Teksti suurus:

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokoll (1977)

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.08.1999
Avaldamismärge:RT II, 19.02.2021, 1

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokoll (1977)

Vastu võetud 30.09.1977

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu Eesti Vabariigi suhtes jõustumise kohta

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon [tekst seisuga 18.04.2005]


Tõlge inglise keelest

Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni assamblee,

olles kohtunud kahekümne teisel istungjärgul 30. septembril 1977 Montrealis;

olles võtnud teadmiseks resolutsiooni A21-13 rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni autentse venekeelse teksti kohta;

olles nentinud, et osalisriikide üldine soov on võtta vajalikud meetmed, et eelnimetatud konventsioon oleks olemas autentse venekeelse tekstina;

olles pidanud vajalikuks muuta eespool toodud põhjusel seitsmendal detsembril 1944. aastal Chicagos koostatud rahvusvahelist tsiviillennunduse konventsiooni,

1. kinnitab vastavalt konventsiooni artikli 94 punktile a järgmise muudatusettepaneku.

Asendada konventsiooni lõppsätte praegune tekst järgmisega:

   „Koostatud seitsmendal detsembril 1944. aastal Chicagos inglise keeles.

   Konventsiooni hispaania-, inglis-, prantsus- ja venekeelne tekst on võrdselt autentsed. Need tekstid on hoiul Ameerika Ühendriikide valitsuse arhiivis ja Ameerika Ühendriikide valitsus saadab kinnitatud ärakirjad kõikide riikide valitsustele, kes võivad konventsioonile alla kirjutada või sellega ühineda.

   Konventsioon on allakirjutamiseks avatud Washingtonis.“;


2. määrab vastavalt konventsiooni artikli 94 punktile a, et eespool mainitud muudatusettepanek jõustub, kui selle on ratifitseerinud üheksakümmend neli osalisriiki, ja


3. otsustab, et Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni peasekretär koostab hispaania-, inglis-, prantsus- ja venekeelse protokolli, mis on võrdselt autentsed ning sisaldavad eespool mainitud muudatusettepanekut ja alljärgnevat.

Tulenevalt assamblee eespool mainitud tegevusest

on organisatsiooni peasekretär koostanud käesoleva protokolli.

Protokolli võivad ratifitseerida riigid, kes on ratifitseerinud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni või sellega ühinenud.

Ratifitseerimiskirjad antakse hoiule Rahvusvahelisele Tsiviillennunduse Organisatsioonile.

Protokoll jõustub selle ratifitseerinud riikide suhtes kuupäeval, millel antakse hoiule üheksakümne neljas ratifitseerimiskiri.

Peasekretär teavitab viivitamata kõiki osalisriike protokolli iga ratifitseerimiskirja hoiuleandmise kuupäevast.

Peasekretär teavitab viivitamata kõiki konventsiooni osalisriike protokolli jõustumise kuupäevast.

Protokolli pärast eespool nimetatud kuupäeva ratifitseerinud osalisriigi suhtes jõustub protokoll selle ratifitseerimiskirja hoiuleandmisel Rahvusvahelisele Tsiviillennunduse Organisatsioonile.

Selle kinnituseks kirjutavad käesolevale protokollile alla Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni assamblee eelnimetatud kahekümne teise istungjärgu juhataja ja peasekretär, keda assamblee on selleks volitanud.

Koostatud kolmekümnendal septembril tuhande üheksasaja seitsmekümne seitsmendal aastal Montréalis ühes eksemplaris hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles, mis on kõik võrdselt autentsed.

Protokoll jääb hoiule Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni arhiivi ja selle kinnitatud ärakirjad edastab organisatsiooni peasekretär kõikidele seitsmendal detsembril 1944. aastal koostatud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni osalisriikidele.

K.O. RATTRAY assamblee kahekümne teise istungjärgu juhataja

Y. LAMBERT peasekretär

Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation  Signed at Montreal on 30 September 1977

/otsingu_soovitused.json