kus kohaldatakse käesolevat konventsiooni, väljaspool seda riiki asuvasse sadamasse või vastupidi. Käesoleva mõiste puhul loetakse eri riigiks iga territooriumi, mille välissuhete eest vastutab osalisriigi valitsus või mille haldusorgan on Ühinenud Rahvaste Organisatsioon;

(4) kogumahutavus – laeva kogusuurus, mis on kindlaks tehtud vastavalt käesoleva konventsiooni sätetele;

(5) puhasmahutavus – laeva kasulik suurus, mis on kindlaks tehtud vastavalt käesoleva konventsiooni sätetele;

(6) uus laev – laev, mille kiil pannakse maha või mis on samasuguses ehitusjärgus käesoleva konventsiooni jõustumispäeval või pärast seda.

(7) olemasolev laev – laev, mis ei ole uus laev;

(8) pikkus – 96% kogupikkusest veeliinil, mis on 85% kõrgusel vähimast teoreetilisest parda kõrgusest, mõõdetuna kiilu ülaosast, või pikkus vöörtäävi välisservast roolipalleri telgjooneni samal veeliinil, kui see on pikem. Diferendiga projekteeritud laevade puhul mõõdetakse pikkust kavandatud veeliiniga paralleelsel veeliinil;

(9) organisatsioon – Valitsustevaheline Meresõidu Konsultatiivorganisatsioon (käesoleval ajal Rahvusvaheline Mereorganisatsioon).

 

Artikkel 3
Kohaldamine

(1) Käesolevat konventsiooni kohaldatakse järgmistele rahvusvahelisi meresõite sooritavatele laevadele:
a) laevad, mis on registreeritud riikides, mille valitsused on konventsiooniosalised;
b) laevad, mis on registreeritud territooriumidel, millele käesolev konventsioon laieneb vastavalt artiklile 20 ja
c) registreerimata laevad, mis sõidavad selle riigi lipu all, mille valitsus on konventsiooniosaline.

(2) Käesolevat konventsiooni kohaldatakse:
a) uutele laevadele;
b) olemasolevatele laevadele, millele tehtud ümberehitusi või muudatusi peab administratsioon nende olemasoleva kogumahutavuse seisukohalt oluliseks;
c) olemasolevatele laevadele, mille omanik seda soovib ja
d) kõikidele olemasolevatele laevadele kaksteist aastat pärast konventsiooni jõustumiskuupäeva, eeldusel, et need laevad, välja arvatud käesoleva lõike punktides b ja c nimetatud, säilitaksid oma olemasoleva mahutavuse teiste olemasolevate rahvusvaheliste konventsioonide asjakohaste nõuete kohaldamiseks.

(3) Nende olemasolevate laevade mahutavust, millele kohaldatakse konventsiooni vastavalt käesoleva artikli lõike 2 punktile c, ei mõõdeta edaspidi vastavalt nõuetele, mida administratsioon kohaldas rahvusvahelisi merereise sooritavatele laevadele enne käesoleva konventsiooni jõustumist.

 

Artikkel 4
Erandid

(1) Käesolevat konventsiooni ei kohaldata:
a)   sõjalaevadele ja
b)  laevadele, mille pikkus on vähem kui 24 meetrit (79 jalga).

(2) Ühtegi sätet ei kohaldata laevadele, mis sõidavad ainult:
a)   Põhja-Ameerika Suures järvistus ja Saint Lawrence’i jõge mööda itta kuni jooneni, mis on tõmmatud Cap des Rosiers’ist West Pointini Anticosti saarel ning põhja pool Anticosti saart meridiaanini 63º läänepikkust;
b)  Kaspia merel või
c)   La Plata, Parana ja Uruguay jõgesid mööda itta kuni jooneni, mis on tõmmatud Punta Rasa’st (San Antonio neemel) Argentinas kuni Punta del Esteni Uruguays.

 

Artikkel 5
Vääramatu jõud

(1) Kui reisi alguses laeva suhtes konventsiooni ei kohaldata, ei tehta seda ka siis, kui laev kaldub raskete ilmastikutingimuste või vääramatu jõu muu ilmingu tõttu oma kavandatud teekonnast kõrvale.

(2) Konventsiooni kohaldades võtavad konventsiooniosalised valitsused asjakohaselt arvesse laeva kõrvalekallet või hilinemist, mis on tingitud rasketest ilmastikutingimustest või vääramatu jõu muust ilmingust.

 

Artikkel 6
Mahutavuse mõõtmine

Kogumahutavust ja puhasmahutavust mõõdab administratsioon, kes võib aga selle toimingu usaldada ka enda poolt tunnustatud isikutele või organisatsioonidele. Igal sellisel juhul võtab asjaomane administratsioon enda peale kogu vastutuse laeva kogumahutavuse ja puhasmahutavuse mõõtmise eest.

 

Artikkel 7
Mõõtekirja väljastamine

(1) Igale laevale, mille kogumahutavus ja puhasmahutavus on mõõdetud vastavalt käesolevale konventsioonile, väljastatakse rahvusvaheline mõõtekiri (1969).

(2) Mõõtekirja väljastab kas administratsioon või selle poolt nõuetekohaselt volitatud isik või organisatsioon. Igal sellisel juhul kannab mõõtekirja eest kogu vastutust administratsioon.

 

Artikkel 8
Mõõtekirja väljastamine teise valitsuse poolt

(1) Konventsiooniosalise  valitsus võib teise konventsiooniosalise valitsuse taotlusel määrata laeva kogumahutavuse ja puhasmahutavuse ning väljastada rahvusvahelise mõõtekirja (1969) või anda loa selle väljastamiseks kooskõlas käesoleva konventsiooniga.

(2) Mõõtekirja koopia ja mahutavuste arvutuste koopia edastatakse niipea kui võimalik seda taotlevale konventsiooniosalisele valitsusele.

(3) Selliselt väljastatud mõõtekiri peab sisaldama märget selle kohta, et see on väljastatud selle riigi valitsuse taotlusel, mille lipu all laev sõidab või hakkab sõitma, ning mõõtekiri kehtib sama kaua ja seda peab tunnustama samuti nagu artikli 7 kohaselt väljastatud mõõtekirja.

(4) Rahvusvahelisi mõõtekirju (1969) ei väljastata laevadele, mis sõidavad riigi lipu all, mille valitsus ei ole konventsiooniosaline.

 

Artikkel 9
Mõõtekirja vorm

(1) Mõõtekiri koostatakse seda väljastava riigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes. Kui kasutatav keel ei ole ei inglise ega prantsuse keel, peab tekst sisaldama tõlget ühte neist keeltest.

(2) Mõõtekirja vorm peab vastama näidisele, mis on esitatud II lisas.

 

Artikkel 10
Mõõtekirja kehtetuks tunnistamine

(1) Võttes arvesse reeglites sätestatud erandeid, kaotab rahvusvaheline mõõtekiri (1969) kehtivuse ja administratsioon tühistab selle, kui laeva ruumide asetuses, konstruktsioonis, mahus või kasutamises, laeva reisijateveo tunnistuse alusel laevale lubatud reisijate koguarvus, laadungimärgis või lubatud süvises on aset leidnud sellised muudatused, mis nõuavad kogumahutavuse või puhasmahutavuse suurendamist.

(2) Laevale administratsiooni poolt väljastatud mõõtekiri kaotab kehtivuse laeva üleminekul teise riigi lipu alla, välja arvatud käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud juhul.

(3) Laeva üleminekul teise konventsiooniosalise lipu alla ei jää rahvusvaheline mõõtekiri (1969) jõusse kauemaks kui kolmeks kuuks või kuni administratsioon väljastab seda asendava uue rahvusvahelise mõõtekirja (1969), olenevalt sellest, kumb toimub varem. Konventsiooniosalise valitsus, kelle lipu all laev seni sõitis, edastab pärast üleminekut niipea kui võimalik administratsioonile selle mõõtekirja koopia, mis oli laeval ülemineku ajal ning asjakohase mahutavuse arvutuste koopia.

 

Artikkel 11
Mõõtekirja tunnustamine

Ühe konventsiooniosalise valitsuse poolt käesoleva konventsiooni kohaselt väljastatud mõõtekirja tunnustavad teised konventsiooniosalised valitsused ja seda peetakse kõigis käesolevas konventsioonis käsitletud küsimustes samavõrd kehtivaks kui nende endi poolt väljastatud mõõtekirju.

 

Artikkel 12
Kontroll

(1) Laeva, mis sõidab konventsiooniosalise valitsuse riigilipu all, kontrollivad teiste konventsiooniosaliste valitsuste sadamates nende valitsuste nõuetekohaselt volitatud ametnikud. Kontroll piirdub sellega, et tuvastatakse:
a) kas laeval on kehtiv rahvusvaheline mõõtekiri (1969) ja
b) kas laeva põhitunnused vastavad mõõtekirjas esitatud andmetele.

(2) Sellise kontrolli läbiviimine ei tohi mingil juhul põhjustada laevale viivitusi.

(3) Kui kontrollimisel avastatakse, et laeva põhitunnused erinevad rahvusvahelises mõõtekirjas (1969) esitatust selliselt, et kogumahutavust või puhasmahutavust tuleb suurendada, teatatakse sellest viivitamata selle riigi valitsusele, mille lipu all laev sõidab.

 

Artikkel 13
Eesõigused

Ükski laev ei või nõuda käesolevas konventsioonis sätestatud eesõigusi, kui tal ei ole konventsioonile vastavat kehtivat mõõtekirja.

 

Artikkel 14
Varasemad lepingud, konventsioonid ja kokkulepped

(1) Konventsiooniosaliste valitsuste suhtes kehtivaid muid laevade mahutavusega seotud lepinguid, konventsioone ja kokkuleppeid  kohaldatakse täies ulatuses kuni kehtivuse lõppemiseni:
a) laevade suhtes, millele käesolev konventsioon ei ole kohaldatav ja
b) käesoleva konventsiooniga hõlmatud laevade suhtes küsimustes, mida konventsioonis selgesõnaliselt ei sätestata.

(2) Kui nimetatud lepingud, konventsioonid ja kokkulepped on käesoleva konventsiooniga vastuolus, kohaldatakse käesoleva konventsiooni sätteid.

 

Artikkel 15
Teabe edastamine

Konventsiooniosaliste valitsused kohustuvad organisatsioonile edastama ja hoiule andma:
a) piisaval arvul käesoleva konventsiooni sätete kohaselt väljastatud mõõtekirjade näidiseid konventsiooniosaliste valitsustele edastamiseks;
b) nende seaduste, korralduste, seadluste, määruste ja muude õigusaktide tekstid, mis on kehtestatud mitmesuguste käesoleva konventsiooni reguleerimisalas olevate küsimuste kohta ja
c) teistele konventsiooniosalistele valitsustele edastamiseks loetelusid valitsusvälistest asutustest, mis on volitatud esindama administratsiooni mahutavusega seotud küsimustes.

 

Artikkel 16
Allakirjutamine, vastuvõtmine ja ühinemine

(1) Käesolev konventsioon on allakirjutamiseks avatud kuus kuud alates 2. juunist 1969 ning on seejärel avatud riikidele ühinemiseks. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, selle eriorganistatsioonide ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri liikmesriikide ning Rahvusvahelise Kohtu statuudi osalisriikide valitsused võivad saada käesoleva konventsiooniosaliseks:
a) kirjutades konventsiooni heakskiitmisele tingimusteta alla;
b) kirjutades konventsiooni heakskiitmisele alla tingimustega , millele järgneb konventsiooni heakskiitmine, või
c) ühinemise teel.

(2) Konventsiooni heakskiitmine  või sellega ühinemine toimub heakskiitmis- või ühinemiskirja organisatsioonile hoiule andmisel. Organisatsioon teatab kõikidele käesolevale konventsioonile alla kirjutanud või sellega ühinenud valitsustele igast uuest konventsiooni heakskiitmisest või sellega ühinemisest ja vastavate kirjade hoiuleandmise kuupäevadest. Samuti teatab organisatsioon neile valitsustele, kes on konventsioonile juba alla kirjutanud, igast allakirjutamisest kuue kuu jooksul alates 23. juunist 1969.

 

Artikkel 17
Jõustumine

(1) Käesolev konventsioon jõustub kakskümmend neli kuud pärast kuupäeva, mil vähemalt kahekümne viie riigi valitsused, mille kokkuarvatud kaubalaevastik moodustab vähemalt kuuskümmend viis protsenti maailma kaubalaevade kogumahutavusest, on heakskiitmisele tingimusteta alla kirjutanud või andnud heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule vastavalt artiklile 16. Organisatsioon teatab kõikidele valitsustele, kes on käesolevale konventsioonile alla kirjutanud või sellega ühinenud, konventsiooni jõustumiskuupäeva.

(2) Valitsustele, kes on andnud käesoleva konventsiooni heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule käesoleva artikli lõikes 1 mainitud kahekümne nelja kuu jooksul, jõustub heakskiitmine või ühinemine käesoleva konventsiooni jõustumisel või kolm kuud pärast heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiuleandmist, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

(3) Valitsuste suhtes, kes on käesoleva konventsiooni heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andnud pärast konventsiooni jõustumiskuupäeva, jõustub konventsioon kolm kuud pärast asjaomase dokumentihoiuleandmise kuupäeva.

(4) Pärast kuupäeva, mil kõik käesoleva konventsiooni muudatuse jõustamiseks nõutavad meetmed on võetud või kui muudatuse ühehäälse heakskiitmise korral loetakse artikli 18 lõike 2 punkti b kohaselt vajalik heakskiitmine toimunuks, hakkab  hoiule antud heakskiitmis- või ühinemiskiri kehtima muudetud konventsiooni suhtes.

 

Artikkel 18
Muudatused

(1) Käesolevat konventsiooni võib muuta konventsiooniosalise valitsuse ettepanekul käesolevas artiklis sätestatud korras.

(2) Muutmine ühehäälse heakskiitmise teel:

a) konventsiooni muudatuste ühehäälseks heakskiitmiseks edastab organisatsioon konventsiooniosaliste tehtud konventsiooni muutmise ettepanekud konventsiooniosalistele valitsustele läbivaatamiseks;

b) muudatus jõustub kaksteist kuud pärast kuupäeva, mil konventsiooniosaliste valitsused on selle heaks kiitnud, kui ei ole kokku lepitud varasemat kuupäeva. Kui konventsiooniosaline valitsus ei teata organisatsioonile muudatuse heakskiitmisest ega tagasilükkamisest kahekümne nelja kuu jooksul pärast muudatuse esmakordset edastamist organisatsiooni poolt, loetakse muudatus selle valitsuse poolt heakskiidetuks.

(3) Muutmine organisatsiooni läbivaatamise teel:

a) konventsiooni muudatusettepanek vaadatakse konventsiooniosalise valitsuse taotlusel läbi organisatsioonis. Kui muudatus võetakse organisatsiooni meresõiduohutuse komitees kohalviibivad ja hääletavate liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega vastu, edastatakse see kõigile organisatsiooni liikmetele ja kõigi konventsiooniosaliste valitsustele vähemalt kuus kuud enne selle arutamist organisatsiooni assambleel.

b) Kui assambleel kohalviibivad ja hääletavad liikmed võtavad muudatuse kahekolmandikulise häälteenamusega vastu, edastab organisatsioon selle heakskiitmiseks konventsiooniosalistele valitsustele.

c) Muudatus jõustub kaksteist kuud möödumisel kuupäevast, mil kaks kolmandikku konventsiooniosalistest valitsustest on selle vastu võtnud. Muudatus jõustub kõikide konventsiooniosaliste valitsuste suhtes, välja arvatud nende suhtes, kes enne muudatuse jõustumist on deklareerinud, et nad ei kiida muudatust heaks.

d) Assamblee võib kohalviibivate ja hääletavate liikmete, kelle hulgas on kaks kolmandikku mereohutuse komitees esindatud konventsiooniosalisi valitsusi, kahekolmandikulise häälteenamusega teha muudatuse vastuvõtmise ajal selle eriti olulise tähtsuse tõttu ettepaneku, et konventsiooniosaline valitsus, kes teeb käesoleva lõike punkti c kohase avalduse ja ei kiida muudatust heaks kaheteistkümnekuulise ajavahemiku jooksul pärast selle jõustumist, ei ole selle ajavahemiku lõppedes enam käesoleva konventsiooni osaline. Sellise ettepaneku peab eelnevalt heaks kiitma kaks kolmandikku konventsiooniosalistest valitsusi.

e) Käesolevas lõikes sätestatu ei takista konventsiooniosalist valitsust, kes tegi esimesena käesoleva lõike alusel konventsiooni muutmise ettepaneku, võtta kooskõlas käesoleva artikli lõikega 2 või 4 muid meetmeid, mida ta peab soovitavaks.

(4) Muutmine konverentsi kokkukutsumise teel:

a) organisatsioon kutsub konverentsi konventsiooni muudatuste arutamiseks kokku ühe konventsiooniosalise valitsuse taotlusel, mida toetab vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest valitsustest.

b) Muudatuse, mille konverents võtab vastu kohalviibivate ja hääletavate konventsiooniosaliste valitsuste kahekolmandikulise häälteenamusega, edastab organisatsioon heakskiitmiseks konventsiooniosalistele valitsustele.

c) Selline muudatus jõustub kaksteist kuu möödumisel kuupäevast, mil kaks kolmandiku konventsiooniosalistest valitsustest on selle heaks kiitnud. Muudatus jõustub kõikide konventsiooniosaliste valitsuste suhtes, välja arvatud nende suhtes, kes enne selle jõustumist teevad deklaratsiooni, et nad ei kiida muudatust heaks.

d) Punkti a kohaselt kokku kutsutud konverents võib kohalviibivate ja hääletavate liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega teha muudatuse vastuvõtmise ajal  teha ettepaneku selle kohta, et muudatus on niivõrd olulist laadi, et konventsiooniosaline valitsus, kes teeb käesoleva lõike punkti c kohase avalduse ja ei kiida muudatust heaks kaheteistkümnekuulise ajavahemiku jooksul pärast selle jõustumist, peaks selle ajavahemiku lõppedes lakkama olemast käesoleva konventsiooni osaline.

(5) Organisatsioon teatab konventsiooniosalistele valitsustele käesoleva artikli alusel jõustuvatest muudatustest ja nende muudatuste jõustumise kuupäevad.

(6) Iga käesoleva artikli kohane heakskiitmine või deklareerimine toimub vastavate kirjade hoiuleandmisega organisatsioonile, kes teatab heakskiitmise või deklaratsiooni kättesaamisest kõikide konventsiooniosaliste valitsustele.

 

Artikkel 19
Denonsseerimine

(1) Konventsiooniosaline valitsus võib käesoleva konventsiooni denonsseerida igal ajal pärast viie aasta möödumist kuupäevast, mil konventsioon on selle valitsuse suhtes jõustunud.

(2) Denonsseerimine toimub vastava kirja hoiuleandmisega organisatsioonile, kes teatab kõikidele teistele konventsiooniosalistele valitsustele iga denonsseerimiskirja kättesaamisest ja kättesaamise kuupäevast.

(3) Denonsseerimine jõustub ühe aasta või denonsseerimiskirjas nimetatud pikema ajavahemiku möödumisel kuupäevast, mil organisatsioon on kirja kätte saanud.

 

Artikkel 20
Territooriumid

(1)
a) Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, juhul kui ta on territooriumi haldav asutus, või konventsiooniosaline valitsus, kes vastutab territooriumi rahvusvaheliste suhete eest, konsulteerib selle territooriumiga niipea kui võimalik või võtavad asjakohaseid meetmeid käesoleva konventsiooni laiendamiseks sellele territooriumile ning võib igal ajal organisatsioonile kirjalikult teatades deklareerida, et käesolev konventsioon laieneb sellele territooriumile.

b) Käesolevat konventsiooni kohaldatakse  teates  nimetatud territooriumile alates teate kättesaamise kuupäevast või sellest kuupäevast, mis on teates määratud.

(2)
a) Käesoleva artikli lõike 1 punkti a kohase deklaratsiooni teinud Ühinenud Rahvaste Organisatsioon või mis tahes konventsiooniosaline valitsus võib igal ajal pärast viie aasta möödumist kuupäevast, mil konventsiooni hakati territooriumile kohaldama, deklareerida organisatsioonile kirjaliku teatega, et käesoleva konventsiooni kohaldamine nimetatud territooriumile lõpetatakse.

b) Konventsiooni kohaldamine sellises teates nimetatud territooriumile lõpetatakse ühe aasta või teates täpsustatud pikema ajavahemiku möödumisel päevast, mil organisatsioon on teate kätte saanud.

(3) Organisatsioon teatab kõikidele konventsiooniosalistele valitsustele käesoleva konventsiooni kohaldamisest territooriumidele vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 ning kohaldamise lõppemisest vastavalt lõikele 2, nimetades igal üksikjuhul kuupäeva, millest alates käesolev konventsioon sel viisil kohaldub või enam ei kohaldu.

 

Artikkel 21
Hoiuleandmine ja registreerimine

(1) Käesolev konventsioon antakse hoiule organisatsioonile ja organisatsiooni peasekretär saadab selle tõestatud autentsed koopiad konventsioonile alla kirjutanud ning sellega ühinevatele valitsustele.

(2) Niipea kui käesolev konventsioon jõustub, edastab organisatsiooni peasekretär selle tõestatud koopia Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaati registreerimiseks ja avaldamiseks vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artiklile 102.

 

Artikkel 22
Keeled

Käesolev konventsioon on koostatud ühes eksemplaris inglise ja prantsuse keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsed. Ametlikud tõlked vene ja hispaania keelde antakse nende valmimisel hoiule koos allkirjastatud originaaliga.

SELLE KINNITUSEKS on vastavate valitsuste volitatud esindajad käesolevale konventsioonile alla kirjutanud.

KOOSTATUD Londonis kahekümne kolmandal juunil 1969.Lisa I  Laevade kogumahutavuse ja puhasmahutavuse määramise reeglid

Lisa II  Mõõtekiri

International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 

/otsingu_soovitused.json